П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Особливостями реалізації мети за завдань програми є наступні:навчання через практичну діяльність;

спрямованість на конкретний результат;

застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;

використання інтерактивних методів навчання;

погляд на ІКТ не як на "річ у собі", а як на ефективний засіб для реалі­зації дослідницької самостійної проектної діяльності;

побудова вправ при ознайомлені з ІКТ за принципом: від простого до складного;

формування навичок роботи в малих групах та парах;

формування навичок критичного мислення та навичок мислення ви­сокого рівня (аналіз, синтез, оцінювання);

постійне обговорення власних думок з колегами;

проектування всіх видів діяльності;

використання методу проектів;

можливість самостійного виконання завдання за комп'ютером;

•  використання методу демонстраційних прикладів тощо 1. Результатом навчання за курсом програми є розроблення та захист

кожного його учасника електронного Портфоліо навчального проекту, по­дальша розробка якого передбачає впровадження спланованого проекту при навчанні учнів ЗОШ. Весь курс розрахований на 48 годин аудиторних занять та 20 годин самостійної роботи, які поділяються на 12 модулів по 4 години 2. Проаналізувавши зміст кожного модулю, нами виявлено, що робота над Портфоліо навчального проекту здійснюється в 3 етапи:

I етап - планування змісту та пошук ресурсів для майбутнього Портфо-ліо навчального проекту (Модулі 1, 2, 3);

II етап - створення різноманітних матеріалів, які є складовими Портфо-
ліо навчального проекту, за допомогою засобів ІКТ (Модулі
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

III  етап - презентація  та оцінювання Портфоліо навчального проекту

(Модулі 11, 12).

Представимо структуру курсу відповідно до етапів роботи над Портфо-ліо та кількості годин, передбачених на кожний етап (табл. 2).
На кожному етапі роботи над Портфоліо навчального проекту студенти виступають як в ролі майбутніх вчителів, так і в ролі учнів. Визначаючи тему навчального проекту, формулюючи ключове та тематичне питання, плану­ючи зміст власного Портфоліо в цілому та створюючи конкретні дидактичні та методичні матеріали, студенти повинні в першу чергу пам'ятати, яка кін­цева мета даного проекту, яку роль в даному проекті відіграють ІКТ та які саме вміння потрібно сформувати в учнів у процесі роботи над проектом. Автори курсу опираються та таксономію Б. Блума щодо структури розумової діяльності учнів та наголошують на тому, що в процесі дослідницької діяль­ності з використанням ІКТ в учнів формуватимуться так звані навички мис­лення високого рівня (аналіз, синтез, оцінювання), які виділяв Б. Блум [5].

1 Intel® Навчання для майбутнього. - К.: Видавництво "Нора-прінт", 2006. - 416 с. - С. 9­14.


Крім того, програма курсу побудована таким чином, що вищезазначені навички мислення високого рівня формуються не тільки в учнів, але і в учи­телів чи студентів, які беруть участь у даній програмі, оскільки практично всі вправи, запропоновані учасникам, потребують від них вміння аналізувати різні завдання, поняття та продукти діяльності, створювати нові проекти та їх складові за певними критеріями, оцінювати ідеї, результати своєї роботи та розробки інших. Курс включає в себе вправи на аналіз, планування, конс­труювання, організацію діяльності та обговорення різноманітних питань, пов'язаних с проектом, таким чином сприяючи формуванню всіх груп про­фесійних умінь майбутніх учителів.

На основі аналізу змісту курсу [6] та згідно з наданою нами класифікацією професійних умінь, наведемо типи завдань, спрямованих на формування різних груп професійних умінь майбутніх учителів в рамках курсу "Intel® Навчання для майбутнього".

Завдання в рамках курсу "Intel® Навчання для майбутнього", спрямовані на формування гностичних умінь:

1)    Завдання, спрямовані на формування вміння аналізувати готові та власно створені матеріали даного курсу, наприклад:

 

проаналізуйте приклади Портфоліо навчальних проектів, представле­них на диску, та заповніть таблицю за результатами аналізу;

проаналізуйте приклади Ключового та Тематичних питань проекту;

проаналізуйте приклади дидактичних матеріалів для учнів, створених за допомогою текстового редактора Microsoft Word;

проаналізуйте приклади методичних матеріалів для вчителя, їх типи, відмінності від дидактичних матеріалів та комп'ютерні програми, які можна застосувати для їх створення;

проаналізуйте приклади інструктивних матеріалів для організації робо­ти над проектом;

2)    Завдання, спрямовані на формування вміння оцінювати готові та власно створені матеріали даного курсу, наприклад:

виконайте оцінку трьох веб-сайтів, матеріали яких можуть бути корис­ними для вашого навчального проекту, використовуючи запропоновану фо­рму;

оцініть учнівську мультимедійну презентацію за спеціальними критері­ями та вимогами до складових Портфоліо;

оцініть ваш Портфоліо навчального проекту та Портфоліо інших слу­хачів курсу згідно з вимогами.

Завдання в рамках курсу "Intel® Навчання для майбутнього", спрямовані на формування проектувальних умінь:

1) Завдання, спрямовані на формування вміння планувати зміст всього навчального проекту, наприклад:

визначіть тему свого майбутнього навчального проекту, сформулюйте ключове та тематичні питання відповідно до теми та створіть електронний варіант плану навчального проекту;за допомогою текстового редактора Microsoft Word складіть список ін­формаційних друкованих джерел, матеріали з яких ви збираєтесь викорис­товувати у власному навчальному проекті;

розробіть план реалізації навчального проекту;

на основі аналізу відгуків тренера та інших слухачів курсу стосовно ва­шого Портфоліо навчального проекту сплануйте шляхи вдосконалення ор­ганізації роботи учнів над подібними проектами у вашій майбутній профе­сійній діяльності;

2) Завдання, спрямовані на формування вміння планувати зміст окремих матеріалів Портфоліо навчального проекту, наприклад:

розробіть сценарій учнівської мультимедійної презентації в рамках на­вчального проекту;

сплануйте зміст та сценарій учнівського веб-сайту;

сплануйте, який саме дидактичний матеріал для учнів (документ, фор­ма або шаблон) буде створений в рамках вашого проекту за допомогою текс­тового редактора Microsoft Word;

сплануйте зміст вчительської мультимедійної презентації чи публікації в рамках вашого навчального проекту;

розробіть сценарій демонстрації складових Портфоліо навчального проекту.

Завдання в рамках курсу "Intel® Навчання для майбутнього", спрямовані на формування конструктивних умінь:

1. Завдання, спрямовані на формування вміння добирати інформацію для складових Портфоліо навчального проекту, наприклад:

створіть папки для збереження Портфоліо навчального проекту та запо­вніть таблицю підготовки складових Портфоліо;

зберіть необхідні друковані матеріали (підручники, посібники, методи­чну літературу, державні стандарти тощо) для майбутнього навчального проекту;

зберіть необхідні електронні ресурси (електронні енциклопедії, Ітернет-сайти, малюнки, музику, відео та ін.) для майбутнього навчального проекту;

оформіть папку "допоміжні матеріали" для Портфоліо проекту;

2) Завдання, спрямовані на формування вміння створювати дидактичні та методичні матеріали для Портфоліо навчального проекту, наприклад:

створіть учнівську мультимедійну презентацію за допомогою програми Microsoft Power Point;

створіть учнівський веб-сайт за допомогою програми Microsoft Publisher;

створіть дидактичний матеріал для учнів за допомогою текстового реда­ктора Microsoft Word;

створіть зведену таблицю оцінювання діяльності учнів за допомогою табличного процесора Microsoft Excel в якості методичного матеріалу длявчителя;

розробіть інструктивні матеріали для організації роботи над проектом. Завдання в рамках курсу "Intel® Навчання для майбутнього", спрямовані

на формування організаційних умінь:

1) Завдання, спрямовані на формування вміння організовувати інформацію
в процесі роботи над Портфоліо навчального проекту, наприклад:

ознайомтесь з правилами навігації по програмному компакт-диску та організацією інформації на даному диску;

встановіть мультимедійну енциклопедію на ваш комп'ютер, ознайом­тесь з організацією інформації та системою навігації в даній енциклопедії;

впорядкуйте вміст Портфоліо навчального проекту та підготовте Порт-фоліо проекту до захисту;

2) Завдання, спрямовані на формування вмінь організовувати власну ді-
яльність в процесі роботи над Портфоліо навчального проекту, наприклад:

організуйте власну індивідуальну роботу з комп'ютером під час ство­рення учнівської мультимедійної презентації;

організуйте самостійну роботу з компакт-диском та посібником для планування змісту методичних матеріалів для вчителя;

виконайте тест на знання закону про авторське право;

організуйте власну демонстрацію Портфоліо навчального проекту пе­ред тренером та іншими слухачами курсу.

Завдання в рамках курсу "Intel® Навчання для майбутнього", спрямовані на формування комунікативних умінь:

1)   Завдання, спрямовані на формування вміння здійснювати педагогічне спілкування з колегами стосовно проекту в різних режимах, але без використан­ня засобів ІКТ, наприклад:

обговоріть у парах шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному проекті;

обговоріть у групах організацію роботи учнів на комп'ютерах за умов їх обмеженої кількості в школі;

•   обговоріть у парах пропозиції щодо використання табличного проце­сора для створення дидактичних матеріалів для учнів;

в режимі "Педагогічної ради" обговоріть у групах та з тренером правила безпеки в Інтернеті та запишіть свої пропозиції стосовно захисту учнів при користуванні Інтернетом;

використовуючи метод мозкової атаки, обговоріть шляхи використання методичних матеріалів для реалізації навчального проекту;

в режимі "Педагогічної ради" обговоріть шляхи пошуку додаткових ре­сурсів для підтримки проекту;

Завдання, спрямовані на формування вміння здійснювати педагогічне спілкування з колегами стосовно проекту з використанням засобів ІКТ, напри­клад:обговоріть презентацію тренера стосовно використання електронної пошти та форумів в проектній діяльності, відправте декілька коментарів, пов'язаних з програмою "Intel® Навчання для майбутнього", на одному з форумі вчителів;

напишіть та відправте електронний лист до авторів знайдених інфор­маційних ресурсів для Портфоліо проекту.

Таким чином, в рамках даного курсу відбуватиметься поетапне форму­вання професійних умінь усіх груп на протязі всіх модулів. Зазначимо, що формування даних вмінь здійснюється на основі особистісно-діяльністного підходу та відповідає вимогам інформаційного суспільства щодо інновацій­ного характеру професійної діяльності майбутніх учителів. Участь у даній програмі створює стійку мотивацію студентів щодо майбутньої професійно-педагогічної діяльності, озброює теоретичними знаннями і практичними на­вичками та вміннями по створенню методичного забезпечення для навчання конкретного предмету, розкриває їх творчий потенціал та формує іннова­ційний тип мислення, який є невід'ємною якістю успішного педагога в ін­формаційному суспільстві.Власенко О.М.

 

інтерактивні технологи формування духовно-ціннісної сфери майбутнього вчителя

 

Сучасна технологія виховання повинна здійснювати комплексний підхід, виконуючи наступні вимоги: впливати на вихованців у трьох напрямах - на свідомість, почуття, поведінку; поєднувати зовнішній педагогічний вплив та самовиховання особистості; об'єднувати і координувати зусилля усіх соціа­льних інститутів та об'єднань, ЗМІ, літератури, мистецтва, сім'ї, колективів і груп тощо; формувати якості особистості через систему конкретних вихов­них справ.

Технологія виховання повинна мати наступні критерії: системний, який передбачає наявність логіки процесу, взаємозв'язку частин, цілісність; керу­вання, діагностики досягнення цілей, планування процесу виховання; ефек­тивності, тобто відбору методів і засобів технології відповідно до результатів і оптимальних затрат; репродуктивності, можливості використання зазначе­ної технології в інших навчально-виховних закладах іншими суб'єктами.

Ми вважаємо інтерактивну технологію формування моральних ціннос­тей як таку організацію виховного процесу, яка не допускає пасивності сту­дента у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, пасивно­го ставлення до проблем морального виховання сучасного покоління, уне­можливлює відсутність взаємодії учасників виховного процесу в колективній діяльності. Беручи до уваги основну мету та завдання розробленої методики формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделю­вання педагогічних ситуацій, ми виділяємо такі етапи:

підготовчий (інформаційний та теоретико-моделюючий);

практичний (технологічний);

творчий.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи