П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

 

 

 

центр тендерної освіти як інноваційний ресурс популяризації егалітарних цінностей молоді

 

Центр тендерної освіти (надалі - Центр) створено при Студентській соці­альній службі для молоді Житомирського державного університету імені Іва­на Франка 17 квітня 2007 року. Метою діяльності Центру є популяризація та розпо­всюдження тендерних знань, підвищення рівня тендерної культури молоді, стимулю­вання тендерної самоосвіти, а також інтеграція тендерного підходу у навчально-виховний процес.

Основними напрямами діяльності Центру є:

-   створення інформаційних ресурсів із тендерної проблематики для учас­ників освітнього процесу;

-   розробка і сприяння впровадженню навчальних курсів із тендерної те­матики у вищій та загальноосвітній школі;

-   здійснення просвітницької діяльності з метою популяризації егалітарних цінностей та ідеї розвитку суспільства на паритетних засадах;

-   сприяння формуванню коаліції навчальних закладів, зацікавлених у по­ширенні тендерної освіти;

-   проведення тендерних досліджень;

-   організація та проведення науково-методичних семінарів, конференцій для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл;

-   залучення молоді до участі в акціях, які відповідають меті діяльності Центру.

Центр діє на громадських засадах, тому волонтерство - це спосіб органі­зувати ефективну діяльність. Волонтерська діяльність характеризується доб­ровільністю, соціальною спрямованістю, інноваційністю, активною громад­ською позицією, що особливо важливо у світлі сучасних тендерних перетво­рень і досягнення сталого розвитку суспільства. З 2008 року на базі Центру активно діє волонтерський загін "Паритет", діяльність якого спрямована на поширення тендерних знань та розвінчання тендерних стереотипів. На сьо­годні чисельність загону становить 50 осіб: 46 дівчат, 4 хлопці. Щоб долучи­тись до роботи "Паритету", бажаючі опановують базовий курс тендерної грамотності, який складається з десяти тренінгових занять:

1)     Основи теорії гендеру.

2)     Ґендерна соціалізація.

3)     Ґендерні особливості депривованого юнацтва.

4)     Відповідальне батьківство.

5)     Ґендерні аспекти змістовного дозвілля.

6)     Ґендерні проблеми професійного становлення.

7)     Ґендерний вимір тайм-менеджменту.

Протидія насильству і торгівлі людьми.9)      Комунікаційні технології у сфері забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків.

10)            Методика написання проектних заявок на тендерну тематику.
Тренінг Тендерний - метод групового навчання з використання прийомів

педагогіки, психології, логіки, аналізу, за допомогою яких формується усві­домлення тендерної ідентичності та оволодіння формами тендерно-культурної поведінки [Словник 50/50, С. 228]. Тренінг допомагає оволодіти новими знаннями, розвинути здатність пізнання себе та інших, усвідомити цінність своєї особистості, значущість інших людей. Обов'язковими елемен­тами тренінгу є структурні вправи, зокрема, "принципи", "знайомство", "очі­кування", "підсумки", які дають можливість познайомитись учасни­кам/учасницям тренінгу, створити атмосферу довіри, подолати дистант-ність. Тренінг потребує дотримання принципів (як-от: пунктуальність, пова­га, добровільність, персоналізація, конфіденційність, чутливість до різнома­нітності та ін.), вмілого поєднання технік і прийомів, доцільних вправ, на­дання учасникам можливості проговорити власні думки та обмінятися досві­дом. Це дозволяє усвідомити соціальні (в т.ч. й тендерні) стереотипи, зняти недовіру між статями, усунути ієрархічність у стосунках, набути просоціаль-них навичок. При проведенні тренінгів значною мірою ми спиралися на програму уповноваженої освіти, що розуміється як навчальний процес на засадах тендерної справедливості та ненасильства, спрямований на створен­ня умов, при яких можна отримати навики самоорганізації групи шляхом навчання через безпосередній досвід; також напрацьовували власні вправи, інтерактиви.

При підготовці студентів-волонтерів до діяльності на базі Центру актив­но застосовувався метод "рівний-рівному", розроблений фахівцями Міністерс­тва освіти і науки України з огляду на те, що найоптимальнішим є навчання між однолітками, коли молода людина оволодіває знаннями та набуває соці­ального досвіду в ході спілкування з ровесниками. Завдяки таким особливос­тям, як спільність цінностей, рівність у взаєминах, подібність життєвого дос­віду, навчання однолітків однолітками сприяє довірі до соціально значущої інформації, в нашому випадку - до тендерної тематики. Попри безсумнівні переваги цей метод має й ряд недоліків, зокрема недостатність досвіду та від­сутність "експертної" позиції учасників процесу. З метою зниження зазначе­них ризиків при використанні цього методу нами передбачено систематичні курси підвищення кваліфікації студентів-волонтерів - майстер-класи, які проводять фахівці з тендерних питань (викладачі, громадські діячі). Протя­гом 2008-2010 н.р. проведено такі майстер-класи: "Ґендер і права людини", "Методика організації тендерно-тематичних акцій", "Ґендерні інновації", "Ґе-ндерні аспекти здорового способу життя", "Ґендерна політика в Україні: про­блеми і перспективи".

Для оптимізації діяльності Центру видано методичні рекомендації "Під­готовка волонтерів до реалізації ідеї тендерної рівності".У разі успішного засвоєння програми, волонтерки/волонтери отримують сертифікат, який є підставою для їхньої подальшої участі у роботі "Паритету", при чому вони мають можливість вільного вибору напрямів роботи. Протя­гом 2008-2011 років волонтерки та волонтери "Паритету":

забезпечують діяльність тендерного відеоклубу, учасники/учасниці якого мають можливість не лише переглянути відеоматеріали про тендерні аспекти буття, але й взяти участь в обговоренні;

обслуговують бібліотеку Центру тендерної освіти;

видають газету на тендерну тематику, зокрема, з 2011 року - Житомир­ське молодіжне інформаційне видання "Акцент";

проводять тренінги на тендерну тематику (за методом "рівний-рівному");

здійснюють пошуково-аналітичну роботу (укладання тематичних па­пок);

розробляють інформаційні матеріали (буклети, листівки, плакати), го­тують тематичні виставки соціальної реклами та плакатів;

організовують дозвіллєві заходи на тендерну тематику в обласній дитя­чій лікарні та виховні години у загальноосвітніх навчальних закладах;

проводять тендерні дослідження (переважно у межах курсових, бакала­врських та магістерських робіт);

координують роботу груп "Ґендер і суспільство" та "Ґендерна просвіта молоді Житомирщини" у соціальних мережах;

організовують та проводять обласні акції та масові заходи на тендерну тематику;

реалізують власні проекти;

розширюють мережу волонтерських загонів з реалізації ідеї тендерної рівності (осередки у м. Коростень, м. Новоград-Волинський).

Волонтерська діяльність на базі Центру сприяє розвитку професійно-важливих якостей (як-от: толерантність, асертивність, емпатія, тендерна чут­ливість) студентів - майбутніх педагогів, психологів, соціальних педагогів, журналістів - та підвищує їх рівень готовності до реалізації тендерного під­ходу у професійній діяльності. Свідченням соціальної активності волонте-рів/волонтерок Центру є розроблені та реалізовані ними авторські проекти (за підтримки громадських організацій). Так, на базі Центру протягом берез-ня-травня 2009 р. було реалізовано проект "Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому числі молодих матерів" за підтримки Українського Жіночого Фонду, який мав на меті підвищення спроможності до працевлаштування студенток-випускниць, в тому числі молодих мам. Центр брав активну участь у реалізації проекту "Впровадження тендерних підходів у роботу кримінально-виконавчої інспекції Житомирської області" за підтримки Швейцарського Бюро Співробітництва в Україні.Протягом січня-квітня 2011 року волонтерками Центру - переможниця­ми програми молодіжного жіночого лідерства "Перший крок до успіху" Українського Жіночого Фонду - впроваджується проект "Ґендерна просвіта молоді Житомирщини", в межах якого передбачено проведення тендерного геокешингу, серія тренінгів для сільської молоді та шість випусків молодіж­ного інформаційного тендерночутливого видання "Акцент".

Центр є тендерним експертним осередком області, оскільки активісти мають відповідні наукові напрацювання, необхідний практичний досвід, си­стематично підвищують рівень знань із тендерних питань, та протягом 2010­2011 рр. стали сертифікованими тренерами Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, а також проекту Європейського Союзу "Права жінок та дітей в Україні - комунікаційний компонент". Директорка та координато-рка проектів Центру включені до складу обласної координаційної ради з пи­тань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.

Представники Центру брали участь у навчальних поїздках до Швеції (2008 р.) та Литовської Республіки (2010 р.), з метою обміну міжнародним до­свідом у сфері тендерної політики та тендерної освіти.

Налагоджено співпрацю Центру із Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні; проектом ЄС "Права жінок та дітей в Україні - комуні­каційний компонент"; Управліннями у справах сім'ї, молоді та спорту (різ­них областей); тендерними ресурсними та освітніми центрами; неурядовими організаціями. Досвід співпраці Центру з іншими установами й організація­ми дає можливість структурувати суб'єктів соціального партнерства, виділи­ти форми роботи та апробовані практики (див. Таблицю 1).

Центром ініційовано та проведено низку масових заходів тендерного спрямування. Зокрема, наприкінці листопада 2007 року у межах Всеукраїн­ської акції "16 днів протидії тендерному насильству" був проведений Жито­мирський обласний конкурс фоторобіт "Оголошуємо тендер на тендер", що мав на меті висвітлити уявлення молоді про сучасні тенденції та проблеми тендерного розвитку суспільства. За результатами конкурсу оформлено ви­ставку робіт, нагороджено переможців, видано перекидний календар, що популяризує ідею рівних можливостей. У березні 2008 року на теренах Жи­томирщини вперше було проведено акцію "Стоп сексизм!", спрямовану на подолання тендерних стереотипів у рекламі, що перешкоджають повноцін­ній участі жінок і чоловіків в усіх сферах економічного, політичного, соціа­льного та культурного життя. У грудні 2008 року проведено Житомирський обласний Конкурс студентських наукових робіт із тендерної тематики, що мав на меті підтримку й стимулювання студентів у здійсненні тендерних до­сліджень. Значна кількість студентських наукових робіт, поданих на Кон­курс, лягла в основу розробки курсових та бакалаврських досліджень у сфері тендерної проблематики. За результатами Конкурсу видано збірник студент­ських наукових робіт "Ґендерна проблематика соціокультурної сфери". Се­ред вихованців підліткових клубів проведено міський конкурс колажу "Толе­рантний світ". У грудні 2009 року проведено "Ярмарок тендерних інновацій Житомирської області". Основними завданнями цього заходу стали виявлен­ня та підтримка кращих тендерних практик, об'єднання зусиль у поширенні ідеї тендерної рівності на теренах області, налагодження контактів для пода­льшої реалізації тендерних проектів. У грудні 2010 року проведено круглий стіл "Сексизм у рекламі: до питання соціальної відповідальності", що мав на меті об'єднання зусиль влади, бізнесу, ЗМІ та громадськості задля подолання сексизму в рекламі м. Житомира.

Напрацювання Центру представлено у каталозі "Кращі практики вирі­шення тендерних проблем". Соціальна значущість діяльності Центру поля­гає в тому, що на локальному на обласному рівні відбувається пожвавлення роботи з тендерної просвіти, висвітлення тендерної тематики у ЗМІ, привер­нення уваги громадськості Житомирщини до питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. На всеукраїнському рівні - ознайом­лення з досвідом Центру, інноваційними практиками роботи, технологією підготовки волонтерів до реалізації ідеї тендерної рівності.ПРИКІНЦЕВЕ СЛОВО

 

 

 

Сьогодні, здається, немає потреби будь-кого переконувати, що у забезпеченні інноваційного типу розвитку економіки і суспільства в цілому провідну роль відіграє освіта. Через освіту ми маємо підготува­ти людину, яка здатна і бажає творити і сприймати зміни та нововве­дення. Йдеться про зміну технологій, інформації, знань, самого спосо­бу життя. У суспільній свідомості необхідно утвердити змінність, ди­намізм змін як адекватну сучасності рису життя, лише через яку дер­жава і може забезпечити сталий розвиток, стабільно конкурентоспро­можне і успішне суспільство.

Однак, для того, щоб підготувати людину і суспільство до іннова­ційного стилю життя, необхідно певним чином змінити саму освіту, зробити її інноваційною за характером. В цьому теж не потрібно ко­гось переконувати. Проаналізувавши стан вітчизняної освіти в кон­тексті вимог інноваційного суспільства, авторський колектив моног­рафії окреслює декілька ліній модернізації системи вищої освіти.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи