П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Перша. Оптимізація мережі вищих навчальних закладів, насамперед там де це можливо, з огляду на ефективність і якість їх функціонуван­ня, шляхом консолідації, об'єднання, укрупнення на основі спеціаль­ної державної цільової програми. Адже рівний і справедливий доступ до вищої освіти, її масовізація у випадку неякісної освіти втрачає сенс. Надання вищим навчальним закладам автономії європейського рівня.

Друга. Розробка конкретних шляхів розбудови інтегрованої освіт­ньо-наукової системи, яка б відповідала вимогам часу і відзначалася водночас високим ступенем інтегрованості й конкурентності на світо­вому науково-освітньому ринку. Освіта без науки не має майбутнього, а наука без освіти не має фундаменту. Для цього потрібно не лише збільшити фінансування наукової роботи у вищих навчальних закла­дах, а й скоротити аудиторне навантаження викладачів, які беруть участь у наукових розробках. Не визначати "зверху" особливий статус окремих університетів, а сприяти розширенню практики створення науково-навчальних центрів, спільних факультетів, кафедр та науко­во-дослідних лабораторій університетів з національною та галузевими академіями, які в конкурентній боротьбі виборюватимуть право стати "українськими кембриджами і оксфордами".Третя. Завершення формування національної системи класифіка­цій, основою якої має бути компетентнісний підхід, в деталях визна­чений у Дублінських дискрипторах 2004 р. Зокрема, слід розробити принципи, механізми та процедури запровадження докторського на­вчання як третього болонського циклу відповідно до структурованих докторських програм. Реалізувати комплексний підхід до запрова­дження системи ECTS з урахуванням змістовного аспекту програм та наблизити обсяг педагогічного навантаження до європейських стан­дартів.

Четверта. Забезпечення реалізації принципу безперервної освіти. Єдина система кваліфікацій дозволить реалізувати принцип визнання попереднього навчання, у тому числі неформального, що є надзви­чайно важливим для реалізації концепцій освіти протягом життя. Са­ме визнання попереднього навчання уможливить створення освітньо­го континууму: набуті раніше компетенції дозволятимуть продовжити навчання з осягнутого рівня незалежно від місця і форми здобуття по­передньої освіти. Включення інститутів неформальної освіти, їх на­вчальних програм в поле єдиної системи кваліфікацій надасть суттє­вий поштовх розвитку цих інститутів, підвищить вимоги до якості пропонованих ними освітніх послуг, їх затребуваність і престижність. А це, у свою чергу, сприятиме забезпеченню ширшого доступу грома­дян до якісної освіти протягом життя.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи