П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

П'ята. Забезпечення інноваційної спрямованості змісту і техноло­гій вищої освіти, яка б обумовила розвиток інноваційного типу люди­ни, інноваційного типу прогресу та конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. Це стосується і нових державних стандартів осві­ти, і авторських навчальних планів та програм, підручників, навчаль­них посібників нового покоління, і нової системи оцінювання навча­льних досягнень і моніторингу якості освіти, і розвитку творчих мож­ливостей особистості як основи її подальшої інноваційної діяльності, і т. ін. Поряд з цим, виникає гостра потреба в упровадженні діалогових, діагностичних, активних, інтерактивних, тренінгових проектних тех­нологій та створенні особистісно орієнтованих планів і програм, де розвивальна функція освіти визначається пріоритетною.

Очевидним є й те, що сформувати фахівця, здатного до новацій, обмежившись стінами університету неможливо. Потрібна інтеграція вищої школи, науки та виробництва. За межами науки і виробництва, вища освіта може розвиватись лише віртуально. Вища освіта має вибу­довуватись на основі найновіших досягнень сучасної науки через фу­ндаментальне освоєння комплексу природничих, фізико-математичних і гуманітарних дисциплін. Конкурентоздатним фахі­вець може бути лише за умови коли його навчання здійснюється на основі фундаментальних досягнень науки, освоєних власними дослід­ницькими зусиллями й поєднуватиметься з практичною участю в сис­темі сучасного виробництва. А це вимагає будувати навчальний про­цес за канонами наукового дослідження.

Особливий акцент робиться в монографії на впровадженні освітніх інновацій в системі професійної підготовки майбутніх учителів. Освіта починається з вчителя. Тому, спираючись на досвід накопичений в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, автори пропонують нові ефективні механізми сучасної психолого-педагогічної, методичної та інформаційно-комунікаційної підготовки майбутніх учителів, які мають високий інноваційний ресурс.

Авторський колектив монографії переконаний, що вітчизняна ви­ща школа - це величезний резерв для проведення масштабної та ре­зультативної інноваційної діяльності, який, нажаль, залишається не затребуваний ні суспільством, ні державою. Розкрити його можливості може лише послідовна, продумана і, навіть, агресивна політика рефо­рмування вищої школи, яка забезпечить не лише приплив додаткових коштів в освіту, а й стане запорукою її високої гнучкості та адекватнос­ті вимогам інноваційного суспільства. А це, у свою чергу, дасть мож­ливість забезпечити перелом кризових явищ в економіці країни та під­вищити конкурентоспроможність наших вищих навчальних закладів.ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи