П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 

Саух Петро Юрійович, докт. філософ. наук, професор, ректор - передмова, параграфи      1.3, 1.4, прикінцеве слово.

Антонова Олена Євгеніївна, докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки - параграфи 1.7, 2.4.

Березюк Олена Ст аніславівна, канд. пед. наук, доцент - параграф 3.2.

Вітвицька Світлана Сергіївна, докт. пед. наук, професор - параграф 2.3.

Власенко Ольга Миколаївна, канд. пед. наук, доцент - параграф 3.5.

Вознюк Олександр Васильович, канд. пед. наук, докторант кафедри педагогі­ки - параграфи 1.8, 1.10, 3.1.

Дубасенюк Олександра Антонівна, докт. пед. наук, професор - параграфи 1.6, 1.8, 2.1, 3.1

Зимовець Олена Анатоліївна, викладач - параграф 3.4.

Калініна Лариса Вадимівна, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри ме­тодики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики - параграф 3.3.

Клименюк Юлія Михайлівна, - канд. пед. наук - параграф 2.5.

Козловець Микола Адамович, докт. філософ. наук, професор - параграф 1.2.

Колесник Наталія Євгенівна, канд. пед. наук - параграф 2.8.

Коляденко Світлана Миколаївна, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної психології - параграф 2.6.

Коновальчук Іван Іванович, канд. пед. наук, доцент - параграфи 1.9, 3.9.

Кордон Микола Володимирович, канд. істор. наук, доцент - параграф 2. 11.

Королюк Олена Миколаївна, канд. пед. наук, доцент - параграф 3.7.

Костюшко Юрій Олексійович, канд. пед. наук, доцент - параграф 2.1.

Литньов Володимир Євгенович, директор навчально-наукового інституту пе­дагогіки, канд. пед. наук, доцент - параграф 3.6.

Місяць Наталія Купріянівна, завідувач кафедри слов'янських і германських мов, канд. пед. наук, доцент, директор Центру полоністики - параграф 2.9.

Новик Валерій Анатолієвич, викладач - параграф 2.10.

Осадчий Микола Мефодійович, канд. фіз.-мат. наук, професор, проректор -параграф 2.2.

Остапчук Олена Леонідівна, викладач - параграф 3.10. Рудницька Наталія Василівна, канд. істор. наук, доцент - параграф. 2.9. Самойлюкевич Інна Володимирівна, канд. філолог. наук, доцент - параграф 1.11.

Саух Юрій Петрович, канд. філософ. наук, доцент - параграф 1.4.

Сейко Наталія Андріївна, докт. пед. наук, професор, проректор - параграф

2.6.

Сидорчук Нінель Герандівна, канд. пед. наук, доцент - параграф 1.5. Слюсар Вадим Миколайович, канд. філософ. наук, доцент - параграф 1.12. Шевцова Лариса Степанівна, директор Центру богемістики, канд. пед. наук, доцент - параграф 2. 9.

Якса Наталя Володимірівна, докт. пед. наук, професор - параграф 2.7. Ямчинська Галина Володимирівна, викладач - параграф 3.8. Яценко Світлана Леонідівна, канд. пед. наук, доцент - параграф 1.13.Наукове видання

 

ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

Монографія

 

Комп'ютерний макет:       О. В. Вознюк
Дизайн обкладенки:            
С. М. Горобець

 

 

Надруковано з оригінал-макета авторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 18.07.11. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк різографічний. Ум. друк. арк. 31.1. Обл. вид. арк. 32.3. Наклад 300. Зам. 181. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія ЖТ №10 від 07.12.04 р. електронна пошта (E-mail): zu@zu.edu.ua


[1] Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педаго­гического образования. - М.: Просвещение, 1990. - 141 с. - С. 79.

[2] Панченко Л. Ф. Профессионально-педагогическая подготовка студентов педвузов к ис­пользованию новых информационных технологий (на примере гуманитарных факультетов): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Луганский педагогический ин-т им. Т. Г. Шевченко Восточ-ноукраинского ун-та. — Луганск, 1994. — 172 с.; Морська Л. І. Підготовка вчителя іноземних мов до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності // Інозе­мні мови. - 2005. - № 4. - С. 19-21.; Гурін Р. С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноо­світньої школи: Дис..   канд. пед. наук: 13.00.04. - Одеса, 2004. - 194 с.

[3]

Зимовець О.А. Склад професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (на прикладі підготовки вчителів іноземних мов) // Вісник Житомирського державного уні­верситету імені Івана Франка, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. - 2009. - № 43. - С. 150-156.

[4] Intel® Навчання для майбутнього. Методичні рекомендації для тренерів-методистів. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iteach.com.ua/ online-resources/methodological_ recommendations/

[5] Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Комп'ютерні технології для розвитку учнів та вчителів. Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. Наук. пр./ За ред.. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука/ Інститут засобів навчання АПН України. - К.: Атіка, 2005. - С. 76-95.

Intel® Навчання для майбутнього. Методичні рекомендації для тренерів-методистів. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iteach.com.ua/ online-resources/methodological_ recommendations/

 

[6] Intel® Навчання для майбутнього. Методичні рекомендації для тренерів-методистів. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iteach.com.ua/ online-resources/methodological_ recommendations/; Intel® Навчання для майбутнього. - К.: Видавництво "Нора-прінт", 2006. -416 с.; Intel® Навчання для майбутнього. - Електронний посібник, 3-е видання, Intel Corporation, 2005.

[7] Иванюшкин Н.Е., Перадзе Я.Р., Рудник Т.Н., Фейгинов С.Р. Педагогическое программи­рование и проектирование воспитательной работы лагерей ФДЦ "Смена": Учебно - метод. пособие. - Анапа, 2009. - С. 8.

[8] http://artekovetc.ru/artek/aU_artekritml

[9] Мир под названием "Артек" / Сосгавитель: кан. пед. наук АЛ. Иванова; научн. редактор Е.Н. Сорочинская. - Харьков: Издательство "HTMT", 2010. - С. 6.

[10] Мир под названием "Артек" / Сосгавитель: кан. пед. наук АЛ. Иванова; научн. редактор Е.Н. Сорочинская. - Харьков: Издательство "HTMT", 2010. - С. 111.

[11] Иванюшкин Н.Е., Перадзе Я.Р., Рудник Т.Н., Фейгинов С.Р. Педагогическое програм­мирование и проектирование воспитательной работы лагерей ФДЦ "Смена": Учебно - метод. пособие. - Анапа, 2009. - С 105.

[12] Иванюшкин Н.Е., Перадзе Я.Р., Рудник Т.Н., Фейгинов С.Р. Педагогическое програм­мирование и проектирование воспитательной работы лагерей ФДЦ "Смена": Учебно - метод. пособие. - Анапа, 2009. - С. 487-489.

[13] Педагогический колледж "Орленок". - ВДЦ "Орленок": Педагогический колледж в сос­таве РГПУ, 1994. - С. 31.

[14] До пошуків нової парадигми освіти // Директор школи. - 2000. - № 29-32 (серпень). - С. 1-2, 7.; Кремень В.Г. Освіта в XXI столітті стає пріоритетом у будь-якому суспільстві, в будь-якій державі // Педагогічна газета. Спецвипуск. - 2002. - № 10-11 (жовтень-листопад). - С.1-2; Кузь В. Учитель, школа - пріоритети XXI ст. // Педагогічна газета. Спецвипуск. - 2002. - № 10-11 (жовтень-листопад). - С. 6-7; Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - С. 3.

[15] Васіна Л. С. Прикладне математичне забезпечення професійної підготовки фахівців в умовах ступеневої освіти / Л. С. Васіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні ме­тодики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. - К.­Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. - Вип. 6. - С. 183-188. ; Левчук О. В. Взаємозв'язок природничих і професійно орієнтованих дисциплін як засіб інтеграції знань студентів / О. В. Левчук // Су­часні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. - К.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. - Вип. 6. - С. 469-475.

[16] Педагогический сборник. - 1969. - № 11. - С. 36.

[17] Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : [навч. по-сіб.] / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий та ін. - К. : ІСДО, 1993. - С. 58.

[18] Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников : кн. для учит. / Нина Фёдоровна Талызина. - М. : Просвещение, 1988. - С. 43.

[19] Тесленко В. С. Пути повышения познавательной самостоятельности студентов первых курсов втузов на практических и семинарских заняттях по математике: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тесленко Виталий Семёнович. - Днепропетровск, 1987. - С. 72.

[20] Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производст­венного обучения профтехучилища / Нина Васильевна Кузьмина. - М. : Высш. шк., 1989. - 167 с.

[21] Takacs, С. They don't get gifted until 4th grade: what parents can do until then / / Roeper Review. 1982. - № 4. - P. 44.

[22] Adler, A. Praxis und Individualpsychologie. Munich, 1930. P. 39.

[23] Вознюк О.В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: Монографія / О.В. Вознюк, О.А. Дубасенюк. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 684 с.

[24] Френе Селестен. Избранные педагогические сочинения: Пер. с франц. / Селестен Френе. - М.: Прогресс, 1990. - С. 151.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Похожие статьи

П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи