Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

в)  соціалізація особистості;

г)  цінності орієнтації особистості.

5.   Синонімом "масового мистецтва" є:

а)   народне мистецтво;

б)  комерційне мистецтво;

в)  національне мистецтво.

6.   Ідеал, до якого прагне кожний громадянин грецького полісу має назву:

а) калокагатія;

б) космологія;

в) гармонія;

г) теодицея.

7.   Заключний етап розвитку античної культури має назву:

а)  досократівський;

б)  класичний;

в)  елліністичний;

г)  римський.

8.   Що із нижче зазначеного не є характерною особливістю античної культури:

а)  антропоцентризм;

б)  змагальність;

в)  святковість;

г)  наукоцентризм.

9.   Основною рисою середньовічної культури є:

а)  геоцентризм;

б)  антропоцентризм;

в)  космоцентризм;

г)  гуманізм.

10.   Першим самостійним, специфічним художнім стилем середньо­вічної Європи був:

а)  романський;

б) готичний;

в) бароко;

г)  футуризм.

11.   У XII ст. в Європі з'явилися перші:

а)  школи;

б)  університети;в)     скульптури;

г)  картини.

12. Гуманізм - це:

а)  якість індивіда залишатися самим собою;

б)  первісна психічна структура, що складає сутність колективного;
позасвідомого;

в)  система, що визнає цінність людини як особистості;

г)  релігійне вчення про кінечну долю світу.

13. Співвіднесіть:

1.   Античність

2.   Відродження

3.   Середньовіччя

4.   Новий час №        антропоцентризм

№___ наукоцентризм

№___ космоцентризм

№___ теоцентризм

14. До діячів Відродження не відносять:

а)  Н. Макіавеллі;

б) Т. Мора;

в) Т. Кампанелла;

г)  Ф. Аквінського.

15. Співвіднесіть:

1.   Античність

2.   Відродження

3.   Середньовіччя

4.   Новий час №        Арістотель

№___ Фома Аквінський

№___ Леонардо да Вінчі

№___ Рене Декарт

16. Перехід від релігійного регулювання суспільних та державних інститутів до раціоналізованого обґрунтування їх діяльності має назву:

а)  секуляризація;

б) раціоналізація;

в) модернізація;

г)  еволюція.

17. Співвіднесіть:

1.   XX століття

2.   Середньовіччя

3.   Новий час


№___ романський стиль, готика

№___ бароко, класицизм

№___ модернізм, кубізм

18.   Дегуманізацію мистецтва можна визначити як:

а)  позбавлення мистецтва орієнтації на людину;

б)  спрямування мистецтва на висвітлення загальнолюдських проблем;

в)  політизація мистецтва.

19.   Модернізм як художня практика виник:

а)  у ІІ пол. XX - на поч. ХХІ ст. ;

б)  на поч. ХХ ст. ;

в)  наприкінці ХІХ ст.

20.   Ідеологами мистецтва модернізму були:

а)  X. Ортеґа-і-Ґассет та М. де Унамуно;

б)  X. Ортеґа-і-Ґассет та М. Фуко;

в)  М. Фуко та Г. Маркузе.

21.   Українські братства XVI - XVII ст. були об'єднаннями:

а)  господарчими;

б)  шкільницькими, що мали за мету поширення писемності;

в)  релігійно-національними;

г)  культурницькими.

22.   Перша книга в Україні була надрукована:

а)  Франциском Скориною;

б)  Йоганесом Ґутенбергом;

в)  Іваном Федоровим;

г)  Памфіліо Кастальді.

23.   Український бароковий портрет втілює:

а)  гармонію людини й оточення;

б)  розчинення людини у світі;

в)  вилучення людини зі світу;

г)  конфлікт між особистістю і суспільством;

д)  внутрішній особистісній конфлікт.

24.   У словах персонажа української новели:

"Як мені хочеться взяти перо, обмакнути в блакить неба, в шумліви води, в кров свого серця, і все списати, востаннє списати, що бачив, що почував" відображено художню мову:

а)  романтизму;

б)  реалізму;

в)  символізму;г)        модернізму;

д)  постмодернізму.

25.   У рядках українського поета: "Живе світ у руїні. Гинучи, вікує. / Хвилює, хоч застиглий: згуба скрізь чатує. / Упавши, підніметься. Вставши, упадає" - відображено модель світу доби:

а)  бароко;

б)  класицизму;

в)  романтизму;

г)  реалізму;

д)  модерну.

26.   У системі цінностей української культурної традиції домінують:

а)  розум;

б)  серце;

в)  воля;

г)  дія;

д)  недіяння.

27.   Українська культура ХХ ст. утверджує перемогу:

а)   антропоцентризму;

б)  антропоморфізму;

в)  космоморфізму.

28.   Маргінальність - це:

а)  існування на межі культур та конфлікт з домінуючими культур-
ними установками;

б)  незалежність від культурних традицій та умовностей;

в)  особлива культурна ідентичність.

29.   Спосіб мислення, світосприймання, духовній настроєності, власти­вий як людині, так і народу в цілому, - це:

а)  фундаменталізм;

б)  менталітет;

в)  синегрійність;

г)  пасіонарність.

30.   Автором терміна "соціокультурна динаміка" є:

а) О. Шпенглер;

б) С. Хантінгтон;

в) П. Сорокін;

г) А. Тойнбі.

Глосарій

 

Абстракціонізм - художній світогляд, у якому декларується відмова від відображення фігуративів.

Абсурдизм - художній світогляд, який базується на екзистенціалістсь-кій ідеї безсенсовості людського буття.

Авангардизм - загальна назва напрямів нової культури з прагнен­ням до новаторства не лише у художній мові, а й передусім у сфері прагматики (реалізація "художньої антиповедінки").

Агональність - принцип змагальності, полемічності, що лежав в основі давньогрецької культури.

Акультурація (acculturare - від лат. ad - до і cultura - утворення, розвиток) - процес взаємовпливу культур, сприйняття одним народом повністю чи частково культури іншого народу. Слід розрізняти акульту-рацію та асиміляцію, за якої відбувається повна втрата одним народом своєї мови та культури за контакту з іншим, більш домінантним. При цьому, без сумніву, акультурація може бути першим кроком на шляху до повної асиміляції.

Алхімія - наука Середньовіччя. Своїм головним завданням алхі­міки вважали перетворення ("трансмутацію") неблагородних металів на благородні за допомогою уявної речовини - "філософського каменя".

Антиномія - суперечність між двома взаємовиключними положен­нями. Антиномія є суперечністю між двома твердженнями, що взаємно виключаються, але визнаються однаковою мірою істинними. Поняття антиномії зустрічається в античній філософії і середньовічній схоластиці.

Антропогенез - походження і розвиток людського роду.

Антропологія - наука про походження, поведінку, фізичний, соціаль­ний і культурний розвиток людини.

Антропоцентризм - філософське вчення, за яким людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, які в ньому відбуваються.

Артефакт - створене людиною, суспільством, продукт культури.

Архетип - прообраз, прототип, первісна форма споконвічних уяв­леннях про світ, що знаходять своє вираження в міфах, віруваннях, снах, творах мистецтва.

Аскетизм - обмеження і придушення плотських потягів, бажань ("убивання плоті") як засіб досягнення релігійних або етичних цілей. Крім того, А. є також і нормою моральності (готовність до самообмеження, уміння йти на жертви).

Бароко - художній світогляд, що відображає динамізм світомоделі і внутрішню суперечливість людини. Хронологічно бароко слідує за Рене­сансом, йому спадкує класицизм. Бароко - це стиль у живописі, скульп­турі, музиці, літературі та архітектурі кінця ХVI - VIII ст. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи.

Братства - національно-релігійні громадські організації українських (русинських) і білоруських (литовських) православних міщан у XVI - XVIII ст.

Бріколаж - нашарування несумісних у реальності подій.

Ваганти - це мандрівні школярі або студенти у середньовічні часи, XI - XIV століття у Західній Європі, що складали вірші, виконували пісні та декламували прозу на площах міст та на різних зібраннях.

Вертеп - це мандрівний театр маріонеток, поширений в основному в Україні, в барокову добу (ХЛ/II - ХЛ/III століття). Мав форму двоповерхового дерев'яного ящика. На другому поверсі показували різдвяну драму; на першому - механічно прив'язану до неї сатерічно-побутову інтермедію.

Відродження (Ренесанс) - культурно-філософський рух кінця Се­редньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Похожие статьи

Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури