Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

Просвітництво - це широка ідейна течія, яка відображала анти­феодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII - XVIII століття. Представники цієї течії: вчені, фі­лософи, письменники, вважали метою суспільства людське щастя, шляхдо якого переустрій суспільства відповідно до принципів, продиктованих розумом, були прихильниками теорії природного права.

Протестантизм - виник у середньвічній Європі в якості опозиції до католицької церкви, в ході руху Реформації, ідеалом якої було повер­нення до апостольського християнства.

Раціоналізм - філософська точка зору, яка наголошує першість і компетентність розуму (логічного ходу міркування) у пошуках правди. У історії філософії раціоналізм протиставляється емпіризму - філософсь­кій установці, яка кладе в основу пошуків істини досвід.

Реалізм - художній світогляд, що відображає життя у формах са­мого життя. У мистецтві й літературі реалізм прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ, без ідеалізації. Проте поняття реалізм дуже широке: реалістичним можна назвати монументальне єгипетське мис­тецтво, але реалістами є й митці, які з фотографічною точністю копіюють природу. Популярність реалізму зумовлена загальною доступністю і зрозумілістю його мистецьких засобів, тому його тенденції в українському мистецтві проявлялися за кожної доби, і як стиль він актуальний понині.

Романіка - художнє світобачення, в якому представлена ідея грі­ховності світу й малості людини в ньому.

Романтизм - художній світогляд, що відображає конфлікт між універсумом і несумісним з ним ідеалом абсолютної свободи особистості. Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини.

Сакральне - священне, протиставлене мирському, світу. Сакралі-зація - наділення предметів, об'єктів, процесів та іншого священним змістом, пов'язаним з особливим проявом Божественної волі. Сакральне -це те, що йде безпосередньо від Бога, передає частинку Божественної сутності. Сакральне розкривається у процесі освячення, а саме таким є церемоніальна процедура, в ході якої прості мирські дії виявляють прихований Божественний сенс або задум.

Секуляризація - це процес змін у взаємовідносинах релігії з сус­пільством у напрямі звільнення від релігійного впливу. Також перетво­рення церковної власності на державну власність.

Семіотика - загальна система знакових систем.

Символ - знак, в якому виявляється дієва присутність означува­ного ним змісту.

Символізм - художній світогляд, орієнтований на відображення загального, абсолютного через образи конкретної реальності, переплав­лені суб'єктивною свідомістю автора.

Симулякр - ключове поняття постмодерністської естетики, яке за­мінило художній образ; знак відсутності дійсності, правдоподібна подоба, симуляція, що не має за собою реальності.

Синкретичність - поєднання або злиття несумісних і напорівню-ваних образів мислення та поглядів.

Скоморохи - професійн мандрівні співці й актори (лицедії), учас­ники свят, обрядів, ігор.

Соціалістичний реалізм (скорочено соцреалізм) - термін, що закріпився у радянському мистецтвознавстві на окреслення художнього методу літератури і мистецтва. Соціалістичний реалізм був єдиним офіційно дозволеним в СРСР "творчим методом" літератури і мистецтва.

Станкові твори - рід живопису, твори якого мають самостійне зна­чення і сприймаються незалежно від оточення. Буквально - живопис, створений на станку (мольберті).

Субкультура - це спільність людей, чиї переконання, погляди на життя і поведінку відмінні від загальноприйнятих або просто приховані від широкої публіки, що відрізняє їх від ширшого поняття культури, відга­луженням якої вони є.

Схоластика - систематична средньовічна філософія, сконцентро­вана навколо університетів і, яка є синтезом християнського (католиць­кого) богослов'я і логіки Арістотеля.

Сюрреалізм - художній світогляд, який абсолютизує сферу підсві­домого.

Табу - сукупність заборон у сакралізованій системі цінностей.

Теологія - сукупність релігійних доктрин про суть і дію Бога.

Теоцентризм - філософська концепція, в основі якої лежить розу­міння Бога як абсолютного, досконалого, найвищого буття, джерела всього життя і будь-якого блага.

Тотемізм - віра у містичний зв'язок, тобто "кровну" спорідненість певного роду, племені з якимось видом тварин чи рослин (тотемом).

Традиційне суспільство - суспільство, культура якого орієнтована на сакральні ідеї, на культ предків, на домінування ірраціональних цінностей.

Трубадури - середньовічні поети-співаки, автори пісень, звані часто менестрелями. Їх творчість охоплює період XI - XIII століть, його розквіт припав на XII - початок XIII століття.

Універсали культури - історично зумовлена система понять ос­мислення світобудови, яка зберігає найбільш загальні уявлення про світ та місце людини в ньому.

Унія - союз, спілка, об'єднання, єдність.

Утопія - образ майбутнього, в якому за допомогою ідеалізованих символів сублімуються невдоволені бажання і стремління.

Фініфть - емаль, якою покривають візерунки на металевих виро­бах і фарфорі. Це тонкий шар легкоплавного скла, закріплений на по­верхні керамічних і металевих виробів. Згодом фініфтю стали називати металеві вироби, оздоблені такою емаллю.

Фетишизм - одна із ранніх форм релігійних вірувань; поклоніння предметам неживої природи - фетишам, які нібито наділені чудодійною силою. Яскравим прикладом фетишизму у сьогоденні є носіння різнома­нітних амулетів, оберегів.

Фольклор (усна народна творчість) - художня колективна літера­турна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

Фреска - живопис на вологій штукатурці, одна із технік настінного малярства, протилежна до "а секко" (розпис по сухому).

Холізм - філософія цілісності світу, людини та пізнання їх.

Хронотоп - єдність просторових і часових параметрів.

Цензура - контроль держави, організації чи групи людей над пуб­лічним виявом думок і творчості індивіда. Як правило, проявляється у придушенні вияву певних ідей, торкання певних тем або вживання пев­них слів. Як привід до цензури часто називається намагання нібито стабілізувати суспільство, над яким уряд має контроль.

Цивілізація - поняття, введене у науковий словник французьким просвітником Мірабо у 1756 року. Під цим визначенням французькі прос­вітники мали на увазі суспільство, засноване на засадах розуму та спра­ведливості. У сучасному значенні - це людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перет­ворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній орга­нізації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).

Циклічний час - час, в якому немає руху вперед, відбувається по­вернення до того, що було, і немає відмінності між минулим, теперішнім, майбутнім, які зливаються в конкретному досвіді людини.

Час міфічний - сакральний час, непідкорений законам історичного часу; локалізований у міфах.

Язичництво - це загальне позначення дохристиянських політеїстич­них (багатобожних) релігій на відміну від монотеїстичних (однобожних).

Використана література Основна

1.    Гетало Т. Є. Українська і зарубіжна культура : конспект лекцій / Т. Є. Гетало, Н. Д. Пальм, І. В. Жеребятнікова. - Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. - 92 с.

2.    Глосарій з навчальної дисципліни "Культурологія" / укл. І. В. Ма-лець, Т. Є. Гетало, Н. Д. Пальм. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - 144 с.

3.    Культурологія : навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало, Д. Ю. Михайличенко та ін. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. - 284 с.

4.     Михайличенко Д. Ю. Практикум з навчальної дисципліни
"Культурологія" : навчально-практичний посібник / Д. Ю. Михайличенко,
Ю. В. Бєлікова, Ю. І. Потоцька.
- Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. - 191 с.

 

 

Додаткова

5.   Багацький В. В. Культурологія : історія і теорія світової культури XX ст. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - К. : Кондор, 2004. - 302 с.

6.   Горовий А. В. Перший іконописець Київської Русі - Аліпій / А. В. Го-ровий. - К. : Наш час, 2008. - 140 с.

7.   Європейська та українська культура в нарисах : навчальний посібник / за ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько, В. С. Старовойт та ін. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 320 с.

8.   Ільїн В. В. Людина і світ / В. В. Ільїн, Ю. І. Кулагін. - К. : КНТЕУ, 2003. - 302 с.

9.   Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук та ін. - К. : Літера, 2005. - 463 с.

 

10.   Історія української культури / за заг. ред. І. Крип'якевича. - 2-ге вид. - К. : Либідь,1999. - 651 с.

11.   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. ; за ред. С. М. Клапчука. -6-те вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2007. - 358 с.

12.   Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до 20 века / М. И. Козьякова. - М. : Весь мир,

2002. - 320 с.

13.   Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. - К. : Україна, 2003. - 384 с.

14.   Крававич Д. Українське мистецтво. Т. 2 / Д. Крававич, В. Овсій-чук, С. Черепанова. - Львів: Світ, 2004. - 267 с.

15.   Культурология : учебное пособие / под ред. проф. А. Н. Мар­ковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 319 с.

16.   Культурологія: теорія та історія культури : навчальний посібник / за ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. - К. : ЦНЛ, 2004. - 254 с.

17.   Культурологія: українська та зарубіжна культура / М. М. За-кович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2004. - 567 с.

18.   Наливайко Д. Українське бароко. Т. 1 / Д. Наливайко, Д. Гор­бачов. - X. : Акта, 2004. - 636 с.

19.   Откович В. П. Народна течія в українському живопису 17 - 18 ст. / В. П. Откович. - К. : Наукова думка, 1990. - 96 с.

20.   Подольська Є. А. Культурологія : навчальний посібник / Є. А. По-дольська, В. А. Лихвар, К. А. Іванова. - 2-ге вид. допов. - К. : ЦНЛ,

2005.    - 390 с.

21 . Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. - Львів : Бескид Біт, 2005. - 304 с.

22.   Українська та зарубіжна культура : підручник. / за ред. В. О. Лозо­вого. - 2-ге вид. - Х. : Одіссей, 2008. - 376 с.

23.   Українське мистецтво в полікультурному просторі : навчальний посібник / О. Рудницька, Л. Кондрацька. - К. : Єксоб, 2000. - 270 с.

24.   Український портрет 16 - 18 століть / укл. Г. Бєлікова, Л. Чле-нова. - К. : Артанія Нова, Хмельницький : Галерея, 2006. - 352 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Похожие статьи

Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури