Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

25.   Чорна Н. В. Історія української культури : навчальний посібник / Чорна Н. В., Горячковська Г. М. - Х. : ХНУРЕ, 2012. - 200 с.

26.   Шейко В. М. Історія української культури : навчальний посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; за наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор,

2006.    - 258 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Пальм Наталія Дмитріївна Гетало Тетяна Євгенівна

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання

 

 

 

Відповідальний за випуск Кузь О. М. Відповідальний редактор Седова Л. М.

 

 

Редактор Бутенко В. О.

 

Коректор Мартовицька-Максимова В. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2013 р. Поз. 28-П.

Підп. до друку                              Формат 60 х 90 1/16. Папір Multicopy. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. 18,5. Обл.-вид. арк. 23,13. Тираж                         прим. Зам. №

Видавець і виготівник - видавництво ХНЕУ, 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9а

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.


[1] Жак Дерріда (1930 - 2004) - французський філософ і теоретик літератури, засновник деконструктивізму - течії у філософії постмодерну.

[2] Карл Густав Юнг (1875 - 1961) - швейцарський психіатр, учень З. Фрейда, представник філософії психоаналізу. Засновник одного з напрямів глибиної психології, аналітичної психології, вчення про архетипи свідомості. Праці Юнга справили значний вплив на культурологію.

[3] Мішель Поль Фуко (1926 - 1984) - французький філософ-посмодерніст, теоретик культури та історик. Автор філософсько-культурологічних праць про розвиток соціальних наук, медицину, тюрми, божевілля, сексуальність. Один з найвпливовіших мислителів сучасної французької літератури.

[4] Микола Олександрович Бердяєв (1874 - 1948) - російський релігійний філософ близький до екзистенціалізму, дослідник філософії свободи.

[5] Зігмунд Шломо Фрейд (1856 - 1939) - австрійський психіатр, засновник психоаналізу - напряму в психології та філософії, що досліджує несвідомі процеси у людьській психіці.

[6] Сергій Олександрович Токарєв (1899 - 1985) - російський вчений-етнограф, історик етнографічної науки, дослідник релігійних поглядів.

206

[7] Олексій Федорович Лосєв (1893 - 1988) - російський філософ-ім'ясловець і філолог, дослідник міфу, античного філософського ідеалізму, античної естетики.

[8] Леонід Григорович Іонін (нар. 2 серпня 1945) - російський соціолог, політолог, філософ. Відомий як фахівець в області історії соціології, соціології культури, соціології політики.

[9] Гвінт Горацій Флакк (65 - 8 рр. до н. е.) - давньоримський поет "золотого віку" римської літератури і філософ-мораліст, автор твору "Мистецтво поезії". Творчість Горація справила великий вплив на становлення Середньовічної і новоєвпропейської літератури.

[10] Пітирим Олександрович Сорокін (1889 - 1968) - російський та американсь­кий соціолог та культуролог. Один із засновників теорій соціальної стратифікації і соціальної мобільності, автор концепції соціокультурної динаміки.

[11] Жак Ле Гофф (народ. 1924) - французський історик-медієвист, один з визначніших представників "нової історії" (напряму в історичній науці, що провідну увагу приділяє історико-культурним дослідам, "історії менталітетів"), спеціаліст з історії XIII ст., перший директор Школи підвищення кваліфікації з суспільних наук (Ecoledeshautes etudesensciencessociales) у Парижі (у 1975 - 1977 рр.). Є прихильником концепції Середньовіччя як окремої цивілізації, відмінної як від Античної (VIII ст. до н. е. - V ст.), так і від Новоєвропейської (XVI - XXI ст.).

[12]Рене Генон (1886 - 1951) - французьский філософ, дослідник релігийних вчень Сходу, символіки обряду, автор філософської концепції традиціоналізму (езоте­ричного вчення, що відкидає провідні засади новоєвропейської культури -демократію, модерн, лібералізм та має на меті повернення до чистого бого-откровення первісного монотеїзму). Піддавав критиці сучасну цивілізацію за відсут­ність духовності, слідування хибним шляхом розвитку, закликав до інтелектуальної реформації. У 1912 році прийняв іслам.

[13] Джованні Піко делла Мірандола (1463 - 1494) - італійський мислитель епохи Відродження, гуманіст. Знаходився під сильним впливом арабських та єврейських мислителів Сходу, кабалістичної містики, неоплатонізму. Вважав усі релігії та філософські школи часним проявом єдиної істини, що можуть бути примиреними в християнстві.

[14] Мішель Ейкем де Монтень (1533 - 1592) - французький письменик та філософ-мораліст епохи пізнього Відродження, автор "Досвіди". Християнин-католик, знаходячись під впливом античного стоїцизму та епікуреїзму, він визнавав егоїзм за головну причину дій людини, а досягнення щастя - метою людського життя.

[15] Нікола Буало-Депрео (1636 - 1711) - французький поет, критик, теоретик класицизму.

[16] Жан-Жак Руссо (1712 - 1778) - французький письменик, композитор, мислитель, визначний представник Просвітництва. Засуджував прогрес, вважав, що суспільні впливи занапащюють добру природу людини, задля виправлення цього зла розробив оригінальне вчення про виховання дітей. Автор концепції прямої демократії.

[17] Хосе Ортеґа-і-Ґассет (1883 - 1955) - відомий іспанський філософ, що переважно займався соціальною проблематикою. У своїх працях "Дегуманізація мистецтва" (1925) та "Повстання мас" (1929) вперше висунув концепцію "масового суспільства", під яким розумів духовну атмосферу, що склалася на Заході як наслідок кризи буржуазної демократії, бюрократизації суспільства, поширення товарно-грошових відносин на сферу людських стосунків.

[18] Оскар Клод Моне (1840 - 1926) - французький художник, один із заснов­ників художньої течії імпресіонізму.

[19] Філіппо Томмазо Еміліо Маринетті (1876 - 1944) - італійський письменник, поет, засновник футуризму. Один із засновників італійського фашистського руху.

[20] Микола Іванович Костомаров (1817 - 1885) - український і російський історик, поет-романтик, діяч українського національного відродження сер. ХІХ. Один з перших вчених Східної Європи, що поставив наріжним каменем досліджень історика не опис подій і осіб, а історію народу в єдності його соціальної, культурної та інших найрізноманітніших сфер життя.

[21] Федір Михайлович Достоевський, (1821 - 1881рр.) - російський письменник.

[22] Альбер Камю (1913 - 1960) - французький письменник і філософ, визначний представник екзистенціалізму. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року.

[23] Арпан (фр. arpent) - давня французька одиниця виміру довжини, що дорівню­вала 180 паризьким футам, приблизно 58,52 м.

[24] Самюель Філліпс Хантінгтон (1927 - 2008) - відомий американський соціолог та політолог, директор Інституту стратегічних відносин при Гарвардському університеті. Автор числених праць з проблем політичної модернізації, міжнародних відносин, теорії демократії та імміграції. Особливу відомість отримала його концепція "зіткнення цивілізацій", що описує динаміку сучасних міжнародних відносин крізь призму конфлікту великих цивілізацій, сформованих на основі світових релігій.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Похожие статьи

Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури