1929 рр - Деякі риси колгоспного будівництва на україні в 1928 - страница 1

Страницы:
1 

Електронна бібліотека

видань історичного факультету

Харківського університету

Бутенко В. І. Деякі риси колгоспного будівництва на Україні в 1928 - 1929 рр. // Вісник Харківського університету. - 1966. - № 17: Історична серія. -Вип. 1. - Харків: Видавництво ордена Трудового Червоного Прапора державного університету імені О. М. Горького, 1966. - C. 49 - 53.

При використанні матеріалів статті обов'язковим є посилання на її автора з повним бібліографічним описом видання, у якому опубліковано статтю. Дана електронна копія статті може бути скопійована, роздрукована і передана будь-якій особі без обмежень права користування за обов'язкової наявності першої (даної) сторінки з повним бібліографічним описом статті. При повторному розміщенні статті у мережі Інтернет обов'язковим є посилання на сайт історичного факультету.

Адреса редакційної колегії:

Україна, 61077, Харків, пл. Свободи, 4,

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,

історичний факультет. E-mail: istfac@univer.kharkov.ua

©Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет ©Автор статті

©Оригінал-макет та художнє оформлення - зазначене у бібліографічному описі видавництво ©Ідея та створення електронної бібліотеки - А. М. Домановський

Випуск I

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Історична серія­1966

ДЕЯКІ РИСИ КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА НА УКРАЇНІ В 1928—1929 РОКАХ В. І. Бутенко

Історія колективізації сільського господарства висвітлена в радян­ській історіографії дуже широко. За останні п'ятнадцять років цій проб­лемі присвячено багато монографій, статей та історичних нарисів. Про­те майже вся дослідницька література стосується або історії масової колективізації, або ж історії колгоспного будівництва до XV з'їзду пар­тії, тобто до 1928 року[1]. Період безпосередньої підготовки суцільної колективізації досліджений і вивчений ще недостатньо, що відзначено в сучасних історіографічних оглядах [2]. Це цілком стосується також істо­ріографії колективізації «а Україні, яка представлена лише кількома роботами з даного періоду[3]. Звичайно, в кожній праці з історіографії суцільної колективізації якоюсь мірою розглядається період її безпо­середньої підготовки, але це не може замінити спеціальних досліджень даного етапу соціалістичної перебудови сільського господарства.

Таким чином, у нашій історіографічній літературі ще не досить гли­боко й чітко вивчені особливості колгоспного будівництва в 1928— 1929 pp. на Україні і, зокрема, такі важливі питання, як динаміка кол­госпного руху, форми усуспільнення селянських господарств, роль сіль­ськогосподарської кооперації, МТС та машинно-тракторних колон у колективізації, організаційно-господарський розвиток колгоспів, трудно­щі колгоспного будівництва в зазначений період та інші.

У цій статті розглядаються основні риси колгоспного будівництва на Україні від XV з'їзду партії до осені 1929 p., тобто до початку су­цільної колективізації і ліквідації куркульства як класу.

XV з'їзд партії у своїх рішеннях підкреслив, що весь попередній історичний досвід довів правильність ленінського кооперативного пла­

50

В. І. Бутенко

ну, і в наступні роки соціалістична перебудова сільського господарства повинна стати основним завданням політики партії на селі Розкрив­ши об'єктивно-історичну необхідність і передумови колективізації, XV з'їзд відзначив, що після деякого критичного періоду колективні госпо­дарства показали свою життєздатність і переваги перед роздрібненими селянськими господарствами [4].

Таким чином, з 1928 р. настає якісно новий етап соціалістичної пе­ребудови сільського господарства, коли створювалися безпосередні пе­редумови для масової колективізації. Зокрема, на Україні колгоспний рух уже в 1928 р. набирає перших ознак суцільного характеру, на що з повною підставою указав у своїх рішеннях II Всеукраїнський з'їзд колгоспів у травні 1928 р.[5]. Це особливо стосується степових районів України, де вже тоді до колгоспів вступила значна частина середнього селянства.

Статистика колгоспного руху цілком підтверджує цей висновок, про що свідчать такі дані[6]:

Таблиця 1

 

На 1 жовтня

Кількість колгоспів

1924 р. і

1925 р.

1926 р.

1927 р.

1928 г.

1929 р.

Ц абсолютных цифрах . . Ви...........

4391 100,1

5489 125,0

5064 115,0

6216 145,0

12042 274,0

16863 384,0

З табл. 1 видно, що, починаючи з 1928 р., в динаміці колективізації відбувається значне зрушення. Це особливо наочно виявилося у степо­вій частині України, де для цього були особливо сприятливі умови.

Інтенсивніше зростання числа колгоспів у степових районах пояс­нювалося більшою кількістю тут тракторів та інших сільськогосподар­ських машин, простішою формою організації зернових господарств по­рівняно з господарствами технічних культур або тваринницькими, швид­шим розвитком МТС, тракторних колон і'посиленим фінансуванням сільського господарства. На літо 1929 р. питома вага колективних об'єд­нань у Степу по відношенню до всієї України становила 65% [7].

Абсолютно новим і особливо характерним явищем у сільському гос­подарстві України в 1928—1929 pp. була колективізація цілих земель­них громад, сіл та кущування колективних об'єднань. Тільки за період від жовтня 1928 p.. до квітня 1929 р. на статут колгоспів у республіці перейшло 236 земельних громад і було створено 121 кущове об'єднання, до яких ввійшло близько 1000 колгоспів[8]. На 1 жовтня 1929 р. повністю було колективізовано 465 земельних громад[9].

Вирішальну роль у розвитку колгоспного руху відіграли МТС і тракторні колони, створені в цей період. Обробіток землі цілих селян-

1 КПРС в резолюціях, рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. Київ, 1954, ч. II, стор. 441.

4 ЦДАЖР УРСР, ф. 27, оп. 10, спр. 4, арк. 9.

Деякі риси колгоспного будівництва на Україні в 1928—192& роках

ських громад тракторними колонами ©перше був застосований машин­но-тракторною станцією радгоспу ім. Т. Г. Шевченка на Одещині, орга­нізованою восени 192*8 року. До весни 1929 р. тракторні колони були створені в усіх округах України. До цього треба додати прокатні пунк­ти, які також відіграли велику роль у "прискоренні темпів колективіза­ції в 1928—1929 pp. Прокатні, пункти почали створювати ще на почат-,ку 20-х років, але характерно, що за півтора року, які передували су­цільній колективізації, їх було .створено більше, ніж за весь поперед­ній час. Улітку 1929 р. на Україні вже діяло близько 7500 прокатних пунктів. При цьому слід відзначити, що прокатні пункти, створені в 1928—1929 pp., були значно більші і краще оснащені новою технікою, тракторами тощо. На цій же основі відбувалась повсюдна реорганіза­ція старих прокатних пунктів

Про велику роль МТС і тракторних колон в справі колективізації селянських господарств у 1928—1929 pp. свідчить діяльність Баштан-ської МТС Одеського округу, МТС радгоспу ім. Т. Г. Шевченка та інших. .

Важливою рисою колгоспного руху напередодні суцільної колекти­візації було укрупнення земельної площі колективних Господарств, що становило особливо важливу умову їх Дальшого розвитку. Процес укруп­нення колективних об'єднань, звичайно, відбувався і до 1928 p., але саме в даний період спостерігалося значне зрушення в цій справі. На­приклад, мкщо середня земельна площа сільськогосподарської артілі в жовтні 1927 р. дорівнювала» 100 га, а ТСОЗу — 76, то на літо 1929 р. вже стало відповідно 145 і 151 га. Зросла і кількість селянських госпо­дарств в артілях і ТСОЗах[10].

У «збільшенні земельної площі колективних господарств велику роль, відіграли тракторні колони та кущування колгоспів. Переконливим до-, казом цього є приклад Баштанської МТС, під впливом якої навесні 1929 р. 34 колективних об'єднання, злившись, утворили п'ять кол­госпів[11].

Цей же процес інтенсивно відбувався в ході кущування колектив­них господарств. Поряд із збільшенням загальної кількості кущів і укрупненням їх шляхом об'єднання і влиття в них нових колгоспів укрупнювалися також колективні господарства шляхом злиття декіль­кох в одно. Таким чином, кущові об'єднання були організуючим цент­ром колективних господарств. Як приклад можна навести Херсонський округ, де влітку 1929 р. за три місяці кількість кущових об'єднань змен­шилася втроє, число колгоспів у них зросло тільки з 180 до 217, але кількість землі на один колгосп збільшилася з 400 до 900 га.

Про динаміку кущування колгоспів у 1928—1929 pp., на час су­цільної колективізації, говорять такі дані: на квітень 1929 р. існував 121 кущ, що об'єднували 989 колгоспів з земельною площею 255941 га, на липень уже було 198[12] кущів, а в них 1557 колгоспів з земельною площею 3 175 127 га [13].

Дуже важливою проблемою колгоспного руху є форми кооперу­вання селянських господарств та соціальний склад об'єднань. Форми кооперування селянських господарств та соціальний склад колективних

52

В. I. Б у т е н к о

об'єднань відображали суть соціалістичної перебудови сільського гос­подарства на різних етапах мали вирішальний вплив на дальший роз­виток колективізації.

Слід мати на увазі, що в 1928—1929 pp., тобто до початку суцільної колективізації, об'єднання селянських господарств провадилося у відпо­відності з' ленінськими принципами добровільності і ніяких примусово-адміністративних заходів не застосовувалося. Це був дійсно природний, процес виробничого кооперування, що відбивав бажання трудового се­лянства поліпшити свій добробут. Про це свідчить і розпад багатьох колективних об'єднань в тих випадках, коли вони з якихось причин не виправдували надій селян на вихід із скрутного матеріального стано­вища. Про еволюцію форм колективних об'єднань у роки, що передува­ли суцільній колективізації, переконливо свідчать такі дані[14].

Таблиця 2

Форми колективних об'єднань

1927 p.

1928 p.

1929 p.

 

кількість

%

кількість

%

кількість

%

І

Товариства СОЗ . . .v.

242 2180 3894

3,9 34,4 61,7

287 2473 9282

2,4 20,5 77,1

613 4144 12106

3,6 24,5 71,9

 

6316

100,0

12042

100,0

16863

100,0

З наведених даних видно, що найвищу питому вагу мали і найшвид­ше зростали простіші виробничі об'єднання—ТСОЗи. Якщо в 1927 р. вони становили 61,7% всіх колгоспів, то в 1928 р.— 77,2%- Деяке зни­ження питомої ваги ТСОЗів у 1929 р. пояснюється тим, що наведена нами таблиця складена за даними грудня 1929 року, тобто коли вже по­чиналась суцільна колективізація і було взято курс на сільськогоспо­дарську артіль, як .основну форму колгоспів. Про це говорять і такі дані: з осені 1928 р. до осені 1929 р. з 6659 створених колгоспів було 5110 ТСОЗів, 1390 артілей і 159 комун[15]. За цей же час 10% усіх кол­госпів розпалося. Отже, ТСОЗи в той час були основною формою ко­лективних об'єднань селянських господарств. Але зростала кількість і сільськогосподарських артілей — вищих форм виробничих об'єднань.

Форми колективних об'єднань обумовлювали, певне співвідношення в них різних соціальних груп. У комунах та артілях бідноти було 60— 70%, а в ТСОЗах — ЗО—45%- Як бачимо, переважала в колективних об'єднаннях біднота, хоча дедалі більше ставало в них і середняків.

Надання переваги ТСОЗам говорить про те, що селяни, починаючи вести колективне господарство, усуспільнювали тільки землю та най­складніший реманент. Рівень усуспільнення реманенту в сільськогоспо­дарських артілях і ТСОЗах видно з таких даних (Таблиця 3) (в %) [16].

З наведених даних слід також зробити висновок, що в 1927— 1928 pp. питома вага усуспільненого реманенту збільшувалася за раху­нок індивідуального та придбаного колгоспами.

Деякі риси колгоспного будівництва на Україні в 1928—1929 роках

53

Таблиця З

Реманент

Артілі

ТСОЗи

 

1927 р.

1928 р.

1927 р.

1928 р.

Трактори ...    . .■ ...

100

100

100

• 100

 

96,3

98,0

52,2

56,5 -

 

93,7

94,2

46,1

53,2.

 

73,7

94 2

20,3

25,7

Одним з важливих показників соціалістичної перебудови сільського господарства 'був розвиток спеціалізованої сільськогосподарської ко­операції та найпростіших форм об'єднань у землеробстві, тваринництві, у виробництві технічних культур. Ці форми кооперування в умовах ра­дянської держави створювали сприятливий грунт для колективізації. Зростання їх почалося ще в першій половині 20-х років. Серйозні зру­шення сталися в 1927—1929 pp. Так, на весну 1929 р. кількість скотар­сько-молочарських, бурякових, меліоративних та інших об'єднань, зрос­ла проти 1927 більш ніж удвоє і становила майже 11000 [17]. ■

Новим явищем у розвитку цих форм стали машинно-тяглові това­риства, які почали створюватися в 1928—1929 pp. Влітку 1929 р. на Україні було 337 таких товариств. Створювала їх переважно сільська біднота, .що була зацікавлена у спільному використанні живої тяглової сили. Характерно, що в ці роки відбувалося незначне зростання машин-ло-тракторних товариств. Це пояснювалося появою МТС і тракторних колон, які обслуговували різні селянські кооперативні об'єднання.

Колгоспний рух на Україні в 1928—1929 pp. являє собою особли­вий етап в історії соціалістичної перебудови сільського господарства і характеризується специфічними рисами. Якісні зрушення і кількісні зміни, що відбулися в цей період, підготовили грунт для переходу до суцільної колективізації.


[1] Найбільш докладний огляд цієї літератури маємо у статтях: В. П. Данилов. Изучение истории советского крестьянства; У книзі «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС». История СССР, М., 1962, стор. 474; М. Л: Богденко, В. П. Данилов, И. М. Зеленин. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. У книзі «Очерки по историографии советского общества». М., 1965, стор. 357.

[2] Там же.

[3] И. Л. ЦІ е р м а и. Организационно-хозяйственное развитие колхоза Украины в 1927—1928 гг. Научные записки Харьковского педагогического института, т. 19, 1957 г., I. Л. Ш е р м а н. Роль машинно-тракторних станцій в колективізації сільського госпо­дарства на Україні (1927—1929 pp.). Труди історичного факультету Харківського дер­жавного університету ім. О. М. Горького, т. 4, 1956 p.; І. І. Слинько. Соціалістична перебудова і технічна реконструкція сільського господарства України в 1927—1932 pp. К., 1961 p.; 3. Г. Ш у л ь г а. Підготовка суцільної колективізації сільського господарства на Україні. К., 1960.

[4] Там же, crop. 14.

[5] Постанови II Всеукраїнського з'їзду колгоспів. Харків, 1928, стор. 41.

[6]3705

 

[7] ЦДАЖР УРСР, ф. 559, оп. 1, спр. 75, арк. 27.

[8] «Історія колективізації сільського господарства УРСР». Збірник документів і ма­теріалів, т. II. К., 1965 р., стор. 178.

[9] ЦДАЖР УРСР, ф. 27, оп. 10, спр. 4, арк. 35.

[10] «Історія колективізації сільського господарства». 36. документів і матеріалів, т. II. К., 1965, стор. 373.

[11] Там же, стор. 181.

[12] ЦДАЖР УРСР, ф. 27, оп. 10, спр. 317, арк. 2.

* ЦДАЖР УРСР, ф. 27, оп. 10, спр. 4, арк. 36.

[14] ЦДАЖР УРСР, ф. 27, оп. 10, стр. 4, арк. 37.

[15] Там же. ,

[16] Там же, ф. 27, оп. 10, спр. 25, арк.! 81.

[17] ЦДАЖР УРСР, ф. 558, on. 1, спр. 2, арк. 66.

Страницы:
1 


Похожие статьи

1929 рр - Деякі риси колгоспного будівництва на україні в 1928