І А Березкіна - Деякі психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій навчання в підготовці майбутніх інженерів - страница 1

Страницы:
1 

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21-23 листоп. 2005 р.), Луганськ, 2005

ДЕЯКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

І.А.Березкіна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Прагнення України до інтеграції в європейський освітній простір зумовлює необхідність розв'язання комплексу завдань, пов'язаних з реформуванням національної вищої технічної школи та створенням системи освіти, яка б відповідала світовим стандартам.

Пріоритетним напрямом розвитку освіти на сучасному етапі визнано впровадження сучасних інформаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. «Метою Загальнодержавної програми «Електронна Україна» на 2005-2012 роки є впровадження та використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій для задоволення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави....».

Зауважимо, що в педагогічних джерелах немає чіткої визначеності ІТН. На наш погляд, суть цього поняття найповніше відображена в роботі [1]. Новими інформаційними технологіями навчання прийнято називати методологію і технологію навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання.

У дидактиці навчання трактується як спільна діяльність того, хто навчає й тих, хто навчається. Це, у першу чергу, означає, що стосунки між ними являють собою особливий вид взаємодії - управління. Виконання функції управління навчальною діяльністю - суттєва ознака застосування інформаційних технологій як засобу навчання.

Тому, коли ми говоримо про використання ІТ у навчальному процесі, то маємо на увазі перш за все використання ІТ як засобу управління навчальною діяльністю. Це настільки змінює діяльність тих, хто навчається, що більшість уже виявлених психологічних закономірностей засвоєння знань і умінь втрачають свою значущість [2]. Вони потребують критичного перегляду фундаментальних тверджень педагогічної і психологічної теорій навчання.

У роботі [2] вказані найсуттєвіші вимоги до психологічної теорії навчання з використанням ІТ:

теорії навчання повинні бути не лише описовими, а й такими, що наказують (прескриптивними). Вимога прескриптивності психологічної теорії навчання з використанням ІТ зовсім не означає, що дана теорія є лише системою розпоряджень. її структура набагато ширша і включає теоретичні принципи, які визначають напрямок прескриптивних вказівок. Мова йде в першу чергу про принципи, які описують психологічні механізми навчання. Як визначальну ознаку прескриптивної теорії навчання виділяють наявність у ній стверджень типу: щоб досягти мети а в умовах а, необхідно здійснити А . Тобто у структурі теорії навчання виділяють три компоненти: методи, умови й результати;

2) обов'язковою для теорії навчання з використанням ІТ є можливість технологізації розпоряджень, тобто опис їх у вигляді системи елементарних операцій, виконання яких забезпечує досягнення мети а в умовах а ;

3) теорії навчання й навчальної діяльності повинні сполучатися між собою, тобто кожна з них повинна стосуватися як діяльності того, хто навчає, і тих, хто навчається, так і їхньої взаємодії. Отже, на нашу думку, важливою є організація такої педагогічної взаємодії суб'єктів навчального процесу, за якої підготовка студентів до використання інформаційних технологій у майбутній професійній інженерній діяльності буде ефективною.

Педагогічну   взаємодію   ми   розглядаємо   як системусинергетичної взаємодії суб'єктів навчального процесу, що розгортається на рівні різних діяльнісних підсистем і спрямована на навчання, освіту, виховання, розвиток, формування особистості. Ми вважаємо, що у процесі використання ІТ педагогічна взаємодія є сумативною структурою різних діяльнісних підсистем (наприклад: «викладач - студент», «викладач - комп'ютер», «студент - комп'ютер», «викладач - комп'ютер - студент» тощо).

Для організації педагогічної взаємодії викладача й студентів у процесі впровадження ІТ необхідні наступні основні педагогічні умови, а саме:

- наявність у навчальних закладах електронних засобів навчання, програмного забезпечення навчального процесу;

- підготовленість педагогів до роботи з комп'ютерною технікою;

- готовність студентів (учнів) працювати з комп'ютером;

- розробка дидактичної та методичної підтримки курсів інженерних дисциплін (створення інформаційних технологій навчання, електронних підручників, електронних версій посібників, комп'ютерних навчально-контролюючих програм для самоконтролю, діагностування й корекції знань студентів);

- індивідуалізація та диференціація процесу навчання [10].

Навчальна діяльність в системі математичної підготовки майбутніх інженерів, як правило, здійснюється в процесі вирішення специфічних для неї навчальних задач. При цьому навчальні задачі є одиницею розчленування навчального матеріалу й незалежно від того, яка теорія навчання використовується, у будь-якому випадку доцільніше проектувати систему навчальних задач, вирішення яких повинно забезпечити набуття професійних знань і вмінь, що вимагаються, сприяти розумовому розвитку студентів.

Варто відмітити, що навчальні задачі тільки спрямовують,але не визначають однозначно діяльність тих, хто навчається. Факти невідповідності між задачею, яку ставить той, хто навчає, і тією, що вирішує той, хто навчається, зафіксовані багатьма дослідниками [7], [8], [9]. Звичайно ця невідповідність пояснювалась особливостями інтелектуальної і мотиваційної сфери тих, хто навчається. Як відомо, сучасні навчальні системи надають студентам можливість самостійно ставити навчальне завдання й вирішувати його за допомогою комп'ютера. Завдяки цьому значно підвищується розвиваючий потенціал інформаційних технологій навчання, оскільки це сприяє найбільш повній реалізації такого психологічного механізму навчання як довизначення навчальних завдань. Суть його в тому, що той, хто навчається, завжди певним чином трансформує поставлене перед ним навчальне завдання. Це відбувається завдяки тому, що дії студента визначаються не тільки ситуацією завдання, а й його метою й мотивами. Довизначене завдання - це, образно кажучи, проекція на запропоновану задачу актуалізованих на даний момент цілей-мотивів і «інтелектуальних досягнень» студента. Завдяки сучасним навчальним системам з'являється реальна можливість більш повно розширити набір самостійно поставлених завдань, які вирішуються в процесі роботи, а таке довизначення навчальних завдань ми розглядаємо як важливе джерело психічного розвитку тих, хто навчається.

На основі вищезазначеного можна зробити наступні основні висновки:

1. Розглянуті основні психолого-педагогічні теорії навчання, такі як когнітивна, діяльнісна, біхевіористська теорії навчання. Доведено, що жодна з існуючих психолого-педагогічних теорій навчання не може бути використана для підготовки майбутніх інженерів, тому що створення й використання ІТ суттєво змінює діяльність того, хто навчає, і того, хто навчається, а вже виявлені психолого-педагогічні закономірності засвоєння знань втрачають свою значущість.

2. Розроблена типова структура  завдань математичноїпідготовки інженерів, а також вимог до їхньої реалізації в інформаційних технологіях навчання:

- прескриптивність психологічної теорії навчання з використанням інформаційних технологій навчання;

- технологізація настанов, тобто опис їх у вигляді системи елементарних операцій, виконання яких забезпечує досягнення мети а в умовах а ;

- поєднання теорії навчання і навчальної діяльності, тобто кожна з них повинна належати як до діяльності того, хто навчає, і тих, хто навчається, так і до їхньої взаємодії.

Література

1. Освітні технології: Навч.-метод. посібник. За заг. ред. О.М. Пєхоти. К., 2002.

2. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. Педагогика. 1988.

3. Дьяченко М., Кандыбович Л. Психологический словарь-справочник. М., 2001.

4. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання в викладанні вищої математики в технічному вузі. Дис. доктора пед. наук 1998. Вінниця.

5. Шеварев П.А. О роли ассоциаций в процессах мышления. М., 1966.

6. Фридман Л.М. Логико-психологический аналіз школьных учебных задач. М.,1977.

7. Дорохина В.Т. Причины трансформации учебного задания учащимися в процессе обучения. Вопросы психологи. 1980, №2.

8. Менчинская Н.А. Интеллектуальная деятельность при решении арифметических задач. Известия АПН РСФСР. 1946, №3.

9. Репкин В.В. О понятии учебной деятельности. Вестник Харьковского университета. Психология. 1976, №132.

10. Ковальчук Л. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Вісник Львівського університету. Випуск 19. 2005.

Страницы:
1 


Похожие статьи

І А Березкіна - Деякі психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій навчання в підготовці майбутніх інженерів