Т І Топішко - Problems of leasing types classification - страница 2

Страницы:
1  2 

Механізм лізингової операції передбачає надання її сторонам пільг з оподаткування прибутку, обкладання ПДВ, нарахування прискореної амортизації тощо. Недобросовісні платники податків, маскуючи договори купівлі-продажу під лізинг, намагаються уникнути оподаткування. Тому за цільовим призначенням можна виділити дійсний і фіктивний лізинг.

Особливості технології виробничих процесів у різних галузях народного господарства вимагають специфічних основних засобів. За галузевим призначенням розрізняють: авіалізинг, агролізинг, лізинг морських суден, лізинг будівельного обладнання, лізинг залізничного рухомого складу тощо.

За сектором ринку виділяють внутрішній та зовнішній лізинг. Внутрішній лізинг передбачає участь в лізинговій угоді виключно вітчизняних суб'єктів господарювання. Якщо в угоді задіяно хоча б одну іноземну сторону, угода автоматично визнається зовнішньою. У залежності від місцезнаходження лізингодавця, лізингоодержувача та постачальника (виробника) обладнання виділяють наступні різновиди лізингу: експортний, імпортний, транзитний. Якщо в угоді приймає участь іноземний лізингоодержувач, то маємо справу з експортним лізингом, якщо лізингодавець - імпортний. Експортний та імпортний лізинг можуть виступати у вигляді прямого або непрямого міжнародного лізингу. В угоді транзитного лізингу приймає участь три або більше сторони, які зареєстровані у різних країнах. Учасники транзитного лізингу намагаютьсявикористовувати особливості національного законодавства щодо лізингу для отримання максимальної вигоди.

За типом лізингового майна виділяють лізинг рухомого майна та лізинг нерухомості. Відповідно до чинного законодавства України предметом лізингу можуть бути неспоживні речі, віднесені до основних фондів, щодо яких немає заборони передачі у лізинг. Передача у використання транспортних засобів, машин і обладнання, оргтехніки - це лізинг рухомого майна. Лізинг нерухомості передбачає передачу визначених лізингоодержувачем збудованих або куплених для нього виробничих, складських, офісних будівель та споруд з метою виробничої (комерційної) діяльності.

Стосовно функціонального призначення можна виділити виробничий, комерційний та споживчий лізинг.

По відношенню до НТП слід розглядати реноваційний (із врахуванням фізичного зносу) та інноваційний (з врахуванням морального зносу). Саме застосування інноваційного лізингу дає можливість оновлення матеріально-технічної бази, покращення її техніко-економічних характеристик на основі досягнень НТП.

Операція передачі майна в лізинг може мати різний обсяг зобов'язань лізингодавця щодо його обслуговування. Тому виділяють: чистий лізинг, з набором технічних послуг, з набором консультативних послуг, з повним набором послуг, генеральний та револьверний лізинг. Чистий лізинг передбачає самостійне здійснення лізингоодержувачем страхування, ремонту, технічного обслуговування та підтримання в робочому стані переданого йому основного засобу. Для цього підприємству знадобиться кваліфікований персонал та необхідна ремонтно-технічна база. Лізингодавець зобов'язаний лише профінансувати операцію. Лізингові платежі в даному випадку є найменшими і включають винагороду лізингової компанії та відшкодування вартості майна.

Лізинг з набором технічних послуг включає визначені у договорі обов'язки лізингодавця  з  технічного   обслуговування  майна  (здійснення  введення вексплуатацію, пуско-налагоджувальних робіт, поточного ремонту, технічного обслуговування тощо). Даний вид лізингу є прийнятним для підприємств, які самостійно не можуть забезпечити дотримання договірних зобов'язань щодо належної експлуатації прийнятого основного засобу.

Лізинг з набором навчально-консультативних послуг передбачає проведення лізингодавцем страхування майна, навчання працівників підприємства-лізингоотримувача, послуг з маркетингу та менеджменту тощо.

Найбільша віддача від лізингової операції досягається за використання лізингу з повним набором послуг. Він передбачає оптимальне поєднання вказаних вище видів лізингу у відповідності до потреб лізингоодержувача. Однак пропорційно збільшенню обсягу послуг зростає і величина лізингових платежів. Тому рішення про доцільність використання певного виду лізингу повинне прийматися лізингоотримувачем, виходячи з результатів аналізу поточного стану, можливих вигод та необхідних витрат.

Револьверний лізинг дозволяє лізингоотримувачу по закінченню визначеного терміну обміняти використовуване обладнання на інше, необхідне користувачеві. Особливо це важливо, якщо цього вимагає технологічний процес виробництва, наприклад, у сільському господарстві [14, 29].

Угода генерального лізингу передбачає для лізингоодержувача можливість отримання додаткового обладнання за лізинговою лінією без укладання нового контракту.

За терміном надання майна у використання лізинг може бути короткостроковий (до 1 року), середньостроковий (від 1 до 3 років) та довгостроковий (більше 3 років) лізинг.

Висновки. Розвиток ринку лізингових послуг потребує формування єдиної загальноприйнятої класифікації видів лізингу. Потрібне подальше дослідження теоретичних засад лізингу як явища, що є структурним елементом економічних відносин.Список використаних джерел

1.      Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2015 р. Проект // VI Фінансовий форум "Державне регулювання на фінансовому ринку України 2008" м. Одеса, 4-6 вересня 2008 р.

2.      Показники розвитку лізингу в інших країнах // Лізинг в Україні. - 2006. -№ 5. - С.13.

3.      Експрес - результати дослідження ринку лізингу України. 2008 рік // www.rla.com.ua

4.      Господарський кодекс України // www.rada. gov.ua

5.      Цивільний кодекс України (Станом на 10 жовтня 2005 р.). - К.: Велес,

2005. - 352 с.

6.      Коваленко Н., Човнюк Ю. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні// Банківська справа, 2000. - № 6. - С. 29-32.

7.      Міщенко В.І., Луб"яницький О.Г., Слав"янська Н.Г. Основи лізингу: Навчальний посібник / Серія "Бібліотечка банкіра". - К.: Товариство "знання", КОО, 1997. - 138 с.

8.      Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2006. - 436 с.

9.      Плаксін О.А. Систематизація видів лізингу // Економіка АПК. - 2005. - №

9. - С. 72-78.

10.  Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С. 88-94.

11.  Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. - Львів: Світ, 2001. - 416 с.

12.  Філософія. Навчальний посібник / За заг. ред. Ю.В.Осічнюка. - К.: Атака, 2003. - 464 с.

13.  Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. 5-е изд. - М.: Политиздат, 1987. - 590 с.

14.  Сахарчук В. Виды лизинговых операций // Хозяйство и право. - 1998. -№ 4. - С. 26-31.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т І Топішко - Problems of leasing types classification

Т І Топішко - Лізинг в апк проблеми становлення і перспективи розвитку

Т І Топішко - Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах апк

Т І Топішко - Принципи функції та механізми лізингових операцій

Т І Топішко - Проблеми відновлення матеріально-технічної бази апк наінноваційній основі