Є М Гелеверя - Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери - страница 1

Страницы:
1 

циям описывать свои потребности и возможности; информировать пользователей о самых лучших путях решения их проблем и реализа­ции возможностей. В условиях ограниченности ресурсов портал по­может государственным служащим вовлекать сферу бизнеса в реше­ние государственных задач.

Таким образом, внедрение предложенной системы информацион­ного взаимодействия субъектов рынка конечного потребления домохо-зяйств в эксплуатацию предоставит единое информационное про­странство и более эффективный и открытый обмен информацией. Это позволит повысить активность государственных учреждений на основе предоставляемой обратной связи и предоставит возможность для взаимодействия домохозяйства и государства, домохозяйства и бизне­са, государства и бизнеса, что, в свою очередь, повысит эффективность работы механизма тактического управления в рамках системы регули­рования рынка конечного потребления домохозяйств.

1.Блинов А.О., Захаров В.Я. Управление региональными рынками // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - №1. - С.19-26.

2.Зайцева Л.М. Региональная система управления: Организационно-методологиче­ский аспект. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. - 336 с.

З.Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки. - Одеса: ТОВ „Одіссей", 2003. - 592 с.

4.Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практиче­ские аспекты государственного регулирования. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 308 с.

5.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М: Изд-во «Дело»,

1997. - 701 с.

6.      Новосёлов А.С. Региональные рынки. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.
7.Чумаченко Н.Г.
Нариси з економіки регіону. - К.: Наукова думка, 1995. - 338 с.
8.Ann Markusen. Regions: Economics and Politics of Territory. Row man and Little-
field Publishers.
- 1987. - 244 р.

Получено 17.01.2006

 

УДК 332.872

Є.М.ГЕЛЕВЕРЯ, канд. екон. наук

Харківська національна академія міського господарства

ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Комплексно досліджується система джерельно-інформаційного забезпечення мо­ніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери. Встановлено первинні й вто­ринні потоки інформації, структуровано інформаційні потоки за призначенням, визначе­но недоліки й переваги інформаційного забезпечення історичного розрізу досліджень з реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Реформування житлово-комунального господарства є однією з найважливіших проблем сьогодення. Ії вирішення повинне на кожно­му етапі супроводжуватися аналітичною роботою щодо дослідження стану і ступеня розвитку галузі, а цей розвиток повинен здійснюватися у економічному, технічному і інформаційному аспектах. Останньому найчастіше приділяється недостатньо уваги у спеціальній науковій літературі: джерельно-інформаційна база досліджень або не система­тизована, або спрямована на вивчення окремих сторін розвитку. Слід зазначити, що питання вивчення і систематизації джерельно-інформаційной бази розвитку житлово-комунальної сфери висвітлено у роботах Л.М.Шутенка, І.М.Геллера, Ю.М.Манцевича, О.В.Полоніна, Н.Т.Гогохія [1-5] та ін.

Разом з тим, потреби часу висувають необхідність застосування комплексного підходу до джерельно-інформаційного забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери, що призведе до використання у науково-аналітичних дослідженнях усіх можливих джерел інформації, а не тільки доступних і відомих дослідникам. Тому мета статті полягає у ретельному вивченні, систематизації і класифікації джерельно-інформаційної бази моніторингу стану і розвитку житлово-комуналь­ної сфери.

Сьогодні в Україні є ряд державних і недержавних структур, які володіють джерелами інформації для моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери, оскільки вони залучені до процесу її фу­нкціонування. Ці структури у роботі [2] умовно розділені на первинні і вторинні джерела інформації. До первинних можна віднести ті джере­ла, де така інформація з'являється:

- будівельні організації, забудовники;

- домоуправління, житлово-експлуатаційні контори, територіальні житлові ремонтно-експлуатаційні об' єднання і т. п.;

- бюро технічної інвентаризації;

- посередницькі (ріелторські та ін.) підприємства та організації;

- державні та приватні нотаріальні контори.

Крім того, своєрідним джерелом інформації є населення, яке мо­же надавати її під час обстежень і опитувань.

До вторинних джерел інформації належать структури, що уза­гальнюють дані первинних джерел: Державний комітет статистики України, Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, Міністерство юстиції України, Фонд державного майна України, деякі інші міністерства та відомства, міські і обласні органи виконавчої влади, громадські професійні організації ріелторів, асоціа­ції об' єднань співвласників багатоквартирних будинків. Державний комітет статистики України збирає, узагальнює і аналізує державну статистичну звітність з питань функціонування житлового господар­ства за відповідними формами державних статистичних спостережень.

Проте застосування такої джерельної бази в аналітичній роботі не завжди дозволяє оцінити реальних стан речей, керованість та ефектив­ність функціонування житлово-комунального господарства.

Більш придатна, на нашу думку, класифікація джерельно-інформаційного забезпечення для оцінки розвитку житлово-комуналь­ної сфери наведена у роботі [3], де розподіл джерел інформації здійс­нено за призначенням: інформаційні потоки, які надходять ззовні, які генеруються самою системою житлово-комунального господарства, і суспільно-політичні потоки.

1. Зовнішніми джерелами інформації є:

 

- частина нормативно-правової бази, яка формується на держав­ному та місцевому рівні загального спрямування;

- дані системи державної реєстрації нерухомого майна та прав на нього;

- статистична звітність;

- містобудівна та землевпорядна документація.

2. Джерелами інформації, які генеруються самою системою жит­лово-комунального господарства є:

- частина нормативно-правової бази, яка формується на держав­ному та місцевому рівні у сфері житлового законодавства;

- внутрівідомча звітність та аналітичні матеріали;

- проектна документація житлово-комунального господарства.

3. До джерел суспільно-політичної інформації можна віднести:

 

- запити та звернення громадських організацій, політичних та державних осіб;

- листи громадян;

- матеріали конференцій, семінарів, інших публічних заходів;

- засоби масової інформації.

Разом з тим, запропонована класифікація містить переважно кіль­кісну інформацію, тоді як всебічний аналіз розвитку житлово-комунальної сфери потребує застосування якісних складових, історич­ного та закордонного досвіду.

Джерельне забезпечення історичної складової досліджень розвит­ку житлово-комунальної сфери систематизовано у роботах [4, 5].

Основу джерельної бази історичної складової розвитку житлово-комунального господарства в "довоєнні роки" (1924-1941 рр.) станов­лять архівні та інші документи, які можуть бути доповнені матеріала­ми преси та мемуарною літературою. Різноманітну інформацію з гене­зису досліджуваної проблеми можна почерпнути з тогочасної центра­льної, місцевої та промислової (виробничої) преси, зокрема з газет "Правда", "Вісті", "Комсомольская правда", "Социалистический Дон­басс", "Сталинский рабочий", "Комсомолець Донбасу", журналів "Державна Статистика України", "Радянська школа", "Проектирование соцгородов", "Будівництво соцміст", "Советская торговля", "За новий побут!", "Комунальне господарство", "Крокодил" та ін. Окрему групу джерел складають документи партійних з'їздів, конференцій, нарад і звітів виконавчих органів влади та профспілок, різного роду статисти­чні матеріали, збірники постанов та законів, статистичні збірники до­кументів і матеріалів. Вони написані у фарватері більшовицької полі­тики та ідеології, спрямовані на зміцнення партійної диктатури в сус­пільстві, але, незважаючи на ці негативні моменти, містять значний фактичний матеріал про умови життя та комунальне обслуговування трудящих, зокрема в Україні.

Комплексне використання різноманітних архівних документів, офіційних радянських матеріалів, свідчень очевидців дозволяє зрозу­міти процеси соціально-культурних змін в українському суспільстві в той період, сприяє їх поглибленому вивченню, встановленню важли­вих зв' язків і паралелі між різними явищами суспільно-політичного життя і розвитком житлово-комунальної сфери.

У період "хрущовської відлиги" (1954-1964 рр.) майже не з' явилося робіт, присвячених українській урбанізації, бо робітнича тематика продовжувала розроблятися за усталеною схемою. На тлі певного відходу від оспівування геніальної ролі вождя в усіх соціаль­но-економічних і культурних перетвореннях міфи про умови життя та праці українського робітництва не розвінчувалися і не критикувалися.

Наукові праці, книги та періодичні видання, які виходили в 60­80-х роках минулого століття і були присвячені економіці житлово-комунальної сфери, були значною мірою ідеалізовані і носили компі­лятивний характер, бо генеральною політикою проголошувалось у майбутньому повна відміна плати населення за житлово-комунальні послуги.

Початок перебудови та реформування житлово-комунального се­ктору економіки в 90-і роки ознаменувалося новою інформаційною активністю. З' явилося багато публікацій, присвячених проблемам та шляхам переходу житлово-комунального господарства на ринкові умови. Помітне місце у нових роботах займає викладення американсь­кого досвіду утримання житлового фонду, проте його застосування необхідно здійснювати враховуючи існуючі традиції і менталітет.

Сьогодні джерельно-інформаційною базою моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери можуть слугувати різноманітнісайти в мережі Інтернет, зокрема сайти органів законодавчої і вико­навчої влади, науково-дослідних установ, бібліотек тощо.

Ретельне вивчення, систематизація і класифікація джерельно-інформаційної бази моніторингу стану і розвитку житлово-комуналь­ної сфери дозволяє зробити висновок про необхідність застосування комплексного системного підходу до її застосування; дозволяє встано­вити первинні й вторинні потоки інформації, структурувати інформа­ційні потоки за призначенням, визначити недоліки й переваги інфор­маційного забезпечення історичного розрізу відповідних досліджень.

1.Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизнен­ного цикла городского жилого фонда (теория, практика, перспективы). - Харьков: Май­дан, 2002. - 1054 с.

2.Геллер І.М. Статистика ринку житла / Ін-т стат., обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2000. - 190 с.

3.Манцевич Ю.М. Житло: проблеми та перспективи. - К.: Профі, 2004. - 360 с.

4.Полонін О. В. Оптимізація витрат на утримання житлового фонду в регіональ­ному аспекті: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Харківська держ. академія мі­ського господарства. - Харків, 2003. - 20с.

5.Гогохія Н.Т. Українське радянське місто 1929-1938 рр.: історико-соціальний аналіз: Автореф. дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний уні­верситет ім. В.Даля. - Луганськ, 2003. - 20 с.

Отримано 20.01.2006

 

УДК 332.8 Н.В.КОВАЛЬЧУК

Луцький державний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Розглядаються питання розробки методики формування раціонального плану со­ціально-економічного розвитку регіону в контексті раціонального розвитку регіонально­го ринку житлово-комунальних послуг.

Україна сьогодні обрала шлях соціально-економічного розвитку, який спрямований не лише на вихід з глибокої економічної кризи, а й повну переорієнтацію економічної політики держави на людину. Тому головною метою розвитку держави та кожного її регіону має стати створення умов гідного життя людей. За основними показниками якос­ті життя держава повинна вийти на рівень розвинутих країн світу та надати можливості кожному її громадянину самостійно формувати свій стиль життя. Адже досягнення стрімко розвиваючих країн світу та вітчизняний досвід минулих років у науковій сфері, виробництві й управлінні доводять, що сьогодні головним фактором економічного

Страницы:
1 


Похожие статьи

Є М Гелеверя - Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери

Є М Гелеверя - Аналіз проблеми заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

Є М Гелеверя - Економічні основи функціонування житлових підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища

Є М Гелеверя - Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери

Є М Гелеверя - Економічні основи функціонування житлових підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища