О П Бичков - Актуальні питання відтворення житла в україні - страница 2

Страницы:
1  2 

9.Лексин В., Шевцов А.. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения // Российский экономический журнал. - 1995. - №2.

10.Программно-целевое управление и хозрасчет в науке / Моторыгин Б.Д., Соко­лов Р.А. и др. - М.: Экономика, 1991. - С. 20.

Отримано 17.02.2003

УДК 334.72

СП. МИХАЙЛЕНКО,   канд.   екон. наук

Охтирський комбінат хлібопродуктів О.А.МАЛИШ

Сумський державний педагогічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Висвітлено шляхи виходу капітального будівництва України з кризового стану в умовах переходу до ринкової економіки.

Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей на­родного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Від розвитку будівництва та­кож залежить вихід економіки держави з кризового стану й виведення її на світовий рівень. Як правило, основні інвестиції здійснюються саме в будівництво.

В Україні будівництво сьогодні перебуває в занепаді: основні фо­нди зношені майже на 60%, у середньому на одну родину вони менші втричі, ніж у Росії, і вчетверо, ніж у Литві. Порівняно із західноєвро­пейськими країнами матеріальна база України в 3-5 разів менша стосо­вно житла, в 4-5 разів - щодо культури й спорту, вдвічі - щодо науки і в 5-6 разів - медицини.

Як показує світовий досвід, розвинені країни значну частину ва­лового національного продукту витрачають на розвиток і оновлення виробництва і на капітальне будівництво (наприклад, у США останні­ми роками ця сума становила 3 трлн. дол.). У всіх країнах встановлю­ються найважливіші напрямки державних інвестицій і забезпечується їх державне фінансування. Це, насамперед, сільське господарство, ви­добуток золота, розвиток паливно-енергетичного комплексу та ін.

В Україні треба створити умови для реконструкції ряду важливих для економіки народного господарства підприємств, до яких належать нафтопереробні й цукрові заводи, підприємства з переробки сільсько­господарської продукції і паливно-енергетичного комплексу. Цю про­блему доцільно вирішувати із залученням іноземних інвестицій.

За рахунок залучення ресурсів приватного сектора необхідно за­проваджувати й розвивати на акціонерній основі виробництво ван­тажних автомобілів різної вантажопідйомності і випуск високоякісних будівельних матеріалів.

В Україні розроблено Концепцію переходу будівництва до ринко-

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О П Бичков - Актуальні питання відтворення житла в україні