О Приймачук - Міфопоетика різдвяних оповідань - страница 2

Страницы:
1  2 

Звісно, різдвяний цикл Ч.Діккенса був могутнім стимулом для розвитку поетики різдвяних оповідань, хоча вчені і досі не можуть однозначно ідентифікувати їх ні як повісті, ні як оповідання. Це свого роду «протооповідання», міцно зчеплені, органічні й інтегровані в цілісність романного типу, внутрішньою мірою якого є взаємонакладання анекдота й притчі.

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. на структуру різдвяного оповідання нашаровується нарис («Святий вечір» В.Стефаника, «Чад» Олени Пчілки, «Різдвяний вечір» Г.Хоткевича, «Святий Николай у гарті» Марка Черемшини, «Заробок на свята» О.Маковея. Ці твори уже позбавлені анекдотичної винятковості події і її притчової багатозначності. У них зникає фантастика, більшає живих, реальних людей, а не примар.

Література: Богачевська 2001: Богачевська Л. Різдвяна тематика в оповіданні Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» та повісті М.Гоголя «Ніч перед Рівздвом» // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. -Івано-Франківськ: Плай, 2001. - Вип.6; Вершина 1988: Вершина Л. Фантастика як засіб осягнення реального, його моральних проблем: «Страшна помста» М.Гоголя і «Різдвяна пісня у прозі» Ч.Діккенса // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1988. -№4; Гениева 1981: Гениева Е. Любите ли вы Диккенса? // Иностранная литература. - 1981. - №5; Гоголь 1984: Гоголь Н. Собр. соч.: в 8 т. - М.: Правда, 1984. - Т.1; Hornback 1981: Hornback B.G. «The nero of my lifc»: Essays on Dickens. - Atnens, Ohio: Ohio University Press, 1981; Грушевський 1993: Грушевський М. Історія української літератури. - К.: Либідь, 1993. -Т.ІУ. - Кн.2; Диккенс 1959: Диккенс Ч. Собр.соч.: В 30 т. - М.: Гос. изд-во худ. лит., 1959. - Т.12; Ивашева 1974: Ивашева В. По происшествии столетия (Чарльз Диккенс) // Английский реалистический роман ХІХ века в его современном звучании. - М.: Худ.лит., 1974; Катарский 1966: Катарский И. Диккенс в России: Середина ХІХ в. - М.: Наука, 1966; Лібман 1982: Лібман З. Чарлз Діккенс. Життя і творчість. - К.: Дніпро, 1982; Лихачев 1984: Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Смех в Древней Руси. - Л.: Наука, 1984; Максимович 2002: Максимович М. Дні та місяці українського селянина. - К.: Обереги, 2002; Минея 1768: Минея служебная. - М., 1768. - 25 декабря; Мирний 1968: Мирний П. Зібр. творів: у 7 т. - К.: Наукова думка, 1968. - Т.1; Нечуй-Левицький 1992: Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. - К.: Обереги, 1992; Patten 1972: Patten R.L. Dickens Time and Again // Diskens Studies Annual.

Ed. by R.B.Partlow. - Lnd, Amsterdam: Feeter a Simons, inc, 1972. - Vol.2; Perkins 1982: Perkins D. Charles Diskens: A New Perspective. - Edinburg: Floris Books, 1982; Пчілка 1991: Пчілка О. Годі, діточки, вам спать! Вірші, оповідання, казки, фольклорні записи. - К.: Веселка, 1991; Ранняя 1972: Ранняя русская драматургия (Х\Щ - первая половина Х\ШІ в.). - М.: Просвещение, 1972; Свенціцький 1933: Свенціцький І. Різдво Христове в поході віків (Історія літературної теми і форми). - Львів: Діло, 1933; Сильман 1970: Сильман Т. Диккенс. Очерк творчества. - Л.: Худ.лит., 1970. - С.170]; Slater 1983: Slater M. Dickens and women. - Stanford: Stanford University Press, 1983; Сосенко 1994: Сосенко К. Різдво - Коляда і Щедрий Вечір. - К.: Український письменник, 1994; Стефаник 1949: Стефаник В. Повне зібр. творів: У 3 т. - К.: Вид-во АН УРСР, 1949. - Т.1; Стріха 1987: М. Нове наближення до Діккенса // Всесвіт. - 1987. - №7; Thomas 1982: Thomas D. Dickens and the Short Story. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982; Чубинський 1995: Чубинський П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського): У 2 кн. - К.: Мистецтво, 1995. - Кн.2; Шахова 1975: Шахова К. Смуток і сміх Чарлза Діккенса // Шахова К. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів ХІХ-ХХ ст. - К.: Вища школа, 1975; Шевчук 2001: Шевчук Н. «Різдвяні оповіді» Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв'язках. Автореферат канд. дисертації. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Приймачук - Міфопоетика різдвяних оповідань

О Приймачук - Риси готики у творах чарлза діккенса і миколи гоголя

О Приймачук - Риси готики у творах чарлза діккенса і миколи гоголя