Є С Сєдишев, О І Лугченко - Будівельні конструкції - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є.С. СЄДИШЕВ О.І. ЛУГЧЕНКО

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д ИС Ц И П Л І Н И

ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу

" БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ"

 

 

(для слухачів другої вищої освіти на факультету піспядипломної освіти і заочного навчання за напрямом підготовки 6.060101 -Будівництво, спеціальності 7.092100 "Промислове і цивільне

будівництво")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2009

Програма навчальної   дисципліни та робоча програма з курсу "Будівельні конструкції" (для слухачів другої вищої освіти на факультету піспядипломної освіти і заочного навчання за напрямом підготовки 6.060101 - Будівництво, спеціальності 7.092100 "Промислове і цивільне будівництво") Укл. Сєдишев Є.С., Лугченко О.І:- Х.: ХНАМГ, 2009. - 12 с.

 

 

 

 

 

Укладачі: Сєдишев Є.С., Лугченко О.І

 

 

Рецензент: Попельнух В.М., доцент кафедри "Будівельні конструкції" ХНАМГ

 

 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій, протокол № 1 від 28.08.2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ХНАМГ, науково-методичний відділ, 1997-2008р.

Зміст

стор.

Вступ....................................................................................................................... 4

1.  Програма навчальної дисципліни.................................................................. 5

1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни.............................................................. 5

1.2.  Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни................................................... 5

1.3.  Освітньо-кваліфікаційні вимоги.................................................................. 6

1.4.  Рекомендована основна навчальна література......................................... 6

1.5.  Анотації дисципліни..................................................................................... 6

2.  Робоча програма навчальної дисципліни................................................... 7

2.1.    Розподіл обсягу навчальної роботи студента за
спеціальностями та видами навчальної роботи
.................................................. 7

2.2.    Зміст дисципліни........................................................................................... 7

 

2.2.1.    Розподіл часу за модулями і змістовними модулями............................... 8

2.2.2.    План лекційного курсу.............................................................................. 8

2.2.3.    План практичних (семінарських) занять.................................................. 8

2.2.4.    План лабораторних робіт........................................................................... 9

2.2.5.    Індивідуальне завдання (ІНДЗ)................................................................. 9

2.3.  Самостійна робота студентів........................................................................ 9

2.4.    Засоби контролю та структура залікового кредиту..................................... 10

2.5.    Інформаційно-методичне забезпечення...................................................... 11

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни " Метрологія і стандартизація " розроблена на основі:

Освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалаврів напряму "Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне будівництво", Харків, 2007 р.;

 

 

Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму "Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне будівництво", Харків,

2007 р.;

 

 

Навчального плану підготовки спеціаліста (програма другої вищої освіти) спеціальності "Промислове і цивільне будівництво", Харків, 200 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма ухвалена:

 

кафедрою Будівельних конструкцій Протокол від „ 28 "    серпня       2009 р. № 1

 

 

 

Вченою радою містобудівельного факультету Протокол від „       "   вересня     2009 р. № 1

1. П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И 1.1. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

Навчити   студентів   основам   розрахунку  типових   залізобетонних і сталевих конструкцій.

1.2. Предмет вивчення дисципліни

Основи проектування залізобетонних і сталевих елементів будівель і споруд.


1.3.Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Змістовий модуль 1.1. Бетонні і залізобетонні конструкції-1 кр./36 год.

        Типи навантажень і впливів. Групи граничних станів при розрахунках конструкцій.

        Фізико-механічні характеристики бетону, арматури, залізобетону.

        Розрахунок елементів, що згинаються, на міцність по нормальним і похилим перерізам.

        Конструювання поздовжньої та поперечної арматури в елементах, що згинаються.

•        Основи проектування монолітного ребристого перекриття.

 

Змістовий модуль 1.2. Металеві конструкції                             1 кр./36 год.

        Властивості металевих конструкцій

        Матеріали металевих конструкцій

           
В.Н.Байков, Э.Е.Сигалов. Железобетонные конструкции. Общий курс. -М.,Стройиздат, 1987.

            В.М.Бондаренко,     Д.Г.Суворкин.     Железобетонные     и каменные конструкции. - М., «Высш. школа», 1987.

            Залізобетонні конструкції. Під ред. А.Я. Барашикова, - К., «Вищ. школа», 1995.

            О.М.Шаповалов. Залізобетонні конструкції. - Харків, ХНАМГ, 2005.

            Е.И.Беленя. Металлические конструкции. - М., Стройиздат, 1985.

            Ф.Є. Клименко. Металеві конструкції. - К., «Вищ. школа», 2002.

            Т.И. Цай. Строительные конструкции. М., «Высш. школа», 1984.

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни

 

Будівельні конструкції Вивчення  сучасних   методів  розрахунку  окремих  залізобетонних і сталевих елементів конструкцій будівель і споруд.

 

Study the сошегпрогагу methods of calculations of the individuals elements of the building constructions.

 

Изучение современных методов расчета отдельных железобетонных и стальных элементов конструкций зданий и сооружений.

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2.1. Розподіл обсягу навчальної робота студента за спеціальностями та

видами навчальної роботи

(за робочими навчальними планами заочної форми навчання)

 

Спеціальн.,

Всього

 

 

 

 

 

години

 

 

 

Іспити (трим.)

 

Спеціалізація

 

Три-

местр

ауд

У тому числі

Сам.

У тому числі

 

Залік (трим.

(шифр, абр.)

 

 

 

 

Лек.

Пр

Лаб.

Роб.

КР

КП

РГР

 

 

7.092101

72

2

 

12

6

6

-

60

20

-

-

2

-

 

 

 

 

 

 

2.2. Зміст дисципліни

(обов'язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД ХХХХ-ХХ та додаткова частина)

 

Модуль 1. Будівельні конструкції (2 кредита / 72 год.)

Змістові модулі (ЗМ): ЗМ 1.1. Бетонні, залізобетонні і кам'яні конструкції Навчальні елементи:

1. Типи навантажень і впливів.

2. Дві групи граничних станів в розрахунках конструкцій.

3. Фізико-механічні характеристики бетону, арматури, залізобетону.

4. Розрахунок елементів, що згинаються, на міцність по нормальним і похилим перерізам.

5.        Конструювання повздовжньої та поперечної арматури в елементах, що
згинаються.

б.Основи проектування монолітного ребристого перекриття. ЗМ 1.2. Металеві конструкції

 

Навчальні елементи:

1.   Властивості металевих конструкцій

2.   Матеріали металевих конструкцій

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми


навчальної роботи студента

2.2.4 Лабораторні роботи

( для заочного навчання навчальним планом не передбачаються)

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Є С Сєдишев, О І Лугченко - Будівельні конструкції