К С Брутян - Аналіз прибутковості платоспроможності та фінансової стійкості діяльності промислово-фінансової групи - страница 1

Страницы:
1 

саме опанування новими, притаманними інформаційній ері, спеціаль­ними здібностями, які формують парадигму нової торгівлі, і стане ключовими аспектами успіху торговельних підприємств у цьому сто­річчі.

1.Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 ро­ки: Закон України №537-V від 9 січня 2007 р.

2.Тоффлер Э. Третья волна // США - экономика, политика, ідеологія. - 1982. -№7. - С.11.

3.Christian Fuchs. Transnational Space and the 'Network Society'. In: 21st Century Society. Vol. 2. No. 1. - Р.49-78.

4.Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1981.

- 445 с.

5.Футало Т.В. Формування конкурентних систем у сфері торгівлі. - Львів: Львів­ська комерційна академіїя, 2006. - 232 с.

6.Чернов А. А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. - М.: Дашков и К0, 2003. - 232 с.

Отримано 29.09.2009

УДК 334.721 К.С.БРУТЯН

Криворізький факультет Запорізького національного університету

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ, ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ

Розглядаються питання аналізу прибутковості, платоспроможності та фінансової стійкості короткострокової й довгострокової перспективи діяльності промислово-фінансової групи харчової промисловості.

Рассматриваются вопросы анализа прибыльности, платежеспособности и финан­совой стойкости краткосрочной и долгосрочной перспективы деятельности промышлен-но-финансовой группы пищевой промышленности.

Questions of profitability and payment ability analysis, financial stability of industrial and financial group enterprises in short and long term period are treated.

Ключові слова: промислово-фінансові групи, фінансовий аналіз, прибутковість, фінансова залежність, платоспроможність, фінансова спроможність.

Важко переоцінити роль ефективного управління фінансами для сучасних промислово-фінансових груп (ПФГ) будь-якої форми влас­ності. Раціональне розпорядження активами і пасивами, оперативне маневрування вільними ресурсами, своєчасне стягнення боргів є запо­рукою життєдіяльності ПФГ в ринкових умовах.

Фінансовий аналіз є важливим складовим елементом фінансового менеджменту ПФГ. Фінансовий менеджмент - це система управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають міжсуб'єктами господарювання, у процесі руху фінансових ресурсів через фінансові важелі за допомогою фінансових методів. Діяльність ПФГ, пов'язана з управлінням капіталом, реалізує сукупність функцій фінан­сового менеджменту: відтворювальної, розподільної, контрольної.

Підходи до проведення фінансового аналізу ПФГ розглядаються в періодичних виданнях, науково-практичній літературі.

Проблеми фінансового аналізу досліджуються в працях зарубіж­них та вітчизняних учених-економістів: І.Балабанова, І.Бланка, О.Єфімової [1-3] та ін.

Основними джерелами для фінансового аналізу є: форма №1 „Ба­ланс"; форма №2 „Звіт про фінансові результати". Дана бухгалтерська звітність орієнтована на ринкові відносини і значною мірою наближе­на до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінан­сової звітності ПФГ.

ТОВ «Корпорація Маєр» є промислово-фінансовою групою в га­лузі харчової промисловості України (м.Київ). В структуру корпорації входять підприємства, які виготовляють основну продукцію ТОВ «Ди­настія Україна» та ТОВ «Корона ДП» у Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг). Реалізація та продаж готової продукції здійснюється через торговий дім ТОВ «ТД Династія».

Мережа торгових домів розташована в різних містах України, а саме: Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Харків, Київ, Миколаїв, Львів, Вінниця, Запоріжжя, Маріуполь.

Оцінюючи фінансовий стан ПФГ з точки зору його короткостро­кової та довгострокової перспективи, необхідно не забувати, що в ко­роткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану під­приємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто спроможність своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями (табл.1, 2).

Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує можливість підприємства виконати зовнішні зобов' язання за рахунок власних ак­тивів, його незалежність від позичкових джерел.

Теоретичне значення повинно бути більше, ніж 0,5, що спостері­гається у ТОВ «Корпорації Маєр», 0,978 і 0,982 відповідно 2007 р., 2008 р.

Ці показники значно перевищують теоретичне значення і спосте­рігається збільшення коефіцієнту, що є необхідною умовою фінансової стійкості довгострокової перспективи.

Коефіцієнт залежності від довгострокових зобов' язань показує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного ка­піталу, теоретичне значення 2. У нашому випадку він дорівнює 0, що є


позитивним.


Аналіз фінансової стійкості короткострокової перспективи ТОВ «Корпорація Маєр» за 2007-2008 рр. представлений коефіцієнтом кон­центрації власного капіталу, позикового капіталу, коефіцієнтом забез­печення кредитом, коефіцієнтом оборотності запасів тощо (табл.3).


Далі аналізуємо ліквідність ТОВ «Корпорації Маєр», тобто спро­можність перетворювати свої активи в гроші для покриття усіх необ­хідних платежів у міру настання їх строку (табл.4). Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності повинен перебувати в межах 0,2-0,35, згідно розра­хунків маємо 0,79 і 0,44, тобто у підприємства достатньо грошових коштів на покриття невідкладних зобов' язань.

Таким чином, усі коефіцієнти ліквідності вище теоретично вста­новлених. Це говорить про те, що ТОВ «Корпорація Маєр» плато­


спроможне і має задовільний фінансовий стан. Прогноз фінансової неспроможності ТОВ «Корпорації Маєр» здійснюється за допомогою алгоритмів розрахунку за Лисом і Таффлером (табл.5, 6).

Результатом за методикою Лиса ймовірність банкрутства низька (0,15 і 0,13), а по Таффлеру ймовірність висока (12,5 і 9,7). Оборот­ність активів (х1) ТОВ «Корпорація Маєр» у 2007 р. зменшилась з 0,972 до 0,964 об./днів, економічна рентабельність (х2) зменшилась на 0,015 - (-0,03), власний капітал зменшився на 22, 266 тис. грн. порів­няно з 2007 і 2008 рр.

Отже, після аналізу фінансового стану ТОВ «Корпорації Маєр» для зменшення ймовірності банкрутства необхідно: обмежити при­дбання матеріалів і покупних виробів і здійснювати придбання їх тіль­ки під замовлення; зменшити незавершене виробництво за рахунок скорочення запуску продукції виробництва, не укомплектованих мате­ріалами і покупними виробами; вжити термінових заходів щодо реалі­зації готової продукції із складу; зменшити дебіторську заборгова­ність, не оплачену в строк; переглянути договори на постачання про­дукції; здійснювати відвантаження тільки з передоплатою.

1.Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджмента. - 2-е изд. - М.: Финанси и ста­тистика, 1999. - 238 с.

2.Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника - Центр, 2001. - 365 с.

3.Єфімова О.В. Як аналізувати фінансове положення підприємства. - К.: Іптеї, 2005. - 195 с.

Отримано 29.09.2009

 

УДК 368 : 61 В.О.ЄВСЄЄНКО

Донецький економіко-гуманітарний інститут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Аналізуються нормативні та організаційні проблеми фінансування охорони здо­ров' я в Україні, надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює фінансове забезпечення галузі.

Анализируются нормативные и организационные проблемы финансирования здравоохранения в Украине, даются предложения по совершенствованию действующего законодательства, которое регулирует финансовое обеспечение отрасли.

Analysis of normative and organizational problems of health care organizations of Ukraine financing has been carried out and proposals concerning legislation improvement of health care industry financial regulation have been made.

Ключові слова: реформа у медичній галузі, фінансове забезпечення, страхова меди­цина, суб'єкти соціального медичного страхування, ефективність медичної допомоги.

Забезпечення належних темпів розвитку охорони здоров'я в Україні та наближення її до євростандартів вимагають пошуків нових підходів до функціонування галузі, фінансування системи за рахунок різних джерел. Оскільки на сьогодні основним джерелом фінансового забезпечення охо­рони здоров'я є кошти державного та місцевих бюджетів, розвиток цієї сфери суспільних відносин є обмеженим і не задовольняє потреби насе­лення.

Різні аспекти реформування галузі охорони здоров'я висвітлювали у своїх роботах Т.Педченко, В.Рудень, О.Сидорчук [3, 8] та ін. Проблеми законодавчого забезпечення системи фінансування охорони здоров'я знайшли відображення в дослідженнях Т.Яковлєвої, В.Пинзеника [1, 6] та ін.

Страницы:
1 


Похожие статьи

К С Брутян - Аналіз прибутковості платоспроможності та фінансової стійкості діяльності промислово-фінансової групи