В П Міняйло - Аналіз і контроль процедур державних закупівель - страница 1

Страницы:
1 

УДК 657.422.8 В.П. Міняйло

Київський національний торговельно-економічний університет,

кафедра фінансового аналізу і контролю

АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

©Міняйло В.П,. 2009

Досліджено аналіз і фінансовий контроль за державними закупівлями України. Розглянуто основні завдання стратегічного, тактичного і оперативного аналізу. Дослід­жується процедура контролю за державними закупівлями.

The article examined the financial analysis and control of public procurement in Ukraine. The main task of strategic, tactical and operational analysis. Investigate the procedure for control of public procurement.

Постановка проблеми. Серед найважливіших проблем сучасного економічного розвитку України особливе місце займає проблема підвищення ефективності використання та витрачання державних ресурсів для забезпечення економічної безпеки та стійкого розвитку національної економіки. Одним з методів державного регулювання економіки є функціонування системи державних закупівель. Державним закупівлям відводиться роль перспективного та важливого макроекономічного регулятора, за допомогою якого можливе формування повноцінного конку­рентного середовища, здійснення стабілізаційної політики в країні і т. п.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним питанням дослідження різних аспектів державних закупівель країни присвятили свої роботи такі зарубіжні вчені і фахівці: Дж. Гелбрейт [4], Дж. Стігліц [8], В. Геєць [3], В. Морозов [5], В. Смиричинський [7], Н. Ткаченко [9] та ін.

Не зменшуючи значущості наукових робіт вищевикладених авторів, слід зауважити, що, на нашу думку, варто було б акцентувати увагу на деяких важливих аспектах, що відіграють принципову роль у розбудові національної економіки країни та її складових. Зокрема, на здійсненні організації контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету та шляхах підвищення ефективності функціонування системи державних закупівель в Україні з метою економії державних коштів та забезпечення вільного конкурентного середовища.

 

Виклад основного матеріалу. Щороку держава здійснює закупівлю товарів та послуг на мільярди гривень. Закупівля товарів та послуг за бюджетні кошти здійснюється для виконання державою покладених на неї функцій: національна оборона, утримання доріг та земель загаль­нодержавного призначення, забезпечення освіти та охорони здоров'я тощо. Іншими словами, дер­жавними закупівлями є суми грошей, витрачені на товари та послуги, що безкоштовно надаються населенню. Тому організації, установи та підприємства, що планують і виконують процедури державних закупівель мають постійну потребу в аналізі і контролі результатів прийнятих управлінських рішень. Мета контролю буде полягати у своєчасному виявленні відхилень від прий­нятих стандартів, порушень принципів законності, ефективності, доцільності й економічності уп­равління фінансовими ресурсами, що дасть змогу підвищити рівень відповідальності уповнова­жених осіб, отримати відшкодування збитків та попередити повторення порушення у майбутньому.

Високу актуальність фінансового контролю у сфері державних закупівель підтверджує те, що лише протягом січня-лютого 2009 року виявлено незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат, недостач коштів державного бюджету та інших загальнодержавних активів на загальну суму 243,5 млн. грн., або 72 % від виявленого обсягу загальнодержавних і комунальних ресурсів, що використані з порушенням нормативно-правових актів. Крім того, встановлено недоотримання державним бюджетом, бюджетними установами і організаціями, державнимипідприємствами належних їм доходів загалом на 124,8 млн. грн., з них державним бюджетом -понад 18,7 млн. гривень.

Найбільші суми порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави, КРУ виявило у м. Києві (112,6 млн. грн.), Київській (22,6 млн. грн.), Чернівецькій (13,8 млн. грн.) та Одеській (12,3 млн. грн.) областях [10].

Для системного контролю за державними закупівлями необхідно здійснювати ретроспек­тивний, оперативний та тактичний аналіз процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти. Під аналізом в широкому розумінні зазвичай розуміють розкладання об'єкта або процесу, що вивчається, на частини, із метою економічного, фінансового, технічного і т.п. дослідження цих частин та об'єкта загалом. Аналіз державних закупівель потрібний для оцінки якості роботи системи закупівель, враховуючи оцінку наявності нормативно-правових актів, методичних матеріалів; ефективність кожної окремої процедури, визначення отриманого ефекту порівняно із середнім, що був досягнутий в аналогічних ситуаціях, оцінка ефективності та обґрунтованості прийнятого рішення. Для аналізу роботи використовують статистичні дані форми «1-торги» (тендери), яка складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року. Враховуючи ці дані, пропонуємо виділяти такі групи показників:

I    група - показники, які характеризують питому вагу застосування процедур закупівель (кількісні та вартісні дані):

а)  частка процедур закупівлі визначається відношенням кількості процедур за окремими
видами закупівлі до їх загальної кількості, помножених на 100 % ;

б)   частка вартості контрактів, укладених за окремими процедурами, визначається
відношенням суми контрактів, що укладені за окремими процедурами, до загальної кількості
укладених контрактів, помножених на 100 % ;

в) частка торгів, що не відбулися визначається відношенням кількості торгів, що не відбулися
за окремою процедурою, до загальної кількості торгів за цією процедурою, помножених на 100 %.

II група - показники, які характеризують конкурентне середовище:

а) кількість учасників у процедурі закупівлі визначається часткою від ділення кількості
учасників у процедурі закупівлі до кількості процедур;

б) частка учасників іноземних підприємств у процедурах закупівлі визначається відношенням
кількості учасників іноземних підприємств до загальної кількості учасників процедур закупівлі.

III         група - показники, які характеризують середню ціну укладеного контракту:

а) середня ціна контракту, укладеного за результатами окремої процедури, визначається відношенням суми контрактів, укладених за результатами окремої процедури до загальної кількості торгів окремої процедури.

ГУ група - показники, які показують абсолютний та відносний обсяг економії бюджетних коштів порівняно із запланованими коштами:

а) абсолютний обсяг економії за окремою процедурою визначається як різниця запланованого
обсягу коштів для закупівлі за окремою процедурою та загальної вартості укладених контрактів за
окремою процедурою і витрат на організацію процедури закупівлі;

б)   відносний обсяг економії за окремою процедурою визначається як відношення
абсолютного обсягу економії за окремою процедурою до загальної вартості укладених контрактів за
окремою процедурою.

При розрахунку цих чотирьох груп показників будуть отримані результати щодо визначення обсягу закупівлі, або ж виникне необхідність переглянути вихідні дані, або оцінити кваліфікацію персоналу.

Також на рівні організацій і підприємств можна виділити такі основні завдання стратегічного, тактичного і оперативного аналізу:

Ч   аналіз виконання стратегічного (тактичного, оперативного) плану;

Ч   аналіз якості продукції і послуг; аналіз ступеня задоволення запитів споживачів;

Ч   аналіз ефективності використання інвестицій, основних фондів, оборотного капіталу, матеріальних ресурсів, живої праці;

Ч     аналіз продуктивності; Ч     фінансовий аналіз-аудит; Ч     аналіз складових витрат;

Ч     виділення і аналіз ризиків та розроблення заходів з їх зниження; Ч     аналіз постачальників, споживачів, посередників тощо [7].

В основу аналізу покладено такі принципи: науковість, системний підхід, динамічність, виділення пріоритетних напрямів, комплексність, повнота і достовірність інформаційної бази та інші. Велике значення для ефективності аналізу має інформаційна база, яка містить сукупність нормативних, планових, облікових показників, що характеризують склад і динаміку системи закупівельного середовища. Аналіз, що здійснюється в учасників процедур державних закупівель, може бути класифікований за такими ознаками:

Ч за цілями і задачами процедур державних закупівель розрізняють аналіз виконання стратегічного (тактичного, оперативного) плану; визначення базисних показників; оцінку резуль­татів господарської і фінансової діяльності; підготовку інформації для прийняття управлінських рішень і т. п.;

Ч за аспектами системи державних закупівель виділяють економічний, фінансовий, техніко-економічний, функціонально-вартісний, проблемно-орієнтований і інші види аналізу;

Ч за змістом програми державних закупівель розрізняють комплексний і локальний аналіз;

Ч за суб'єктами виконання процедур державних закупівель аналіз може бути зовнішнім (наприклад, зовнішній аудит) або внутрішнім, таким, що виконується власним персоналом організації, підприємства;

Ч за періодичністю і повторюваністю процедур державної закупівлі розрізняють щорічний (щоквартальний, щомісячний, щоденний) та разовий аналіз;

Ч за характером прийнятих рішень щодо державних закупівель аналіз може бути попередній, оперативний, поточний, підсумковий, перспективний [6].

Також при аналізі широко застосовується різноманітні методи та прийоми. Серед найпо­ширеніших методів і технічних прийомів аналізу є: методи математичної статистики (факторний, індексний, дисперсійний аналіз, множинні кореляційно-регресійні моделі, спектральний аналіз і ін.), функціонально-вартісний аналіз, методи статистичного імітаційного моделювання на ЕОМ, різні економетричні методи і моделі, методи експертних оцінок, які дають змогу розширити вивчення спектра факторів, що впливають на закупівлі за державні кошти, а також дають змогу визначити можливі додаткові резерви підвищення ефективності закупівель.

Що стосується контролю за державними закупівлями, то він проводиться державною контрольно-ревізійною службою через проведення фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування. Своєю чергою, інспектування проводиться у формі ревізії та полягає в документальній і фактичній перевірці повного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи. Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі. Вона проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель і передбачає чітке дотримання замовником принципів, максимальної економії та ефективного використання державних коштів, відкритості та прозорості процедур закупівель на всіх стадіях їх проведення, добросовісної конкуренції серед учасників, відсутності дискримінації, об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання проявам корупції, що дасть змогу максимально зменшити ризик помилок і порушень, забезпечити прийняття правильних і об'єктивних рішень.

Контроль закупівель має здійснюватися на основі певної моделі та повинен проаналізувати достатню кількість елементів (даних тендерної документації), необхідних для підготовки висновків про якість проведеної процедури закупівель, тому під час процедури контролю обов'язково досліджують такі документи:

1. Рішення про утворення тендерного комітету.

2.  Звіти:

 

-  про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів;

-  про результати проведення процедури редукційної;

-  про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю;

-  про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань);

-  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.

3.  Протоколи засідань тендерного комітету.

4.  Тендерна документація та запит цінових пропозицій (котирувань).

5.  Копії інформаційних матеріалів замовника та учасників (оголошення, запрошення, запити, роз'яснення, повідомлення тощо).

6.  Копії документів, наданих учасниками на запит замовників.

7.  Оригінали або копії листів-погодження процедур закупівлі у випадках, передбачених законодавством.

8.  Копії документів, що підтверджують забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю.

9.  Оригінали всіх тендерних пропозицій, відомості про які зафіксовані в протоколі розкриття тендерних пропозицій.

10.         Оригінали або копії укладених договорів про закупівлю [2].

За результатами перевірки державних закупівель складається акт перевірки державних закупівель. Проте, якщо процедура закупівлі не закінчена (не відбулися всі стадії державної заку­півлі, включаючи виконання договору), за результатами перевірки окремих стадій державної закупівлі складається акт перевірки з окремих питань. Тобто процедура перевірки переривається в часі і надалі така перевірка може продовжуватися після проведення замовником інших або усіх стадій процедури закупівлі. Під час призупинення контрольних заходів органи ДКРС можуть проводити поточну роботу з підготовки до завершення перевірки, зокрема: надсилання запитів для з'ясування конкретних питань, проведення зустрічних звірок тощо. Складання акта перевірки (акта перевірки з окремих питань), подання його на підпис, реалізація результатів перевірки державних закупівель відбуваються за процедурами, передбаченими Порядком проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (зі змінами). Акт перевірки та акт перевірки з окремих питань мають однакову юридичну силу в подальшій реалізації їх матеріалів. На підставі цих двох актів органи ДКРС складають протоколи про адміністративні правопорушення, ініціюють питання щодо дисциплінарної відповідальності, передають у встановленому законом порядку інформацію про результати перевірки державних закупівель або її окремих питань до правоохоронних органів тощо. Фінансовий контроль державних закупівель дає змогу органам ДКРС оперативно реагувати на звернення щодо порушень, скоєних у сфері державних закупівель, своєчасно встановлювати, усувати й попереджати такі порушення на всіх стадіях державних закупівель та є важливим кроком до системного підходу для здійснення фінансового контролю, впровадження його превентивних методів та посилення контролю у сфері державних закупівель.

Враховуючи ситуацію, що склалася в системі державних закупівель, а також з метою запобігання закупівель товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, недопущення перевитрат та нераціонального витрачання державних коштів, уповноважений орган з питань держаних закупівель повинен запровадити дієвий механізм контролю за цінами на товари, роботи та послуги, що закуповуються за рахунок державних коштів шляхом внесення змін до Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та в одного учасника та Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, а також затвердити типову тендерну документацію. При цьому змінені нормативні акти повинні передбачити, що ціна кожної тендерної (цінової) пропозиції учасника при проведенні будь-якої процедури закупівлі має бути обґрунтованою і підтверджуватися документами відповідних органів державної влади та документами незалежної оцінки відповідно до чинного законодавства.

Висновок. Усі ці заходи нададуть можливість забезпечити належний ефективний контроль та аналіз цін у сфері державних закупівель, дотримання головного принципу державних закупівель -ефективного витрачання державних коштів на засадах конкурентності та уникнути фактів придбання товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

 

1. Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550. 2. Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель Наказ Міністерства економіки України від 01.07.2008 N 251. З.Геєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. - К.: Фенікс, 2003. - 1008 с. 4. Гэлбрейт Д.К. Новое индустриальное общество. Избранное / Дж. К. Гэлбрейт. - М.: Эксмо, 2008. - 1200 с. 5. Морозов В.В. Основи закупівель то­варів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти). - К.: Таксон, 2003. - 744 с. 6. Смиричинський В. Аналіз, контроль і аудит процедур державних закупівель // Державні закупівлі України. - 2007. - №9. - С. 28. 7. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект: - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. -С.266- 268. 8. Стігліц Д.Е. Економіка державного сектора. - К.: Основи, 1998. - 854 с. 9. Ткачен-ко Н.Б. Управління державними закупівлями: Монографія. - К.: Вид-во «Книга», 2007. - 296 с. 10. www.dkrs.gov.ua.

 

 

 

УДК 657.005.935

 

Є.В. Мних, О.М. Брадул

Київський національний торговельно-економічний університет,

кафедра фінансового аналізу і контролю

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ

© Мних Є.В., Брадул О.М., 2009

Досліджено структуру інформаційної системи управління діяльністю корпорацій. Визначено місце обліково-аналітичного забезпечення. Встановлено вплив елементів облікової політики на ефективність обліково-аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій.

Тіш research article investigates the structure of management information system performance. Determine the accounting and analytical support. A impact of accounting policy on the efficiency of accounting and analytical support management corporations.

Постановка проблеми. Коли йдеться про обліково-інформаційне забезпечення менеджменту корпорацій, то в такій системі необхідно підтримувати облік як процес фіксації фактів господарської діяльності. Решта всіх управлінських функцій реалізується поза системою.

Але, якщо говорити про інформаційне забезпечення для реалізації управлінських проектів загалом, то в цьому випадку слід забезпечувати не тільки облік, але й аналіз (тобто оцінювання різних планів за заданим алгоритмом залежно від зовнішніх і внутрішніх умов, що змінюються), контроль за виконанням планів, напрацювання рекомендацій для ухвалення рішень менеджерами.

Для того, щоб зрозуміти, чи реалізовані функції обліку й аналізу в інформаційній системі корпорації, наскільки вони реалізовані та наскільки це відповідає бізнес-потребам, необхідно з' ясувати, яка структурна будова закладена в систему, як ці елементи взаємопов' язані між собою, які методи аналізу використовуються, які бізнес-об'єкти включені до системи. Це питання

Страницы:
1 


Похожие статьи

В П Міняйло - Аналіз і контроль процедур державних закупівель