Ю А Харченко - Аналіз сучасних систем управління ресурсами підприємства - страница 1

Страницы:
1 

УДК 658.5 : 004

Ю.А.ХАРЧЕНКО, канд. техн. наук

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Аналізуються сучасні системи управління ресурсами підприємства. Запропонова­но загальний алгоритм впровадження.

На сучасному етапі розвитку світової економіки кожне підприєм­ство є сукупністю бізнес-процесів, які об'єднані в управлінську систе­му. В Україні останні п'ятнадцять років відбуваються трансформаційні процеси в економіці, які пов'язані з переходом у приватну власність промислових підприємств. У даний час на розвиток бізнесу впливають десятки факторів, одним з них є можливість часткової втрати керова­ності при зростанні компанії. Таким чином, для підвищення ефектив­ності діяльності та підтримки конкурентоспроможності підприємства власники повинні належним чином організувати господарські процеси і вирішити питання організації управління виробництвом. Для інтегру­вання інформації про роботу всіх підрозділів підприємства використо­вуються управлінські інформаційні системи (УІС), які на відміну від програм бухгалтерського і оперативного обліку, дають можливість впливу і коригування процесу на стадії розвитку. Підвищення опера­тивності та якості управління пов'язане з розвитком комп'ютерних технологій, сучасні концепції управління базуються на відповідних прикладних програмах.

У 80-90 р. ХХ ст. західними вченими створено декілька концепцій УІС. Кожна наступна система виправляла недоліки попередньої, а та­кож збільшувала власні функціональні можливості.

Для автоматизації планування необхідної кількості сировини і ма­теріалів на складах згідно з виробничими планами була запропонована концепція MRP (Material Resource Planning). Основний недолік - це відсутність планування завантаженості виробничих потужностей та трудових ресурсів. Модифікація MRP II (Manufactory Resource Plan­ning) була створена для автоматизованого планування всіх виробничих ресурсів (сировина, матеріали, обладнання, трудозатрати) і контролю всього виробничого циклу від закупки сировини до відвантаження продукції замовникам. Її недолік полягав у відсутності планування фінансових ресурсів.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій для авто­матизації та оптимізації внутрішніх бізнес-процесів підприємства за­пропонована нова концепція управлінської системи - ERP (Enterprise

Resource Planning), вона об'єднала планування матеріальних і фінансо­вих ресурсів в єдину систему. Для управління зовнішніми зв'язками підприємства використовується модифікація ERPH, яка крім ERP-системи включає систему обліку і управління логістичними каналами постачання (SCM) та систему управління зв'язками і взаємодією з по­купцями (CRM). У системі ERP вдало поєднані сучасні концепції управління з комп'ютерними технологіями.

Таким чином, для автоматизації всіх щоденних основних внутрі­шніх бізнес-процесів, оптимізації структури управління, підвищення взаємодії між підрозділами, а також оперативного аналізу ситуації і прийняття управлінського рішення на базі повної, достовірної інфор­мації актуальною задачею є вибір і впровадження ERP-системи на під­приємстві.

Сьогодні проблема прискореного розвитку економіки розгляда­ється у контексті розвитку та впровадження інформаційних технологій для створення корпоративних інформаційних систем (КІС), що під­тримують оперативний і управлінський облік на підприємстві та нада­ють інформацію для оперативного прийняття управлінських рішень [1,2]. Вибір і впровадження ERP-систем є відносно новим напрямком для досліджень. Значна частина досліджень і публікацій присвячена оцінці перших результатів впровадження на промислових підприємст­вах [3-5]. Порівняння досягнень основних світових виробників про­грамних комплексів для автоматизації управління підприємством ви­конане в [6].

Розвиток ринкового середовища в Україні потребує впроваджен­ня ERP-систем для оптимізації дій по збиранню, обробці та аналізу інформації, яка поступає з різних джерел, а також для оперативного розв'язання задач управління та координації дій в умовах конкурент­ного ведення бізнесу. Приклади застосування сучасних інформаційних технологій для автоматизації окремих напрямків діяльності підприємс­тва наведені в [7, 8].

Отримані результати потребують певної систематизації та уза­гальнення можливих причин для впровадження, а також визначення критеріїв вибору і етапів реалізації даного проекту на промислових підприємствах.

Мета нашої роботи - виконати аналіз існуючих ERP-систем, до­слідити можливі причини зацікавленості підприємств у реалізації да­ного проекту, запропонувати загальний алгоритм впровадження.

Повномасштабна ERP-система - це комплексне інформаційне се­редовище для автоматизації планування, обліку, контролю і аналізу всіх основних бізнес-процесів підприємства (планування виробництва,управління закупками, запасами і продажами, облік потреб у різних видах ресурсів, взаємодія з постачальниками і покупцями, управління якістю і трудовими ресурсами тощо), реалізована на базі інтегрованого програмного забезпечення.

Першу розробку ERP-системи "SAP R/3" запропонувала компанія SAP AG (Німеччина), в даний час вона є світовим лідером за кількістю впроваджень на великих підприємствах. Створена система містить компоненти для автоматизації щоденних операцій внутрішніх бізнес-процесів, систематизації інформації, підтримки взаємодії з бізнес-партнерами, засоби підтримки прийняття рішень для вищого керівниц­тва і власників. Вона допомагає формувати і реалізовувати стратегію підприємства. Інформаційні потоки побудовані таким чином, що біль­шість поточних задач розв'язуються менеджерами середньої ланки, а вище керівництво займається визначенням стратегії підприємства і контролем її реалізації. Основними перевагами є багатофункціональ-ність, можливість застосування окремих галузевих рішень (27 різних модулів), використання досвіду лідерів світового бізнесу і поступове впровадження окремими модулями відповідно до темпів розвитку під­приємства. Недоліки полягають в занадто жорсткій регламентації біз-нес-процесів для підприємства та тривалому терміну реалізації проек­ту (5-7 років).

Одним із основних конкурентів німецької компанії на світовому та українському ринках є Oracle Corporation (США) з системою "Oracle E-Business Suite". Вона має досить сильні позиції у галузях, де станда­рти бізнес-процесів аналогічні в усьому світі (телекомунікації, банки, хімічна і металургійна промисловість), це зменшує витрати на впрова­дження і обслуговування системи. Конкурентні переваги цієї ERP-системи повністю реалізуються при впровадженні на нових підприємс­твах, де формується система управління. Основним недоліком є відсу­тність чіткої відпрацьованої системи підтримки впроваджених ERP-систем.

Крім світових лідерів є розробники ERP-систем, які мають бага­торічний досвід і орієнтуються на середні підприємства, наприклад, "MFG/PRO" корпорації QAD (США), "1С: Предприятие 8.0 Управле­ние производственным предприятием" компанії (Росія) та ін. Вони позиціонують власні розробки, як повноцінні системи управління під­приємством, в яких поєднуються стандарти ERPII з відносно доступ­ною ціною. Перевагами є можливість одночасного впровадження всіх модулів і як наслідок зменшення терміну і вартості впровадження, а також можливість доопрацювання системи під конкретні вимоги під­приємства. Недоліком є обмежений набір функціональних можливос­тей, тому ці системи можуть бути рекомендовані як перший етап авто­матизації процесів управління на підприємстві.

Вартість впровадження ERP-системи залежить від масштабу про­екту, так ціна системи, яка складається з 40-50 робочих місць може складати від 50 до 1500 тис. дол. Разом з тим існує тенденція, пов'язана з тим, що західні компанії пропонують спеціальні системи для України за меншою ціною, а вітчизняні та російські розробники удосконалюю­чи свої системи підвищують їх вартість. Об'єктом автоматизації є сис­теми управління, побудова єдиного інформаційного простору підпри­ємства залежить від управлінської структури, галузевої приналежності, масштабу, профілю діяльності, фінансових можливостей і наявності комунікаційних каналів і мереж.

За даними аналітичної компанії ГОС [6], український ринок ERP-систем буде збільшуватися на 20% щорічно до 2011 р. за рахунок впровадження у фінансово-промислових групах, холдингах, великих і середніх компаніях відповідних програмних рішень та окремих моду­лів. В ідеалі ERP-система впроваджується одночасно із запуском на підприємстві сучасного обладнання, передових технологій, тоді все виконується паралельно. Для підприємства потрібний час для перехо­ду на сучасні інформаційні технології планування і управління ресур­сами підприємства.

Перед впровадженням потрібно визначити існуючі проблеми (зменшення ефективності, втрата частки ринку, зростання витрат) або потенційні проблеми (зміна кон'юнктури ринку або законодавства, поява сильного конкурента). Також причиною може бути потреба у відповідності західним стандартам для поліпшення іміджу, отримання інвестицій, проходження сертифікації або підвищення контрольовано-сті підприємства для більш ефективного управління. Критерієм успіш­ного впровадження є успішне розв'язання проблеми.

Визначення конкретних проблем дозволяє здійснити вибір систе­ми, оптимальної за функціональними характеристиками, які залежать від галузі, типу і розмірів виробництва. Потім потрібно дізнатися про наявні типові рішення, кількість впроваджень в галузі, зібрати відгуки про впровадження системи і проектну команду. Також у договорі з компанією, яка буде впроваджувати систему, бажано передбачити від­повідальність за термін і якість реалізації проекту. Переваги мають ті виробники ERP-систем, що поєднують власні канонічні розробки, по­будовані на кращих західних бізнес-моделях, з гнучким налаштуван­ням для вітчизняних промислових підприємств. Тобто це має бути ін­тегрована інформаційна система, яка задовольняє вимогам галузі та має широкі функціональні можливості для автоматизації управлінняматеріально-технічним постачанням, виробничими процесами і фінан­совими потоками.

Система працює більш якісно з меншою кількістю доопрацювань і переробок, тобто максимально використовується досвід попередніх користувачів, який закладений в ERP-систему. Вона враховує можли­вість доопрацювання до 20% без зниження якості, якщо більше - по­трібно розробляти новий модуль. Впровадження системи є тільки ін­струментом для реалізації поставлених задач.

Впровадження ERP-системи дає можливість автоматизації управ­ління дебіторською і кредиторською заборгованостями, зменшення складських запасів, калькуляції всіх видів продукції, статистичної об­робки архівних даних, а також оптимізації внутрішніх бізнес-процесів, звільненні менеджерів від рутинної роботи і як наслідок, поліпшення ефективності діяльності підприємства та підвищення конкурентоспро­можності. З метою економії матеріальних ресурсів, підвищення ефек­тивності роботи транспорту, технологічного обладнання і устаткуван­ня можна упорядкувати завантаженість виробничих потужностей, згладити обсяги виробництва у часі, створити єдину базу даних для планування. При потребі в зовнішніх інвестиціях, приватизації, об'єд­нанні або поглинанні підприємств можна підвищити прозорість фінан­сово-господарської діяльності та контрольованість підприємства для інвесторів або власників.

Перевагою BRP-системи є не тільки прискорення виконання пев­них видів робіт, наприклад, обробка замовлень, розрахунок фінансо­вих показників, формування звіту з прибутків, зведення балансу. Ос­новним ефектом є можливість прийняття оперативних управлінських рішень на основі повної, достовірної інформації завдяки створеній єдиній базі даних. При цьому скорочується час на виконання рутинних робіт і збільшується відповідно для аналітичної роботи. Існує можли­вість скорочення кількості працівників низької кваліфікації та фіксації їх дій в системі. Фінансовий ефект полягає в якісному управлінні заку­пками сировини і відвантаженням готової продукції, а також у змен­шенні виробничих запасів відповідно до реальних потреб і вивільненні оборотних коштів.

Процес впровадження системи складається з декількох етапів: аналіз і дослідження підприємства, визначення проблем і потреб; фор­малізація бізнес-процесів для системи управління; постановка задачі; визначення кількості необхідного ТЗ і ПЗ; формування системи, вне­сення даних; підготовка до експлуатації і навчання користувачів; за­пуск і тестова експлуатація (1-3 міс.) у реальних умовах роботи. Пода­льший розвиток системи полягає в удосконаленні існуючої ERP­системи, тобто додаванню нових модулів і збільшенні функціональних можливостей.

BRP-система складається з декількох модулів, які впроваджують­ся послідовно. Для великих промислових підприємств термін реаліза­ції проекту може складати 3-5 років. Після аналізу досвіду впрова­дження можна визначити приблизний алгоритм впровадження:

>         реєстрація всіх господарських і фінансових операцій в системі з початку кварталу (року), формування квартальної (річної) бухгал­терської і фінансової звітності в системі (фінансово-обліковий модуль);

>         управління матеріально-технічним постачанням у тестовому ре­жимі (1-2 матеріали протягом 6-12 міс.);

>         перехід на повне управління матеріально-технічним постачанням, інтеграція з фінансово-обліковим модулем і формалізація проце­дур продажу продукції;

>         впровадження в тестовому режимі контролінгу для окремого під­розділу (списання 1-3 основних матеріальних ресурсів на вироб­ництві на протязі 6-12 міс.);

>         запуск на повну потужність модуля контролінгу (мета - виявлен­ня обсягів незавершеного виробництва, кількості готової продук­ції);

>         планування виробництва на основі єдиної бази даних;

>         управління персоналом (контроль за виконанням працівниками своїх функціональних обов'язків);

>         управління якістю (розподіл постачальників на вхідному контролі залежно від якості попередніх поставок, операційний і вихідний контроль готової продукції).

Автоматизація процесу управління пов'язана з необхідністю по­шуку оптимальних рішень складних задач управління технологічними процесами і фінансовими потоками підприємства. Поетапне впрова­дження проекту (2-3 найменувань номенклатури продукції в одному підрозділі) дає можливість швидко виявити і усунути дефекти, а також суттєво зменшити вартість проекту. В системі операційного контролю впроваджується персональна відповідальність, всі документи фіксу­ються в журналі операцій і звіти формуються автоматично на основі первинних документів. Внесення вхідних даних потребує контролю і перевірки, адже помилки можуть вплинути на результат.

Створення єдиного інформаційного простору, який містить облі­кову інформацію про діяльність підприємства сприяє прискоренню бізнес-процесів, поліпшенню оперативного управління та планування, покращенню маркетингових показників тощо. При цьому управлінськіоперації, пов'язані з рухом матеріальних ресурсів, виконуються в ре­жимі, близькому до реального. Всі документи після реєстрації в систе­мі протягом 1 доби відображаються в Головній книзі, а в інших моду­лях системи відображається поточний стан підприємства, за рахунок чого мінімізується кількість відмов потенційним покупцям через від­сутність продукції або конкретизуються терміни поставок завдяки на­явності даних про обсяги запасів, непродану продукцію. Система до­зволяє автоматично формувати оперативну, управлінську і бухгалтер­ську звітність, а також отримати дані для податкових декларацій.

Автоматизація може змінити структуру управління на промисло­вому підприємстві, сприяє перерозподілу центрів відповідальності. Зменшується тривалість виробничого циклу завдяки виявленню при­хованих резервів для скорочення часу виконання кожного етапу, під­вищується рівень узгодженості між етапами, здійснюється переход від послідовного до паралельного виконання окремих етапів. Впрова­дження цієї системи залежить від готовності підприємства та його вла­сників до проведення "прозорої" фінансово-господарської діяльності, а також потребує повної формалізації діяльності підприємства.

Сьогодні в Україні налічується більше 100 підприємств, які впро­вадили BRP-систему або перебувають на різних етапах реалізації про­екту, це в основному великі підприємства металургійної, нафтопере­робної, енергетичної, харчової галузей, банківські установи та телеко­мунікаційні й торгівельні компанії. Попередні результати [3-5] від впровадження BRP-систем полягають в наступному: скорочення запа­сів готової продукції, матеріалів, незавершеного виробництва - 15­20%, поліпшення взаємодії з клієнтами за рахунок збільшення своєча­сного відвантаження продукції - 15-25%, зростання продуктивності праці та фондовіддачі - 12-15%, зменшення витрат на закупівлю мате­ріалів і компонентів - 7-10%.

Світові тенденції розвитку економіки пов'язані з глобалізацією бі­знесу. В Україні за часи незалежності впроваджені ринкові відносини в економіці, більшість великих підприємств отримали нових ефектив­них власників, відбуваються процеси поглинання і об'єднання компа­ній (M&A), створення холдингів. Подальший розвиток потребує впро­вадження іноземних технологій та залучення інвестицій з метою інтег­рації в світову економіку. Вступ до Всесвітньої організації торгівлі значно прискорить розвиток майже всіх галузей економіки.

Для українських підприємств більш оптимальним шляхом є пере­будова своїх господарських процесів відповідно до алгоритмів, запро­понованих в BRP-системах. Ці системи досить гнучкі та містять велику кількість налагоджувальних параметрів і можуть бути вдало впрова­джені на підприємствах, які давно працюють на ринку, мають власну управлінську структуру, але потребують проведення реінжинірингу існуючих бізнес-процесів.

Отже, можна зробити висновок, що найближчим часом більшість великих і середніх промислових підприємств будуть впроваджувати передові західні стандарти управління. Економічної ефективності мо­жна досягти за рахунок використання накопиченого попереднього до­свіду розробників BRP-систем, а також впровадження готових рішень, які розроблені для інших підприємств з мінімальним доопрацюванням.

1.Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 260 с.

2.О'Лири Дэниел. ERP-системы. Современное планирование и управление ресур­сами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация. - М., 2004. - 272 с.

3.ERP-система. Як це працює // Контракти. - 2006. - №1. - С.32-33.

4.Николаева Т. Нечеловеческий бизнес // Бизнес. - 2006. - №12. - С.64-67.

5.Резниченко Н. Тихою САПою // Контракти. - 2006. - №1. - С.30-31.

6.Ангелин Д., Пономарь Т. ТERPеливая конкуренция // Бизнес. - 2005. - №48. -С.116-119.

7.Теличко Р.К. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві // Економіка, фінанси, право. - 2006. - №8. - С.11-14.

8.Краївська І.А. Використання інформаційних технологій в управлінні підприємс­твом і бухгалтерії // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.77. - К.:

Техніка, 2007. - С. 346-350.

Отрітано 14.05.2008

 

УДК 658.114

В. Л. ДИКАНЬ, д-р экон. наук, И.Ю.ЗАЙЦЕВА, канд. экон. наук

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г.Харьков

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОТРАНСПОРТА

В связи с обострившейся в последние годы на территории Украины проблемой рейдерства предлагается создание действенного механизма по обеспечению экономиче­ской безопасности на предприятиях автотранспорта.

Проблема рейдерства и недружественных поглощений на Украи­не не нова. Все чаще и чаще современные предприятия сталкиваются с недобросовестной конкуренцией, нелигитимными судебными реше­ниями, принятыми в угоду рейдерам. Таким образом, укрепление эко­номической безопасности для хозяйствующих субъектов является во­просом успешного дальнейшего существования. Для автотранспортно­го предприятия уже недостаточно предоставлять конкурентоспособ­ные услуги на транспортном рынке и иметь высокую рентабельность, в нынешних условиях несовершенного законодательства и разгула

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю А Харченко - Аналіз сучасних систем управління ресурсами підприємства

Ю А Харченко - Формування інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання