С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства - страница 1

Страницы:
1 

идей и их реализация, разработка стратегии маркетинга, анализ воз­можностей производства и сбыта. Увеличение скорости внедрения продуктов инновации, быстрый поиск рыночных ниш и их быстрое заполнение являются современными атрибутами успеха.

1.Шарко М. Модель формирования национальной инновационной системы Ук­раины // Економіст. - 2006. - № 9. - С.25-30.

2.Новобранов В.Н., Обухова Н.В. Модели и методы управления материальными потоками // Материалы I Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и технологии: шаг в будущее». Т.21. Экономические науки. - Белгород: Руснаучкнига, 2006. - С.5-8.

З.Василенко В.О., Шматко В.Г. Інноваційний менеджмент. - К.: Центр навч. літ­ри, 2005. - 237 с.

4. Інноваційний розвиток промисловості України / За ред. О.І.Волкова, М.П.Дени­сенко. - К: КНТ, 2006. - 189 с.

Получено 24.09.2008

 

УДК 658.7

С.В.МІШИНА, О.Ю.МІШИН, кандидати екон. наук

Харківський національний економічний університет

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Уточнюється класифікація логістичних витрат підприємства за рахунок система­тизації існуючих класифікаційних ознак з урахуванням можливості їх використання при розрахунку аналітичних показників, що дозволяє сформувати чітку структуру логістич-них витрат і розширити її практичне застосування.

Логістичні витрати підприємства, як економічний показник, ви­користовуються при визначенні ефективності логістичної діяльності. Підвищенню ефективності логістичної діяльності сприяє зниження логістичних витрат. Для розробки ефективних механізмів зниження окремих видів логістичних витрат необхідна їх науково обгрунтована класифікація.

Питання класифікації витрат та управління ними знайшли відо­браження в працях таких економістів, як Ф.Бутинець, Л.Чижевська, Н.Герасимчук [2], С.Голов [5], К.Друрі [6], Л.Нападовська [10], Ч.Хорнгрен, Дж.Фостер, Ш.Датар [13], Н.Врублевський [3]. Але в жо­дній з класифікацій цих авторів логістичні витрати не виділяються як окремий вид.

Щодо літературних джерел з логістики питання класифікації логі-стичних витрат найбільш повне відображення знайшли в працях А. Га-джинського, А.Кальченко, Є.Крикавського, Ю.Пономарьової, В.Сергєєва, Л.Міротіна, И.Ташбаєва, О.Порошиної [4, 7, 8, 11, 12, 14]. Незважаючи на це, не існує багатокритеріальної класифікації логісти­чних витрат, яка б дозволяла ідентифікувати логістичні витрати відпо­відно до національних положень (стандартів) та практики ведення обліку в Україні.

Метою даного дослідження є уточнення класифікації логістичних витрат підприємства задля чіткої структуризації і полегшення оцінки ефективності їх здійснення. Для досягнення поставленої мети були використані методи порівняння, теоретичного узагальнення, групуван­ня.

Аналіз літературних джерел показав, що більшість науковців [4, 7, 11, 12] розглядають склад логістичних витрат лише за логістичними функціями. Але, одностайної думки щодо групування логістичних ви­трат за вищезгаданою ознакою в літературі немає.

Так, Бауерсокс Дональд Дж. і Клос Дейвід Дж. [1] виділяють ви­трати на виконання замовлення, витрати на закупівлю матеріальних ресурсів, загальні витрати на утримання запасів, витрати на фінансу­вання логістики й управління інформаційними системами, виробничі витрати праці і накладні витрати в управлінні запасами. В даному гру­пуванні не виділено складські та транспортні витрати, витрати втраче­них можливостей, зниження яких в Україні сьогодні має неабияке зна­чення.

А. Гаджинський [4] розглядає логістичні витрати в розрізі: витрат на розміщення замовлень, витрат на транспортування на підприємство, витрати на зберігання на складі постачання, витрати на внутрішньови­робничі переміщення, витрати на зберігання на складі готової проду­кції, витрати на операції з відвантаження, витрати на доставку покуп­цю. А. Гаджинський дає досить вичерпний перелік логістичних витрат, але не приділяє уваги витратам втрачених можливостей, тобто таким, що виникають внаслідок неефективних потокових процесів на підпри­ємстві чи то неналежного зберігання запасів, нераціональної маршру­тизації вантажних потоків.

А. Кальченко [7] у складі логістичних витрат називає витрати на транспортування; витрати на складування товарів; витрати на збері­гання товарно-матеріальних запасів; витрати на отримання, відванта­ження й упакування товарів; адміністративні витрати і витрати, пов'язані з обробкою замовлень. Незважаючи на відсутність витрат втрачених можливостей склад логістичних витрат, запропонований А. Г. Кальченко, є повним і в той же час лаконічним.

Л.Міротін і И.Ташбаєв [9] виділяють витрати на обробку замов­лень, витрати на запаси продукції, витрати на транспортування, витра­ти на постачання та витрати на складську діяльність. Серед переліку логістичних витрат відсутні витрати, пов' язані з розподілом продукції,утриманням розподільчих центрів, а показана лише та їх частина, яка пов' язана з транспортуванням та складуванням.

В.Сергєєв [12] виділяє витрати на елементарні та комплексні ло-гістичні операції, витрати на іммобілізацію коштів у запасах, збитки від недостатнього рівня чіткості логістичного менеджменту і сервісу та витрати на логістичне адміністрування. Таке групування логістичних витрат, як на нашу думку, є доволі стислим, оскільки конкретизації вимагає стаття витрат на елементарні та комплексні логістичні опера­ції.

Ю.Пономарьова [11] за функціональною ознакою поділяє логіс-тичні витрати на групи: витрати на постачання, витрати на організацію та управління виробництвом, витрати на розподіл, витрати на транспо­ртування, витрати на утримання складів і зберігання запасів, витрати на підтримку підсистеми інформаційного забезпечення. Автор [11] докладно зазначає перелік логістичних витрат, що ввійшли до кожної з вищезгаданих груп. Ю.Пономарьова [11] у складі логістичних витрат на організацію та управління виробництвом виділяє вартість бракова­ної продукції, не зазначаючи, що втрати від браку мають бути понесені внаслідок неефективної роботи відділу логістики. Вищезгаданий автор у складі витрат на підтримку підсистеми інформаційного забезпечення виділяє витрати на діловодство, так само не зазначаючи, що це та їх частина, що пов' язана з організацією лише логістичної діяльності.

Зазначимо, що єдиного підходу до класифікації витрат за логісти-чними функціями не існує, оскільки:

по-перше, у вітчизняній і російській практиці організації бухгал­терського обліку не виокремлюються логістичні витрати. В зарубіжній практиці вони виокремлюються, але сама практика ведення обліку в зарубіжних країнах відрізняється від української;

по-друге, розробники класифікацій логістичних витрат виходять з різного переліку логістичних функцій.

Як на нашу думку, класифікація логістичних витрат за функціо­нальним призначенням має носити ієрархічний характер (табл. 1).

Щодо багатокритеріальних класифікацій логістичних витрат най­більш повними є розробки Л.Міротіна, И.Ташбаєва, О.Порошиної [14] і Є.Крикавського [8]. Автори [14] класифікують витрати за 14 ознака­ми: за економічним змістом, функціональним призначенням, впливом на управлінські рішення, відношенням до логістичної системи, рівнем організації потокового процесу, динамікою потокового процесу, хара­ктером логістичних операцій, масштабом потокового процесу, стаття­ми витрат, походженням реальної вартості, ступенем регульованості, частотою виникнення, відображенням у звітності, залежністю від ух­


валеного рішення. Класифікація Л.Міротіна, И.Ташбаєва, О.Пороши­ної [14] насить управлінський характер, але її використання може бути ускладнене неможливістю ідентифікації деяких видів логістичних ви­трат. Класифікація, розроблена Є.Крикавським [8], дозволяє виділяти групи логістичних витрат за елементами згідно з планом рахунків, за формами та місцем виникнення, за логістичними функціями, за сфера­ми переміщення матеріального потоку, за характером змінності та за джерелами переміщення. В цій класифікації [8] перелік класифікацій­них ознак значно менший, ніж у попередній [14], але він більше відпо­відає умовам функціонування українських підприємств.

Аналіз літературних джерел свідчить, що найбільш придатними для практичного застосування є однокритеріальні класифікації, розро­бниками яких є А.Кальченко [7] і Ю.Пономарьова [11], а також бага-токритеріальна класифікація, розроблена Є.Крикавським [8]. Та в жод­ній з цих класифікацій конкретно не зазначено, для яких цілей може бути використане групування логістичних витрат за тією чи іншою ознакою. Тому, на нашу думку, класифікація логістичних витрат має відповідати таким вимогам, як багатокритеріальність і можливість ви­користання при розрахунку аналітичних показників. У табл.2 наведенорозроблену нами з урахуванням вищезгаданих вимог класифікацію логістичних витрат.

Таблиця 2 - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства

Класифікаційні ознаки


Групи логістичних витрат їх характеристика


та


Можливість використання для аналітичних цілей

1. Функціональне призначення


1)за основними логістичними функціями (витра­ти постачання, виробництва та розподілу);

2)за допоміжними логістичними функціями (витрати транспортування, складування, управ­ління запасами, витрати на організацію інформа­ційно-комп'ютерної підтримки, на сервісне об­слуговування, витрати логістичного управління)


оцінка ефективності
окремих функціональ-
них сфер логістики та
розрахунок питомої
ваги певних груп логіс-
тичних витрат у загаль-
ній їх сумі
____

2. Елементи витрат

 

 

 

 

 

3. Відношення до логістичної систе-

ми

4. Відображення в обліку та звітності

 

 

 

5. Обсяги логісти-чної діяльності


1)матеріальні витрати на виконання логістичних функцій;

2)витрати на оплату праці персоналу, що вико­нує логістичні функції;

3)витрати на соціальні заходи (нараховані на фонд оплати праці персоналу, що виконує логіс-тичні функції);

4)амортизація транспортних засобів, складів та адміністративних приміщень логістичних служб;

5)інші витрати логістичної діяльності

 

1)внутрішні (витрати виробництва);

2)зовнішні (витрати розподілу);

3)змішані (витрати постачання)

 

1)фактичні витрати здійснені за певний період;

2)витрати втрачених можливостей:

явні, що визначаються як різниця між планови­ми і фактичними витратами;

неявні, що характеризують втрачену вигоду,
пов' язану з нераціональним використанням ре-
сурсів та рухом потоків
______

1)постійні (амортизація і утримання будівель, оплата комунальних послуг, витрати управління та інші, що не залежать від обсягів логістичної діяльності);

2)змінні витрати (витрати на оплату праці, мате­ріальні, транспортні, збутові витрати та інші витрати, що залежать від логістичної діяльності


оцінка ефективності, структури і динаміки логістичних витрат операційної діяльності

 

 

 

 

оцінка залежності ди­наміки витрат від сере­довища здійснення логістичної діяльності оцінка доцільності здійснення логістичних витрат та раціональнос­ті використання ресур­сів

 

виявлення залежності ефективності логістич-ної діяльності від її обсягів

6. Джерело виник-

нення


1)власні витрати, здійснювані самим підприємс­твом;

2)витрати логістичного аутсорсингу, здійснювані як оплата послуг логістичних компаній


прийняття рішень щодо вибору компаній, продуцентів логістич-них послуг

Групування логістичних витрат за класифікаційними ознаками, що наведені в табл.2, зустрічається в [1, 4, 7-9, 11, 12, 14], але без за­значення можливостей використання цих ознак для аналітичних цілей підприємства. Зазначимо, що по відношенню до логістичної системинами виділено, крім внутрішніх і зовнішніх витрат, ще й змішані. До групи змішаних витрат, як на нашу думку, слід віднести витрати по­стачання, оскільки одні їх види здійснюються у внутрішньому, а інші -у зовнішньому по відношенню до логістичної системи підприємства середовищі.

Науковою новизною даного дослідження є уточнення класифіка­ції логістичних витрат підприємства за рахунок систематизації існую­чих класифікаційних ознак з урахуванням можливості їх використання при розрахунку аналітичних показників, що дозволяє сформувати чіт­ку структуру логістичних витрат і розширити її практичне застосуван­ня.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості застосування розробленої класифікації логістичних витрат на вітчиз­няних підприємствах для забезпечення всебічної оцінки логістичної діяльності та більш ефективного здійснення логістичних витрат.

Перспективою подальших наукових досліджень у даному на­прямку є розробка класифікацій логістичних витрат з урахуванням особливостей логістичної діяльності підприємств різних галузей еко­номіки.

1.Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. - 640с.

2.Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. - Житомир, 2000. - 448 с.

З.Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства и себестоимости продукции в отраслях экономики. - М., 2004. - 376 с.

4.Гаджинский A.M. Логистика. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 375 с.

5.Голов С.Ф. Управлінський облік. - 2-е вид. - К.: Лібра, 2004. - 704 с.

6.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. - 560 с.

7.Кальченко А. Г. Логістика. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.

8.Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії. - Львів: Інтелект - Захід, 2004. -

414 с.

9.Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные поня­тия, определения, положения и процедуры. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 252 с.

 

10.Нападовська Л. В. Управлінський облік. - К.: Книга, 2004. - 544 с.

11.Пономарьова Ю. В. Логістика. - К.: Центр навч. літ-ри, 2003. - 189 с.

12.Сергеев В. И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 608 с.

13.Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учёт: Пер. с англ. - 10-е изд. - СПб., 2005. - 328 с.

14.Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика. - М.: Экзамен, 2003. - 160 с.

Отримано 01.10.2008

Страницы:
1 


Похожие статьи

С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація фінансових ресурсів промислових підприємств

С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства

С В Мішина - Робоча програма навчальної дисциплінифінансовий менеджмент