Автор неизвестен - Збірник наукових праць випуск15 - страница 1

Страницы:
1  2 

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

ПЕДАГОГІЧНИМ АЛЬМАНАХ

збірник наукових праць Випуск15

Херсон

2012

Кормилець Ю.В. Сутність поняття «електронна бібліотека вищого навчального закладу»..........149

Корольова 1.1. Формування у студентів вищих педагогічних навчальних закладів естетичного ставлення до навколишньої дійснбсті як педагогічна умова

естетичного виховання у процесі культуротворчої діяльності................................................156

Кузьменков С.Г. Педагогічний експеримент з перевірки ефективності

фундаменталізації підготовки вчителів астрономії..............................................................................161

Левадна Т.В. Порівняльний аналіз способів розв'язування творчих математичних завдань..169 Ліпшщь А.В. Формування соціокультурної компетентності

майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення англійської мови.......................178

Аузан Л.О. Види та методи педагогічного експерименту.....................................................................183

Нестеренко А А.. Педагогічні основи організації профілактичної роботи

у професійній діяльності фахівців пожежної безпеки................................................................189

Нестеренко В.В. Умови розвитку творчої активності майбутнього педагога

в процесі підготовки до професійної діяльності в системі заочного навчання...............................193

Подліняева О.О. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів історії

та суспільствознавства у післядипломній освіті....................................................................................201

Полторак С.Г. Сучасні форми практичного навчання курсантів

у вищих військових навчальних закладах...........................................................................209

Сулейманов Р.І. Моделювання системи формування дизайнерських компетенцій

у майбутніх інженерів-педагогів................................................................................................................216

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ЗМІСТУ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ

ПРОЦЕСОМ.................................................................................................................................221

Мариновська ОЯ. Сутність поняття «моніторинг» у педагогічних дослідженнях...........................222

Ерсьозоглу Р. Технологічний підхід до формування професійної

надійності менеджерів освіти.....................................................................................................................230

Стребна О.В. Філософія і принципи громадсько-активної школи....................................................235

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА........................................................................................................241

Богомолова МЖ. Суспільна мораль як детермінанта профілактичного

впливу на підлітків-делінквентів.......................................................................................242

Зайненко Н. І. Розвиток професійної освіти соціальних працівників в Іспанії

у XX - на початку XXI сг................................................................................................................................246

РОЗДІЛ 6. ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ.......................................................................................................241

Завгородня Т.К, Мужичок В.О. Підготовка вчителів Західної України

до фізкультурно-спортивної роботи з учнівською молоддю (1920 -1930 рр.).......................................242

Слюсаренко Н.В., Гончар М.В. Діяльність Ямчицької нижчої сільськогосподарської школи

на освітній ниві Херсонської губернії........................................................................................................258

Антонець М.Я. Методи диференціації навчання в українській радянській школі

(1-а третина XX ст.)........................................................................................................................................ 263

Васильєва О.В. Історія виникнення комунікативного методу викладання іноземної мови.........269

Жосан О.Е. Становлення стабільного безальтернативного підручника

як основного виду шкільної навчальної літератури (30-ті роки XX століття) ................................. 273

Кошолап О.Ф. Школи російської та німецької національних меншин

на території Поділля в другій половині XIX - початку XX ст................................................2$0

Левченко Н.Г. Розвиток методики трудового навчання у діяльності лабораторії

трудової підготовки і політехнічної творчості.......................................................................................286

Фурман І.В. Василь Єрмаков - видатний педагог і математик...........................................................291

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.....................................................................................................297

УДК

Кормилець Ю. В.

027.7-028.27

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „ ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

У статті за допомогою понятійно-термінологічного аналізу визначено сутність поняття „електронна бібліотека", здійснено експлікацію цього терміну на поняття електронної бібліотеки як складника інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу.

Ключові слова: електронна бібліотека, понятійно-термінологічний аналіз, інформаційно-освітнє середовище, вищий навчальний заклад.

Суспільне визнання й авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю інформаційно-бібліотечних ресурсів, ступенем задоволення інформаційних потреб користувачів. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, а також зростання вимог з боку користувачів до інформаційно-бібліотечного обслуговування призвело до якісних змін в організації інформаційних ресурсів, їх збереження та забезпечення доступу до них. Одним із напрямків в організації електронних інформаційних ресурсів є створення електронних бібліотек.

Розробці теоретичних основ розвитку бібліотек в електронному середовищі присвячено наукові праці Т. Бахтуріної, Т. Кузмішиної, І. Моргенштерна, Ю. Столярова, Е. Сукіасяна та інших. Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронних бібліотек аналізували зарубіжні науковці, серед них: О. Антопольський, К. Вигурський, Г. Євстігнєєва, А. Земсков, П. Лапо, Т. Майстрович, А. Соколов, Я. Шрайберг, а також вітчизняні дослідники: О. Баркова, Л. Костенко, О. Онищенко, І. Павлуша, Т. Павлуша, М. Слободяник, А. Чекмарьов та інші.

Саме поняття „електронна бібліотека" все частіше з'являється на сторінках професійної літератури та використовується під час наукових семінарів і конференцій.

Мета статті - за допомогою понятійно-термінологічного аналізу визначити сутність поняття „електронна бібліотека".

На думку А. Земскова та Я. Шрайберга, електронні бібліотеки мають такі види:

— організована сукупність електронних ресурсів, яка належить будь-якій установі, не пов'язана із традиційними бібліотеками;

— інформаційна технологія у традиційній бібліотеці, яка є одним із компонентів її системи автоматизації;

— бібліотека, яка комплектує фонд тільки електронними документами, або реорганізована традиційна бібліотека, в якій друковані документи переведено в електронний формат, і надалі комплектування або створення ресурсів здійснюється в електронному вигляді [5, с. 17].

Аналіз наукової літератури демонструє той факт, що існує низка авторських трактувань, які визначають трансформацію сучасних бібліотек, засновану на засобах інформаційно-комунікаційних технологій. З'явилися нові поняття: „віртуальна бібліотека", „гібридна бібліотека", „комп'ютерна бібліотека", „онлайнова бібліотека", „цифрова бібліотека" та „електронна бібліотека", що були запозичені з інформатики. Сьогодні вони не є усталеними, досить часто їх навіть вважають синонімами. Тому доцільно проаналізувати ці поняття.

Перше з них - „віртуальна бібліотека" - на думку К. Генієвої, використовується для визначення загалу інформаційних джерел, які є доступними через глобальні комп'ютерні мережі, що в сукупності утворюють мережу Інтернет [4, с. 3]. Тобто автор зазначає, що „ віртуальна бібліотека" не має єдиного місцезнаходження, її ресурси розподілені по всьому світу. Інформаційний потенціал „ віртуальної бібліотеки" перевищує документні ресурси будь-якої книгозбірні і постійно збільшується. Як зазначає зарубіжний дослідник В. Фокєєв, „електронна (віртуальна) бібліотека -бібліотека машинозчитуваних носіїв інформації, яка функціонує в електронному середовищі" [13, с. 263]. Слід, однак, зазначити, що ряд авторитетних бібліотекознавців, зокрема Ю. Столяров [11, с. 3], вважає використання терміну „віртуальна бібліотека" недоречним через його метафоричність.

Об'єднання в сучасній бібліотеці історично традиційних функцій, використання електронних ресурсів і послуг, а також упровадження нових альтернативних технологій, і головне - якісна організація і наявність усіх інформаційних ресурсів, - це, на думку науковців, головні ознаки „гібридної бібліотеки" [6]. Такий процес свідчить про те, що створення гібридної бібліотеки не розглядається в контексті надання яких-небудь спеціалізованих послуг, а дозволяєзмінити погляд на саму ідею бібліотеки, що передбачає надання цифровим і друкованим матеріалам однакового статусу. Так, Т. Кузьмішина [3, с. 5], зазначає, що в закордонних проектах визнається факт існування гібридної бібліотеки як найбільш ефективної форми існування бібліотеки сьогодні, в якій паралельно використовуються різні джерела інформації,

розвивається інтегрована система послуг, і технології обслуговування взаємодіють одночасно у двох середовищах -друкованому та електронному.

Під „цифровою бібліотекою" розуміють бібліотеку, в якій вся інформація зберігається в оцифрованому вигляді, або створена цифровими методами, вся інформація зберігається на дисках, дискетах та не передбачає наявності документів на традиційних носіях. Тобто в цьому визначенні наголошується на технології виготовлення документів [9, с. 14].

А. Антопольський вважає, що на відміну від віртуальної, електронна бібліотека може розглядатися, як зібрання електронних текстів (даних), які належать тій або іншій організації (або окремій особі), що виражається у їхньому розміщенні на конкретному web-сайті, який має постійну адресу в мережі Інтернет [1, с. 14].

Якщо говорити про вибір між варіантами „електронна бібліотека" та „цифрова бібліотека", то фахівець у галузі бібліотечної термінології Е. Сукіасян [12, с. 118] вважає, що термін „електронна бібліотека", вживаний у російському бібліотекознавстві, є більш доцільним з точки зору повноти охоплення ознак цієї нової форми бібліотеки. Науковець наводить такі аргументи: елемент у поняттях „комп'ютерна" пов'язаний з устаткуванням, „цифрова" - зі способом запису інформації, онлайнова" - із принципом доступу, „віртуальна" - заперечує реальність об'єкта. Термін „електронна бібліотека" відбиває всю сукупність зазначених ознак. Нам імпонує думка російського науковця Е. Сукіасяна.

Здійснімо   понятійно-термінологічний   аналіз   саме поняття

„електронна бібліотека" докладніше, оскільки це суттєво для нашого дослідження. Ми спираємося на алгоритм проведення понятійно-термінологічного аналізу, описаний сучасним науковцем Є. Хриковим [14, с. 220-221].

Для   забезпечення    об'єктивного    аналізу    визначень поняття

„електронна бібліотека" необхідно скласти їх перелік (див. табл. 1). Він включає визначення, що циркулюють у професійному середовищі, сформульовані сучасними зарубіжними і вітчизняними дослідниками, які характеризують різні погляди на сутність поняття.

Таблиця 1.

Визначення поняття „електронна бібліотека"

визначення

Рік

Автор

Зміст визначень

1

2002

І. Павлуша

Електронна бібліотека - вид розподіленої документальної системи, в якій знаходяться документи безвідносно до їхнього фізичного місцезнаходження і юридичної приналежності (бібліотекам, архівам, музеям, інформаційним центрам тощо) у машинозчитуваній (електронній) формі, причому єдиний інтерфейс доступу до них забезпечується програмними засобами з єдиного пункту за допомогою глобальної інформаційної мережі [8, с. 8].

2

2003

А. Земсков

Електронна бібліотека - це створена на професійній основі тематично орієнтована (або організована іншим чином) система доступу до віддалених або локальних електронних ресурсів, здатна обслуговувати електронними ресурсами та спеціалізованою допомогою локальних або віддалених користувачів [5, с. 30].

3

2003

Я. Шрайберг

Електронна бібліотека - це сукупність локальних або розподілених електронних ресурсів, об'єднаних єдиною ідеологією структуризації і доступу [5, с. 31].

4

2004

Концепція Національної електронної бібліотеки Росії

Електронна бібліотека - це бібліотечно-інформаційна система, призначена для організації, зберігання і використання електронних документів, об'єднаних єдиною ідеологією структуризації доступу [7].

5

2005

К. Вигурський

Електронна бібліотека це інформаційна система, що дозволяє надійно зберігати      і      ефективно використовувати різноманітні  колекції електронних документів (текстових, звукових, відео тощо), локалізованих у самій   системі, а   також   доступних їй через телекомунікаційні мережі [2, с. 5].

6

2005

М. Яцимірська

Електронна бібліотека це інформаційна система, що дає змогу надійно зберігати й ефективно використовувати різні види електронних документів, передавати інформацію у зручному для кінцевого користувача вигляді [15, с. 30].

7

2007

О.Антопольський, Т. Майстрович

Електронна бібліотека це інформаційна система, що вміщує впорядкований фонд електронних документів, формованих відповідно до заданих критеріїв і призначений для суспільного використання, і комплекс програмно-технологічних засобів, що реалізують функції створення, використання й зберігання цього фонду [1, с. 15].

2010

Проект концепції

електронної

бібліотеки

Національної

академії

педагогічних наук України_

Електронна бібліотека це розподілена інформаційна система, що

дозволяє накопичувати, надійно зберігати й ефективно використовувати різноманітні колекції електронних повнотекстових документів, які доступні у зручному для користувача вигляді через глобальні мережі передавання даних [10].

Кожне із визначень поділимо на окремі складові. Це дозволить, відповідно до мети аналізу, з'ясувати, які спільні та особливі елементи входять до визначень поняття „електронна бібліотека" різних авторів, що спільного і особливого існує у розумінні цього явища (див. табл. 2). Спільні елементи доцільно узагальнити, що дозволить розробити визначення, яке відбиває сучасний стан розробки даної наукової проблеми.

Таблиця 2.

Структура визначень поняття „електронна бібліотека"

№ визначення^ в таблиці № 1

Узагальнені елементи

Елементи визначень

Вид розподіленої документальної системи

+

 

 

 

 

 

 

 

Тематично орієнтована (або організована іншим чином) система доступу, створена на професійній основі

 

+

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа