Н М Колесникова - Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат при калькулюванні собівартості - страница 1

Страницы:
1  2 

сполучення компонентів системи і вона не працюватиме. Під час про­ведення економічних реформ у країнах Східної Європи ці елементи впроваджувалися або частково, або відокремлено. Теоретично перехід до ринкової системи потребує максимального комплексного сполу­чення всіх означених компонентів [4, с. 117].

Ефективність сучасної ринкової економіки є загальним суспіль­ним результатом тривалої еволюції економічних відносин взагалі і економічних систем як їх якісної визначеності зокрема. Спираючись на фундаментальні процеси необоротного розвитку суспільного роз­поділу праці і власності, ринкові відносини прогресували доволі пові­льно, але в глибину і в широчінь економічного простору. Вихідним пунктом їх генезису став ринок, що формувався (проста, розгорнута, грошова форми вартості). Він став ровесником економічної формації, першим загальним регулятором цивілізованих економічних відносин, іманентним механізмом регулювання ринкових відносин.

1.Краткий политический словарь. - М.: Политиздат, 1987.

2.Маркетинг: толковый терминологический словарь-справочник. - М.: СП «Ин-фоконт», 1991.

3.Стороженко О.А., Сычев Е.П. Денежное обращение и кредит зарубежных стран: Уч. пособие. - Харьков: ХГУ, 1993.

4.Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. - К.: Наукова думка,

1992.

Отримано 14.01.2003

 

УДК 656.225.003.12 Н.М.КОЛЕСНИКОВА, канд. техн. наук

Українська державна академія залізничного транспорту, м.Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПРИ КАЛЬКУЛЮВАННІ СОБІВАРТОСТІ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Згідно з діючим законодавством щодо ціноутворення у природних монополіях зміна тарифів на вантажні залізничні перевезення, а також додаткових зборів прово­диться за умови її узгодження з відповідними органами на підставі розрахованої собіва­ртості вантажних перевезень та додаткових послуг, що надаються залізницями вантажо­власникам. Питанням калькулювання собівартості додаткових послуг присвячена ця робота.

У даний час на залізничному транспорті України розробляється нове Тарифне керівництво №1 "Збірник тарифів на перевезення ван­тажів залізничним транспортом України", в якому, крім вантажних залізничних тарифів, визначаються фіксовані збори за надання додат­кових послуг. Необхідність його розробки обумовлена тим, що діюче

Тарифне керівництво №1 (було введено в дію з 1 січня 2000 р.) вже не задовольняє ні потребам залізничного транспорту, ні вимогам чинного законодавства щодо ціноутворення у природних монополіях. У дію­чому Тарифному керівництві №1 фіксовані збори визначаються без калькулювання собівартості додаткових послуг, що суперечить чин­ному законодавству України щодо ціноутворення на залізничному транспорті як природної монополії. У зв'язку з введенням в Україні національних стандартів бухгалтерського обліку на залізничному транспорті була розроблена "Номенклатура витрат по основній діяль­ності підприємств залізничного транспорту України", затверджена наказом Укрзалізниці від 10.02.2000 р. №57-Ц [1]. Це дало можливість виконувати калькуляцію собівартості додаткових послуг на вантажні перевезення згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облі­ку 16 "Витрати", яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції Укра-їни19.01.2000 р. під №27/4248 [2].

При розробці методики калькуляції собівартості додаткових по­слуг на вантажні залізничні перевезення виникає питання визначення загальновиробничих і адміністративних витрат в собівартості додат­кових послуг. Оскільки до теперішнього часу потреби в методиці ви­значення цих витрат при калькуляції собівартості послуг на залізнич­ному транспорті України не було, то ніхто з науковців не звертав ува­ги на цю проблему. Сьогодні без такої методики неможливо виконати калькуляцію собівартості додаткових послуг, без чого, в свою чергу, неможливо визначити фіксовані збори й розробити нове Тарифне ке­рівництво №1 "Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України". Тому питання визначення загальновиробничих і адміністративних витрат при калькулюванні собівартості додаткових послуг на вантажні залізничні перевезення є актуальним і має практи­чну вагу.

Метою даної статті є аналіз загальновиробничих і адміністратив­них витрат підприємств залізничного транспорту України за основною діяльністю, обґрунтування включення цих витрат до складу собіварто­сті додаткових послуг, визначення формул, за допомогою яких части­на загальновиробничих і адміністративних витрат підприємств заліз­ничного транспорту, причетних до виконання даної послуги, включа­ється до складу собівартості.

У виконанні додаткових послуг, які залізниці надають вантажо­власникам, беруть участь робітники різних господарств залізничного транспорту України. Для розрахунку виробничої собівартості послуг треба, крім прямих витрат, розрахувати загальновиробничі витрати, що мають бути віднесені до виробничої собівартості конкретної послу­ги. На залізничному транспорті до собівартості реалізованої послуги треба також включити, крім виробничої собівартості, адміністративні витрати. Необхідність і доцільність цього обумовлена наступним:

-  ціноутворення на залізничному транспорті знаходиться під тис­ком державного регулювання, тому у зв' язку з інфляційними процеса­ми залізниці зазнають великих втрат, бо не мають права оперативно реагувати на зміни цін на продукцію, яку вони споживають;

-  збитки від пасажирських перевезень повністю компенсуються за рахунок прибутків від вантажних перевезень;

-  не виконується ст.10 Закону України "Про залізничний транс­порт", тому реконструкція магістральних залізничних ліній, придбання рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого й місце­вого прямування здійснюються тільки за рахунок прибутків від ванта­жних перевезень;

-  перевезення окремих масових вантажів залізничним транспор­том проводиться за тарифами, які навіть не компенсують залежну час­тину собівартості перевезень, а збитки від таких перевезень компен­суються тільки за рахунок тих вантажних перевезень, які є рентабель­ними;

-  у 2001 р. прибуток від вантажних перевезень дорівнював 1771074 тис. грн., а збитки від пасажирських перевезень - 989089 тис. грн. Після компенсування збитків від пасажирських перевезень прибу­ток залізниць по перевезеннях становив 781985 тис. грн. Фактичні ад­міністративні витрати склали 520036 тис. грн. (з них по перевезеннях -369595 тис. грн.). Якщо адміністративні витрати не включати до скла­ду собівартості реалізованої послуги (тобто до складу собівартості пе­ревезень, яку розраховують у тарифних цілях), то галузь не матиме достатньо коштів для оновлення своєї матеріально-технічної бази. Це сприятиме подальшому зростанню фізичного зносу й морального ста­ріння основних фондів залізниць, що безумовно негативно позначить­ся на економічному стані держави (вже сьогодні знос основних фондів залізниць перевищує поріг економічної безпеки).

Таким чином, при калькулюванні собівартості реалізованої по­слуги до витрат на виконання цієї послуги треба включати частину загальновиробничих і адміністративних послуг як тих господарств, що безпосередньо беруть участь у виконанні послуги, так і частину зага-льновиробничих і адміністративних витрат дирекцій залізничних пе­ревезень та інших організаційно-правових форм і управлінь залізниць і підрозділів, що їм підпорядковані.

Аналіз додаткових послуг, які наведені в Тарифному керівництві №1 "Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспор­том України", показує, що для калькуляції собівартості послуг, які на­даються вантажовласнику і виконуються окремими господарствами, частина загальновиробничих і адміністративних витрат дирекцій залі­зничних перевезень та інших організаційно-правових форм, а також управлінь залізниць і підрозділів, що їм підпорядковані, яка повинна бути компенсована за рахунок додаткових зборів або вільних тарифів, має бути розподілена між господарствами вантажної і комерційної роботи, перевезень, вагонним, локомотивним, колійним, цивільних споруд, сигналізації та зв'язку, електропостачання тощо. Загальнови-робничі й адміністративні витрати на залізничному транспорті розпо­діляються між об' єктами калькулювання пропорційно раніше розподі­леним витратам, тому необхідно розрахувати питому вагу загальних витрат вказаних господарств у загальній сумі витрат цих господарств по перевезеннях.

При калькулюванні собівартості послуги спочатку розраховують­ся прямі витрати кожного господарства, робітники якого беруть участь у виконанні цієї послуги. Потім до прямих витрат кожного господарс­тва необхідно додати частину загальновиробничих і адміністративних витрат господарства, дирекцій залізничних перевезень та інших орга­нізаційно-правових форм, управлінь залізниць і підрозділів, що їм під­порядковані. Якщо через Епрі позначити прямі витрати господарст­ва по виконанню і-ї послуги, через ДЕЗ^^ - загальновиробничі ви­трати господарства, що мають бути віднесені до і-ї послуги, ДЕ^*1 -

адміністративні витрати господарства, які мають бути віднесені до іпослуги, то враховуючи, що загальновиробничі й адміністративні ви­трати господарства розподіляються між об' єктами калькулювання пропорційно прямим витратам цього господарства, матимемо

Егосп

д Е госп _ Е заг   х е госп                              , 1 )

ДЕ загі               х Епрі   , (1)

Епр

ддахл _             хЕгосгг, (2)

ад       Егосп      прі   ' w

госп       госп госп де Езаг , Еад   , Епр    - відповідно загальновиробничі, адмппстра-

тивні й прямі витрати господарства.

Загальновиробничі й адміністративні витрати господарства мож­на визначити на підставі загальних витрат господарства та питомої ваги загальновиробничих і адміністративних витрат у загальних витра­тах господарства за формулами

Егосп _ „госп х Егосп . (3) Езаг   ~/заг   ЛЕ        ; (3)

ад       'ад               ,                             ( )

де Егосп - загальні (прямі, загальновиробничі й адміністративні) ви-

госп госп

трати по господарству; узаг , gad,    - питома вага відповідно загаль-

новиробничих і адміністративних витрат у загальних витратах госпо­дарства.

Загальні витрати по господарству можна встановити через прямі витрати по господарству і питому вагу прямих витрат у загальних ви­тратах господарства за формулою

Егосп

Егосп _ е^ , (5)

 

де УпрП - питома вага прямих витрат у загальних витратах господар-

ства.

госп

Якщо у формули (3) й (4) замість Е підставити вираз з фор­мули (5), то матимемо

Е госп

Егосп _   пр   х уг°сп . (6)

пр

Е госп

Егосп _             хугосп . (7)

ад        угосп    'ад w упр

Вирази з формул (6) і (7) для ЕЗ^™ та Е^дсП підставляємо у формули (1) і (2) і отримуємо

Ег сп

Е госп госп     Епрі госп

угосп упр

 

АЕа^     хуад . (9)

Через АЕ^і і               позначимо відповідно частину загально-

виробничих витрат і частину адміністративних витрат дирекцій заліз­ничних перевезень та інших організаційно-правових форм, через

АЕ;^ і AE^gf - відповідно частину загальновиробничих витрат і

частину адміністративних витрат управлінь залізниць і підрозділів, що їм підпорядковані, які треба додати до складу собівартості послуги.

Загальновиробничі й адміністративні витрати дирекцій залізнич­них перевезень та інших організаційно-правових форм, а також зага-льновиробничі витрати управлінь залізниць і підрозділів, що їм підпо­рядковані, мають бути розподілені між відповідними господарствами пропорційно загальним витратам цих господарств, а розподілені зага-льновиробничі й адміністративні витрати по кожному господарству між об'єктами калькулювання - пропорційно прямим витратам. Отже,

Евід

й  =^госг± х Егосп

 

де госп) - частина загальновиробничих витрат дирекцій залізни­чних перевезень та інших організаційно-правових форм, віднесена до господарства:

Евід(    л = ЕЙ ху™  . (11)

заг(госп)       заг    1 госп                            v '

Тут          - загальновиробничі витрати дирекцій залізничних переве-

зень та інших організаційно-правових форм; у^сп - питома вага зага­льних витрат господарства в сумі загальних витрат господарств, між якими мають бути розподілені загальновиробничі й адміністративні витрати дирекцій залізничних перевезень та інших організаційно-правових форм, а також загальновиробничі витрати управлінь заліз­ниць і підрозділів, що їм підпорядковані:

ЕЙ = Евід ху^, (12)

ві

де Е     - загальні витрати дирекцій залізничних перевезень та інших

організаційно-правових форм; - питома вага загальновиробничих витрат у загальних витратах дирекцій залізничних перевезень та інших організаційно-правових форм:

Евід = Еперев хувід , (13)де Еперев - загальні витрати по перевезеннях залізницями України; увід - питома вага загальних витрат дирекцій залізничних перевезень та інших організаційно-правових форм у загальних витратах по пере­везеннях залізницями України:

Егосп

Еперев =-          , (14)

угосп

де Егосп - загальні витрати господарства (розраховують за формулою (5)); угосп - питома вага загальних витрат господарства у зага­льних витратах залізниць України по перевезеннях.

Вираз для Егосп з формули (5) підставляємо у формулу (14) і отримуємо

Егосп

Еперев =           пр          . (15)

упр    х угосп

Вираз для Еперев з формули (15) підставляємо у формулу (13) і отри­муємо

Е госп

Е     =                     х у від . (16)

госп в

упр хугосп

Вираз для Евід з формули (16) підставляємо у формулу (12) і отриму­ємо

Е госп

=-£Р                хувід ху^ . (17)

у госп ху пр госп

Вираз для Е^Ог з формули (17) підставляємо у формулу (11) і отриму­ємо

Е госп

Евід( )=—пр х увід х уаг х у™. (18)

у госп ху пр госп

Вираз для Е^аг^госп) з формули (18) підставляємо у формулу (10) і отримуємо

Е госп

АЕзагі =   госп               х увід х узаг х угосп . (19)

упр хугосп

Аналогічним чином отримані формули для визначення А^Е^ді та тупр .

Е;агі :

Е госп

АЕ^ =-оо£х                  ><увід         ху5сп ; (20)

упр хугосп

Е госп

^Загі =   госп                х уупр х узаг х угосп . (21)

упр хугосп

від

Тут уад - питома вага адміністративних витрат у загальних витратах дирекцій залізничних перевезень та інших організаційно-правових

форм; уЗаг - питома вага загальновиробничих витрат у загальних витратах управлінь залізниць та підрозділів, що їм підпорядковані; у Упр - питома вага загальних витрат управлінь залізниць і підрозділів,

що їм підпорядковані, в загальних витратах по перевезеннях залізни­цями України.

Адміністративні витрати управлінь залізниць та підрозділів, що їм підпорядковані, мають бути розподілені між господарствами ванта­жної і комерційної роботи, перевезень, вагонним, локомотивним, ко­лійним, цивільних споруд, сигналізації та зв' язку, електропостачання, матеріально-технічного забезпечення. Частину адміністративних ви­трат управлінь залізниць і підрозділів, що їм підпорядковані, яку необ­хідно додати до складу собівартості послуги, розраховують за форму­лою

Еупр

^аді        ^госп прі

пр

АЕупр =^00^ х (22)

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н М Колесникова - Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат при калькулюванні собівартості