В М Горбачук - Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів україни протягом 2005—2009 рр - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

27. Стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2008 році : доповідь. — Суми: ПКП «Еллада S», 2009. — 84 с.

28. Генеральний план міста Суми [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://meria.sumy.ua/ua/documents/general_plan. — Дата досту­пу: 27.06.2009. — Заголовок з екрану.

Стаття надійшла до редакції 28.05.2010 р.

В. М. Горбачук, к.ф.-м.н., с.н.с.,

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

ДИНАМІКА БАЗОВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2005—2009 РР.

АНОТАЦІЯ. Досліджуються економіко-екологічні показники регіонів Украї­ни та їх вплив на соціально-економічний розвиток.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Еколого-економічні індикатори.

Питання доступності еколого-економічних індикаторів Украї­ни та її регіонів залишається актуальною проблемою з часів Чор­нобильської катастрофи. Якщо у 1986 р. ця проблема була пов'я­зана, насамперед, з обмеженістю відповідної публічної інформа­ції і офіційною боротьбою з радіофобією, то станом на 2010 р. проблема пов' язана з безконтрольним розшаруванням населення за доходами, інтересами та цінностями, можливостями формува­ти, висловлювати і захищати інтереси та цінності.

Соціально-економічний розвиток на пострадянському просто­рі, зокрема у Східній Європі, з 1980-х років дає важливі спосте­реження для інституційної економічної теорії [1]. Про це прямо зазначив Нобелівський лауреат 1991 р. Коуз (Великобританія, США): «Мало сенсу в обговоренні економістами процесу обміну без специфікації інституціональної структури, в якій відбувається торгівля, адже це позначається і на стимулах виробничого проце­су, і на транзакційних витратах. Гадаю, це тепер починають ви­знавати — і це стало кришталево ясним завдяки тому, що відбу­вається сьогодні в Східній Європі» [2, с. 316].

Загалом з 1917 р. радянський простір слугував наочним при­кладом для перевірки економічних теорій, про що пише Коуз: «Після періоду війни і громадянської ворожнечі та початкового періоду централізованого контролю Ленін запровадив нову еко-

© В. М. Горбачук, 2010 390номічну політику. Він помер у 1924 році, а Сталін став незапереч­ним керівником Росії лише в 1928 році, коли вигнали Троцького [до Казахстану]. Перший п'ятирічний план ухвалено у 1928 році. Отже, в той час, коли я був студентом ЛШЕД [Лондонської шко­ли економічних досліджень], з 1929-го по 1931 рік, нелегко було сформувати погляд на те, як же насправді спрацює в Росії плану­вання. Ми чули про спорудження величезної Дніпровської греблі на Волзі [Дніпрі], і я поїхав подивитись на спорудження гігантсь­ких генераторів для неї на заводі «Дженерал електрик» у Шенек-теді. Та докладні знання здобути було важко. Ленін казав, що економічна система в Росії працюватиме як одна велика фабрика. Хоча, без сумніву, тоді було набагато легше дізнатися, що коїться в Росії, ніж тепер, надто мало було відомо про економічну орга­нізацію в Росії, щоб дійти якихось висновків, і економісти на За­ході провадили великі дебати з питань планування» [3, с. 55].

Кількісні економічні індикатори відігравали вирішальну роль у радянських і не тільки радянських п' ятирічках або планових періодах. Менеджери підприємств і не лише підприємств керу­ються рифмою «Who can't measure cannot manage» «Хто не може вимірювати, той не може керувати». Зрештою, про еконо­мічні кризи ми дізнаємося з інформаційних і поштових повідом­лень про динаміку значень деяких економічних індикаторів. За невиконання планових показників у радянські часи на будь-якого керівника чекало суворе покарання, за виконання — помірне за­охочення з боку держави. У ринковій економіці керівники теж відповідають перед власниками та виборцями, що передбачається відповідними контрактами, де річне заохочення може вимірюва­тися мільйонами доларів, як це має місце, наприклад, для мерів Сингапуру та Гонконгу. Годі й казати про покарання, що систем­но застосовувалися й застосовуються у Китаї і не лише в Китаї до кожного недобросовісного громадянина.

Сингапур і Гонконг лідирують у світових економічних рейтин­гах [4, 5], Китай набуває світової демографічної і економічної по­туги, а тим часом протягом 1917-1991 рр. світова частка населення на території колишньої Російської імперії (куди входили ряд стра­тегічних районів сучасного Китаю) впала у понад 10 разів — від 1 / 7 до 1 / 74. Особливо військово-політично, демографічно й еко­номічно була ослаблена Україна, населення якої протягом мирного десятиліття 1994-2004 рр. зменшилося на 10 % і в 2010 р. досягло чи не найнижчої заробітної плати в Європі. Очевидно, це є озна­кою слабкості формальних суспільних інституцій, зокрема проф­спілок на фоні посилення організацій роботодавців [6].

Поліпшення єдиного економічного індикатора — споживання невідновлюваних енергоресурсів на долар ВВП — мало б поміт­ний вплив на сучасний стан України, її рейтинги, стосунки з ін­шими державами та міжнародними організаціями [4, 5]. Однак в Україні ще не знайшлося суспільних інститутів, які б захотіли і змогли системно питати про динаміку значень важливого еконо­мічного індикатора. Подібні інститути розвиваються еволюційно [7], зокрема у сусідній Російській Федерації (РФ) [8, 9].

Яскравою ознакою слабкості формальних суспільних інституцій УРСР і СРСР стала Чорнобильска катастрофа. Держави УРСР і СРСР припинили своє існування, але Чорнобильські зони існують й існуватимуть. Обмеженість публічної інформації про цю катастро­фу не дозволила своєчасно відстежити відповідні еколого-еконо-мічні індикатори, що мало наслідком безпрецедентне скорочення середньої тривалості життя в Україні до межі пенсійного віку.

Ціль роботи. Оскільки Україна — найбільша за територією держава, розташована в Європі, то шукані еколого-економічні ін­дикатори мають бути доступними для кожного з 27 регіонів України. Економічні вхідні дані таких індикаторів мають цілісно відображати економіку регіону, а екологічні — цілісно відобра­жати антропогенний вплив на регіон. Усі вхідні дані мають рад­ше вимірюватися, а не оцінюватися суб' єктивно.

Приклад викривлених міжнародних рейтингів дає відома Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (International Federation of Football History & Statistics, www.iffhs.de), яка ста­ном на липень 2010 р. футбольному чемпіонату Кіпру, Білорусі, РФ, Грузії, Румунії, України дає рейтинг в Європі відповідно 13, 14, 15, 16, 17, 18, коли водночас ці держави мають рейтинги від­повідно 20, 26, 6, 35, 13, 7 за коефіцієнтами UEFA (www.xs4all.nl). Рейтинги UEFA визначають представництво держав у Лізі чемпі­онів і Лізі Європи, а відтак впливають на потоки мільярдів євро. Сучасні інформаційні війни впливають на оцінку активів за секун­ди. Інформація впливала та продовжує впливати на інвестиції у Євро-2012, що відбудеться з 8 червня по 1 липня 2012 р. в Украї­ні та Польщі.

Будь-які інвестиції характеризуються певними еколого-еко-номічними показниками з тривалими наслідками. Тривалі наслідки враховуються усіма учасниками інвестицій, особливо власниками. Наприклад, відомий Кіотський протокол враховує еколого-економічні наслідки інвестицій для всіх держав світу. Пошук при­йнятних еколого-економічних індикаторів залишається актуальною науковою проблемою [10—12]. Нездатність адекватно визначати таконтролювати еколого-економічні індикатори є спільною рисою зниклих цивілізацій, зокрема на території сучасної України.

Результати та обґрунтування. Якщо вважати, що економіка іс­нує для людини, а не людина для економіки, то головним еконо­мічним індикатором є реальні доходи населення з урахуванням їх розподілу [13—15], зокрема регіонального [16, 17]. За класифіка­цією Держкомстату, доходи населення складаються із заробітної плати, прибутку та змішаного доходу (табл. 1) і трансфертів (табл. 2), що визначаємо як:

Трансферти = Доходи - Заробітна плата - Прибуток та змішаний доход.

ДИНАМІКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРИБУТКУ ТА ЗМІШАНОГО ДОХОДУ НАСЕЛЕННЯ [18]

Таблиця 1

Регіон

Заробітна плата (млн грн.)

Прибуток (млн грн.)

(Р)/Показник(П)

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Україна (Укр)

160621206473270605366387376088 58404

72388

93679

131139131288

Вінниччина (Вн)

4215

5544

7088

9191

9365

2715

3293

4203

6013

6013

Волинь (Вл)

2384

3067

3837

5104

5247

1537

1980

2372

3217

3142

Дніпропетров­щина (Дп)

15014

18727

25220

33930

34435

3901

5023

6281

8370

8144

Донеччина (Дч)

20005

25026

33004

44110

44612

4801

6080

7910

11909

11936

Житомирщина (Жт)

3447

4355

5547

7561

7642

1771

1950

2725

3774

3737

Закарпаття (Зк)

2654

3436

4353

5716

5848

1665

2062

2439

3470

3505

Запоріжчина (Зп)

7555

9366

11976

16345

17028

2706

3292

4483

6009

5908

Івано-Франків-щина (іФ)

3101

4009

5022

6818

6959

1842

2280

3133

4485

4563

Київ (Кв)

20828

29891

41766

59562

61889

3356

4660

5978

8323

8740

Київщина (Кщ)

6006

7633

10227

14009

14306

2453

2966

3919

5328

5347

Кіровоградщина (Кг)

2711

3413

4330

5650

5823

1392

1619

2017

2821

2847

Крим (Км)

5721

7315

9092

12095

12641

1853

2311

3329

4766

4865

Луганщина (Лг)

7857

9682

12923

17351

17713

2068

2530

3042

4560

4653

Львівщина (Лв)

7934

9970

12672

17285

17989

3364

4126

5341

7412

7263

Миколаївщина (Мк)

4050

4979

6301

8409

8730

1459

1725

2301

3149

3227

Одещина (Од)

7560

9448

12486

16628

17290

2727

3245

4313

5935

6176

Полтавщина (Пл)

5343

6646

8805

11534

11674

2185

2672

3138

4318

4253

Закінчення табл. 1

Регіон

 

Заробітна

плата

(млн грн.)

 

Прибуток (млн грн.)

 

(Р)/Показник(П)

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Рівненщина (Рв)

2942

3711

4755

6317

6423

1537

1812

2411

3353

3336

Севастополь

(Св)

1359

1764

2160

2981

3036

281

383

479

563

554

Сумщина (См)

3736

4719

6105

8040

8070

1596

2032

2604

3806

3720

Тернопільщина (Тр)

2118

2835

3705

4895

5005

1285

1646

2267

3141

3083

Харківщина (Хк)

9494

12123

15432

21493

22164

3979

4997

6563

9298

9189

Херсонщина

(Хс)

2698

3401

4387

5697

5876

1582

1831

2358

3346

3341

Хмельниччина

(Хм)

3363

4292

5381

7053

7254

2109

2618

3418

4673

4679

Черкащина (Чк)

3513

4618

5760

7688

7938

1342

1626

2206

3204

3315

Чернівеччина

(Чв)

1805

2363

2995

3936

4101

1129

1299

1982

2657

2667

Чернігівщина

(Чг)

3208

4140

5276

6989

7030

1769

2330

2467

3239

3085

Таблиця 2

ДИНАМІКА ТРАНСФЕРТІВ, УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ I—III КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ (HAZARDOUS CATEGORY) [19, 20], ВІДНОШЕННЯ HT ВІДХОДІВ ДО ТРАНСФЕРТІВ (TRANSFERS)

Р/П

Трансферти T (млн грн.)

 

 

Відходи

(тис.

т)

НТ (кг/

тис грн.)

 

2005 2006 2007 2008 2009

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Укр

16237200442507004811390293 2412

2371

2585

2301

1230

14,9

11,8

10,3

6,6

3,2

Вн

5263 6339 7768 996611845

4,1

8,4

5,8

4,1

2,5

0,8

1,3

0,7

0,4

0,2

Вл

2887 3681 4638 6341 7041

1,1

0,9

1,0

1,2

0,8

0,4

0,3

0,2

0,2

0,1

Дп

1242915326183492612029869

297

304

403

306

242

23,9

19,8

22,0

11,7

8,1

Дч

1594720222248183619441568

676

700

807

643

189

42,4

34,6

32,5

17,8

4,5

Жт

4200 5120 6597 8881 9662

6,5

5,1

5,6

4,6

4,7

1,5

1,0

0,8

0,5

0,5

Зк

3185 4095 5121 6847 7616

191

21

6,2

3,6

1,1

60,1

5,1

1,2

0,5

0,1

Зп

6099 7696 9411 1327415080

430

429

395

380

76

70,5

55,7

41,9

28,7

5,0

ІФ

4177 5216 6536 8840 9546

21

12

10

7,0

4,2

4,9

2,4

1,5

0,8

0,4

Кв

1916422861302474189648669

7,4

8,9

14

11

5,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,1

Кщ

5365 6751 8388 1232914110

9,1

8,8

7,4

9,0

3,3

1,7

1,3

0,9

0,7

0,2

Кг

3348 4194 5045 6981 7502

0,7

2,7

3,1

2,7

2,8

0,2

0,7

0,6

0,4

0,4

Км

6309 7811 105061352514879

126

180

217

219

211

20,0

23,1

20,6

16,2

14,2

Лг

7935 9872 123791795020552

121

63

79

28

20

15,2

6,4

6,4

1,6

1,0

Лв

8525 10506128821752319281

0,8

3,7

2,9

1,4

1,5

0,1

0,4

0,2

0,1

0,1

Мк

3792 4727 5949 8392 8914

197

238

212

203

201

52,0

50,4

35,6

24,2

22,5

Од

8271 9782120921680418715

5,5

6,2

7,2

8,0

5,9

0,7

0,6

0,6

0,5

0,3

Пл

5303 6536 81241117212312

71

109

146

183

64

13,4

16,6

17,9

16,4

5,2

Закінчення табл. 2

Р/П       Трансферти T (млн грн.)

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006

Рв   3342 4303 5290 7195 7955 7,0 5,1

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

В М Горбачук - Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів україни протягом 2005—2009 рр