Т В Косарева - Логістизація економіки апк - страница 1

Страницы:
1 

Логістизація економіки АПК

Т.В.Косарева, кандидат економічних наук Інститут аграрної економіки

 

Науково-технічний прогрес створює можливості для переходу до ново­го, ефективнішого рівня виробництва. Проте підвищення ефективності виро­бництва і споживання може здійснюватися без змін його технічного рівня за рахунок удосконалення логістики як засобу організації управління матеріа­льно-технічного забезпечення.

За командно-адміністративного управління АПК вітчизняні вчені, ко­лективи науково-дослідних установ без використання терміну "логістика" за­стосовували властивості й принципи логістики: системність, комплексність, надійність, коректність, конкретність та ін. Окремі елементи логістичного управління в АПК, такі як формування матеріальних запасів, матеріально-технічної бази постачання і господарських зв'язків, маршрутизації видів тра­нспорту, контейнеризації, пакетування тощо, розробляли і впроваджували. Проте в умовах минулих періодів впровадження результатів зазначених тео­ретичних розробок здійснювалося локально, безсистемно, без комплексного врахування властивостей і принципів логістики.

Діяльність у галузі логістики різноаспектна. Вона передбачає управ­ління транспортом, складським господарством, запасами, кадрами, організа­цію інформаційних систем, комерційну діяльність та ін. Принципова новизна логістичного підходу полягає в органічному взаємозв'язку інтеграції вище-перерахованих галузей діяльності до єдиної системи з метою досягнення ба­жаного результату з мінімальними затратами часу та ресурсів шляхом опти­мального наскрізного управління економічними потоками.

Управління матеріальними потоками завжди було вагомою складовою сільськогосподарської діяльності, яке лише останнім часом набуло статус однієї з найбільш значних функцій економічної діяльності, що пов'язано із зміною філософії ринку.

В Україні вже почали готувати спеціалістів з логістики. На жаль поки ще не для АПК. Проте, ефективний розвиток аграрного сектора має базува­тися на принципах логістики. І якщо про це розуміли ще за часів Римської імперії, то настав час і сучасним аграріям брати на озброєння інструментарій логістики.

На сучасному етапі становлення логістики зустрічаються десятки різ­них визначень даного терміну. Зарубіжна і вітчизняна література дають на­ступні визначення логістики:

         новий напрямок в організації руху вантажів;

         сукупність різних видів діяльності з метою отримання з мінімаль­ними витратами необхідної кількості вантажу у потрібному місці, в потрібний час;

         теорія планування різних потоків у людино-машинних системах;

         інтеграція перевізного і виробничого процесів;

         процес планування, реалізації, контролю витрат з переміщення і зберігання вантажів від виробництва до споживача;

         інфраструктура економіки;

         форма управління фізичним розподілом продукту;

         оптимізація потоку матеріалів, транспортних систем;

         новий науковий напрямок, пов'язаний з розробкою раціональних методів управління матеріальними та інформаційними потоками;

         наука про раціональну організацію виробництва і розподілу.

Неоднозначність визначення суті логістики пояснюється різним ракур­сом проблематики. Логістика включає різні напрями, саме цим і пояснюється складність однозначно сформувати змістовну концепцію.

Виробник сільськогосподарської продукції розглядає логістику як ор­ганізацію планування і управління засобів та послуг. При цьому ставиться за мету отримання певної продукції в потрібний час в потрібному місці за міні­мально можливих витрат.

З позиції макроекономіста логістика може розглядатися як певна ін­фраструктура економіки. Вона грунтується на злагодженій взаємодії попиту, постачання виробництва, транспорту та розподілу продукції.

З позиції науковедення логістика - це наука про раціональну організа­цію виробництва та розподіл, що комплексно, системно розглядає питання постачання виробників сільськогосподарської продукції сировиною, паль­ним, матеріалами, засобами хімізації, організацію збуту та розподілу готової продукції з мінімальними затратами трудових та матеріальних ресурсів.

Логістика АПК - наука та практика управління економічними потока­ми в галузі виробництва, розподілу обміну та споживання продукції сільсь­кого господарства. Логістика АПК включає ресурсне забезпечення АПК та збут готової продукції (рис.1).

 

 

 

Логістика АПК

 

 

 

Закупівельна логістика

 

 

 

Логістика матеріа­льно-технічного забезпечення

 

 

 

Логістика збуту

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподільча логістика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура логістики АПК

Метою логістики АПК є максимально можливе зниження витрат, пов'язане з перевезеннями, зберіганням продукції та здійсненням інших логі-стичних функцій, що призводить до зниження цін на продукцію і підвищує її конкурентоздатність.

Об'єктом логістичних досліджень АПК є економічні потоки і запаси (рис.2).

Предметом логістики АПК є оптимізація відповідних потоків і запасів. Оптимізація має бути глобальною з позиції єдиного цілого як системи (рис.3).


<--------- ► - матеріальні потоки;

+              V- фінансові потоки;

+--------- ► - інформаційні потоки;

<--------- ► - сервісні потоки.

Основні задачі логістики АПК полягають у наступному:

-         задоволення потреб у матеріальних ресурсах, товарах та послугах у потрібний час, у потрібному місці, у потрібному обсязі, потрібної якості;

-         оптимізація та раціоналізація економічних потоків;

-         ресурсозбереження в економічних потоках;

-         екологічна та соціально-етична орієнтація логістики.

Розглянемо відмінності між традиційним та логістичним підходами до управління сільськогосподарським підприємством. На мікрорівні ланцюг, че­рез який послідовно переміщується певний матеріальний потік складається з окремих підрозділів сільськогосподарських підприємств (рис.4).


 

 

 

П

Об'єкти управління окремі підрозділи підприємства

 

 

Показники наскрізного матеріального потоку на виході (П) утворюються випадково

 

Рис.4. Традиційний підхід до управління матеріальним потоком

За умов застосування логістичного підходу на підприємстві виокрем­люється служба, приоритетною задачею якої є управління наскрізними мате­ріальними потоками, тобто потоками, що поступають ззовні, проходять че­рез підрозділи підприємства і врешті прямують до споживачів (рис.5).


 

Об'єкти управління - окремі підрозділи

Показники наскрізного матеріального потоку на виході (П) є керованими і мають заздалегідь відоме значення

 

Рис.5. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками

Отже, відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного полягає у виокремленні єдиної функції управлін­ня раніше розрізненими матеріальними потоками. Завдяки інтеграції до єди­ної системи стає можливим ефективне управління наскрізним матеріальним потоком.

Функціонування АПК ставить за мету найбільш повне задоволення по­треб населення і народного господарства у сільськогосподарській сировині та продуктах її переробки.

Досягнення даної мети сприятиме:

-   узгодженню економічних інтересів усіх учасників логістичних сис­тем;

-   інтеграція зусиль усіх галузей і підрозділів АПК для досягнення зага-льносистемної мети;

-   забезпечення пріоритету загальносистемної оптимізації над галузе­вою, регіональною та локальною субоптимізацією.

Підвищити ефективність та результативність функціонування АПК можна взявши на озброєння принципи логістики. Основним, конструктивним принципом є принцип системності, що передбачає організацію та здійснення матеріально-технічного забезпечення, виробництва, заготівлі, зберігання, пе­реробку, збуту та транспортування як єдиного процесу.

В АПК матеріальні потоки формуються в результаті дії різних учасни­ків, кожен з яких має на меті лише свою власну ціль. Якщо учасники зможуть узгодити свою діяльність з метою раціоналізації спільного об'єкту управлін­ня - наскрізного матеріального потоку, то всі разом вони отримують вагомий економічний виграш.

Отже, настав час здійснювати логістизацію АПК - процес розповсю­дження логістичного підходу заради оптимізації розвитку організаційно-економічної діяльності АПК.

         У зв'язку з цим потрібно розпочати підготовку до забезпечення логіс­тики:правового;

         інформаційного;

         технічного;

         термінального, складського;

         організаційного;

         транспортного;

         фінансово-економічного;

         нормативного;

         кадрового.

Правове забезпечення. Оскільки логістика охоплює суспільні відноси­ни у різних галузях послуг в економіці, то вона підлягає правовому регулю­ванню. Базою правового регулювання в країні є Конституція України та Ци­вільний кодекс України. Кожен вид транспорту має власні цивільно-правові документи: Закони України "Про транспорт" (1994 р.), "Про автомобільний транспорт" (2001 р.), "Про залізничний транспорт" (1996 р.) та ін.

Існує цілий ряд інших правових документів, підзаконних актів, указів Президента України, постанов Уряду України, Державного митного коміте­ту. Для роботи на міжнародному ринку необхідно керуватись міжурядовими угодами.

Логістика не може суперечити діючому законодавству України. Необ­хідною умовою посадових обов'язків логістиків має бути знання діючого за­конодавства та постійне відстеження нових законодавчих актів.

Інформаційне забезпечення. Застосування логістики передбачає вико­ристання електронної системи обробки інформації. У межах АПК, окремої галузі або групи сільськогосподарських підприємств можна користуватися системою електронного обміну даними - ЕДІ - Electronic Data Interchange. Для виходу на міжнародний рівень передбачена відкрита програма UN/EDI FACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), розроблена під егідою організації Об'єднаних Націй.

За кордоном широкого застосування набули різні внутрішньофірмові логістичні програми: внутрішньовиробниче, ресурсне планування (Enterprise Resource Planning); управління ланцюгами постачань (Supply Chain Manage­ment), планування потреби в матеріалах (Material Regucrement Planning -MRP-1); планування виробничих ресурсів (Manufacturing Resources Planning - MRP-2); фінансові програми "Project expert" та інші програмні продукти.

Технічне забезпечення. Особливе місце займає транспортне забезпе­чення, що зважаючи на свою вагомість виділено в самостійну структуру. Те­хнічна база інформаційних систем представлена персональними ЕОМ, обчи­слювальними центрами, системою Інтернет, засобами та каналами зв'язку, космічними інформаційними супутниками.

Технічна база фінансово-економічного забезпечення об'єднує банки, страхові компанії, сховища, сейфи та ін.

Кадрове, наукове та організаційне забезпечення технічної бази пред­ставлено будинками, спорудами, учбовими закладами та необхідним облад­нанням.

Термінальне, складське забезпечення. Даний вид забезпечення являє собою важливий елемент логістичних ланцюжків. Умови руху матеріального потоку обумовлюють значення термінально-складського забезпечення в логі­стиці. Ефективність логістичного ланцюжку визначається часом перебування товару на складі, разом із тим відсутність складських систем знижує надій­ність постачання та своєчасність збуту.

Організаційне забезпечення. Задача організаційного забезпечення по­лягає у створенні структур управління, що були б здатними найбільш ефек­тивно забезпечити взаємодію між усіма учасниками логістичних ланцюжків. Організаційні структури логістики вважаються завершеними за умов визна­чення у кожній ланці управління кінцевої мети та виокремлення функціона­льних підрозділів із чітким розподілом повноважень та відповідальності.

Транспортне забезпечення. На транспорт в АПК покладено виконання ряду задач, найбільш вагомі з яких можна звести до наступних запитань: наякому виді транспорту перевозити, що перевозити, на чому перевозити, у чо­му перевозити, як перевозити, куди складати перевезений вантаж, вартість перевезення? Відповіді на зазначені питання має дати логістика.

Фінансово-економічне забезпечення. Для здійснення фінансово-економічного забезпечення логістики створюються юридично та фінансово самостійні логістичні центри, господарська діяльність яких базується на отриманні прибутку від надання логістичних послуг для підприємств та ор­ганізацій АПК. Сільськогосподарське підприємство може створити в своїй організаційній структурі управління логістичний відділ. У даному випадку розробляється бізнес-план, у якому має бути розділ "План логістики". Бізнес-план має бути направлений на підвищення ефективності діяльності підпри­ємства та пошук шляхів зниження витрат і зростання рентабельності за раху­нок логістичних нововведень.

Нормативне забезпечення (стандартизація). Нормативне забезпечення передбачає уніфікацію та стандартизацію всієї діяльності, пов'язаної із фун­кціонуванням логістичних ланцюжків.

Кадрове забезпечення. Дане забезпечення має бути спрямоване на фо­рмування нового покоління спеціалістів-практиків, здатних забезпечити розв'язання практичних синергетичних задач взаємодії між постачанням, ви­робництвом та збутом.

Висновок.

АПК країни, обмежений матеріальними і фінансовими можливостями та відсутністю належного для нових умов досвіду функціонування зо­бов'язаний коректно аналізувати етапи свого життєвого циклу, внутрісисте-мні структури, елементи та досвід їх взаємодії із зовнішнім середовищем, ефективно використовуючи все прогресивне і відмовляючись від непридат­ного. Однією з найбільш адаптованих до специфіки та умов функціонування АПК наук є логістика.

Здійснення логістизації АПК дозволить перетворити зазначений сектор економіки в організаційно-економічно надійний в умовах ринкової економі­ки.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т В Косарева - Агроланцюги постачання в апк

Т В Косарева - Логістизація економіки апк

Т В Косарева - Транспортно-логістичне забезпечення сільського господарства