І І Романенко - Вірифікація методології проектування індустріалізованих будівельних систем - страница 1

Страницы:
1 

емов, в природном окружении, с максимальным включением в плани­ровочную структуру зеленых насаждений. Размер территории аква-парков составляет в среднем от 0,5 до 5 га и более. Они могут разме­щаться как в городской среде, так и за ее пределами.

Исходя из особенностей размещения, следует выделить два типа аквапарков:

первый тип - аквапарки расположены в городской среде с хоро­шими транспортными связями со всеми районами города, предназна­ченные для кратковременного отдыха.

второй тип - аквапарки расположены на живописных, удаленные от урбанизированных районов территориях, предназначенные для дли­тельного отдыха и туризма.

По характеру организации объемно-пространственной структуры аквапарки могут быть открытого, закрытого и смешанного типов. Ак­вапарки могут включать следующие основные зоны: главного входа, сервисного обслуживания, водных аттракционов для активного массо­вого отдыха, ландшафтную и административную. Каждая из перечис­ленных зон содержит определенный набор планировочных элементов.

Все типы аквапарков обеспечивают удовлетворение потребностей человека в отдыхе, оздоровлении, развлечениях и всестороннем физи­ческом развитии.

1.  Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. - Харьков: Константа, 2002.
- 208 с.

2.  Сычева А.В. Ландшафтная архитектура. - Минск: Парадокс, 2002. - 86 с.
З.Вергунов А.П. Архитектурно-ландшафтная организация крупного города. - М:

Стройиздат, 1986. - 134 с.

4.Родичкин И.Д. Человек, среда, отдых. - К.: Будівельник, 1977. - 160 с.

Получено 13.05.2005

 

УДК 721.011.185 : 721.012 : 721.013

І.І.РОМАНЕНКО, д-р техн. наук

Харківська національна академія міського господарства

ВІРИФІКАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНДУСТРІАЛІЗОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ

Наводяться приклади архітектурно-конструктивно-технологічних (АКТ) рішень щодо розв'язання певних науково-технічних проблем під час проектування збірних та інших індустріалізованих будівельних систем.

На підставі нормативно-стандартних основ архітектурного проек­тування будівель і споруд розроблено експлікаційну (тобто оновлену, узагальнену   та   інакше   тлумачну)   методологію архітектурно­конструктивно-технологічного (АКТ) проектування індустріалізованих будівельних систем (ІБС). Дана методологія потребує певної перевірки істинності її основних теоретичних положень та встановлення достові­рності останніх досвідним шляхом стосовно до отримання більшої різноманітності ІБС з меншої номенклатури збірних та інших виробів.

Вірифікацію методології проектування ІБС проведено розв'язанням окремих науково-технічних проблем, що виникали під час роботи автора (за часи існування СРСР та потому). Нижче наведе­но певні АКТ-рішення, що ґрунтуються на узагальненій теорії замін­ності (формальній і неформальній, разом - номінальній та неноміналь-ній взаємо-, різно-, амбізамінності) і теорії узагальненої модульності.

Зокрема, вірогідність принципу різнозамінності обґрунтовано на прикладі збірно-розбірних будівель шахтної поверхні. Існували взає-мопов' язані щодо цих будівель науково-технічні проблеми, які мали місце під час їх проектування: недосконалість АКТ-рішень причетне до замінності в них елементів та дефіцит обіговості під час передисло­кації. Це спричинене технологічною потребою у багатьох видах збір­но-розбірних будівель, що відрізняються призначенням, АКТ-рішеннями, об' ємно-планувальними і температурно-воложистими па­раметрами та ін. Даний стан зумовлював потребу у великій номенкла­турі збірно-розбірних елементів, особливо при застосуванні для буді­вель укрупнених уніфікованих типових секцій (УТС).

За таких умов типовим проектуванням у цілому вилучалася по­вторність застосування УТС, що робило недоцільним їх виробництво з-за малотиражності серійних партій.

У пропонованих АКТ-рішеннях універсальних типових секцій-пакетів (УСП) втілено зовнішню та внутрішню, повну і часткову, зага­льну і групову різнозамінність. Методом рекомбінаторики окремих елементів і підсистем з них (тобто УСП) було знято проблему дефіци­ту обіговості. Був розроблений узагальнений метод агрегування-конгломерування УСП в екзогенному-ендогенному напрямках із збіль-шенням-роздрібненням систем та об 'єднанням-розподіленням їх функ­цій [1, 2 ].

У результаті з певної номенклатури амбізамінних елементів, що складали збірно-розбірні УСП, стало можливим утворення будівель для шахтної поверхні різного технологічного призначення (прохідни­цьких лебідок, підйомних машин, адміністративно-побутових комбіна­тів (АПК), компресорних та котельних різної продуктивності тощо) з будь-якими об' ємно-планувальними параметрами (висоти, прольоту, кроку та ін.).

Пропонованими рішеннями отримано коефіцієнти відносної таабсолютної різноманітності відповідно Квб1дн = 9, Каабс = 10,5. Дані

показники можуть бути ще вищими при збільшенні кількості функцій, виконуваних   універсальними   різнозамінними секціями-пакетами

(УРП).

Мобільним будівлям контейнерних та пересувних типів (як і збі­рно-розбірного типу також) притаманна конкретна проблема обме­ження їхніх об' ємно-планувальних параметрів транспортними габари­тами, що не дозволяло збільшувати їх будівельний об' єм та загальну площу.

Проблему розв'язано методом трансформації, який згідно з діа­лектичним квадратом замінності промислових елементів серійного виробництва в ІБС (по діагоналі АО) визначається як один з методів формальної різнозамінності. АКТ-рішеннями [1, 3] збільшено об'єм або площу будівель в 2-3 рази. В АКТ-рішеннях застосовано прийоми співвідношень геометричних параметрів та конвенційних (нетипових) прив' язок до координаційних осей.

Проблема одноманітності габаритних параметрів тришарнірних рам сільськогосподарських та інших (деяких громадських, виробни­чих) будівель і споруд розв' язується АКТ-рішеннями, що сполучають методи елементарної диверсифікації і комбінаторики. Ці методи за­безпечують (при умовній відсутності обмежень на перевитрати матері­алів) коефіцієнти різноманітності Кбабс,в'дн =25 [4]. Таким чином було

знято протиріччя між серійним виробництвом збірних елементів та "індивідуальними" збільшено-роздрібними параметрами (габаритни­ми, несучої здатності та ін.) каркасів завдяки гнучким і різальним тех­нологіям їх виробництва.

Вірогідність методу нестандартного застосування типових ви­робів, що згідно з квадратом замінності відповідає сторонам АІ або ЕО, але при зміні технічних умов (ТУ) роботи під час експлуатації (між блоками А та І або Е та О) було доведено низкою АКТ-рішень різноманітних ІБС [5-8]. Цим методом різнозамінності збіль­шується обсяг попиту або умовно скорочується номенклатура виробів у галузі.

Прикладом реалізації узагальненої теорії замінності є розв'язання класичної в архітектурній науці "проблеми торця" причетне до фахве­ркових стін промислових будівель. Проблему знято методом елемен­тарної диверсифікації. Відповідними АКТ-рішеннями було зменшено висоту фахверкових колон, потім їх було вилучено разом з фундамен­тами, а далі основні колони каркасу замінено рядковими або перемич­ковими розташованими вертикально стіновими панелями, на які спи­раються структурні покриття. Заощаджується 2,4 т прокату на одну будівлю середнього прольоту; кошторисна вартість зменшується до 75% [9-11]. Пропоновані АКТ-рішення є ефективніші при різальній технології виробництва стінових панелей, оскільки забезпечують збі-льшено-роздрібні модульні розміри їх довжини.

Теорію узагальненої модульності перевірено АКТ-рішеннями, в яких застосовано прийом приз 'язви, що віддаляється, метод варіабель­ності параметрів - кроків та прольотів, а також метод варіантності структурного складу елементів. Наприклад [12], в узагальненому ме­тоді вичерпання-компенсації несучої здатності, що є окремим випад­ком методу варіабельності параметрів, використовується вираз

Вф = (Qc / <2ф)Вс , (1)

де Вф, Вс - фактичний і стандартний кроки зі збільшено-роздрібними величинами; Qф, - те саме, навантаження; останні можуть бути в модульному виді, тобто виражені через модуль навантаження МН.

Варіабельність кількості конструктивних збірних модулів пМ складеної структури з модульною несучою здатністю їх елементів має вираз

Пм = Му / m , (2) де Му - найбільше зусилля у складеній структурі від навантаження з уніфікованого модульного ряду МН ; m - модульне (одиничне) зусил­ля у конструктивному модулі - збільшене, роздрібне.

Вирази (1), (2) забезпечують конструктивно-структурну "гнуч­кість" каркасів, що зумовлює відповідну розрахунково-проектну "гну­чкість". Невідповідність критеріальному виразу адитивності, що може виникати у цих АКТ-рішеннях, застосовують певні конструктивні за­ходи щодо усунення нелінійних чинників та приведення конструктив­них структур (підсистем) до адитивності.

Як ілюстрацію теоретичних положень узагальненої теорії моду-льності наведено поздовжню багатоповерхову раму з одним типороз­міром колони з щонайменшою кратною модульною (одиничною) не­сучою здатністю [13]. Маються приклади багатошарових стінних па­нелей (складених та суцільних) з модульними теплотехнічними влас­тивостями МТ.

Неномінальна різнозамінність може бути ілюстрована низкою альтернативних АКТ-рішень щодо реконструкції 5-поверхових типо­вих житлових будинків [зокрема, 14, 15]. Їх довговічність збільшується орієнтовно до 1,0Мд - 1,5Мд (де Мд - модуль довговічності, що до­рівнює 100 рокам) згідно з науково-конструктивною концепцією, щопропонована.

Крім наведених вище були також вірифіковані конкретними АКТ-рішеннями інші методи та прийоми, що застосовують узагальнені за­мінність та модульність. Зокрема, у конструктивно-технологічній групі є методи варіабельності властивостей (матеріалів, несучої здатності та ін.), модифікацій, інвертування та конвертування, не примусового підсилення конструкцій, спрямованого руйнування, додаткових дета­лей тощо. Ці методи та прийоми мають певні логіко-семантичні описи з характерними взаємозв' язками атрибутивних АКТ-ознак (денотат) на різних стадіях існування ІБС.

У сучасному проектуванні та зведенні переважно цивільних буді­вель впроваджуються ІБС з новими конструктивними схемами та АКТ-рішеннями: з монолітного залізобетону, сталевих конструкцій та цегли із застосуванням окремих елементів зі збірного залізобетону тощо. Повнозбірне будівництво, таким чином, є на даний час витисну­тим як певний клас ІБС. Це спричинене новими соціально-економічними умовами та подальшим рухом науково-практичної дум­ки. З цього виходить, що будівельна практика підтверджує вірогідність методології проектування ІБС щодо принципу замінності у неформа­льному та неномінальному видах. Проте формальний вид принципу замінності у доцільному обсязі може знов посісти у майбутньому при масовому будівництві.

1.А.с. СССР №659698, МКИ Е 04В 1/343. Секция сборно-разборного здания / Ро-маненко И.И. и др. (СССР).- №2465846/29-33; Заявл. 23.03.77; Опубл. 30.04.79, Бюл. №16. - 3 с.

2.А.с. СССР №796353, МКИ Е 04С 2/26. Панель ограждения сборно-разборных зданий и сооружений / Романенко И.И. (СССР). - №2736303/29-33; Заявл. 11.03.79; Опубл. 15.01.81, Бюл. № 2. - 4 с.

3.А.с. СССР №947318 Р, МКИ Е 04В 1/343. Контейнерное трансформируемое зда­ние / Романенко И.И. (СССР) - №3000239/29-33; Заявл. 03.11.80; Опубл. 30.07.82, Бюл. №28. - 3 с.

4.Пат. РФ №2020220, МКИ Е 04С 3/44. Полурама трехшарнирной рамы / Ро­маненко И.И. (Украина) - №4948421/33; Заявл. 20.05.91; Опубл. 30.09.94, Бюл. №18.

- 4 с.

5.Пат. РФ №2008426, МКИ Е 04Н 15/20. Перегородка / Романенко И.И. и др. (Украина). - №4876240/33; Заявл. 22.10.90; Опубл. 28.02.94, Бюл. № 4. - 3 с.

6.А.с. СССР №1284476, МКИ А 01К 5/00. Кормушка / Романенко И.И. и др. (СССР) - №3782004/30-15; Заявл. 10.01.87; Опубл.23.01.87, Бюл. № 3. - 2 с.

7.А.с. СССР №1249134, МКИ Е 04Н 5/00. Одноэтажное здание / Романенко И.И. и др. (СССР). - №3618265/29-33; Заявл. 13.07.83; Опубл. 07.08.86, Бюл. № 29. - 3 с.

8.А.с. СССР №1617106 , МКИ Е 04В 1/18. Сборный каркас многоэтажного зда­ния / Романенко И.И. и др. (СССР). - №4426192/23-33; Заявл. 17.05.86; Опубл. 30.12.90, Бюл. № 48. - 4 с.

9.А.с. СССР №1550056, МКИ Е 04В 2/90, Е 04Н 5/00. Торцевая стена промыш­ленного здания / Романенко И.И. и др. (СССР). - №4269432/31-33; Заявл. 23.03.90;

Опубл. 15.03.90, Бюл. № 10. - 3 с.

10.А.с. СССР №1686083, МКИ Е 04В 1/04. Одноэтажное здание / Романенко И.И. (СССР). - №4651678/33; Заявл. 15.02.89; Опубл. 23.10.89, Бюл. № 39. - 5 с.

11.Пат. РФ №2005144, МКИ Е 04В 2/90. Торцевая стена каркасно-панельного зда­ния / Романенко И.И. (Украина). - №4948402/33; Заявл. 20.05.91; Опубл. 30.12.93, Бюл. .№47-48. - 3 с.

12.Пат. України №36161, МКВ Е 04В 1/18, Е 04В 1/24. Спосіб утворення каркас­них будівель із збірних елементів / Романенко І.І. та ін. (Україна). - №№99116125; Заявле­но 10.11.1999; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. - 5 с.

13.А.с. СССР №1652475, МКИ Е 04В 1/18. Продольная рама каркаса многоэтаж­ного здания / Романенко И.И. (СССР). - №4363695/33; Заявл. 13.01.88; Опубл. 30.05.91, Бюл. № 20. - 2 с.

14.Пат. РФ №2004742, МКИ E 04G 23/00. Реконструируемый многоэтажный кру­пнопанельный жилой дом / Романенко И.И. и др. (Украина). - №4923530/33; Заявл. 01.04.91; Опубл. 15.12.93, Бюл. № 45-46. - 5 с.

15.Пат. України №18203, МКВ E 04G 23/00. Багатоповерховий повноскладний житловий будинок, що реконструюється / Романенко І.І. та ін. (Україна). - №№93006684; Заявл. 21.12.93; Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. - 5 с.

Отримано 01.03.2005

 

 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

 

 

УДК 621.311.09

Л.Н.ШУТЕНКО, В.И.ТОРКАТЮК, доктора техн. наук, Л.Г.БОЙКО, О.Ю.ПРЫЖКОВА,И.Л.ЖЕЛЕЗНЯКОВА, С. А. С ТЕПАНЕНКО, АЛЬ РАДВАН ОСАМА

Харьковская национальная академия городского хозяйства С.В.БУТНИК, канд. техн. наук

Харьковский государственный технический университет строительства и

архитектуры

А.С.НИКИФОРОВ

Харьковское областное статистическое управление

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ

Рассматривается научно-прикладная проблема создания экономико-технологических основ формирования и совершенствования систем инновационного развития рынка теплоизоляционных материалов в строительном комплексе Украины. Решение осуществляется на основе системного подхода и состоит в разработке ориги­нальной концепции экономико-технологической системы развития рынка теплоизоляци­онных материалов как целостной, открытой и адаптируемой системы, которая включает комплекс инновационно-технологических, организационно-экономических и техниче­ских составляющих, охватывающих все стадии формирования рынка теплоизоляцион-

Страницы:
1 


Похожие статьи

І І Романенко - Передумови нового етапу в розвитку проектування індустріально-будівельних систем ібс

І І Романенко - Архітектура будівель і споруд

І І Романенко - Вірифікація методології проектування індустріалізованих будівельних систем

І І Романенко - Індивідуалізація житлових будівель

І І Романенко - Вірифікація методології проектування індустріалізованих будівельних систем