С О Швачко - Омовлення неточної кількості - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 8Г373.46

СО. Швачко,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу

(Сумський державний університет);

І.К. Кобякова,

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології

(Сумський державний університет)

ОМОВЛЕННЯ НЕТОЧНОЇ КІЛЬКОСТІ:ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

У статті порушується питання категоризації неточного числа у різних мовах - англійській, українській та російській. Фокусується увага на числівниках - номінаціях приблизної та невизначеної кількості. Вперше ідентифікуються типи омовлення апроксимації, їх інтервали варіативної представленості у художніх дискурсах.

Актуальність дослідження об'єктивується загальною тенденцією сучасної лінгвістики до вивчення системних відношень номінативних одиниць та їх функціонування у мовленні. Об'єкт дослідження - числівники вивчаються у руслі їх синтагматичної представленості на позначення апроксиматичних ознак.

Корпус номінацій неточної кількості обіймає різні частини мови. Числівники позначають неточну (приблизну, невизначену) кількість в умовах синтаксичного та фразеологічного оточення [1; 2; 3; 4; 5]. Кількісні номінації поділяються на дві групи. Перша включає одиниці типу укр. два, п'ять, сто. Друга - слова типу укр. декілька, стільки, багато, мало [6]. Співвіднесеність числівників з лексичними засобами позначення неточної кількості ставиться під сумнів деякими вченими з огляду на те, що числівники в умовах парадигматики завжди позначають точну кількість. Протилежної думки дотримується А.Є.Супрун. серед засобів позначення приблизної кількості вчений виокремлює нумеральні словосполучення (НумС) з інвертованим порядком компонентів [7].

А.А.Уфімцева до засобів апроксимації відносить синкретичні лексеми типу англ. in the thirties "в 30-іроки", що не семантизує "множинність 30 + 30 + 30" і т.д., а "30-й, 31-й, 32-й і т.д. роки" [8:

126].

Значення неточної кількості семантизується НумС рідше, ніж значення точної кількості. Серед досліджених 4000 прикладів в англійській мові тільки 10,7 % НумС актуалізують апроксимальне значення. В українській мові в аналогічній ситуації це значення актуалізується 15,6 %, а в російській - 18,6 % НумС.

Реалізації неточної кількості сприяють різноспрямовані вектори числівників (1) і корелюючих з ними слів (2). Пор.: англ. The following morning a little after ten o'clock Berenice telephoned Coperwood and they agreed to meet at her club for a talk (Th. Dreiser); укр. Повірте, під п'ятдесят маю (О.Вишня); рос. Свыше ста человек собралось за столами, расставленными в ряды в комнатах и во дворе (М.Ибрагимбеков), Пожалуй, она была ближе к сорока, чем к тридцати (Л.Карелин).

Сполучення типу англ. about two o'clock, more than three hours, under forty years представляють сукцесивні структури, в яких кожний наступний компонент підвладний попередньому.

Прислівник-специфікатор, що прилягає до НумС та аугментує сполучення, вказує на послаблення або посилення вербалізованої кількісної ознаки, на її зменшення або збільшення.

Числове значення НУМС суттєво детермінується модальними словами та фразами. Напр.: He may have been forty (G. Aldridge). It was a long string of houses, maybe fifteen (G. Aldridge). It lasted perhaps six weeks (Th. Dreiser). He's an enthusiast too though he must be thirty seven by now (Th. Dreiser).

Прийменники вказують також на приблизні числові ознаки. Напр.: англ. It's time, he said, after five already (Fr. Norris). That would be past eleven (J. Galsworthy). Past eight we'd better stick to the streets (J. Galsworthy); укр. Днів за п'ять до покосу (І.Цюпа); рос. Тебе за восемьдесят, а тебя еще на самостоятельность тянет (А.Салинский).

Позначення апроксимації реалізується за допомогою інвертованого порядку компонентів нумерального словосполучення. Пор.: англ. They are going in a day or two, aren't they (K. Prichard). His voice low; it moved on a word or two gravely, quitely (K. Prichard). Sometimes a man, sometimes a girl or two (J. Galsworthy); укр. Далеко звідси ці ваші гаї? - Кілометрів двадцять буде (І.Цюпа);рос. Старик минут пять молчал (М.Пришвин); По картошке, к примеру, центнеров сто накинули (М.Пришвин).

В англійській мові стабільним компонентом у зазначених вище НумС виступає числівник two, з яким сполучається іменник в однині. Пор.: англ. a second or two, a dog or two, a chicken or two, a parcel or two, a moment or two, a girl or two та ін. В українських та російських словосполученнях нумеральні компоненти представлені різними числівниками на позначення множини > 1.

Значення апроксимації в англійській мові може позначатися декількома числівниками із сполучниками або без них. Пор.: англ. He's been over two - three times since then (J. London). I noticed two or three boys looking funny (J. Galsworthy). Three, four days ago I made sure it was a chill, Doctor (A. Cronin). Копулятивні ланцюжки включають як денумеративи так і числівники. Пор.: англ. three or four, a fortnight or three weeks.

Числівники на позначення невеликої кількості утворюють граничні з фразеологічними одиницями словосполучення. Незначна числова різниця компонентів Num1, Num2 слугує мотивацією лексикалізованих одиниць на позначення "декілька", "мало", "небагато". Пор. : англ. Mrs.Vaughan has written me, asking me to spend a fortnight or three weeks with her (Cronin); укр. Та пороху у діда вистачало на якісь п'ять - шість хвилин (І.Цюпа), Убити - вб'єш одного, двох, а не збореш (І.Микитенко); рос. Кажется, вот еще два-три удара веслом и путь кончится (В.Лихоносов).

Значення апроксимації позначається при наявності заперечних слів. Пор.: англ. It wasn't two minutes coming down (G.Galsworthy); They were not five feet apart when they began shooting (Fr.Norris).

Невизначена кількість виражається словосполученнями типу англ. not one day, not one word,
not one season.
Особливий інтерес являє собою феномен наступного паралелізму:
1         
a) I had not been there six months (= 6);

b) I had not lived there six months (< 6).

Не зважаючи на структурну омонімію цих речень, квантитативний план зазначених одиниць суттєво відрізняється. У першому прикладі вказується на точний часовий відрізок в 6 місяців, у другому - час перебування номінується приблизно. Або:

2     a) I had lived there six months (6). b) I had been there six times (6).

У реченні 1b апроксимація виражається за допомогою not і НумС; НумС без not (2a, 2b) використовується для позначення точних часових характеристик.

NumN, negat. можуть уточнюватися за допомогою наступних NumN, що призводить до нейтралізації апроксимації. Пор.: англ. You are not nineteen years old, you are twenty-one (W.Faulkner); укр. Між нами і хочеться не 440 посіяти, а то може й 550! (О.Вишня); рос. Он не был один: с ним - милиционер Василий Наумов, сельсоветчик Андрей Белан и статный, белокурый паренек (А.Северов).

Заперечення при специфікаторах, що вказують на зменшення або збільшення величин, сприяє реалізації точних числових ознак. Пор.: англ. Oh, he was a very distinguished-looking old man and not so very old really - not more than sixty suppose (A.Cristie). That she was rich, excentric, lived alone with one maid, and owned no less that eight cats (A.Cristie).

Питальні речення з НумС залучаються також до мовного комплексу позначення квантитативної приблизності. Пор.: англ. Would you be good enough to come this morning, if possible, say, around three o'clock? he asked (Th.Dreiser); Look here, my dear, what are you now - twenty-seven? (J.Galsworthy); You can stand six month? - I've got to (J.Galsworthy).

В умовах фразеологічного оточення НумС позначають як точну, так і невизначену кількість. Десемантизуючись, НумС співвідносяться з поняттями "багато", "мало", "декілька" і синкретично вказують на контраст, вербалізуючи стилістичний ефект антитези. Пор.: англ. I perceive, said jolyon, that you are trying to kill two birds wit one stone (J.Galsworthy); Ten to one, they've smuggled him on board a ship (A.Cristie); укр. Сідайте, поручик. Ще два слова (Ю.Смолич), Я скажу тільки, що оскільки мені відомо, дехто з наших товаришів, принаймні один, ім'я якого я не назву, з радістю сказав би їй про все це у вічі і, може, не один раз сказав би, а тисячу разів (І.Микитенко); рос. В сто сорок солнц закат пылал (В.Маяковский), Скажу тебе откровенно - другой девять раз умер бы, а я упрямый: решил, что выживу, и выжил (П.Северов).

Числівники у фразеологічному просторі суттєво модифікуються. Десемантизація цих слів проявляється у появі конотативних значень. Емоційність, експресивність лексикалізованих НумС є прозорими у пареміях. Пор.: англ. Two heads are better than one. Four eyes see more than two. A

stitch in time saves nine; укр. Біда не ходить одна, а з дітками; За двома зайцями; рос. Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани.

В англійській, українській та російській мовах виокремлюються спільні засоби на позначення неточної (приблизної і невизначеної) кількості: 1) нумеральні словосполучення зі специфікатором -SpNumN; 2) нумеральні словосполучення із декількома числівниками -Num2Num2N; 3) нумеральні словосполучення з інвертованим порядком компонентів - NNum; 4) нумеральні словосполучення з прийменниками - prNumN; 5) нумеральні словосполучення в питальних реченнях - (NumN) inter; 6) нумеральні словосполучення в заперечних реченнях - (NumN)neg; 7) фразеологічні нумеральні словосполучення - (NumN)phr.

Кожний із засобів позначення неточного числа характеризується властивою для нього актуалізацією. Дослідження 12 тисяч нумеральних словосполучень в англійській, українській та російській мовах (по 4 тис. НумС в кожній) сприяло виявленню частотних і нечастотних типів апроксимації. В англійській мові перший тип представлений 1) SpNumN з інтервалом варіації (IB) = 68,8 ± 4,0 та 2) NumNumN (IB = 21,4 ± 3,6). В українській та російській мовах обсяг частотної (активної) групи апроксиматорів збільшується за рахунок моделі NNum (див. табл.).

В англійській мові модель NNum відноситься до інактивих засобів апроксимації, нумеральний компонент тут стабільно представлений числівником two. Інактивний (нечастотний) тип в англійській мові представлений у п'яти позиціях, в українській та російській - у чотирьох. Спільні засоби апроксимації відрізняються лексичною та структурною наповненістю.

Таблиця - Засоби позначення неточного числа на матеріалі НумС англійської, української та російської мов

 

п/п ^___„_--— ^„——""моделі НумС

Інтервал варіації

 

Англійська мова

Українська мова

Російська мова

1 SpNumN

63,8 ± 4,0

46,3 ± 2,8

42,5 ± 2,2

2 Num2Num2N

21,4 ± 3,6

19,9 ± 2,5

22,05 ± 2,03

3 Nnum

4,2 ± 0,3

17,7 ± 0,62

20,6 ± 2,7

4 prNumN

4,8 ± 0,24

3,4 ± 0,2

5,9 ± 0,45

5 (NumN)inter

3,4 ± 1,2

2,3 ± 0,7

2,1 ± 1,1

6 (NumN)negat

1,1 ± 0,2

5,6 ± 0,3

3,15 ± 0,3

7 (NumN)phr

1,2 ± 0,25

4,7 ± 0,48

3,7 ± 0,3

Засоби апроксимації представлені ускладненими і неускладненими типами. Під неускладненим типом розуміємо сингулярне вживання активного або інактивного засобу апроксимації. Сумісне використання засобів апроксимації для англійського мови не є типовим. Неускладнені засоби апроксимації носять регулярний характер. Ускладнені засоби апроксимації зустрічаються у висловлюваннях типу. Пор.: англ. If you don't get more than three or four dollars a week, it will pay the red (Th.Dreiser); Oh, he must be about fifteen - not more than that (Th.Dreiser); укр. їй тоді, мабуть тижнів зо два буде (В.Собко); Минуло, може, хвилин п'ять, як відчинилися двері і зайшов високий чоловік (І.Цюпа); рос. Много немного, но раза два-три мы с тобой встречались в дальней стороне вашей (М.Пришвин).

На позначення приблизної і невизначеної кількості в англійській мові виокремлюється декілька структурних композицій:

a)    Ускладнені засоби, що складаються з активних та інактивних апроксиматорів: He gave hisage as sixty but was probably seventy, and possibly near to eighty (A.Cronin).

Реалізація більше двох апроксиматорів не є показовим для англійської мови. Ускладнені активні засоби в англійській мові обмежені вибором двох засобів із двох можливих. Розширення НумС включає декілька специфікаторів або числівників. Пор.: As nearly as possible it must have been five and twenty minutes past seven when he had heard the call (A.Cristie). В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених НумС збільшуються за рахунок наявності трьох активних засобів апроксимації. Комбінаторна сполучуваність засобів апроксимації в

англійській мові дорівнює одиниці (Cf = 1). В українській та російській мовах комбінаторні можливості зростають - Cf = 3 .

b)    Ускладнені засоби з декількох інактивних членів в англійській мові визначаються набором із п'яти можливих (Cf = 10 ).

В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених інактивних засобів зменшуються у порівнянні з англійською мовою у зв'язку з наявністю у цих мовах чотирьох

інактивних засобів апроксимації (С\ = 6, С = 4, С = 1).

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С О Швачко - До питання про лакунарність у мові та мовленні

С О Швачко - Мовчання як силенціальний ефект

С О Швачко - Омовлення неточної кількості

С О Швачко - Засоби позначення силенціального ефекту

С О Швачко - Статус вторинних конструювань