О С Босик - Особливості мовленнєвого етикету - страница 1

Страницы:
1 

Випуск 2.

З

Босик О. С,

Національний університет "Острозька академія "

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ (на прикладі лексичних одиниць англійської та французької мов)

На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням політики в області мовної освіти як в наший країні, так і за кор­доном, є встановлення взаєморозуміння у процесі контактів пред­ставників різних культур. Процеси інтеграції, що відбуваються у світі в останні десятиліття, нова політична і соціально-економічна обстановка, бурхливе зростання міжнародних зв'язків у різних об­ластях економіки, науки, культури обумовлюють потребу суспіль­ства здійснювати успішну міжкультурну комунікацію.

В умовах розвитку усної комунікації особливої актуальності набуває вивчення мовленнєвої поведінки комунікантів, значення одиниць мовленнєвого етикету, ретельне дослідження культури мовленнєвого спілкування та впливу зовнішніх соціальних факто­рів на процес спілкування.

Актуальність теми спричинена тим, що в умовах сучасного про­цесу інтеграції, виникає необхідність комплексного аналізу мов­леннєвих засобів, які використовуються у певних комунікативних ситуаціях, з урахуванням соціально-культурних факторів.

Мета даної публікації - теоретично обґрунтувати та узагальни­ти дослідження особливостей вживання англійських та французь­ких формул привітання, прощання та подяки у різних ситуаціях.

Суспільство виробляє певні стандартизовані норми соціальної поведінки (у тому числі і мовленнєвої), які визначаються уявлення­ми про шаблони поведінки у конкретній ситуації. Щоб функціону­вати як єдине ціле, як складна соціальна система, суспільство має встановити такі рамки поведінки індивідів, у яких ця поведінка стає одноманітною, стабільною, такою, що повторюється. Саме такими рамками і є етикет. Якщо етикет, як встановлений у суспільстві набір правил регулює нашу зовнішню поведінку у відповідності із соціальними вимогами, то мовленнєвий етикет можна визначити як правила, що регулюють нашу мовленнєву поведінку.

©Босик О. С, 2009

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему специфіч­них стійких формул спілкування нації, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтри­мання спілкування у певній тональності [1].

Форми і засобивираження етикету зумовлені екстралінгвістични­ми соціальними чинниками, які залежать від характеру ситуації, характеристики співрозмовників (стать, вік, соціальний статус, роль тощо), ієрархії соціального стану співрозмовників (нижчий, рівний, вищий) та функцій висловлювання (прохання, наказ і т.п.).

З точки зору національної специфіки мовленнєвого етикету варто сказати, що структура його склалася у кожної нації на її на­родній основі під впливом різних психологічних, соціально-полі­тичних та культурологічних факторів.

При встановленні будь-якого мовленнєвого контакту дуже важливу роль відіграють такі комунікативні одиниці мовленнєво­го етикету як висловлювання-привітання.

Привітання - це ритуалізований акт, тобто мінімальна діало­гічна єдність, яка складається з двох однотипних висловлювань, кожне з яких по черзі промовляється комунікантами (адресатом та адресантом) [2].

Загалом, привітання слугують для встановлення контакту зі співрозмовником та визначення етикетного тону всієї розмови та ситуації, яка склалася.

Американські вчені Р. Браун та М. Форд, спираючись на деякі висновки із власних спостережень, повідомляють, що привітання Good morning, Good afternoon, Good evening мають більш офіцій­ний характер вживання у порівнянні з Hello, Ні і набагато рідше використовуються. Ці вчені звернули увагу на те, що привітання Good morning використовується при спілкуванні між майже незна­йомими людьми, а також при зверненні людей з нижчим стату­сом до осіб, які займають вищі посади у суспільстві. Таким чином, ступінь знайомства і соціальний статус впливають на вибір тієї чи іншої форми привітання [3].

Люди, які дуже добре знають один одного (наприклад, батьки та діти), а також є більш менш рівними за своїм соціальним ста­тусом (наприклад, колеги в офісі, сусіди в будинку і т.д.) викорис­товують неофіційні привітання, такі як Hello! Morning! Evening! Afternoon! Hi! Hello there! Hello everybody!

У французькій мові українському привітанню Добрий день! від­повідає привітання Bonjour! При звертанні із запитанням або про­ханням до незнайомої особи можливий варіант Bonjour, Monsieur (Madame, Mademoiselle)! Звертання до знайомих може бути таким самим або ж з додаванням прізвища людини до якої звертаються: Bonjour Monsieur (Madame) Lantrade! Близькі друзі при привітанні часто звертаються один до одного на ім'я: Bonjour Henri!

Варто зазначити, що раніше говорили і Bon matin! (до 10-ї годи­ни ранку), але зараз так говорять лише люди похилого віку. Звер­тання Добрий вечір! - Bonsoir! вживається після 6-ї години вечора. Таким чином, Bonjour! має ширші часові рамки вживання, ніж Воп matin! і Bonsoir!

Привітання Привіт!, яке відноситься до розмовного і неофіцій­ного стилю у французькій мові передається розмовною формою Salut! [4,5].

Стилістично завищеними формами привітаннями в англійській мові є наступні: Welcome! (Вітаю (вас)!) I'm happy to welcome you! (Радий вас вітати!)

У французькій мові як стилістично завищене привітання можна розглядати форму Permettez-moi de vous saluer! - Дозвольте Вас привітати!

В англійській та французьких мовах існує значна кількість ети­кетних виразів, які вживаються у ситуаціях привітання:

Як поживаєте? How are you? How are things?

Comment allez-vous? Як ваші справи? How are things?

Et tes (vos) affaires, да va? Що нового? What's the news? What's new?

Quoi de neuj?

Прощання-висловлювання, так як і привітання-висловлювання, займають особливе місце з-поміж комунікативних одиниць мов­леннєвого етикету. Розривання мовленнєвого контакту - це певний ритуал, який здійснюється при спілкуванні. Для розривання кон­такту існує набір стереотипних одиниць мовлення, за допомогою яких відбувається процес завершення мовленнєвої комунікації.

В англійській мові найбільш вживаними, універсальними і сти­лістично нейтральними є такі вирази: Good bye! Good bye now! (До побачення! Прощавай!), Till we meet again! (До зустрічі!).

У французькій мові, в свою чергу, при прощанні найбільш вжи­ваним є нейтрально забарвлене висловлювання Аи revoir!, якому відповідає українське До побачення!

У ситуації прощання вживаються різноманітні уточнюючі імен­ники (і числівники), прийменник до (у французькій мові а) уточ­нюють часовий проміжок до зустрічі: A bientot! (До зустрічі!) А demain! (До завтра!) Л dimanche! (До неділі!)Л се soir! (До вечора!)

В неофіційних ситуаціях найчастіше вживається така форма як Salut! (зокрема, між молодими людьми та підлітками), а також форми подані вище. Проте, всі вони мають певні особливості вжи­вання. Наприклад, така комунікативна одиниця, як Salut!, може виконувати подвійну функцію, а саме функцію і привітання, і про­щання. Найчастіше у неформальних ситуаціях вживається також таке прощання-висловлювання як Adieu!

Для прощання в офіційній обстановці у французькому мовлен­нєвому етикеті використовується вираз Permettez-moi de faire mes adieux! (Дозвольте розпрощатись!).

Говорячи про ситуації, в яких мовленнєвий контакт здійсню­ється між друзями, між дуже близькими людьми, родичами, то в такому випадку в англійському мовленнєвому етикеті будуть ви­користовуватися такі формули: Bye-bye! Bye (then)! Bye for now! Bye now!

Найчастіше в такому оточенні вживається загально відома фор­мула See you, яка в основному адресована друзям і не передбачає певного визначеного часу зустрічі пізніше [4, 5].

Однією із специфічних рис англійського етикету є часте вжи­вання подяки при контакті з людьми. Висловлення подяки за до­помогу, послугу, добре слово та інше є виявленням етикетної культури, ввічливості та вихованості. Як правило, етикет вимагає дякувати не лише за надану кимось послугу, айв багатьох інших випадках.

Найбільш уживаними є нейтральні вирази подяки:

Дякую! Thankyou!

Дякую, так. Yes, please.

Дякую, ні. No, thankyou.

Дякую вам за... Thank you for...

Я вдячний вам. I grateful to you.

Основним засобом вираження подяки в англійській мові є сло­во Thanks, яке рівноправне виразу Thank you. Проте в залежності від послуги можна додатково використовувати прислівникові ви­рази та слова a lot, very much, so, so much, really, thousand (thanks), from the bottom of my heart.

У французькій мові Merci! — Дякую! найбільш вживане, сти­лістично нейтральне висловлювання подяки. Такому ж виявлен­ню подяки як Дуже дякую! у французькій мові відповідають при­близно 5 сучасних варіантів: Merci beaucoup!Mille merci! Mille fois merci! Grand merci! Merci infiniment!

Варто пам'ятати, що Grand merci! вживається не так часто як три перших кліше. Останній варіант-Merci infiniment! є найбільш ввічливим [ 5].

Отже, мовленнєві стратегії представляють собою низку свідомо обраних мовцями шляхів реалізації свого наміру за допомогою певних лексичних одиниць і синтаксичних структур. Сфера засто­сування мовленнєвого етикету та використання його одиниць ут­ворюють таку систему ознак, яка дозволяє говорити про специфіч­ність мовленнєвого етикету як лінгвістичного явища. Оволодіння формами мовленнєвого етикету в системі англійської та французь­кої мов, а саме формами привітання, прощання та подяки, дає мож­ливість тим, хто вивчає ці мови засвоїти певні моделі спілкування, а також здобути досвід тактовної та доброзичливої поведінки.

Література

1. Вежбицкая А.Е. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. -М, 1985.-Вып. XVI. -С. 251-275.

2. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвис­тике. - М, 1986. - Вып. XVII. - С. 22-129.

3. Почепцов Г.Г. Прагматический аспект изучения предложений // Иностр. яз. в школе. - 1975. - №6. - С. 15-25.

4. Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-английские соответ­ствия Справочник. - М: Высшая школа, 1990. - 80с.

5. Формановская Н.И., Соколова Г.Г. Речевой этикет. Русско-фран­цузские соответствия. Справочник. -М.: Высшая школа, 1989. - 111 с.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О С Босик - Особливості мовленнєвого етикету