С О Швачко - Засоби позначення силенціального ефекту - страница 1

Страницы:
1 

Швачко Світлана Олексіївна Сумський державний університет

 

ЗАСОБИ ПОЗНАЧЕННЯ СИЛЕНЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ

 

 

Дослідження номінацій на позначення силенціального ефекту, їх семантичного наповнення у різних мовах є вельми актуальним з огляду на розширення парадигми знань стосовно контрастивної семасіології та осмислення когнітивно-семантичного континуума.

Силенціальний ефект обіймає соціально-культурне та індивідуально-психологічне мовчання, яке має нульовий денотат. Соціально-культурне навантаження номінацій мовчання / тиша є прозорим, канонізованим правилами невербальної поведінки. Пор.: англ. silence gives consent; first think -then say; speech is silver - silence is gold; укр. не мовчанка буває нудна, а пуста балачка; не стидно мовчати, коли нема чого сказати. На письмі індивідуально-соціальне мовчання позначається специфічними графічними знаками та лексичними одиницями . Ситуативно-комунікативний характер мовчання корелює із емоційним станом людини та її статусом. Біологічне, фізичне мовчання людини є некомунікативним. Пор. ситуації, в яких мовчазлива людина знаходиться у стані відпочинку, покою, сну (Кочерган 2004:130).

Індивідуально-психологічне мовчання омовляється в англійській мові домінантними словами quiet, calm та одиницями із одноіменними семами. Слова silence - silent за семантичним наповненням є родовими по відношенню до quiet, calm. Пор. : silent quiet, calm (Adj.); silence quiet, calm (N) (OALD 1989). За словником Б.Грінченка слова мовчазний та тихий є дистантними. Мовчазний не корелює з тихим, бо тихий голос все ж таки звучить, а мовчазний тут не є релевантним.

Словосполучення типу to do / to be + quiet -/- ly семантизують стан та дію; остання виконується дещо повільно, без шуму, спокійно, неголосно. Пор .англ. smiled quietly (Daniel 1993:15). quietly nodded (Daniel 1993:18), quietly agreed

(Daniel 1993:48), chattered quietly (Daniel 1993:47), said quietly (Daniel 1993:61), sat quietly (Daniel 1993:79), talk quietly (Daniel 1993:112). Silent на відміну від лексеми quiet вказує на неозвучену невербальну дію або стан людини за моделлю to do / to be + silent -/- ly. Пор .англ to nod in silence (Daniel 1993:38), to finish meal in silence (Daniel 1993:28), to walk in silence (Daniel 1993:270), to be silent (Daniel 1993:230), to file silently (Daniel 1993:361). Мовчання артефактів, тиша у природі дистантуються від комунікативних дій людини, бо вона (людина) може і говорити і мовчати. Мовчання артефактів та природних явищ є вторинним, його номінації появляються в результаті семантичного зсуву на векторі транспозиції позначень людське природне мовчання. Консистентним для явища персоніфікації є наявність образності, емоційності та експресивності у вербальному тексті. Пор. : англ. Five years ago a woman began to receive his silent calls (New Writing 1999:29); There is a terrible silence (New Writing 1999:32); After three hours of scratching silence the students had pushed out of square, low ceilinged classrooms (New Writing 1999:164); whose tender faces gazed back at her in stony, silent hope (New Writing 1999:188); Unexpected silence fell on the room (Greenwood 1993:245); For a moment I heard nothing; only a frightening empty silence (Griffith 1999:51).

Образ тиші виникає на поетичних просторах і є універсальним для дистантних мов.

Пор.: укр.                 Вся примовкла наша хатка,

Сумно в хаті і темно; Що ж на лавці паніматка Зажурилась під вікном? (Боровиковський )

Домінантне  слово  примовкла  уточнюється,  деталізується  у вербальному

поетичному просторі вірша.

Семантичний зсув одиниць на позначення образу тиші породжує низку стилістичних засобів - епітетів, метафор та метонімів.

Пор.: укр.                 страшно, коли слова мовчать. (Костенко)

рос.                 Изба-старуха челюстю порога

Жуёт пахучий мякиш тишины. (Есенин 1953:62) В тихой дрёме под навесом Слышу шепот сосняка. (Есенин 1953:62) Озера, реки

И море - все затихло. Ничего

Не шевелилось в бездне молчаливой. (Есенин 1953:151)

В туманном сумраке окрестность исчезает

Повсюду тишина; повсюду мертвый сон (Есенин 1953:155).

Імідж тиші встає перед нами завдяки словам із експліцитною (а) та імпліцитною (б) семами. Пор.: (а) укр.слова мовчать, рос. мякиш тишины, в тихой дреме, затихло, молчаливой; (б) мертвый сон, ничего не шевелилось,

шепот, и т.д. Дескриптивні сили мови таким чином слугують адекватними

засобами фасцинації образів, суб'єктивної репрезентації тиші.

Підтекстова імпліцитна тиша оживає та вербалізуватися експліцитно у мові транслятора.

And the smoke rose slowly

Slowly

Through the tranquil

Air of morning (Н. Longfellow)

Дым струился тихо, тихо

В блеске солнечного утра (И.Бунин)

 

Wide through the landscape Of his dreams The lordly Niger flowed And nights devoid of ease (Н. Longfellow)

царственный

Нигер катился под ним,

Уходя   в   безграничный простор

И

ночью

в

(М.Михайлов)

тревожнойтиши. (И.Анненский)

 

Прозорою є колокація слів на позначення відповідно тиші (а) та мовчання (б) у творах М.Цвєтаєвої на інтралінгвальному рівні:а) как дни тихи (Цветаева 1989:36)      б)   Безмолвен  рот   его   углами вниз

Тихонько пальцем барабаня (Цветаева             (Цветаева 1989:38)

1989:40)                                                                Присядем молча мы (Цветаева 1989:43)

В    церковной    тишине    (Цветаева          Качала бы - молчала бы

1989:42j                                                                - потупивши глаза (Цветаева 1989:10)

И тихо тронусь в путь (Цветаева                    Молча: слушай! (Цветаева 1989:311)

1989:56)

Контактне вживання номінацій на позначення тиші / мовчання є вельми валідним для розпізнання їх семантичного наповнення.

Пор.  рос. Мой голос впервые - тих, рот - нем (Цветаева, 51); а мне от куста - тишины той, - между молчаньем и речью (Цветаева, 303). Англійські письменники також звертаються до образу тиші у прозовому та поетичному просторі, наприклад англ.: You have not dreamed of it wheeled and soared and swung High in the sunlit silence (Magee); In holy silence wait the appointed days, -And weep away the leaden-footed hours (Lewis Carrol); For surely it was thou, who like a star Hung in the silver silence of the night (Oscar Wilde); And when he had reached the shore of the sea, he loosed the cord from his hand, and took the seal of silence from his lips, and called to the little Mermaid (Oscar Wilde); As soon as there was the perfect silence the Rocket coughed a third time and began ... (Oscar Wilde)

Серед лексичних засобів помінацій невербальної дії мовчання виокремлюються лексеми англ. silent, quiet, calm, укр. мовчання, тиша, спокій, рос. молчание, тишина,спокойствие - релевантні до фізичного, психічного, соціального та образного мовчання. Контрастивне вивчення зазначених одиниць свідчить про їх часткову еквіваленність, що експлікується різним семантичним дизайном.

Література

1. Американская поэзия 1983: Американская литература в русских переводах 19-20 века. - М.:Радуга 1983. - 667 с.

2.   Кочерган М.П. Вступ до мовознавства / Підручник - К.: Академія -2004 -

367с.

3.   Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. - Киев: Знання.- 2004 - 326с.

4.   Есенин С. Избранное - М.: ХЛ .- 1953. - 271с.

5.   Словарь Української мови Бориса Гринченка К.: Довіра - 1997 - т.І - 573 с., т. III - 563c.

6.   Цветаева М. Сочинения в двух томах: Т.1. - Минск: Народная Асвета, 1989.­545 с.

7.   Daniel, Steel Jewels. - USA: A Dell Book / - 1993- 471p.

8.   Greenwood, Walter. Love on the Dole. - London: Vintage. - 1993-256p.

9.   Griffith, Nicola. Slow River. - N.Y.: Ballantone Books.-1999 - 343p.

 

10.     New Writing 1999: New Writing 8 / Tibor Fisher and Lawrence, Norfolk -London: Vintage. - 1999 -575 p.

11.     Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A.S. Hornby Fourth Edition - Oxford University Press. - 1989-1492p.

Страницы:
1 


Похожие статьи

С О Швачко - До питання про лакунарність у мові та мовленні

С О Швачко - Мовчання як силенціальний ефект

С О Швачко - Омовлення неточної кількості

С О Швачко - Засоби позначення силенціального ефекту

С О Швачко - Статус вторинних конструювань