Д О Мазуренко - До питання сегментації українського інтернет ринку як об'єкту статистичного дослідження - страница 1

Страницы:
1 

УДК 311.17:621.39

Д. О. Мазуренко,

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДО ПИТАННЯ СЕГМЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРНЕТ РИНКУ ЯК ОБ'ЄКТУ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведено аналіз структури Українського Інтернет-ринку за такими напрямками: товарна структура ринку; розподіл гравців ринку.

Ключові слова: Інтернет, статистика, телекомунікації, сегмент рин­ку, структура.

Проведен анализ структуры Украинского Интернет-рынка по сле­дующим направлениям: товарная структура рынка, распределение участников рынка.

Ключевые слова: Интернет, статистика, телекоммуникации, сег­мент рынка, структура.

The analysis based on structure of Ukrainian Internet online market have been done on such directions as product structure of the market, players diversification on the market.

Keywords: Internet, statistics, telecommunications, market segmenta­tion, structure.

Український Інтернет-ринок класифікується як новий, не-розвинений у повному обсязі і стрімко змінний сегмент віт­чизняної економіки. Тому для аналізу складових цього ринку варто проводити оцінку структури за такими напрямками:

• товарна структура ринку;

• розподіл гравців ринку;

• способи оплати товарів і послуг.

Товарна структура Інтернет ринку, порівняно з реальним ринком товарів і послуг, представлена досить обмеженим ко­лом товарів. А саме, це таки товарні групи як: відео, аудіо, по­бутова техніка, комп'ютери та комплектуючі, мережеве облад­нання, офісна техніка тощо.

© Д. О. Мазуренко, 2010

363

За даними операторів ринку, найбільшою популярністю, в Ін-тернет-магазинах користуються цифрові фотоапарати (особливо дзеркальні), мобільні телефони, ноутбуки і портативна електро­ніка. Це ілюструє наступна діаграма (рис. 1).

Офісне обладнання

Мобільні телефони

Побутова техніка!

Програмне забеспечення

Мережеве обладнання

Аудіо/Відео/ Фото техніка

Комплектуючі для ком'ютерів_

Рис. 1. Структура ринку Інтернет торгівлі, станом на 01.05.08

Побудовано автором на основі рейтингів bigmir.net

З рисунку видно, що 35 % ринку становлять товари аудіо, відео і фото техніки, середня вартість покупки в даному сегменті 530$.

Наступна за вагомістю група — побутова техніка (26 %), ос­новну частину якої (43 %) становлять пральні машини, тут се­редня вартість покупки дорівнює 450$.

На комп' ютери в загальній структурі припадає 13 %, левова частка (85 %) серед яких належить ноутбукам, а повноцінні стаціонарні комп'ютери становлять лише решту 15 %. По групі «Комп' ютери» середня вартість товару знаходиться в межах 850-950$.

Мобільні телефони представлені в кількості 16000 пропозицій і охоплюють 9 % у загальної кількості товарів на ринку, середня ринкова ціна на популярні моделі 375-450$.

9%

В інших сегментах ціни розділилися наступним чином: офісне обладнання — 500—650$, комплектуючі до комп'ютерів 250-300$, програмне забезпечення — 50-75$, мережне обладнання

— 40—65$:

Співвідношення сегменту Інтернет ринку по певній групі то­варів до середньої ціни у групі зображено на рис. 2.

Як видно з рис. 2, виявляється певна залежність між вагоміс­тю сегменту ринку, що належить тому чи іншому товару і серед­ньою ціною у цьому сегменті.

Рис. 2. Середня ціна товару та його частка на Інтернет ринку у 2008 р.

Побудовано автором на основіprice.ua

Щоб мати уявлення про адекватність показників, обраних для побудови моделі, вивчення взаємозв' язку та розрахунку ступеня впливу, проведемо оцінку щільності зв' язку між ознаками на основі розрахунку рангового коефіцієнта кореляції:

Р = 1 -

61 d2 n(n2 -1) 0,74.

Значення рангового коефіцієнта кореляції наближається до одиниці (р=0,74), що свідчить про наявність щільного, прямого зв'язку між ціною на товар, та його часткою на ринку.

Розподіл операторів ринку

Оцінювання структури Інтернет ринку за розподілом на ньому гравців, можливо провести користуючись інформацією про кіль­кість операторів українського Інтернет ринку. Станом на травень місяць 2009 року в Україні було зареєстровано 2906 електронних торговельних площадок, переважна більшість яких (73 %) зосе­реджені в Києві (рис. 3).

 

 

І            Київ <

 

\ 73%

Дон3е%цьк

а Вінниця

п Днепропетрівськ

а Запоріжжя

п Іванофранківськ

аЛуганск

п Луцьк

^Полтава

п Ровно

аХерсон

п Хмельницький

1=1 Донецьк

п Житомир            п Закарпаття

а Київ

п Кіровоград          п Крим

1=1 Львов

п Ніколаїв              п Одеса

1=1 Суми

п Тернополь           п Харьков

1=1 Черкаси

п Чернігів              п Чернівці

Рис. 3. Структура зареєстрованих Інтернет-магазинів в Україні станом на 01.05.2009 р.

Побудовано автором на основі bigmir.net

Як видно з рис. 3, маємо досить високий ступінь концентрації електронних торгівельних площадок саме в місті Києві, що є ха­рактерним явищем для мегаполісів по всьому світу.

Пояснюється це такими факторами:

• У Києві зосереджена переважна кількість провайдерів — 63 % від загальноукраїнської кількості.

• Якість доступу до Інтернету в регіонах та в Києві суттєво відрізняться. У Києві значна кількість провайдерів надають по­слуги виділеного каналу доступу до Інтернету з середньою швид­кістю доступу 10 Мбіт/с, такий же рівень послуг проте з меншою кількістю провайдерів мають і великі міста — Донецьк, Дніпро­петровськ, Одеса, Львів. Проте інші міста все ще мають доступ через dial-up (комутовані телефоні мережі) мережі з середньою швидкістю доступу 26 Кбіт/с, що свідчить до недостатній розви­ток інфраструктури доступу до мережі Інтернет у регіонах України.

• Ринок хостінг-послуг також розвинений лише у великих містах.

Наступним кроком аналізу є оцінка вагомості аудиторії Інтер-нет-покупців. Дослідження аудиторії Інтернет-магазинів виділи­ло десять найкрупніших операторів, кожен з яких займає відповід­ний сегмент ринку: від 5 % до 27 %. Розподіл за аудиторією 10 найбільших Інтернет магазинів наведено на рис.4.

 

E-KA TALOG I-M .COM.UA

PRICE.UA

□ ПОКУ ПАЙ

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. ROZETKA.ua      [:]HOTLINE.ua QFREEMARKET

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. CDDoma.com.ua □ МОБИТРЕЙД

Рис. 4. Розподіл аудиторії Інтернет-покупців в Україні по 10 найбільшим операторам, станом на 01.05.2009

Варто зауважити, що магазини з найбільшим рейтингом по кіль­кості користувачів (E-KATALOG, Price.ua, HOTLINE.ua) не є Інтер-нет магазинами в чистому вигляді, що діють за схемою «Постачаль­ник—Магазин—Споживач». Це каталоги всіх товарів Інтернет ма­газинів, що можуть бути розподілені за категоріями, фірмами, ці­ною, популярністю тощо.

Такі «магазини» отримають певний відсоток від кожної трансак­ції та за розміщення прайс-ліста на своєму сайті. Вони користують­ся популярності завдяки своєї зручності. Це пов' язано зі специфіч­ністю самої української аудиторії Інтернет-покупців. Вітчизняний покупець, перед тим як здійснити покупки через Інтернет, спочатку знайомиться з товаром у реальному магазині, а потім вже купує йо­го в Інтернет-магазині. Такі сайти є зручними, так як вони дають можливість оцінити масштаб цін на той чи інший товар і прогляну­ти кількість пропозицій, обрати Інтернет-магазин у відповідності до власних вподобань (з доставкою або без, найближчий до покупця, тощо). В умовах покупки через Інтернет-магазин, кожен покупець вибираючи необхідний товар має можливість обрати собі ціну, як правилу нижчу ніж у роздрібній реальній торговельній мережі, а та­кож умови гарантійного обслуговування та доставки. Також сайт Інтернет-магазину веде рейтинги продавців за відгуками покупців.

Способи оплати покупок в Інтернет магазині

На сьогоднішній день структура оплати товарів куплених в Ін-тернет магазинах виглядає наступним чином: певна частина покуп­ців оплачує банківською карткою, іноді оплату здійснюють шляхом переводу грошей з одного рахунка на інший (Інтернет-гроші) і значна частина оплат здійснюється по квитанціях ( рис. 5).

Рис. 5. Структура способів оплати товарів в Інтернет магазинах, 2008 р.

Джерело www.ko.itc.ua

Під квитанціями розуміється оплата товару по факту при­дбання чи доставки товару, банківські картки користуються мен­шою популярністю через відсутність у вітчизняному Інтернеті адекватних засобів захисту конфіденційної інформації покупця, а тому не кожен покупець охоче відкриває конфіденційну інфор­мацію. Низька частка платежів через електронні платіжні систе­ми (4 %), пояснюється фактичною їх відсутністю в Україні. Єди­ною ефективною діючою електронною платіжною системою на території СНГ є російська WebMoney. Ще однією перепоною щодо розвитку електронних платіжних систем, є важкість і відсут­ність чіткого регулювання бухгалтерського обліку трансакцій з електронними грошима.

Однак, що стосується WebMoney, дана система також діє в Україні, поряд з іншим зарубіжним аналогом PayPal, що з'явився українському ринку не більше як рік назад і має суттєві обме-

на

ження що до трансакцій (рахунок можливо поповнити лише за допомогою кредитної картки — цей захід є проявом внутрішньої політики компаній, яка не повністю довіряє вітчизняній законо­давчій системі). Розподіл трансакцій у цій системі WebMoney за період 2007-2008 рр. має такий вигляд (рис. 6).

45,00%п

40,00%--

35,00%-

30,00%--

25,00%--

20,00%--

15,00%-

10,00% —

5,00%

1

□ 2007

□ 2008

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

 

 

J.

 

 

ІЛЛІ піггтШmiгПІЛ

 

0,00%

** /

 

 

Рис. 6. Структура електронних платежів системи WebMoney за 2007 та 2008 рр.

Джерело www.webmoney.ru

Як бачимо, близько 70 % усіх електронних платежів припадає на п'ять видів послуг. А саме, мобільний зв'язок, реклама, доступ до Інтернету, онлайн-ігри і хостінг. Ще 20 % — це Р2Р-платежі (операції між гаманцями користувачів). Решту (10 %) поділяють між собою книги і музика (як на матеріальних носіях, так і у ви­гляді файлів), телебачення, інформаційні послуги (сюди також включені Інтернет-знайомства, статистика, переклади) і програм­не забезпечення. Платежі за покупки і подарунки (тобто всі това­ри, пропоновані Інтернет-магазинами, окрім книг і музики), стра­хування, курси і тренінги, комунальні послуги і внески на благодійні фонди, разом складають усього 1 % від загального числа платежів.

Український ринок Інтернет-торгівлі надзвичайно динамічна структура національної економіки. За темпами розвитку він май­же у два рази випереджає російський, де щорічне зростання он-лайн-шоппінгу становить 40 %. По оцінка Євро комісії, обсяг продажу через Інтернет в Євросоюзі повинен подвоїтися через п' ять років, натомість в Україні цей показник може збільшитися вже у поточному році. Це пов'язане зі збільшенням проникнення Інтернету в Україні: через ріст числа комп'ютеризованих робо­чих місць, Інтернет-кафе, а також довіри покупців до Інтернет-магазинів.

Література

1. http://index.bigmir.net/

2. http://www.price.ua

3. http://www.ko.itc.ua

4. http://www.webmoney.ru

5. Вайз Д. Google. Прорыв в духе времени / Д.А. Вайз, М. Малсид; [пер. с англ. — Парал. тит. англ]. — М.: Эксмо, 2007. — 368 с. — (Высший класс).

6. Голик В. С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. Дикта, 2008. — С. 196.

7. Business models for electronic markets a classification of internet business models by Paul Timmers (1998).

Статтю подано до редакції 12.09.09 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Д О Мазуренко - До питання сегментації українського інтернет ринку як об'єкту статистичного дослідження