Л М Коцюк - До проблеми впорядкування термінів лексикографії назви словників що здійснюють лексикографічний опис декількох мов - страница 1

Страницы:
1  2 

Випуск 20.

УДК 8 Г374

Коцюк Л. М.,

Національний університет "Острозька академія ", м. Острог

ДО ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРМІНІВ ЛЕКСИКОГРАФІЇ: НАЗВИ СЛОВНИКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДЕКІЛЬКОХ МОВ І ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ними

У статті розглядаються терміни, які використовуються для на­йменування словників, що описують декілька мов та зв 'язків між ними. Проведено контрастивний аналіз англомовних, російськомовних та укра­їномовних термінів різномовної лексикографії та створено структурова-ний тримовний глосарій лексикографічних термінів, який у майбіутньому може стати частиною багатомовного термінологочного словника з лек­сикографії.

Ключові слова: лексикографія, одномовний словник, двомовний словник, різномовний словник, міжмовний словник, багатомовний словник, напіе-део-мовний словник, частково-двомовний словник, білінгвалізований словник.

В статье рассматриваются термины, используемые для имено­вания словарей, описывающих несколько языков и связей между ними. Произведено контрастивный анализ англоязычных, русскоязычных и украиноязычных терминов разноязычной лексикографии и создано структурированный триязычный глоссарий лексикографических терми­ном, который может стать частью многоязычного словаря лексикогра­фических терминов.

Ключевые слова: лексикография, одноязычный словарь, двуязычный словарь, разноязычный словарь, междуязычный словарь, многоязычный словарь, полу-двуязычный словарь, частично-двуязычный словарь, билингвализированный словарь.

The article represents the terms to name the dictionaries that deal with several languages and relations among them. Contrastive analysis is made as to find out English, Russian and Ukrainian equivalents of the terms of interlingual lexicography. The glossary of lexicographic terms in three languages is presented, which can be a part of future multilingual dictionary of lexicographic terms.

Key words: lexicography, monolingual dictionary, bilingual dictionary, interlingual dictionary, multilingual dictionary, quasi-lingual dictionary, semi-bilingual dictionary, bilingualised dictionary.

У сучасному світі, охопленому глобалізацією та інтеграцією країн та народів, зростає роль міжмовного словникарського продукту. Напри­клад, розширення ЄС - це не тільки політична та економічна проблеми, але й лінгвістична. Сьогодні в ЄС говорять двадцятьма офіційними мо­вами, які відносяться до різних мовних сімей: германської, романської,

© Коцюк Л.М., 2011слов'янської, угро-фінської. Соціально спричинена взаємодія різних мов проходить через міжнародні освітні обміни, перекладачів, міжнародних коментаторів, інформаційні агенції, прес-центри, мережі радіо та телеба­чення, Інтернет, міжнародні конференції, фестивалі, конкурси, політичні міжнародні зв'язки. Мовленнєва взаємодія не може відбуватися сама по собі. Виникає потреба у спеціальних лексикографічних продуктах, спря­мованих на оптимізацію можливостей взаєморозуміння. Мова йде про нові типи словників, функція яких не вичерпується лише забезпечен­ням перекладних можливостей. Такі словники можуть застосовуватися як при навчанні мові, уніфікації термінології у різних сферах науки та технологій, так і для пошуку інформації в іншомовних базах даних за запитом рідною мовою.

Будь-яка термінологія, яка описує свою предметну галузь має право на впорядкування, гармонізацію та стандартизацію. Термінологія лекси­кографії не є виключенням. За останні роки лексикографи різних країн все частіше присвячують свої праці дослідженню лексикографічної тер­мінології. Серед них варто відзначити роботи В. Г. Гака, О. С. Герда, Б. Ю. Городецького, С. В. Гриньова, В. М. Лейчика, О. М. Карпової, Ю. М. Марчука, Л. Л. Ступіна та В. В. Дубичинського, X. Касареса, X. Бежуа, Р. Р. К. Хартманна, X. Джексона, С. Ландау, Т. МакАртура, Б. Свенсона, П. Ван Стеркенбуурга.

Як уже зазначалося вище, чи не найбільшим попитом серед напрям­ків теорії та практики лексикографії на сучасному етапі користується міжмовна лексикографія. Предметом даного дослідження виступають міжмовні зв'язки та їх лексикографічна реалізація, а об'єктом є самі лексикографічні терміни та способи їх опису з метою класифікації, сис­тематизації, тлумачення та реєстрації.

Слід відзначити, що лексикографія, маючи великий вибір словників для спеціалізованих цілей (словники медицини, будівництва, бізнесу, маркетингу, хімії, біології і т. д.), пропонує, однак, мізерний асортимент словників лексикографічних термінів. Оскільки вибір таких словників обмежений і в більшості випадків вони не доступні україномовному ко­ристувачу, ми мали можливість ознайомитися лише з окремими авто­ритетними словниками лексикографічних термінів, як наприклад P. P. К. Хартманна та Г. Джеймса [1], та невеликими глосаріями такої лексики, представленими як додаток до курсу лекцій з лексикографії, як-то Ан-гло-російський глосарій лексикографічних термінів О. М. Карпової [2], чи Предметний вказівник Моісеєвої М. В. [3]. Окрім того, у посібниках, словниках та глосаріях лінгвістичних термінів лексикографічна термі­нологія, на наш погляд, не знаходить адекватного відображення. Ці до­відкові праці не завжди реєструють лексикографічні терміни у повному об'ємі.

Отож, актуальністю даного дослідження є недостатнє представлен­ня термінології лексикографії як вітчизняною, так і закордонною тер-мінографією. Метою даної статті є на основі результатів лексикогра­фічного аналізу спеціалізованих та загальнолінгвістичних словників та веб-корпусу праць, присвячених лексикографії, визначити основні типи словників, які здійснюють лексикографічний опис декількох мов та зв'язків між ними, та відповідно підрозділів лексикографії, які займа­ються вказаними вище питаннями, що може сприяти оптимальному ви­рішенню проблем.

Терміносистема лексикографії, яка бере до уваги декілька мов, не є стійкою та чітко окресленою. Сам термін "міжмовна лексикографія" тому приклад. Так, в російській та українських терміносистемах, в за­лежності від кількості представлених у них мов всі лінгвістичні словники розділяються на три типи одномовні, двомовні та багатомовні [3]. В од-номовних словниках у певному аспекті розкриваються особливості слів, що вживаються в одній, певній мові [4]. Англомовним відповідником є monolingual dictionary, що підтверджується дефініціями та контекстом вживання у англомовному корпусі. Але, звернувшись до словника ан­гломовної лексикографічної термінології P. P. К. Хартманна, помічаємо, що такий словник протиставляється не двомовному чи багатомовному, а міжмовному словнику (interlingual dictionary) (український термін - ав­торський). Згідно його визначення одномовний словник - тип довідника, у якому слова певної мови пояснюються засобами цієї ж мови, на про­тивагу interlingual dictionary [1] (Тут і далі переклад визначень з цього словника - авторський). Отож, на відміну від зафіксованих українських двох термінів: двомовний та багатомовний, у англомовній лексикографії термінів на позначення словників, які працюють з декількома мовами є три: interlingual, bilingual, multilingual. Проаналізуємо визначення кож­ного з них з метою уніфікації та визначення сфер вживання кожного.

У доступних нам теоретичних працях з лексикографії та лексикогра­фічних словниках термін interlingual dictionary вживається у двох зна­ченнях, кожне з яких стосується аналізованої проблеми. Перше, більш традиційне визначення, зафіксоване у словниках: interlingual dictionary - тип довідника, який подає інформацію про більш, ніж одну мову. Термін використовується, коли потрібно наголосити на протиставлен­ні з monolingual dictionary, чи коли різниця між bilingual dictionary та multilingual dictionary вважається не значущою. До інших підтипів interlingual dictionary відносять quasi-bilingual dictionary та bilingualised dictionary [1, с. 75]. Тлумачний словник загальної лексики Мерріам-Веб-стар визначає interlingual dictionary як той, "що стосується чи існує між двома чи більше мовами" < interlingual dictionaries'^ [5]. Варто зазначити, що деякі лексикографи стверджують, що такий тип словника може бутирізних видів descriptive, prescriptive та translating в залежності від того, чи рідна мова користувача є джерелом чи метою роботи з цим словником [6], або просто прирівнюють його до translating dictionary, який в свою чергу поділяють на bilingual, trilingual та multi-lingual dictionaries [7]. Отже, англомовна лексикографія оперує терміном interlingual dictionary для позначення перш за все словника, який описує більше, ніж одну мову і протиставляє його monolingual dictionary. У другому значенні цей термін зазвичай вживається у контекстах, які описують системи авто­матичного перекладу і стосується словників проміжної мови (artificial interlingua), якими користуються не кінцеві користувачі, а програмні про­дукти - див., наприклад, статтю Ігора Богуславського, Єзуса Карденози та Кароліни Галлардо [8]. Словники лінгвістичних термінів не фіксують такого значення аналізованого терміну, проте вважаємо за потрібне опе­рувати ним, оскільки проблема створення саме таких словників викликає наразі велику увагу як перекладачів, так і розробників ефективних сис­тем перекладу. Головною метою таких словників вважаємо ефективний машинний переклад через пошук міжмовних еквівалентів.

Проаналізуємо відповідники терміну interlingual dictionary в ро­сійській та українській мовах. Словник Мультитран на запит тер­міну interlingual dictionary подає переклад переводные словари та разноязычные словари [9]. Тлумачний словник Ушакова підтверджує використання словосполучення разноязычный словарь та дає таке тлу­мачення: "Содержащий слова разных языков" [10]. Схоже визначення знаходимо й в Тлумачному словнику російської мови Кузнецова: "Со­держащий слова разных языков; написанный на разных языках", що те­оретично відповідає дефініції першого значення в англійській мові [11]. На нашу думку російський термін переводный словарь стосується лише однієї з функцій такого словника і тому може використовуватися як від­повідник англійському терміну interlingual dictionary лише в певних кон­текстах. Що ж стосується другого значення цього терміну, то російським відповідником пропонуємо використовувати термін междуязычный сло­варь, а синонімом - переводный словарь.

В українській мові термін різномовний словник пропонуємо викорис­товувати для позначення словника, впорядкованого на основі різних мов, чи різними мовами, а термін міжмовний словник - для довідкової праці, яка містить слова та вирази зазвичай не однієї мови чи не однією мовою, а також інформацію щодо вибору найкращого міжмовного еквіваленту. Як і в російській мові, синонімом такому терміну може бути перекладний словник.

Отже, за кількістю представлених мов розрізняють одномовні та різ­номовні словники. Як уже зазначалося вище, останні у свою чергу мо­жуть бути двомовними, тримовними, багатомовними, а також частко­во-двомовними (quasi-bilingual) та білінгвалізованими / здвомовненими (biligualized).

У авторитетному для нас словнику P. P. К. Хартманна [1] знаходимо таке визначення двомовного словника: bilingual dictionary - тип словника, який співвідносить вокабуляр двох мов через представлення перекладного еквіваленту, на відміну від monolingual dictionary, який подає пояснення слів однією мовою. Bilingual dictionary є bidirectional та mono directional; active чи passive [1]. В українській та російській лексикографії двомовні І двуязычные словники зазвичай асоціюють з перекладними словниками. Згідно Вікіпедії термін bilingual dictionary прирівнюється до translation dictionary [12]. Тут же дається наступне визначення цьому терміну: спе­ціалізований словник, який використовується для перекладу слів чи словосполучень з однієї мови на іншу. Двомовні словники можуть бути односторонніми, тобто, переклад здійснюється в одному напрямку, або двосторонніми, які дозволяють переклад з / на обидві мови. Двосторонні словники зазвичай складаються з двох секцій, кожна з яких надає слова та словосполучення однієї мови, зазвичай у алфавітному порядку, та їх пе­реклад. Зважаючи на те, що в основу класифікації ми поклали, на даному етапі дослідження, лише кількість представлених у словнику мов, вважа­ємо, що прирівнювати терміни двомовний та перекладний словник не мож­на, адже функції двомовного словника не завжди зводяться до перекладу. Існує вибір між двома застосунками двомовних словників: допомогти користувачеві при перекладі текстів з однієї мови на іншу, чи допомогти зрозуміти іншомовний текст [13]. У наведених ситуаціях користувач по­требує словники, які містять різні дані, спеціально підібрані відповідно до мети. Якщо метою словника є допомога при перекладі тексту, він повинен включати не тільки еквіваленти, але й словосполучення та сталі вирази, які вживаються у мові перекладу. Якщо ж метою є зрозуміти іншомовний текст, словник повинен містити вхідне слово іноземною мовою, а визна­чення рідною мовою, спеціально сформульоване для легкого розуміння потенційним користувачем. У першому випадку мова йде про активний двомовний словник (active bilingual dictionary) [1]. Друге визначення сто­сується пасивного двомовного словника (passive bilingual dictionary) або декодуючого двомовного словника (decoding bilingual dictionary). Тому термін перекладний двомовний словник не можна абсолютно ототожнюва­ти з двомовним словником, адже він є одним з типів останнього.

Наступним типом різномовного словника розглянемо частково-дво­мовний словник (quasi-bilingual dictionary). За визначенням Р. Хартманна - це такий тип довідника, у якому слова менш поширеної мови (як, на­приклад, архаїчної аккадської) пояснюються засобами більш поширеної мови (наприклад, англійської). За структурою такий словник схожий до одномовного словника: заголовні слова подаються мовою, яка є об'єктомопису, але лексикографічна інформація у словниковій статті - мовою, доступною для користувача [1]. У російській та українській лексикогра­фії про такі словники інформацію можна знайти, проте терміни не уні­фіковані, тому пропонуємо власне формулювання цих явищ - частково-двомовний словник / частично-двуязычный словарь.

Білінгвалізований / здвомовлений словник (формулювання україн­ською мовою авторське) - тип словника, створеного на основі одномов-ного словника, чиї словникові статті було перекладено повністю чи част­ково на іншу мову. Такі адаптовані видання створюються на допомогу вчителям іноземної мови та учням. Іншим жанром білінгвалізованого словника може бути візуальний словник та тезаурус. Такі гібриди поєд­нують у собі риси одномовного словника (як, наприклад, формулювання дефініцій відбувається мовою-ціллю) та такі, які зазвичай асоціюють з двомовним словником (перекладні еквіваленти заголовного слова / чи прикладів) на користь користувачів-учнів, особливо з метою декодуван­ня тексту (читання) [1]. Одним з типів білінгвалізованого словника може бути напів-двомовний словник (semi-bilingual dictionary), у якому заголо­вне слово та тлумачення подаються однією мовою, а також пропонують­ся перекладні еквіваленти іншою мовою.

Багатомовні словники (multilingual dictionary) тісно пов'язані з дво­мовними словниками. У багатомовному словнику здійснюється пошук слова або словосполучення однією мовою, а переклад подається декіль­кома мовами. Р. Хартманн відзначає існування двох прототипів багато­мовного словника: словники-иол;'гяо»га (polyglot dictionary, polilingual dictionary) та сучасні термінологічні словники (terminological dictionary) технічної лексики з різних дисциплін різних мов, зазвичай це результат міжнародної стандартизації термінів, яким подається визначення. Існує велика кількість під-типів кожного з них, починаючи з розмовників ве­ликою кількістю мов і закінчуючи термінологічними банками даних, та­ких як, наприклад, EURODICAUTOM [1].

У даній статті до уваги бралася класифікація словників за параметром кількості мов. Окрім такої класифікації, лексикографічні роботи прийня­то сортувати й за іншими параметрами. Словники, які описують чи вико­ристовують для лексикографічного опису декілька мов, можуть мати де­кілька функцій, хоча, зазвичай, вважається, що такі словники переважно носять перекладний характер. Серед інших типів різномовних словників можна зустріти й навчальні, компаративні, ідеографічні та ін. Формат різномовних словників теж варіюється - від паперового класичного до програмних продуктів для систем машинного перекладу. Підсумовуючи вище наданий аналіз лексикографічних термінів, пропонуємо до уваги глосарій термінів на позначення словників, які мають справу з декілько­ма мовами та зв'язками між ними:укр. одномовний словник - рос. одноязычный словарь - англ. monolingual dictionary

І. укр. міжмовний словник /перекладний словник -рос. междуязычный словарь / переводной словарь - англ. interlingual dictionary

//. укр. різномовний словник - рос. разноязычный словарь - англ. interlingual dictionary:

1. укр. двомовний словник - рос. двуязычный словарь - англ. bilingual dictionary:

A) укр. активний двомовний словник / перекладний двомовний словник - рос. активный двуязычный словарь / переводный двуязычный словарь - англ. active bilingual dictionary / translating bilingual dictionary

Б) укр. пасивний двомовний словник / декодуючий двомовний словник - рос. пассивный двуязычный словарь / декодирующий двуязычный словарь - англ. passive bilingual dictionary / decoding bilingual dictionary

B) укр. двосторонній двомовний словник - рос. двусторонний / двунаправленный двуязычный словарь - bidirectional bilingual dictionary

Г) укр. односторонній двомовний словник - рос. односторонній / однонаправленный двуязычный словарь - англ. monodirectional bilingual dictionary

2. укр. частково-двомовний словник - рос. частично-двуязычный сло­варь - англ. quasi-bilingual dictionary

3. укр. білінгвалізований / здвомовлений словник - рос. билингвили-зированный словарь - англ. bilingualised dictionary

А) укр. нашв-двомовний словник - рос. наполовину-двуязычный словарь - англ. semi-bilingual dictionary

4. укр. багатомовний словник - рос. многоязычный словарь - англ. multilingual dictionary

А) укр. поліглот -рос. полиглот - англ. polyglot dictionary Б) укр. термінологічний словник - рос. терминологический словарь - англ. terminological dictionary Як бачимо, терміносистеми лексикографії англійської, російської та української мов відрізняються як структурно, так і семантично. Варто за­уважити, що англійські терміни на позначення лексикографічних робіт, пов'язаних з описом декількох мов та зв'язків між ними, систематизо­вано та представлено у окремі лексикографічні словники. Що стосуєть­ся української мови, то таких праць, на жаль, поки-що не представлено. Дане дослідження може слугувати основою для створення словника лек­сикографічних термінів. Перспективними вважаємо розгляд кожного з представлених вище словників з метою представлення їх макро- та мі­кроструктури, визначення основних функцій та поширення на лексико­графічному ринку.

Література:

1. Hartmann R. R. К., James G. Dictionary of Lexicography. - L.-N. Y. : Taylor&Frances E-Library, 2002. - 176 p.

2. Карпова О. M. Лексикографическая терминология и ее описание. // Вестник ВГУ, Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2001, № 2. - https://docs. google. com/viewer?url=http://www. ebiblioteka. lt/resursai/ Uzsienio%25201eidiniai/Voronezb71m/2001-02/lm0102_16. pdf

3. Моисеев M. В. Лексикография английского языка: учебно-методическое пособие для студентов специальностей 022900 "Перевод и переводоведение" 202600 и "Теория и методика преподавания иностранных языков". - Омск: Изд-во ОмГУ, 2006 - С. 26.

4. Лексикографія. Основні українські словники [Електронний ресурс] - Ре­жим доступу : http://www. ukrlit. vn. ua/article/1105. html

5. Meriam-Webster on-line Dictionary [Електронний ресурс] - Режим досту­пу : http://www. merriam-webster. com/dictionary/interlingual

6. Dictionary review [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. amazon. com/Latvian-English-Dictionary-Leonard-Zusne/dp/1436340950

7. Lectures in Lexicography [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// www. cemca. org/braou/subject03/UODtext. htm#5. 0

8. Boguslavsky I., Cardecosa J., Gallardo C. A Novel Approach to Creating Disambiguated Multilingual Dictionaries // Applied Linguistics 1-23. - Oxford University Press, 2008. - 23 p.

9. Мультитран [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. multitran. га

10. Толковый словарь Ушакова. Д. Н. Ушаков. 1935-1940. [Електронний ре­сурс] -Режим доступу: http://dic. academic, ru/dic. nsf/ushakov/998506

11. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб. : Но-ринт. С. А. Кузнецов. 1998. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dic. academic, ru/dic. nsf/kuznetsov/51615/%D 1 %80%D0%B0%D0%B7%D0%BD% D0%BE%D 1 %8F%D0%B7%D 1 %8B%D 1 %87%D0%BD%D 1 %8B%D0%B9

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л М Коцюк - До проблеми впорядкування термінів лексикографії назви словників що здійснюють лексикографічний опис декількох мов