І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УКРАЇНА


(19) UA (11)37744

(51) МПК (2006) G01H 11/00


(13)


UМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ


видається під відповідальність власника патенту(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА КОЛИВАНЬ НЕЛІНІЙНОЇ ДИСИПАТИВНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИ­СТЕМИ1


(21)2U200807647

(22)04.06.2008 (24) 10.12.2008

(46) 10.12.2008, Бюл.№ 23, 2008 р.

(72)ПУЗЬКО ІГОР ДАНИЛОВИЧ, UA

(73)СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA (57) Спосіб визначення параметра коливань нелі­нійної дисипативної коливальної системи, за яким задають перше початкове і перше кінцеве значен­ня амплітуди вільних коливань нелінійної дисипа­тивної коливальної системи, вимірюють перший часовий інтервал і перше число циклів в цьому часовому інтервалі при зміні амплітуди вільних коливань від її першого початкового значення до першого кінцевого значення, потім змінюють інер­ційність нелінійної дисипативної коливальної сис­теми і приводять вищевизначену сукупність опе­рацій по виміру другого часового інтервалу і числа циклів в цьому часовому інтервалі, який відрізня­ється тим, що інерційність нелінійної дисипативної коливальної системи змінюють (2N-1) разів, де

N = 1, 2, 3,..., і при кожній із (2N-1) змін інерційно-сті приводять вимір часового інтервалу і число циклів в кожному із (2N-1) часових інтервалів, при

незмінних в кожному із (2N-1) часових інтервалів першого початкового і першого кінцевого значень амплітуди вільних коливань, а оцінку <»0 частоти вільних коливань визначають по співвідношенню:I 2N

£ A±AiYA±(AimAjt A±(AimAit)A±Ait- £ A±AiYA±Ait£
i=1                   i=1                    i=1 i=1L


A±(AimAit)C00

i=1

i=1

£A±(AimAit)A±Ait   -£(A±Ait) £

i=1


3)де: A±AY=A+Y-AjY , A+Y , A-Y - величини змін  фаз  коливань  при   і-й  зміні інерційності

(i = 1,2n); A+Y - величина зміни фази при кожній

парній зміні інерційності; A-Y - величина зміни фази при кожній непарній зміні інерційності;

A"+Y = 2pn+ ; n+ - число циклів коливань при кож­ній парній зміні інерційності при зміні амплітудних значень коливань від початкового значення Ха1 до кінцевого значення Ха2;

Ai Y = 2яп; ; q - число циклів коливань при кож­ній непарній зміні інерційності при зміні амплітуд­них значень коливань від початкового значення Ха 1 до кінцевого значення Ха2;

A±Ait = A+t -A-t, A+t, A-t - часові інтервали при

кожній парній і непарній змінах інерційності відпо­відно при зміні амплітудних значень коливань від початкового значення Ха1 до кінцевого значення

додат-

A-m,

Ха 2;

A±(A imA it) =

A+m A+t -Aim Ait,

кові маси, що додаються до основної маси m і змінюють інерційність коливальної системи при парній і непарній змінах інерційності відповідно.


4 4 7 7

3)

1 1

 

 

A

9)Корисна модель відноситься до області маши­нобудівної, авіаційної і космічної техніки, а саме до способів визначення параметрів вільних коливань нелінійних дисипативних коливальних систем із кінцевим числом ступенів вільності, і може бути, зокрема, застосована при визначенні моментів інерції за допомогою механічних коливальних сис­тем.

Відомий спосіб визначення параметра коли­вань нелінійної дисипативної коливальної систе­ми, за яким задають перше початкове значення амплітуди коливань нелінійної дисипативної коли­вальної системи, вимірюють перший і другий ча­сові інтервали зміни амплітуди коливань [Гернет М.М., Ратобильский В.Ф. Определение моментов инерции. - М.: Машиностроение, 1969, с. 84, 85, 207, 209].

Недолік відомого способу - недостатня точ­ність, яка пояснюється помилками за рахунок при­йнятого допущення про те, що коефіцієнт Kr ані-зохронності коливань не залежить від амплітуди коливань.

За прототип вибрано спосіб визначення пара­метра коливань нелінійної дисипативної колива­льної системи, за яким задають перше початкове значення амплітуди коливань нелінійної дисипати­вної коливальної системи, вимірюють перший і другий часові інтервали зміни амплітуди коливань, задають перше кінцеве значення амплітуди коли­вань системи, вимір першого часового інтервалу і числа циклів коливань приводять при зміні амплі­туди коливань від її першого початкового значення до першого кінцевого значення, потім задають друге початкове і друге кінцеве значення ампліту­ди коливань, вимір другого часового інтервалу і числа циклів коливань приводять при зміні амплі­туди коливань від її' другого початкового значення до другого кінцевого значення, після чого зміню­ють інерційність нелінійної дисипативної колива­льної системи і приводять вищевказану сукупність операцій для системи з іншою інерційністю, визна­чення параметра нелінійної дисипативної колива­льної системи приводять при урахуванні амплітуд і чисел циклів коливань, часових інтервалів, що вимірюються [Ав. св. СССР №1703990, МПК G01Н11/00, 1992].

Недоліком відомого способу є недостатня точ­ність визначення параметра коливань нелінійної дисипативної коливальної системи, яка обумовле­на неврахуванням похибок при проведенні вимі­рювань часових інтервалів і чисел циклів в кожно­му часовому інтервалі, а також недостатнім по множині інформаційним масивом даних при про­веденні вимірювань і формуванні регресійної за­лежності для застосування методу найменших квадратів.

В основу корисної моделі поставлене завдан­ня удосконалення способу визначення параметра коливань нелінійної дисипативної коливальної системи, що дає можливість врахувати похибки при проведенні вимірювань, фіксації і запам'ято­вуванні часових інтервалів, чисел циклів в кожно­му часовому інтервалі, а також сформувати доста­тній по множині інформаційний масив часових інтервалів для появи можливості формування ре­гресійної залежності і застосуванні методу най­менших квадратів, що забезпечує збільшення точ­ності визначення параметра коливань, а саме, частоти вільних коливань лінійної породжувальної системи.

Поставлене завдання вирішується тим, що в способі визначення параметра коливань нелінійної дисипативної коливальної системи, за яким зада­ють перше початкове і перше кінцеве значення амплітуди вільних коливань нелінійної дисипатив­ної коливальної системи, вимірюють перший часо­вий інтервал і перше число циклів в цьому часо­вому інтервалі при зміні амплітуди вільних коливань від її першого початкового значення до першого кінцевого значення, потім змінюють інер­ційність нелінійної дисипативної коливальної сис­теми і приводять вище визначену сукупність опе­рацій по виміру другого часового інтервалу і числа циклів в цьому часовому інтервалі, згідно з корис­ною моделлю, інерційність нелінійної дисипативної коливальної системи змінюють (2N-1) разів, де N=1, 2, 3, і при кожній із (2N-1) змін інерційності приводять вимір часового інтервалу і число циклів в кожному із (2N-1) часових інтервалів при незмін­них в кожному із (2N-1) часових інтервалів першо­го початкового і першого кінцевого значень амплі­туди вільних коливань, а оцінку <»0 значення

параметра частоти о* вільних коливань визнача­ють за співвідношенням\t xa (a ima it)
i= 1                          i=1

2N                       2N                         2N                2N г т)

i = 1

£а±А i ya±(a ima it )£a±(a im a it )a±a it-£а±А i ya±a it £[a±(a im ait )2 ]

i=0


2N£ A±(AimA it)A±Ait

i=1


£(A±Ait) £[A±(A im Ait

i=1 i=де: А±ДХ=А+іХ-А-іХ, - A+Y, А-іХ - величини змін

фаз коливань при і-й зміні інерційності (i = 1,2n) , А+іХ - величина зміни фази при кожній парній зміні інерційності; А-іХ величина зміни фази при кожній непарній зміні інерційності;

А+іХ=2рп; п - число циклів коливань при ко­жній парній зміні інерційності при зміні амплітудних значень коливань від початкового значення Ха1 до кінцевого значення Ха2;

А+іХ=2рп-і; п-і - число циклів коливань при кож -ній непарній зміні інерційності при зміні амплітуд­них значень коливань від початкового значення Ха 1 до кінцевого значення Ха2;

A±At= A+rt-A^t, A+rt, A-rt - часові інтервали при ко­жній парній і непарній змінах інерційності відповід­но при зміні амплітудних значень коливань від початкового значення Ха1 до кінцевого значення Ха 2;

А±(АіmАіЦ=АітіAt-A-іmА-іt, А+ m, A-m - додатков маси, що додаються до основної маси m і зміню­ють інерційність коливальної системи при парній і непарній змінах інерційності відповідно.

Для формування нового алгоритму і нових аналітичних співвідношень при оцінці інерційно-жорсткісних параметрів необхдно сформувати інформаційні масиви часових інтервалів, чисел циклів, додаткових мас і застосувати метод регре-сійного аналізу.

Розробка нового алгоритму і нових аналітич­них співвідношень для визначення оцінок параме­трів базується на застосуванні асимптотичного методу Крилова - Боголюбова - Митропольського (КБМ).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І Д Пузько - Спосіб визначення параметрів нелінійної сильно дисипативної коливальної системи

І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель

І Д Пузько - Опис до патенту на корисну модель 2

І Д Пузько - Спосіб випробовування об'єктів на віброміцність

І Д Пузько - Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем