Л Є Клименко - Довідково-бібліографічний відділ організація самостійної роботи студентів - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ

(Письмова довідка) 2000-2013 рр.

Донецьк-2013

Довідка виконана за заявкою кафедри педагогіки.

До її складу увійшли окремі наукові видання, статті із наукової періодики та наукових збірок, автореферати дисертацій та доклади з науково-практичних конференцій за період з 2000 по 2013 роки.

Для відбору матеріалу й укладання довідки були використані всі бібліографічні та інформаційні джерела, що є у фонді наукової бібліотеки ДонНУ

Довідка розглядає питання теоретичного аналізу самостійності в освітній системі. Тут розкриті загальні положення й вимоги сучасної освіти в Україні та інших країнах. Самостійній роботі студентів присвячено багато робіт вітчизняних дослідників й науковців. Тому основна частина довідки присвячена саме цьому напрямку в діяльності українських вишів.

Окремим розділом представлено матеріал, що відображає організацію самостійної роботи студентів в процесі вивчення конкретних програмних дисциплін.

Довідка розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, працюючих над темою. Призначена для використання в науковій роботі та навчальному процесі. До довідки увійшло 270 назв.

Укладач:

Зав. сектором бібліотеки Клименко Л.Є. Консультант:

Професор Кучерявий О.Г. Редактор:

Зав. СБВ Кротова В.О.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ САМОСТІЙНОСТІ В ОСВІТНІ СИСТЕМІ

1. Артемов Ю. І. Створення інформаційно-освітнього порталу як важлива складова стратегії розвитку державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського / Ю. І. Артемов // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1.

- с. 144-149. 4 ч/з

2. *Байраківський А. І. Особливості самостійної роботи студентів в умовах запровадження комп'ютерних технологій у навчальному процесі / А. І. Байраківський, Н. І. Бойко // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технології навчання: матеріали Шміжнар. наук.-метод. конф. - К., 2005.

- С. 247-251.

3. Балицька Т. В. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи студентів педагогічних університетів у процесі кредитно-модульного навчання: автореф. дис. ...канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. ун-т. - Луганськ, 2010. -20 с. ав66977

4. Балицька Т. В. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів у світлі Болонського процесу / Т. В. Балицька // Освіта Донбасу. - 2007. - № 1. - С. 9-15. 4 ч/з

5. *Баріхашвілі І. І. Діагностування рівня методико-психологічної готовності студентів до самостійної роботи в умовах особистісно-орієнтованого навчання / І. І. Баріхашвілі // Наукові праці. (Педагогіка). - Миколаїв, 2001. -Т. 13. - С. 107-110.

6. *Баріхашвілі І. І. Дистанційне навчання - освіта нового століття / І. І. Баріхашвілі // Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: зб. ст. до традиційної ІУВсеукр. наук.-практ. конф. - Миколаїв, 2002. -

С. 207-209.

7. Баріхашвілі І. І. До питання про підготовку педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах / І. І. Баріхашвілі // Укр. мова і л-ра в загальноосвіт. шк. -2006. - № 2. - С. 46-50. 4 ч/з

8. *Барихашвили И. И. Интеграция знаний в системе заочного обучения. Особенности профессионального обучения в условиях экономического кризиса / И. И. Барихашвили, Л. А. Демченко // Труды четвертых международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика Сергея Яковлевича Батышева: (Москва, 18-20 окт. 2010 г.). - М., 2010. - С. 53-56.

9. *Баріхашвілі І. І. Проблеми психолого-методичної підготовки студентів до саморозвитку / І. І. Баріхашвілі // Вторые международные научные чтения, посвященные памяти академика С. Я. Батышева: (Николаев, 7-8 сент. 2007 г.). -

Николаев, 2007. - С. 224-228.

10. *Баріхашвілі І. І. Роль самостійної роботи в системі реформування вищої заочної педагогічної освіти / І. І. Баріхашвілі // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. Сер.: Педагогіка, психологія, соціологія. -Донецьк, 2008. - С. 7-12.

11. *Баріхашвілі І. І. Самостійна робота студентів як умова їх розвитку і самореалізації / І. І. Баріхашвілі // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. - Миколаїв, 2006. - Вип. 12, т. 1. - С. 156-164.

з

12. *Барихашвили И. И. Самостоятельная работа студентов как фактор их готовности и профессионального саморазвития / И. И. Барихашвили // Материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти педагога О. А. Казанского: (Липецк, 4 окт. 2006 г.). - Липецк, 2006. - Т. 2. -С. 90-96.

13. *Баріхашвілі І. І. Становлення заочної освіти: історико-педагогічний аспект / І. І. Баріхашвілі // Наук. вісн. Миколаїв. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. - Миколаїв, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 82-87.

14. *Безугла Л. І. Впровадження самостійної роботи з формування культури здоров'я студентів ВНЗ у контексті Болонського процесу / Л. І. Безугла // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 3(29). - С. 3-5.

15. *Безугла Л. І. Самовдосконалення майбутніх учителів у педагогіці В. О. Сухомлинського / Л. І. Безугла // Наук. зап. КДПУ. Сер.: Педагогічні науки. -Кіровоград, 2003. - Вип. 53, ч. 2. - С. 54-56.

16. *Бойко Н. І. Кредитно-модульна система як засіб інтенсифікації організації самостійної роботи студентів / Н. І. Бойко // Наук. зап. НПУ. - К.,

2007. - Вип. 69. - С. 53-57.

17. Бойко Н. І. Форми та шляхи організації самостійної роботи студентів / Н. І. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. - Ужгород, 2001. - Вип. 6. - С. 10-13.

Ш1

Н34 824667

18. *Бойко Н. І. Форми та шляхи організації самостійної роботи студентів-фахівців у сфері зовнішньоекономічних відносин / Н. І. Бойко // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ. - К., 2001. -

С. 227-231.

19. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н. Ю. Бутенко, В. М. Приходько, Н. І. Федоренко. - К. : КНЕУ, 2004. - 333 с.

Ю9я78

Б93 834770

20. Вернидуб Р. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів / Р. Вернидуб // Вища освіта

України. - 2012. - № 2. - С. 75-79. 4 ч/з

21. Гончаров В. Опанування освітніх технологій - невід'ємний складник підготовки нового вчителя / В. Гончаров // Вища освіта України. - 2012. - № 3. -

С. 59-65. 4 ч/з

22. Гонтаровська Н. Б. Концептуальні засади створення інноваційного освітнього середовища / Н. Б. Гонтаровська // Педагогіка і психологія. - 2010. -№ 1. - С. 75-85. 4 ч/з

23. Гура В. В. Гуманитарный потенциал педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов / В. В. Гура // Педагогика. - 2007. - №2. -

С. 30-37. 4 ч/з

24. Дем'яненко Н. Підготовка педагогічних кадрів: пошук і інноваційні моделі / Н. Дем'яненко // Рідна шк. - 2012. - №4/5. - С. 32-38.

25. Деркач Л. С. Моделювання індивідуально-типологічних особливостей студентів та врахування їх у навчальному процесі як один із шляхів удосконалення організації самостійної роботи / Л. С. Деркач // Освіта Донбасу. -2009. - № 5. - С. 64-67. 4 ч/з

26. Калашник Н. Г. Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання: навч. посібник / Н. Г. Калашник, В. Л. Вертегел. - Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2005. - 325 с.

Ч48

К17 843603

27. *Карасева О. В. Научная работа как одна из форм организации самостоятельной работы студентов / О. В. Карасева // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика: матеріали міжнар. наук. -практ. конф.: (Дніпропетровськ, 1-8 червня 2005 р.). - Д., 2004. - Т. 6. - С. 47-48.

28. Карасьова О. В. Питання організації самостійної роботи студентів у працях С. С. Гогоцького / О. В. Карасьова // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб. - Слов'янськ, 2008. - Вип. 39. - С. 187-190.

Ч48

Г945 877629

29. *Карасьова О. В. Питання організації самостійної роботи студентів у працях М. І. Пирогова / О. В. Карасьова // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць. - Х., 2008. - Вип. 20. - С. 44-48.

30. *Карасьова О. В. Питання організації самостійної роботи студентів у працях Д. І. Писарєва / О. В. Карасьова // VedeckemysleneinflacnihoStoleti. - 2008: IVmezinar. vedec-prakt. konf., (Praha, 15-31 brez. 2008). - Praha, 2008. - D. 7. - S. 61.

31. *Карасьова О. В. Погляди І. І. Срезневського на питання організації самостійної роботи студентів / О. В. Карасьова // VedeckemysleneinflacnihoStoleti.

- 2008: IVmezinar. vedec-prakt. konf., (Praha, 15-31 brez. 2008). - Praha, 2008. - D. 7.

- S. 22-23.

32. *Карасьова О. В. Самостійна робота студентів - головна складова вищої освіти України / О. В. Карасьова // Науковий потенціал світу. - 2005: 2 міжнар. наук.-практконф.: (Дніпропетровськ, 19-30 верес. 2005 р.). - Д., 2005. - Т. 13. -

С. 32-33.

33. *Карасьова О. В. М. Ф. Сумцов про організацію самостійної роботи студентів / О. В. Карасьова // Naukowymprogressnarubiezytesiacleci. - 2008: IVmiedzynar. nauk.-phfkt. konf.: (Przemysl, 1-15 czerw. 2008). - Przemysl, 2008. -

V. 7. - S. 108-109.

34. Каушан Т. М. Інтегрований підхід в організації самостійної роботи студентів ВНЗ / Т. М. Каушан // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2000. - Вип. 64. - С. 134-140.

Ч48

Н73 878002

35. *Каушан Т. М. Особливості планування неперервної освіти викладачів у вищому навчальному закладі / Т. М. Каушан // Наукові праці МДГУ. Педагогічні науки. - Миколаїв, 2006. - Т. 46, вип. 33. - С. 25-28.

36. Каушан Т. М. Неперервна самоосвіта викладачів як складова системи самоосвіти у вищому навчальному закладі / Т. М. Каушан // Проблеми освіти:наук. -метод. зб. - К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. -

Вип. 47. - С. 55-59. Ч48

П781 851665

37. *Каушан Т. М. Педагогічні умови формування готовності до самоосвіти у студентів вищих навчальних закладів / Т. М. Каушан // Науковий вісник Миколаїв. держ. ун-ту. Педагогічні науки. - Миколаїв, 2006. - Т. 1, вип. 12. -

С. 150-156.

38. *Каушан Т. М. Проблема вдосконалення самостійної роботи студентів на сучасному етапі розвитку вищої освіти / Т. М. Каушан // Науковий вісник Миколаїв. держ. ун-ту. Педагогічні науки. - Миколаїв, 2008. - Т. 2, вип. 20. -

С. 110-117.

39. *Керекеша О. В. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, як одна з головних методичних проблем впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу / О. В. Керекеша //Болонський процес: трансформація навчального процесу у технологію навчання: матеріали II-оїміжнар. наук.-метод. конф.: (Київ, 20-21 жовт. 2005 р.). - К., 2005. -

С. 37-38.

40. *Керекеша О. В. Теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів у ВНЗ / О. В. Керекеша // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту. - К., 2008. -

Вип. LX(60). - С. 49-54.

41. Кивлюк О. Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки / О. Кивлюк // Вища освіта України. - 2012. -№ 1. - С. 25-30. 4 ч/з

42. *Котова А. В. Висвітлення питань керування самостійною роботою студентів у педагогічній літературі / А. В. Котова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту. Педагогічні науки. - Луганськ, 2008. - № 8(147). - С. 23-27.

43. *Котова А. В. Висвітлення прогресивних педагогічних ідей про роль викладача в організації самостійної роботи студентів у сучасному ВНЗ / А. В. Котова // Вісн. Львів. ун-ту. Педагогічні науки. - Л., 2009. - Вип. 25, ч. 3. - С. 250­256.

44. *Котова А. В. Визначення сутності та зміну самостійної роботи студентів у ВНЗ / А. В. Котова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. - Х., 2008. - № 3. - С. 92­95.

45. *Котова А. В. Керування самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах другої половини ХХ сторіччя / А. В. Котова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: матеріали Vміжнар. наук.-практ. конф.: (Харків, 20-21 трав. 2008 р.). - Х., 2008. - Ч. 1. - С. 233-235.

46. Котова А. В. Організація самостійної роботи студентів вітчизняних університетів у другій половині ХХ століття: автореф. дис. ...канд. пед. наук: (13.00.01) / Луган. нац. ун-т. - Луганськ, 2010. - 20 с. ав66863

47. *Котова А. В. Організація контролю самостійної роботи студентів ВНЗ другої половини ХХ століття / А. В. Котова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст. Педагогіка і психологія. - Ялта, 2008. - Вип. 19, ч. 2. - С. 28-31.

48. *Котова А. В. Організація контролю самостійної роботи студентів ВНЗ другої половини ХХ століття / А. В. Котова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Питання професійної підготовки фахівців у сучасних педагогічних дослідженнях: зб. наук. праць. - Х. : СтильІздат, 2007. - С. 106-112.

49. Котова А. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі / А. Котова // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Педагогічна. - Л., 2009. - Вип. 25, ч. 3. - С. 250-256.

Ч48

В535 866402

50. *Котова А. В. Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як засіб формування ціннісної культури / А. В. Котова // Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: (Бердянськ, 21-23 травня 2008 р.). - Бердянськ, 2008. - С. 88­89.

51. *Котова А. В. Формування ціннісної культури студентів у процесі організації самостійної роботи / А. В. Котова // Збірник наукових праць Бердян. держ. унту. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2008. - № 3, ч. 1. - С. 96-99.

52. Ксьонзенко М. А. Мотивація самовдосконалення вчителя як ключовий психологічний чинник його професійного зростання / М. А. Ксьонзенко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. - Донецьк, 2012. - №2. - С. 90-93.

4 ч/з

53. *Кустовський С. М. До питання про стан сучасної самостійної роботи у вищих навчальних закладах / С. М. Кустовський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. - К. ; Вінниця, 2004. - Вип. 5. - С. 518­528.

54. *Кустовський С. М. Технологія навчання в малих групах як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів / С. М. Кустовський // Наук. віснПівденноукр. держ. пед. ун-ту. - О., 2004. -

№ 10/11. - С. 68-72.

55. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання: методологія, теорія і технологія: для студ. вузів / О. Г. Кучерявий; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2008. -1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

Ч48я73

К959 ми728

56. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі: навч. посібник для студ. ВНЗ / О. Г. Кучерявий; Донец. нац. ун-. - К. : Освіта України, 2010. - 199 с.

Ч48я73

К959 873751, б/н19858

57. *Малихін О. В. Вивчення ефективності організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Materialy V mezinarodni vedecko-praktika conference "Vedecky pokrok narozmezi millennium- 2009": (27.05.2009).-Dil 9:Pedagogika. - Praha, 2009. - S. 36­37.

58. *Малихін О. В. Вплив педагогічних факторів на формування умінь самостійної навчальної діяльності / О. В. Малихін // Наук. зап. НПУ. - К., 2007. -

Вип. LXV(65). - С. 108-119.

59. *Малихін О. В. Здатність майбутнього вчителя до самоактуалізації в контексті організації самостійної навчальної діяльності / О. В. Малихін // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер.16: Творча особистість учителя. Проблеми теорії і практики. - К., 2006. - Вип. 5(15). - С. 149-157.

60. *Малихін О. В. Інтерактивна взаємодія суб'єктів організації самостійної навчальної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі / О. В. Малихін // Vaterialy V miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Artuale problemni woczesnychnauk- 2009": (07.15.2009). -Przemysl, 2009. -Vol. 13. -S. 19­21.

61. *Малихін О. В. Концептуалізація змісту системно-блочної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер.16: Творча особистість учителя. Проблеми теорії і практики. - К., 2008. - Вип. 3. - С. 98-108.

62. *Малихін О. В. Методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Наук. зап. НПУ. - К., 2008. - Вип. LXXVI(76). - С. 158-169.

63. *Малихін О. В. Наступність у формуванні умінь самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету на організаційному, операційному і предметному рівні / О. В. Малихін // Педагогіка вищої та середньої шк. : зб. наук. праць. - Кривий Ріг, 2007. - Вип. 17. - С. 198-212.

64. *Малихін О. В. Організація самостійної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія / О. В. Малихін. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2009. - 307 с.

65. *Малихін О. В. Основні напрями вдосконалення самоосвітньої діяльності студентів вищих педагогічних закладів / О. В. Малихін // Педагогічні умови становлення учнівської молоді : зб. наук. праць. - Х. ; Луганськ, 2003. -

С. 81-92.

66. *Малихін О. В. Педагогічна модель організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Materialy V miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Kluczowe aspekty naukowej dziafalnosci- 2009": (15.01.2009). -Przemysl, 2009. -Vol. 6. -S. 6-8.

67. *Малихін О. В. Педагогічна система як основа моделі організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. - К., 2008. - Вип. 37. - С. 92-97.

68. *Малихін О. В. Педагогічні умови формування самоорганізації і самоконтролю студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Методи і засоби забезпечення неперервності едукаційного процесу в закладах освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: (24-5 листоп. 2008). - Черкаси, 2008. - С. 50-52.

69. *Малихін О. В. Питання самостійності в навчанні й самоосвіти в історії вітчизняної педагогічної думки (давні часи - XVIII століття) / О. В. Малихін //

Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. - К., 2004. -

Вип. 28. - С. 6-11.

70. *Малихін О. В. Питання самостійності і навчанні й самоосвіти в історії вітчизняної педагогічної думки (Х1Х - початок ХХ століть) / О. В. Малихін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць. - К., 2005. -

Вип. 29. - С. 72-78.

71. *Малихін О. В. Реалізація задачного підходу в контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладі / О. В. Малихін // Настоящи постижения на европейската наука: материали за 5-а междунар. науч. практ. конф.: (25.06.2009). - София, 2009. - Т. 5: Педагогически науки. - С. 7-9.

72. *Малихін О. В. Самоактуалізація, самореалізація, само ефективність і самовдосконалення майбутніх педагогів у процесі здійснення самостійної навчальної діяльності / О. В. Малихін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. - К., 2007. - Вип. 33. - С. 62-68.

73. Малихін О. В. Самореалізація студентів вищих педагогічних навчальних закладів через систему організації самостійної навчальної діяльності / О. В. Малихін // Наукові праці Донецького нац. технічного ун-ту. Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія. - Донецьк, 2009. - С. 159-164.

Ч48

Н34 869248, 869249

74. *Малихін О. В. Самостійна навчальна діяльність студентів вищих педагогічних навчальних закладів як педагогічна система / О. В. Малихін // Materialy V miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Wyksztatcenie I naukavezgranic- 2008" -(15.12.2008). -Przemysl, 2008. -Vol. 10. -S. 15-17.

75. *Малихін О. В. Система умінь самоорганізації і самоконтролю учбової діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів та її функціонування у процесі організації і здійснення самостійної навчальної діяльності / О. В. Малихін // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер.16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - К., 2009. - Вип. 9(19). - С. 123­129.

76. *Малихін О. В. Структура і системно-блочна організація змісту самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. праць. - Луганськ, 2008. - Вип. 11. - С. 183-198.

77. Малихін О. В. Теоретико-методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних закладів : автореф. дис. .д-ра пед. наук: (13.00.09). - Х., 2009. - 40 с.

ав64933

78. *Малихін О.В. Форми організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін // Педагогіка вищої та середньої школи. - Кривий Ріг, 2009. - Вип. 24. - С. 225-236.

79. *Малихін О. В. Формування умінь самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (вплив педагогічних факторі) / О. В. Малихін // Постигането на висшего образование: матеріали за 4-а междунар.науч.-практ. конф.: (25.11.2008). - София, 2008. - Т. 7: Педагогически науки. -

С. 39-42.

80 *Малихін О. В. Шляхи оптимального розв'язання проблеми формування потреби в педагогічній самоосвітні студентів / О. В. Малихін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. - К., 2001. - Вип. 18. -

С. 57-60.

81. *Моргунова Н. С. Комплекс методів дослідження психологічних передумов організації самостійної роботи студентів / Н. С. Моргунова // Вісн. ХНПУ. - Х., 2006. - Вип. 18. - С. 77-85.

82. *Моргунова Н. С. Наукові підходи до дослідження когнітивної саморегуляції студентів / Н. С. Моргунова, Т. Б. Хомуленко // Вісн. ХНПУ. - Х., 2005. - Вип. 15. - С. 170-176.

83. *Моргунова Н. С. Психолого-педагогічні напрямки дослідження самостійної роботи в умовах здійснення реформи вищої освіти / Н. С. Моргунова // Наук. зап. Ін-ту психології. - К., 2005. - Вип. 26, т. 3. - С. 144-147.

84. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посібник для молодих викладачів, аспірантів і магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. - К. : КПУ, 2003. - 267 с.

Ч48я73

М80 837969

85. *Муковіз О. П. Вимоги до програмно-педагогічних систем, спрямованих на формування самостійно-пізнавальної діяльності студентів педагогічних факультетів / О. П. Муковіз // Збірник праць, присвячений 75-річчю Уманського держ. пед. ун-ту. - К., 2005. - С. 205-210.

86. *Муковіз О. Самостійна пізнавальна діяльність студентів як педагогічна категорія / О. Муковіз, М. Левшин // Вища освіта України.Темат. вип.: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. - Рівне, 2007. - Т.1, № 2. - С. 118­122.

87. *Муковіз О. П. Теоретичні основи організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / О. П. Муковіз // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ пед. ун-ту. - К., 2004. -

Вип. 8. - С. 68-72.

88. *Муковіз О. Управління самостійною пізнавальною діяльністю студентів засобами інструментальної програмної системи Мудл / О. Муковіз, Ю. Прохур // Вища освіта України Рівне, 2007. - Т. 3, № 2. - С. 192-194. - (Темат. вип.: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Л Є Клименко - Довідково-бібліографічний відділ етнокультура україни письмова довідка 2000-2012 рр

Л Є Клименко - Довідково-бібліографічний відділ організація самостійної роботи студентів