С Є Пиріжок - Документальне оформлення експлуатації та вибуття основних засобів - страница 1

Страницы:
1  2 

ISSN 1728-4236

ВІСНИК ЖДТУ. 2011. № 4 (58)

СЕРІЯ: Економічні науки

УДК 657.42: 657.24

Пиріжок С.Є., здобувач

Житомирський державний технологічний університет

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Розглянуто основні положення щодо документування операцій з експлуатації та вибуття основних засобів

Актуальність проблеми. Важливою функцією бухгалтерського обліку є задоволення інформаційних потреб, тому інформація яка формується у системі обліку має бути обґрунтованою, повною та своєчасною. Первинні документи є письмовим свідоцтвом, що фіксують та підтверджують господарські операції. Вони повинні складатися у момент проведення кожної господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи повинні містити всю інформацію, що стосується обліку основних засобів, а саме, дані про їх надходження і вибуття, місцезнаходження, стан збереження, амортизацію, переоцінку, зменшення (відновлення) корисності. При цьому якісні характеристики інформації, що міститься в первинних документах, повинні задовольняти вимогам та потребам усіх користувачів: як внутрішніх (управлінський персонал підприємства), так і зовнішніх (власники, аудитори та інші користувачі). Тому в сучасних умовах питання форми та змісту первинних документів набуває особливого значення і є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання обліку основних засобів, в тому числі і первинного, постійно знаходиться у полі уваги провідних вчених­економістів і фахівців, таких як: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем'яненка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука та ін. Одержані ними в різний час результати, створюють загалом необхідні умови для забезпечення й удосконалення системи керування основними засобами на основі органічного зв'язку функції обліку з іншими функціями управління. Проте вони містять у собі ще багато невирішеного і дискусійного як у частині теоретичного обґрунтування ключових проблем, так і в аспекті реалізації наукових результатів на практиці.

Метою дослідження є розробка методичних положень щодо документування операцій з експлуатації та вибуття основних засобів, що сприятиме підвищенню достовірності облікової інформації для користувачів та ефективності прийняття управлінських рішень на основі даної інформації.

Викладення основного матеріалу дослідження. Процес формування необхідної облікової інформації взагалі, та основних засобів зокрема, проходить кілька етапів зображених на рис. 1.

І. Первинне спостереження

1_J

ІІ. Узагальнення (обробка даних)

1_J

ІІІ. Представлення звітних даних

 

1 *

 

1-*

 

Ці

засоби

Рис. 1. Етапи формування облікової інформації про основні засоби формування   інформації   про   основні     відбуваються протягом всього життєвого циклу окремого підрозділити  на  окремі  операції,   що     об'єкту (рис. 2).

Рис. 2. Операції, що відбуваються протягом життєвого циклу окремого об'єкта основних засобів

Після набуття чинності розд. III Податкового кодексу підприємства повинні дуже уважно підходити до оформлення первинних документів. Адже правила податкового кодексу тепер наближені до бухгалтерського обліку, а бухгалтерські документи є підставою для відображення витрат у податковому обліку [1, с. 27].

Отже, згідно з п. 138.2 Податкового кодексу витрати, які можна врахувати при визначенні об'єкта оподаткування, визнаються за наявності первинних документів. Зауважимо, що підставою для нарахування витрат можуть бути не лише первинні документи, але й регістри бухгалтерського обліку, це передбачено п. 44.1 ПК. А значить, підтвердженням витрат також можуть бути зведені документи, складені на підприємстві на підставі первинних документів і деяких розрахунків [1, с. 27].

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених уповноваженими органами (п. 2.7 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88, далі - Положення № 88, див. "Баланс", 2010, №62, с. 4). Допускається також використовувати самостійно виготовлені бланки, у яких присутні всі обов'язкові реквізити, передбачені Положенням № 88 [1, с. 27].

Типові форми для обліку основних засобів (далі - 03) затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352 [1, с. 27].

Характеристику форм первинного обліку основних засобів наведено в таблиці 1.[6, с. 389].

© Пиріжок С.Є., 2011

Таблиця 1. Характеристика типових форм первинних документів з обліку основних засобів

Форма документу

Назва документу

Призначення

Особливості оформлення

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку введення їх в експлуатацію, при оформленні внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу основних засобів, внаслідок їх передачі іншому підприємству [2, с. 146]

Він оформлюється комісією в одному примірнику в момент надходження чи вибуття основних засобів. Після цього ОЗ-1 з доданою технічною документацією передається в бухгалтерію, підписується керівником та головним бухгалтером. Також ОЗ-1 при безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству складається в двох екземплярах. При продажу акт складається в трьох примірниках: перші два - залишаються у продавця, а третій - передається покупцеві [2, с. 146]

ОЗ-2

Акт приймання-здачі

відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів

Зазначаються технічна характеристика та первісна вартість об'єкту. Актом такої форми оформлюється приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів [2, с. 146]

ОЗ-2 підписується відповідним працівником відділу та представником організації (відділу), що проводила ремонт чи модернізацію основних засобів, та передається в бухгалтерію. В технічну документацію об'єкта основних засобів вносяться необхідні зміни в характеристику об'єкта, що пов'язані з ремонтом, реконструкцією чи модернізацією. Документ складається в двох екземплярах: один передається організації, що здійснює ремонт, інший - в бухгалтерію [2, с. 146]

ОЗ-3

Акт на списання основних засобів

Використовується при оформленні вибуття основних засобів, при повному чи частковому їх списанні [2, с. 146]

Акт складається в двох примірниках (один - в бухгалтерії, інший - матеріально відповідальній особі). В акті вказуються затрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих внаслідок ліквідації [2, с. 146]

ОЗ-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Застосовується для оформлення списання легкового чи вантажного автомобіля, причепа тощо внаслідок їх повної ліквідацї [2, с. 146]

Складається в двох примірниках, підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена ним на це особа [2, с. 146]

ОЗ-5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Складається при встановленні, запуску і демонтажі будівельної машини, що взята напрокат.

Підписується представником машино прокатної бази та механіком будівельної дільниці

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Застосовується для обліку окремих об'єктів основних засобів; для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці й мають одне й те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість

Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та акту на списання основних засобів. Як правило, заповнюється в одному примірнику та знаходиться у бухгалтерії

ОЗ-7

Опис інвентарних карток  з обліку основних засобів

Застосовується для реєстрацї інвентарних карток. Записи в ньому ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів [2, с. 146]

Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії [2, с. 146]

ОЗ-8

Картка обліку руху основних засобів

Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами

Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику

ОЗ-9

Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально відповідальними особами.

Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними записам в інвентарних картках обліку основних засобів

ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16

Розрахунок амортизації основних засобів

Застосовуються для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці

 

Наведені у таблиці типові форми первинних типова документів підприємства застосовують для оформлення операцій пов'язаних з надходженням, внутрішнім переміщенням, списанням, ліквідацією, реалізацією та інші операції з основними засобами. Первинні документи є підставою для записів в регістрах бухгалтерського обліку та відображення фактів здійснення господарських операцій в фінансовому та податковому обліку. Кожна

форма    використовується    відповідно до здійснюваних господарських операцій.

Документування операцій з основними засобами має свій порядок (починаючи первинними документами і закінчуючи формами звітності). На рисунку 3 зображено схему журнально-ордерної форми обліку основних засобів запропоновану В.Н. Сердюком.

Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1), акт на установку, пуск і монтаж будівельної машини (ф. ОЗ-5), технічна документація

Картка обліку руху основних засобів (ф. ОЗ-8) (для обліку руху

основних засобів за класифікаційними групами)

Інвентарна карта обліку основних засобів (ф. ОЗ-6); опис інвентарних карток (ф. ОЗ-7) (для контролю за збереженням інвентарних карток); інвентарна книга (замість інвентарних карток - на підприємствах з невеликою кількістю об'єктів основних засобів); інвентарний список основних засобів (ф. ОЗ-9 (облік об'єктів за місцями їх експлуатації в розрізі груп); акт на списання основних засобів (ф. ОЗ-3); акт на списання автотранспортних засобів (ф. ОЗ-4)

Розділ 1 журналу 4 (кредит рахунків

10,13) і відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій №4.1.

Т

Головна книга

Розрахунок амортизації основних засобів (ф. ОЗ-14)

(для промислових підприємств), ОЗ-15 (для будівельних організацій), ОЗ-16 (за автотранспортом)

Розділ 11 журналів 5, 5а

Форма 1 "Баланс", форма 2 "Звіт про фінансові результати", форма 4 "Звіт про власний капітал", форма 5-З "Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг", форма 11-ОЗ "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)"

Рис. 3. Схема журнально-ордерної форми обліку основних засобів [3, с. 129]

Для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, їх знос призначений Журнал 4. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних і зведених документів (акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів), акта списання, розрахунку амортизації та ін.) [2, с. 147].

Вибуття основних засобів відображається у графі 4 розділу 1 Журналу 4 у результаті їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від їх використання або невідповідності критеріям визнання активом [2, с. 146].

У тих випадках, коли необхідну аналітичну деталізацію показників за об'єктами обліку на окремих рахунках безпосередньо в журналах забезпечити не можливо, то заздалегідь дані первинних документів в необхідному аналітичному розрізі групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (листах-розшифровках), з яких підсумки записуються до журналів [2, с. 154].

Вилучення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації) - у разі продажу (обміну) і безоплатної передачі оформлюється формою ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів". При передачі іншому підприємству акт складають в двох примірниках, один залишається на підприємстві, другий - на підприємстві до якого передається даний основний засіб. На основі одного з примірників акта працівник, що передає об'єкт, робить відповідний запис у інвентарному списку ОЗ-9.

Акти про списання з обліку основні засоби зберігаються протягом трьох років і одного місяця за умови, що за цей час було проведено документальну перевірку.

За безоплатної передачі основних засобів іншому підприємству або продажу стороннім організаціям на кожний інвентарний об'єкт складають акт за формою ОЗ-1. Відпуск об'єкта основних засобів у порядку реалізації оформлюють товарно-транспортною накладною (рахунком-фактурою), в якій бухгалтерія визначатиме первісну чи відновну вартість об'єкта, нараховуватиме знос за час експлуатації, відпускну ціну, ПДВ та ін. За необхідності до неї може додаватися технічна та інша документація, яка є на підприємстві.

Для списання непридатних об'єктів основних засобів також створюють спеціальну комісію. На об'єкт списання, комісія складає акт на списання основних засобів (форма ОЗ-3), а при списанні вантажного чи легкового автомобіля, причепа або півпричепа - акт на списання автотранспортних засобів (форма ОЗ-4). В акті зазначають: найменування об'єкта, його інвентаризаційний номер, дату введення в експлуатацію, місце експлуатації, первісну вартість, суму нарахованого зносу за час експлуатації, обґрунтування необхідності списання з балансу. В ньому також визначаються витрати

Лімітна забірна картка (ф. М-9), акт-вимога (ф. М-10)

_z_

Розшифровка матеріальних витрат

_ї_

Відомість 5 1 аналітичного обліку запасів

на ліквідацію об'єкта та вартість матеріалів, що мають бути оприбутковані після проведення операції. В акті робиться розрахунок результатів від ліквідації.

В акті на списання автотранспортних засобів, крім цього, зазначають пробіг автомобіля, а при списанні основних засобів, що вибули внаслідок аварії, додають копію акта про аварію, а також пояснення причин аварії і зазначають заходи, вжиті до винних осіб.

Акт на списання складають у двох примірниках. Після затвердження керівником підприємства перший примірник акта передають у бухгалтерію, другий залишають у матеріально відповідальної особи. Він є обґрунтуванням для здачі на склад матеріалів, отриманих у результаті ліквідації об'єкта.

Для отримання аналітичних даних про наявність і рух основних засобів за їхніми класифікаційними ознаками бухгалтерія на підставі підсумкових даних в інвентарних картках (книгах) за звітний місяць заповнює картку обліку руху основних засобів за формою ОЗ-8.

Основні засоби експлуатуються на підприємстві, як правило, не один рік, тому підприємству часто доводиться нести витрати на ремонт, модернізацію та поліпшення основних засобів. Ремонт і поліпшення здійснюються на підставі рішення керівника підприємства, оформленого наказом по підприємству [1, с. 27].

Витрати, пов'язані із проведенням ремонтних робіт, оформляються первинними документами, що підтверджують проведення робіт, отримання послуг сторонніх організацій, придбання необхідних матеріалів, обладнання для ремонту та ін. Наприклад, це можуть бути акти виконаних робіт, накладні, відомості, податкові на владні і т. д. Але після закінчення ремонту основних засобів (модернізації тощо) повинен бути оформлений Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів типової форми № 03-2. Цей акт служить підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій із ремонту, модернізації або з інших поліпшень основних засобів [1, с. 27].

Акт за типовою формою № 03-2 складається при прийманні об'єкта основних засобів після ремонту та підписується працівником, уповноваженим прийняти об'єкт, і представником цеху (підприємства), який виконував ремонт. Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороння організація, акт складається у двох примірниках - по одному для кожної сторони [1, с. 27].

Ремонт основних засобів є не від'ємною частиною їхньої експлуатації. Операції пов'язані з ремонтом мають певний порядок відображення в обліку. На рис. 4 зображена запропонована В.Н. Сердюком схема журнально-ордерної форми обліку поточного ремонту.

Наряд на підрядну роботу та відомості з нарахування заробітної плати

Накопичувальна відомість заробітної плати за напрямками витрат

I

Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2)

Журнал 5.5А (за кредитом рахунку 23)

_^ Головна книга

; + 1_ + _,

Форма 11-ОЗ "Звіт про наявність і рух основних засобів", форма 5-З "Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг"

Рис. 4. Схема журнально-ордерної форми відображення поточного ремонту основних засобів [3, с. 142] Капітальний ремонт основних засобів, у свою чергу,     обліку капітального ремонту (рис. 5 та рис. 6). Перша може  здійснюватися як самим  підприємством так і     (рис. 5) схема передбачає облік ремонту основних засобів сторонніми     організаціями.      В.Н. Сердюком     було     здійсненого самим підприємством, а друга (рис. 6) -запропоновано дві схеми журнально-ордерної форми     найманою сторонньою організацією.

Лімітно-забірна картка (ф. М-9), акт-вимога (ф. М-10)

і

Розшифрування матеріальних витрат І

Відомість 5.1. аналітичного обліку

І

Розшифрування "Капітальний ремонт за місяць"

_ї_

Звіт з капітального ремонту

Журнал 5,5А (за кредитом рахунку 23)

Форма 11-ОЗ "Звіт про наявність і рух основних засобів", Форма 5-З "Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг"

Рис. 5. Схема журнально-ордерної форми обліку капітального ремонту, здійсненого підприємством [3, с. 143]

Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ОЗ-2)

Платіжна вимога-доручення чи рахунок підрядної організації

Звіт з капітального ремонту

з:

Форма 11-ОЗ "Звіт про наявність і рух основних засобів", Форма 5-З "Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг"

Рис. 6. Схема журнально-ордерної форми обліку капітального ремонту здійсненого підрядним способом [3, с. 144] Для визначення доцільності(придатності) подальшого бухгалтер (бухгалтер) та особи, на яких покладено використання об'єкту основних засобів, можливості та відповідальність за збереження об'єктів основних засобів. ефективності його відновлення, а також для оформлення Для участі в роботі комісії можуть запрошуватися документації при вибутті даних об'єктів в організації представники інспекцій, на які відповідно до наказом керівника створюється комісія. До складу якої законодавства покладено функції реєстрації та нагляду на входять відповідні посадові особи, в тому числі головний     окремі види майна.

Наказ керівника про

визначення ліквідаційної комісії

Комісія. Склад Голова: головний інженер або заступник керівника підприємства Члени: начальники відповідних структурних підрозділів, головний бухгалтер, або його заступник, МВО

Керівник

затверджує

Акт списання основних засобів (ОЗ-3, ОЗ-4), приймання-передачі (ОЗ-1)

1 примірник

2 примірник

Бухгалтерія

 

МВО

 

 

 

 

О

 

о

- інвентарна картка обліку ОЗ (ОЗ-6)

- опис інвентарних карток (ОЗ-7)

- картка обліку руху ОЗ (ОЗ-8)

 

 

Оприбуткування вузлів, деталей, матеріалів Акт про приймання ТМЦ

- інвентарний список ОЗ (ОЗ-9)

 

 

Рис. 7. Процедура вибуття основних засобів

До компетенції комісії входить:

- огляд об'єкта основних засобів, що підлягає списанню з використанням необхідної технічної документації, а також даних бухгалтерського обліку, встановлення доцільності (придатності) подальшого використання об'єкта основних засобів, можливості і ефективності його відновлення;

- встановлення причин списання об'єкта основних засобів (фізичний і моральний знос, порушення умов експлуатації, аварії, стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації, тривале невикористання об'єкта для виробництва продукції, виконання робіт та послуг або для управлінських потреб тощо);

- виявлення осіб, з вини яких відбувається передчасне вибуття об'єкта основних засобів, внесення пропозицій про притягнення цих осіб до відповідальності, встановленої законодавством;

- можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів вибуває об'єкта основних засобів та їх оцінка виходячи з поточної ринкової вартості, контроль за вилученням з списаних у складі об'єкта основних засобів кольорових і дорогоцінних металів, визначення ваги і здачі на відповідний склад; здійснення контролю за вилученням з списаних об'єктів основних засобів кольорових і дорогоцінних металів, визначенням їх кількості, ваги;

- складання акта на списання об'єкта основних засобів. Прийняте комісією рішення про списання об'єкта

основних засобів оформляється в акті на списання об'єкта основних засобів з зазначенням даних, що характеризують об'єкт основних засобів (дата прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку, рік виготовлення або будівництва, час введення в експлуатацію, строк корисного використання, первісна вартість та сума нарахованої амортизації, проведені переоцінки, ремонти, причини вибуття з їх обґрунтуванням, стан основних частин , деталей, вузлів, конструктивних елементів). Акт на списання об'єкта основних засобів затверджується керівником організації.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Є Пиріжок - Документальне оформлення експлуатації та вибуття основних засобів

С Є Пиріжок - Поняття біологічні активи порівняння псбо 30 біологічні активи та мсфз 41 сільське господарство