Л В Титенко - Економічна сутність виробничих запасів - страница 1

Страницы:
1  2 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

УДК 657. 30071: 61

Л.В. Титенко, здобувач кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова правління Державної акціонерної компанії

«Ліки України», м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

АННОТАЦИЯ. Представлен критический обзор существующих в про­фессиональной литературе подходов к определению термина «произ­водственные запасы», что позволяет углубить и уточнить его сущ­ность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственные запасы, материальные ресурсы, оборотные активы.

ABSTRACT. The critical review of existing literature in professional approaches to determining the term «production resources» that gives opportunities to deepen and clarify his essence has been investigated.

KEY WORDS: production resources, material resources, current assets.

АНОТАЦІЯ. Представлено критичний огляд існуючих у фаховій літера­турі підходів до визначення терміну «виробничі запаси», що дає можли­вості поглибити і уточнити його сутність.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: виробничі запаси, матеріальні ресурси, оборотні активи.

Поява в науковій термінології тих чи тих понять носить об'єк­тивний характер, в основі якого лежить узагальнення багаторічної практики. Виробничі запаси — це важлива економічна та облікова категорія, невід'ємна умова функціонування будь-якого підприємст­ва. Вони завжди були об'єктами дослідження багатьох учених, таких як Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безруких, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко, І.А. Бланк, І.Б. Швець, І.А. Бонда-рєва, Р.З. Чейз, Н.Дж. Еквілайн, Р.Ф. Якобс та ін.

Зазначимо, що не дивлячись на значні напрацювання щодо розкриття проблемного питання сутності виробничих запасів, єдиної позиції серед вчених не існує. Це питання потребує подаль­ших досліджень та напрацювань.

Тому метою статті є критичний аналіз існуючих у літературі підходів до визначення терміну «виробничі запаси», що надасть можливість уточнити й поглибити його сутність.

В Україні визначення терміну «запаси» наведено у П(С) БО 9 «Запаси» [3], відповідно до п. 4 якого «запаси — активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госпо-

© Л. В. Титенко, 2011 361дарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством». Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність» [1], активи — це ресурси, контрольовані підприємством внаслідок минулих подій, використання яких як очікується при­зведе до отримання економічних вигод у майбутньому внаслідок будь-якого використання такого запасу.

Необхідно відзначити, що крім П(С)БО 9 в Україні існують інші нормативні документи, спрямовані на регулювання обліку запасів (табл. 1).

Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ» В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ

№ Автор Визначення

1    \ 2 \ 3

1

П(С)БУ 2 [2]

чітко вказано «у статті «Виробничі запаси» показується вар­тість запасів, малоцінних швидкозношуваних предметів, сиро­вини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних на­півфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу»

2

П(С)БУ 9 [3]

виробничі запаси — сировина, основні матеріали, що комплек­тують вироби і інші матеріальні цінності, призначені для виро­бництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуго­вування виробництва і адміністративних потреб

 

 

 

3

П(С)БУ 16

[4]

Визначає склад собівартості продукції. У п. 12 стандарту визначе­но, що «вартість сировини, основних матеріалів, що становлять основу виготовленої продукції, придбаних напівфабрикатів і ком­плектуючих виробів, допоміжних речовин»

 

 

 

4

Методичні рекомендації з бухгалтер­ського обліку запасів [6]

Розкривають сукупний склад запасів для цілей бухгалтерського обліку: сировина основна та допоміжна, матеріали, паливо, за­пасні частини, МШП, НЗВ, ГП, товари у вигляді матеріальних цінностей, що призначені для перепродажу, поточні біологічні активи. Проте в них термін «виробничі запаси» відсутній. Роз­кривається порядок формування первісної вартості запасів, ме­тоди оцінки запасів при їх вибутті

5

План рахун­ків Бухгал­терського обліку [5]

Якщо розглянути План рахунків бухгалтерського обліку, то у ньому передбачено Рахунок 20 «Виробничі запаси» який при­значено для «узагальнення інформації про наявність і рух на­лежних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому чи­слі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільсько­господарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва»

Таким чином, на відміну від П(С)БУ 9 [3], який не пропонує чіткого та одзначного тлумачення терміну «виробничі запаси» для цілей бухгалтерського обліку, План рахунків конкретно вка­зує на їх склад та перелік матеріальних цінностей, що мають об­ліковуватися як виробничі запаси підприємства. Одночасно з цим такі рахунки, як 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та 25 «Напівфабрикати» відповідно до Плану рахунків не вклю­чається до складу виробничих запасів, а обліковуються окремо. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 підкреслюється участь виробничих запасів у всіх видах діяльності, що також ха­рактеризує «виробничі запаси» як важливий об' єкт управління на усіх стадій господарської діяльності, що знайшло віддзеркалення і в економічній літературі.

У той же час П(С)БУ 2 «Баланс» п.21 [2] рекомендує до статті балансу «Виробничі запаси» включати вартість МШП, сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, придбаних напівфаб­рикатів і комплектуючих, запасних частин, тари, будівельних ма­теріалів та інших матеріалів, що споживаються в ході нормально­го операційного циклу. Таким чином, виникає не зрозуміла супе­речливість між положеннями стандартів бухгалтерського обліку та планом рахунків: відповідно до стандартів терміни «запаси» і «виробничі запаси» є тотожними, а згідно з планом рахунків тер­мін «запаси» ширший за термін «виробничі запаси».

Одночасно з цим, ми погоджуємося з думкою авторів [15], які вважають, що поділ запасів на сировину, матеріали, паливо та ін. досить умовний, тому що в межах одного підприємства те, що вчора було придбано як товар, завтра може стати сировиною або матеріалами, і навпаки. Наприклад, будівельні матеріали можуть стати паливом, а паливо сировиною залежно від видів діяльності, які здійснює, тобто це залежить не від якісних характеристик, джерела надходження або інших показників, а виключно від при­значення запасів. Тим більше, що один і той же вид запасу може бути одночасно, наприклад, і матеріалом, і паливом. У цьому ви­падку їх відносять до тих або інших видів запасів за ознакою пе­реваги використання на конкретному підприємстві. Проте, ми дотримуємося тієї позиції, що для цілей ефективного інформа­ційного заперечення керівництва підприємства інформацією про склад, структуру, вартість та рух саме виробничих запасів до їх складу доречно віднести ті запаси, перелік яких запропоновано в Плані рахунків бухгалтерського обліку. На нашу думку, такийпідхід якнайповніше відповідає функціональному призначенню виробничих запасів.

Найпоширенішою характеристикою «виробничих запасів» до введення національних стандартів було наступне: виробничі запаси — це «.. .засоби, що знаходяться на складах споживачів, виробницт­ва, призначені для виробничого споживання, але що ще не вступили у виробничий процес» [26, с. 69]. Це визначення не зовсім прийнятно при віддзеркаленні використання цього об' єкту, оскільки при цьому також робиться акцент на зберіганні ресурсів.

Таблиця 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

І І Автор І Визначення І

її 2 3

1

Ф.Ф. Бутинець [14, c. 313]

виробничі запаси — активи, які використовують­ся для подальшого продажу, використання під час виробництва продукції, виконання робіт і на­дання послуг, а також управління підприємством

2

І.А. Бланк [10, с. 133]

запаси товарно-матеріальних цінностей — вироб­ничі запаси (запаси сировини, матеріалів і напів­фабрикатів) і запаси готової продукції

3

А.А. Оглобін [20, с. 31]

виробничі запаси — сплачені споживачем сиро­вина, матеріали, покупні напівфабрикати, що не вступили ще у виробничий процес

4

А.А. Шомштейн [30, с. 29]

виробничі запаси — сировина, матеріали, напів­фабрикати та ін., що поступили на склади під­приємства, тобто виробництва, що вступили в сферу, але що ще не знаходяться в процесі вироб­ничого споживання

5

В. В. Іваниєнко [17, с. 252]

виробничі запаси — це матеріальні ресурси, що знаходяться на складах фірми (сировина, матері­али, покупні напівфабрикати, що комплектують вироби, паливо і пальне, тара і тарні матеріали, запасні частини для ремонту, інструменти та ін.), призначені для виробничого споживання, але що ще не поступили у виробництво

6

І.Б. Швец, [29, с. 14]

виробничі запаси є матеріальними оборотними активами підприємств, є головною умовою здій­снення необхідного виробничого процесу

7

П.С. Безруких [8]

під виробничими запасами розуміють різні речо­ві елементи виробництва, що використовуються в якості предметів праці у виробничому та іншо­му господарчих процесів

Закінчення табл. 2

І Автор І Визначення І

l\ 2 3

8

В.М. Бойко [9]

під виробничими запасами розуміють засоби ви­робництва, що надійшли на підприємство і ще не використовуються у виробничому процесі

9

А.Б. Борисов [11]

виробничі запаси уявляють собою сукупність усіх матеріалів, які має підприємство, частина оборотних засобів підприємства, які ще не вклю­чені у процес виробництва, але надійшли на ро­бочі місця

10

В. Сонко [23]

під виробничими запасами розуміють накопичені ресурси, що перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва

11

Р.В. Кружкова, В.А. Даєнічева та ін. [21, c. 5]

під виробничими запасами розуміють матеріаль­ні цінності, що знаходяться на складі підпри­ємств виробничої сфери і призначені для пода­льшого використання; товарні запаси — матеріальні цінності, які знаходяться на складі, але призначені для продажу, але обидва види за­пасів представляють собою складські запаси

12

Пушкар М.С. [22, с. 74]

під виробничими запасами розуміє запаси засобів виробництва, які знаходяться на складах суб'єкта господарювання і необхідні для забезпечення безпе­рервного виробничого процесу, причому це лише ті предмети праці, які ще не задіяні у процесі вироб­ництва і зберігають свою натурально-речову форму

 

 

 

13

В. Стівенсон [25, c. 556]

під матеріально-виробничими запасами розуміє «резерв матеріальних цінностей підприємства»

14

Н. Білова,

А. Бобро та ін.

[24, с. 326]

Виробничі запаси — матеріали, паливо, запасні частини, насіння, корма, а також малоцінні і швидкозношувані предмети. Виробничі запаси беруть участь у виробництві і використовуються впродовж операційного циклу

15

В.В. Ковальов [18, с. 518]

Виробничі запаси вважає частиною оборотних засо­бів підприємства. Визначає, що до їх складу входить сировина, матеріали, МШБ, незавершене виробниц­тво, готова продукція та товари для перепродажу

16

Р.Б. Чейз, Н.Дж. Еквілайн та Р.Ф. Якобс

[28, c. 469]

підрозділяють виробничі запаси на сировину, го­тову (кінцеву) продукцію, комплектуючі, допо­міжні матеріали і незавершене виробництво

Проаналізувавши погляди сучасних економістів на економіч­ну категорію «виробничі запаси» (табл. 2) можна зауважити, що, наприклад, у роботах Ф.Ф. Бутинця [14] не відображаються дже­рела покриття витрат на виробничі запаси. У роботах А. А. Огло-біна [20] виробничі запаси розглядаються з точки зору витрат підприємства на їх придбання, що нівелює таку характерну особ­ливість запасів, як частина оборотних активів підприємства. Такі економісти, як В.В. Іваниєнко [17] і А.А. Шомштейн [30, с. 29] розглядають виробничі витрати як сукупність певних видів сиро­вини і матеріалів, проте, не вказують на терміни їх споживання та джерела фінансування. Б. Швец не розкриває економічну приро­ду виробничих запасів, а вважає їх частиною оборотних активів і чинником виробничого процесу [29]. В.М. Бойко вважає вироб­ничими запасами засоби виробництва, які ще не використані у виробничому процесі, проте, таке визначення, на нашу думку, є досить узагальненим і не дає можливість чітко відокремити ви­робничі запаси у структурі активів підприємства [9]. А.Б. Бори­сов пропонує вважати виробничими запасами частину оборотних засобів підприємства, які ще не використані, проте надішли на робочі місця [11] . На нашу думку таке визначення має досить обмежені критерії, тому що не зрозуміло яким чином класифіку­вати запаси, які зберігаються на складі для виробничих потреб. У той же час, Р.В. Кружкова, В.А. Даєнічева та ін. [21, c. 5] вироб­ничими запасами вважають саме запаси на складах підприємства і також не має вказівок стосовно термінів використання запасів та джерел використання. Досить ґрунтовним, на наш погляд, є визначення виробничих запасів надане Н. Білова, А. Бобро та ін. [24, с. 326], які вказують на склад та терміни використання вироб­ничих запасів, проте, у їх визначенні також відсутні рекомендації стосовно джерел відшкодування витрат на їх придбання. Прове­дені дослідження показують, що ряд авторів до виробничих запа­сів, як частини предметів праці не відносять малоцінні швидко­зношувані предмети [7; 16; 19] та незавершене виробництво [12;

13; 29].

Така відмінність у трактуванні свідчать про те, що розкриття суті будь-якої економічної категорії залежить від вибраного під­ходу до її визначення.

Отже, на нашу думку, для цілей бухгалтерського обліку тлу­мачення терміну «виробничі запаси», як облікової категорії має містити такі основні моменти, як визначення термінів і напрямківвикористання, а також джерел відшкодування вартості виробни­чих запасів. Таким чином, ми пропонуємо використовувати на­ступне уточнене визначення: виробничі запаси — це частина ма­теріальних ресурсів підприємства, які представляють собою сукупність предметів праці, які знаходяться на підприємстві у ви­гляді сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів та ком­плектуючих, палива, тари і тарних матеріалів, будівельних мате­ріалів, запасних частин та інших матеріалів, що складають мате­ріальну основу продукції підприємства, надають їй необхідних якостей, приймають участь у виробництві протягом одного виро­бничого циклу і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

На відміну від існуючих визначень, запропоноване поняття «виробничі запаси» підкреслює матеріальну та витратну природу виробничих запасів, одночасно з цим відокремлює їх від сукуп­них матеріальних ресурсів підприємства, визначає джерела від­шкодування їх вартості.

Література

1. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї­ні» від 16.07.99 №996-14-ВР.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: За­тверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зі змінами та доповненнями.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: За­тверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: За­тверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об­ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підпри­ємств і організацій: Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 893/4186.

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: За­тверджені наказом Мінфіну України від 10.02. 2007 р. №2.

7. Правила застосування обігу і повернення засобів упаковки бага­торазового використання на Україні: Затверджені наказом Міндержре-сурсів України від 16.06.92 р. № 15.

8. Безруких П.С. Бухгалтерский учет / Безруких П.С. — М.: Бухгал­терский учет, 2002. — 719 с.

9. Бизнес: словник-довідник / укл. В. Бойко та ін. — К.: Україна, 1995. — 157 с.

10. БланкИ.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. — 528 с.

11. Большой экономический словарь [Сост. А. Борисов и др.]. М.: Книжный мир, 2004. — 895 с.

12. Бухгалтерский учёт: Учебник / П.С. Безруких, А.Н. Кашаев, И.П. Ко­миссарова, Д. Рогулин: 3-е изд., перераб. и доп. М.: Бухгалтерський учёт, 1996. — 576 с.

13. Бухгалтерский учёт: Учебник / П.С.Безруких, В.Б. Иванкевич, Н.П. Кондратов и др.; Под ред. П.С. Безруких: 2-е изд., пере раб. и доп.

М.: Финансы и статистика, 1988. — 408 с.

14. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посіб. для студентів спец. 7050106 «Облік і аудит / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Ге-расимчук. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

15. В. Карєв, В. Лаврєнов, О. Міронов, В. Вареня, В. Барон. Облік за­пасів // Дебет — Кредит. — №6. — 2000.

16. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.

17. Иваниенко В.В. Финансовый анализ: Учеб. пособ. — 2-е изд.Х.: ИД «ИНЖЕК», 2003. — 176 с.

18. Ковалев В.В. Введение в фінансовий менеджмент. М.: Финан­сы и статистика, 1999. — 768 с.

19. Маргулис А.Ш. Бухгалтерский учёт в отраслях народного хозяйс­тва: 6-е изд., перераб. М.: Финансы, 1979. — 414 с.

20. Оглобин А.А. Планирование и контроль запасов материальных ресурсов предприятий в условиях новой экономической реформы: Дис. канд. эк. наук: 08.00.21. — Свердловск, 1989. — 243 с.

21. Организация, планирование и управление производством на предприятиях пищевой промышленности / Р.В.Кружкова, В.А.Даени-чева, С.С.Елагина и др.; под ред. Р.В.Кружковой: 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. —495 с.

22. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерсь­кого обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти). — Тернопіль: Економічна думка, 1999. — 422 с.

23. Сонько В. Бухгалтерський облік: [навч. посібн. для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищ. навч. закл.] / В. Сонько. — Терно­піль: Астон, 2005. — 496 с.

24. Справжній бух облік: 3-тє вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2008. — 1264 с.

25. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством / Пер. с англ.

М: ООО «Издательство Лаборатория Базовых знаний» ЗАО «Изда­тельство БИНОМ», 1998. — 298 с.

26. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — Львів: ЛБІ НБУ, 2000. — 485 с.

27. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навчально-методичний посібник. — К.: ТОВ «А.С.К», 1996. — 512с.

28. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент: 8-е изд. / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. —704 с.

29. Швец И.Б., Бондарева И.А. Управление производственными за­пасами на предприятии: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. Донецк, 2003. — 182 с.

30. Шомштейн А.А. Нормирование материальных ресурсов, произ­водственных запасов и характеристика применяемых материалов (ме­тод. материалы). М.: ЦБТИМС, 1968. — 309 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л В Титенко - Вплив первісної вартості виробничих запасів на вартість готових лікарських засобів

Л В Титенко - Економічна сутність виробничих запасів

Л В Титенко - Класифікація виробничих запасів на підприємствах фармацевтичної промисловості