Автор неизвестен - Донецького заснований у 1997 році національного університету - страница 1

Страницы:
1  2 

JJ|£|JJ||£ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Донецького ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

національного університету

Серія В. Економіка і право №2/2009

ЗМІСТ

Економіка

Омельченко   В . Я .,   Козарук   А . Я . Застосування принципів логістики як чинник підвищення експортного

потенціалу вітчизняних підприємств в умовах глобалізації економіки 7 Орєхова   Т . В .,   Голубов   М . І . Аналіз чинників впливу на процес формування сучасних тенденцій на світовому

ринку капіталу 11

Андронова І . В . Роль і місце Середземномор'я в системі зовнішньоекономічної політики ЄС 19 Власова   Т . В .  Сталий розвиток освітнього простору України в контексті формування інноваційної моделі національної

економіки. 24

Гріценко   С . І .,   Свиридко   С . В . Сучасні тенденції розвитку металургійного комплексу України 27

Єсаян   Е . М . Роль фінансового механізму в системі управління діяльністю підприємства 32

Полшков   Ю . М .   Особливості методів стохастичної оптимізації в соціально-економічних системах 37

Монастирський   Г . Л . Модернізаційна парадигма розвитку муніципальної економіки 44

Покришка Д . С . Забезпечення інноваційних процесів в економіці України: інвестиційний аспект 52 Сафонова   В . Є .    Державне регулювання ринкової конкуренції в сфері освітніх послуг вузів: регіональні реалії, версії,

моделі 60 Подлужна   Н . О .,    Кузьміна   Т . Л .   Формування фонду оплати праці на вугільних підприємствах в умовах

фінансово-економічної кризи 66

Васильченко А . В . Анализ будівельного ринку України 71 Виноградова   О . В . Механізми міжнародної передачі технологій України як фактор національної

конкурентоспроможності держави 77 Галіуліна   Г . Л . Діяльність суб'єктів господарювання на ринку капіталу в умовах економічної кризи й економіко-правові

заходи щодо подолання її наслідків 81

Гужва   І . Ю . Міжнародне науково-технічне співробітництво: методи, форми та стратегії 85

Комаров   О . М .   Інноваційний розвиток і конкурентоспроможність держави: взаємозв'язок понять 90

Кузьменко С . В . Напрямок розвитку концепції міжнародних відносин України в умовах світової фінансової кризи 95 Лученок    С . О .   Міжнародний агротуризм: фактори розвитку й напрямку вдосконалювання регулювання в Республіці

Бєларусь 99

Малова   Т . І . Інноваційна модель стратегічного розвитку економіки України - державний аспект 107

Мащенко   Н . Є . Сучасні проблеми розвитку вузу 113

Мітюшкіна   Х . С . Удосконалення оцінки рівня енергетичної безпеки країн в умовах залежності від імпорту енергоносіїв 115

Нагара   М . Б . Аналіз стану та проблеми використання людських ресурсів молокопереробних підприємств 119

Нестерова   О . О . Світові тенденції та особливості сучасного розвитку аутсорсингу кадрових процесів 125

Нікітіна   О . Б . Зовнішньоторговельні фактори підвищення конкурентної позиції України в умовах євроінтеграції 129

Петрунін   В . Ю . Проблеми інвестування в людський капітал в сучасних умовах 134

Свідрак   Е . В . Вільні економічні утворення в Україні: результати діяльності 138

Стрижак   Г . Ю . Інституційний аспект впливу державної влади на трансформаційні процеси в економіці 143

Стрельнікова   Д . А . Оцінка розвитку ринку кондитерських виробів в Україні 147

Смирнов   О . С . Довгі й короткі цикли індустріальної й постіндустріальної епохи 151

Шукліна   В . В . Дослідження закономірностей функціонування світового туристичного ринку в умовах глобалізації 159

Федотов   О . О . Системоутворююча роль держави в інституціональному розвитку інноваційної сфери економіки України 162

Михайлишин   Л . І .   До питання про теоретичні основи розвитку міжнародної економічної діяльності 169

Колєснік   І . М .   Основні тенденції розвитку портових комплексів регіональному аспекті 173

Рожук О . Є . Організаційно-економічні засади розвитку ринку міжнародного туризму 177 Ханін    І . Г .,    Поляков    М . В .,    Борматенко    М . В .   Проблема безпеки інформаційних технологій в

інноваційно економіках, що розвиваються, її теоретичні й філософські коріння 183

Рєзник   М . Н .   Корпоративна стратегія як субстанція стратегічного керування 187

Фінанси

Омелянович Л . О . Шляхи подолання фінансової кризи в українському суспільстві 194 Шкваря    Л . В .,    Русакович    В . И .   Російська Федерація в процесах міжнародної міграції капіталу й вплив

глобальної фінансової кризи 196

Борисова   С .E . Вплив фінансової кризи на інвестиційну привабливість країни в умовах глобальної конкуренції 202

Кавун   С .   В .,   Зима   О .   Г .,   Ревак     І .   О . Ранжирування інформації для оцінки її вартості 207

Онищенко С . П . Оптимізація формування та розподілу загально корпоративних ресурсів в процесі розвитку 212 Дорошенко   І . В .,   Дорошенко   І . В .,   Делі   О . О . Діяльність Президента України в період фінансової

кризи 217

Несторов   Л . І . Глобалізація й бідність асиметрія ефектів 221

Логачова   О . В .,     Малишкіна   О . О . Практичні аспекти розвитку екологічного страхування в Україні 225

Марена   Т . В . Сучасні тенденції депозитної та кредитної доларизації економіки України 229

Глушко К . С . Зміст інтелектуальної власності 234 Гулей     А . І .    Міжнародне  інституційне  регулювання  валютно-фінансових  відносин  за умов  інтернаціоналізації та

інформатизації 239

Загорельська   Т . Ю . До проблеми формування системи управління фінансовою безпекою на підприємстві 243

Кізима   Т . О . Податкове навантаження на домогосподарства: теоретичні підходи та методика визначення 248

Кузьменко   С . Напрямок розвитку концепції міжнародних відносин України в умовах світової фінансової кризи 254

Кучеренко В . В . Вплив фінансової кризи на банківську систему України 257 Мірошниченко   О . В . Податок на доходи фізичних осіб як сегмент податкової складової системи економічної безпеки

України 261

Несвет   В . И . Побудова інформаційної системи керування витратами 266

Ростовська   Г . В . Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження 268

Туровцева   І . Г .   Інвестиційні аспекти міжнародного руху транснаціонального капіталу в Європі 273

Право

Антошкіна   В . К .,   Васильченко   Н . В . Договірне регулювання праці в галузевих інститутах трудового та

цивільного права 278 Синєокий    О . В .   До акмеологічної концепції розвитку професіоналізму кримінального переслідування. Психологія

прокурора-криміналіста 281 Лавріненко    О . В .   Природа актів судової влади та їхня роль і значення в регулюванні службово-трудових відносин

працівників органів внутрішніх справ 286 Романюк     О . І . Правовий статус учасників відносин у сфері свободи совісті: порівняльний аналіз законодавства України

та Російської Федерації 292

Фролов   Ю . М .,   Педан   В . І . Актуальні питання визначення виду наміру при здійсненні крадіжок чужого майна 294

Злобін І . В ., Струбіцька Г . Попередження злочинності в контексті основних теорій покарання 297 Алієв   Н . К . Деякі питання диференціації відповідальності за співучасть по кримінальному законодавству Азербайджанської

Республіки 301 Бочарова    О . І .   Корпоративні способи захисту прав та законних інтересів акціонерів при поглинанні акціонерного

товариства 304 Буд а   Т . Й . Удосконалення нормативно-правових засад профорієнтаційної роботи в структурі національного законодавства про

зайнятість 308

Володін   А . В . Доведення суб'єктів господарської діяльності до банкрутства внаслідок недобросовісного господарювання 313

Воробйова   В . О . Проблеми правового забезпечення пенсійної реформи в Україні 318

Гирда   О . Г . Деякі питання застосування концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг в Україні 323

Гончаров   А . В . Поняття та сутність державного управління соціальним захистом населення 326

Жабський   В . Банкрутство та виконавче провадження: усунення суперечностей в правовому регулюванні 329

Жуков   С . В . Спірні та суперечливі питання добровільної ліквідації підприємств за законодавством України 333

Корейба   І . В . Офіційне тлумачення - повноваження Конституційного Суду України 339

Кравцова   К . М . Адміністративна відповідальність за використання обігу пестицидів в сільському господарстві України 344

Крикуненко К . В . Основні офшорні юрисдикції світу: критерії оптимального вибору 347 Кульчицька    О . В .   Правовий статус парламентських об'єднань та його нормативна регламентація в законодавстві

зарубіжних країн 352 Міхайліна   Т . В . Особливості реалізації кримінальної відповідальності та покарання за незаконні дії з програмними та

технічними засобами 355

Нікольська   О . В . Розсуд при застосуванні норм конституції України 361

Олейников   В . В . Теоретико-правові погляди В.Г. Кукольника 366

Ол i йничук   Р . П . Об'єктивні та суб'єктивні ознаки групового порушення громадського порядку 369

Петрикін   О . Ю . Правовий режим об'єкта незавершеного будівництва 373

Пілігрим Г . С . Суб'єкти та об'єкт комунальних концесійних правовідносин 376 Проскуряков    П . Д .   Проблеми структурування системи й характеристики змісту принципів правового регулювання

трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ України (у контексті аналізу сучасних наукових розробок) 382 Ярчук    В . С .   Трудовий договір в умовах становлення ринкової економіки в Україні: проблемні питання дефінування та

онтолого-правової характеристики 388 Краковская    А . Є .   Соціальні права людини і громадянина як визначальна детермінанта еволюції соціальної функції

держави 394

Наукове життя

Круглий стіл «Подолання наслідків економічної кризи у старопромислових регіонах України» 400

Про загальні збори академії економічних наук України 405

Літня школа як одна з форм підвищення якості підготовки фахівців 412

Сьома міжнародна наукова конференція «Проблеми й перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи 415 в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ»

Круглий стіл «Конституційна реформа: погляди донеччан» 425

Замойський І.Е. Рецензія на монографію Валітова С.С. "Правове регулювання конкуренції в Україні" 433

Вестник Донецкого национального университета

Серия В. Экономика и право №2/2009

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Омельченко    В . Я .,    Козарук    А . Я .   Применение принципов логистики как фактор повышения экспортного

потенциала отечественных предприятий в условиях глобализации экономики 7 Орехова   Т . В .,   Голубов   М . И .  Анализ факторов влияния на процесс формирования современных тенденций на

мировом рынке капитала 11

Андронова И . В . Роль и место Средиземноморья в системе внешнеэкономической политики ЕС 19 Власова   Т . В .    Устойчивое развитие образовательного пространства Украины в контексте формирования инновационной

модели национальной экономики. 24

Гриценко   С . И ,   Свиридко   С . В . Современные тенденции развития металлургической отрасли Украины 27

Полшков   Ю . Н .   Особенности метода стохастической оптимизации в социально-экономических системах 32

Есаян   Э . М . Роль финансового механизма в системе управления деятельностью предприятия 37

Монастырский   Г . Л . Модернизационная парадигма развития муниципальной экономики 44

Покрышка Д . С . Обеспечение инновационных процессов в экономике Украины: инвестиционный аспект 52 Сафонова   В . Е .  Государственное регулирование конкуренции в сфере образовательных услуг вузов: региональные реалии,

версии, модели 60 Подлужная   Н . А .,   Кузьмина   Т . Л .  Формирование фонда оплаты труда на угольных предприятиях в условиях

финансово-экономического кризиса 66

Васильченко А . В . Анализ строительного рынка Украины 71 Виноградова      О . В .     Механизмы   международной   передачи   технологий   Украины   как   фактор национальной

конкурентоспособности государства 77 Галиулина    А . Л .   Деятельность субъектов хозяйствования на рынке капитала в условиях экономического кризиса и

экономико-правовые мероприятия по преодолению ее следствий 81

Гужва   И . Ю . Международное научно-техническое сотрудничество: методы, формы и стратегии 85

Комаров   А . Н . Инновационное развитие и конкурентоспособность государства: взаимосвязь понятий 90

Кузьменко С.В. Направление развития концепции международных отношений Украины в условиях мирового финансового кризиса 95 Лученок    С . О .   Международный агротуризм: факторы развития и направления усовершенствования регулирования в

Республике Беларусь 99

Малова   Т . И . Инновационная модель стратегического развития экономики Украины - государственный аспект 107

Мащенко Н . Е . Современные проблемы развития вуза 113 Митюшкина   К . С .  Усовершенствование   оценки уровня энергетической безопасности стран в условиях зависимости от

импорта энергоресурсов 115

Нагара   М . Б . Анализ состояния и проблемы использования человеческих ресурсов молокоперерабатывающих предприятий 119

Нестерова   О . А . Мировые тенденции и особенности современного развития аутсорсинга кадровых процессов 125

Никитина   О . Б . Внешнеторговые факторы повышения конкурентной позиции Украины в условиях евроинтеграции 129

Петрунин   В . Ю . Проблемы инвестирования в человеческий капитал в современных условиях 134

Свидрак   Э . В . Свободные экономические образования в Украине: результаты деятельности 138

Стрижак   А . Ю . Институциональный аспект влияния государственной власти на трансформационные процессы в экономике 143

Стрельникова   Д . А . Оценка развития рынка кондитерских изделий в Украине 147

Смирнов А . С . Длинные и короткие циклы индустриальной и постиндустриальной эпохи 151 Шуклина    В . В .   Исследование закономерностей    функционирования    мирового туристического    рынка в условиях

глобализации 159 Федотов    А . А .   Системообразующая  роль государства в институциональном  развитии инновационной сферы экономики

Украины 162

Михайлишин   Л . И . К вопросу о теоретических основах развития международной экономической деятельности 169

Колесник   И . М . Основные тенденции развития портовых комплексов региональном аспекте 173

Рожук О . Е . Организационно-экономические основы развития рынка международного туризма 177 Ханин   И . Г .,   Поляков   М . В .,   Борматенко   Н . В . Проблема безопасности информационных технологий

в инновационно развивающих экономиках, ее теоретические и философские корни 183

Резник   М . Н . Корпоративная стратегия как субстанция стратегического управления 187

Финансы

Омелянович Л . А . Пути преодоления финансового кризиса в украинском обществе 194 Шкваря   Л . В .,   Русакович   В . И . Российская Федерация в процессах международной миграции капитала и влияние

глобального финансового кризиса 196 Борисова    С . Е .   Влияние финансового кризиса на инвестиционную привлекательность страны в условиях глобальной

конкуренции 202

Кавун   С .   В .,   Зима   О .   Г .,   Ревак     І .   О . Ранжирование информации для оценки её стоимости 207

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа