В І Масальський - Досвід співробітництва донну з іноземними освітянськими партнерами у другій половині 90 х 2005 роках - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 37.06 (091)

Масальський Василь Іванович, професор Лаптева Світлана Леонідівна, студентка Донецький національний університет

ДОСВІД СПІВРОБІТНИЦТВА ДонНУ З ІНОЗЕМНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 90-х - 2005 роках

Одним з перспективних напрямків діяльності, здатної забезпечити гармонійний розвиток сучасної світової спільноти, сприяти подоланню економічних, соціальних, духовних і політичних кризових явищ є міжнародне співробітництво на рівні різноманітних соціальних інституцій - держав, організацій, установ і, навіть, окремих людей. Плідні і вагомі наслідки на цьому шляху дає міжнародне співробітництво на рівні вищих навчальних закладів (далі ВНЗ). Таке співробітництво передбачає участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну викладачами, студентами, аспірантами і науковими працівниками; організацію міжнародних конференцій, симпозіумів і конгресів, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах тощо [1,с.10]. Накопичений у другій пол. 90-х - 2005 роках вищими навчальними закладами досвід дозволяє розглянути це питання досить предметно, проаналізувати його позитивні сторони, визначити недоліки та проблеми, окреслити перспективи на майбутнє.

У низці провідних ВНЗів України, чию діяльність на вказаному напрямку визнано як показову, є Донецький національний університет (далі - ДонНУ). Так, за оприлюдненим у травні 2007 року рейтингом вітчизняних університетів, проведеним співробітниками міжнародного центру ЮНЕСКО-САПЕС, ДонНУ займає почесне сьоме місце серед усіх ВНЗів України III-ІУ рівня акредитації [21,с.5]. Враховуючи ці обставини, автори роблять спробу розглянути найбільш важливі типові та інноваційні напрямки розвитку міжнародного співробітництва ДонНУ, які є цінними з теоретичної і практичної точок зору,особливо для тих вищих навчальних закладів, які здійснюють відповідну діяльність.

Слід зазначити, що питання міжнародного співробітництва ВНЗів України не залишилось поза увагою наукових дослідників, серед яких - фахівці історичного, економічного, соціологічного, правового та інших напрямків.

Важливу роль для розуміння головних тенденцій розвитку досліджуваної сфери відіграли праці загальнотеоретичного характеру, зокрема, фундаментальна монографія "Україна: досвід та проблеми державотворення", яка присвячена новітній історії України, а саме - утворенню та розбудові незалежної держави. Її автор - В.М.Литвин простежує також процеси, що відбулися у вищій освіті з моменту здобуття Україною державної незалежності [12,с.500-542]. У його наступній праці "Україна на межі тисячоліть (1999-2000 р.р.)" майже цілий розділ присвячено аналізу процесу реформування вищої школи у контексті входження її в міжнародний освітній простір [11,с.301-357]. Чималу роль в усвідомленні напрямів і процесів міжнародного співробітництва українських ВНЗів відіграла також фундаментальна монографія О.І.Навроцького "Вища школа України в умовах трансформації суспільства" [15,240с.]. Однак, вищевказані наукові праці носять узагальнюючий характер; їх автори не ставили перед собою завдання розкрити конкретні особливості міжнародного співробітництва українських ВНЗів, зокрема ДонНУ.

Спеціальні історичні дослідження, у яких значною мірою висвітлено досвід міжнародного співробітництва ДонНУ, з'явилися не так давно. Зокрема, це колективні монографії "Донецький національний університет" за загальною редакцією ректора В.П.Шевченка у її першому (1998 р.) [8,158с.] і другому (2002 р) виданнях [9,340с.], ювілейна монографія "Учені Донецького національного університету" [17,с.15-27], а також низка наукових та інформаційних статей, зокрема В. І. Масальського "Донецький національний університет як дійовий осередок фундаментальної освіти, науки і культури" [14], публікація М. П. Іваніцина "Плідне міжнародне співробітництво" [16,с.1]. Цікаві факти було почерпнуто з матеріалів науково-практичної конференції

"Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти", що відбулася в ДонНУ у квітні 2006 року [18,278с.], з публікацій університетських багатотиражок [16,с.1-2], обласної газети "Наш дім" [10,с.4], республіканської -"Освіта" [1,с.10-11]. Але, на жаль, навіть у цих спеціальних публікаціях не знайшов свого повного відображення увесь комплекс напрямів і заходів щодо міжнародного співробітництва ДонНУ у визначений темою час. Саме це і надихнуло авторів на проведення спеціального дослідження досвіду практичного співробітництва ДонНУ з іноземними освітянськими партнерами у другій половині 90-х - 2005 роках, який за своїм змістом є не тільки показовим, але й багато у чому повчальним.

Одним з головних напрямів практичної діяльності ДонНУ у сфері міжнародного співробітництва з іноземними, освітянськими партнерами стали розробка стратегічної політики, програм і конкретних заходів щодо їх реалізації. Ці питання протягом всього досліджуваного періоду були предметом постійної уваги і систематичних обговорень на засіданнях ректорату, вченої і гуманітарної рад, факультетських колективів та спеціальних підрозділів ДонНУ. Головна мета таких заходів полягала в тому, щоб університет, незважаючи на чисельні фінансові та інші труднощі, у цей складний період не замкнувся лише на внутрішніх проблемах, а продовжував активну інтеграцію у світовий освітянський простір.

Найбільших успіхів у визначеному напрямку діяльності в цей час ДонНУ досяг в організації чисельних представницьких зустрічей, обговоренні умов і укладанні міжнародних договорів та угод з іноземними освітянськими партнерами, представниками як близького, так і далекого зарубіжжя.

Широкий спектр міжнародної діяльності передбачала Програма співробітництва на 1997 - 2002 р.р., укладена 10 червня 1997 року між ДонНУ та Куйнс Університетом з Бангладеш. У відповідності до цієї угоди, ДонНУ і Куйнс Університет здійснювали співробітництво переважно у таких галузях:

- підготовка іноземних студентів за фахом;

- обмін новими інформаційними технологіями та обчислювальною технікою;

- співробітництво у галузях фізики, радіофізики, нових технологій та матеріалів, екології;

- підготовка бангладешських студентів з гуманітарних дисциплін, таких як: східні мови, історія, релігія, правознавство, економіка, філософія тощо [4,спр.1,с.41].

Пізніше, у 2000 році, з метою здійснення співробітництва в галузі викладання, наукових досліджень, підготовки спеціалістів і різних обмінів було укладено Договір про співробітництво між австралійським університетом та

ДонНУ.

Подібна робота передбачалась і Договором про співробітництво у галузі освіти, науки та обміну між м. Ніш (Югославія) і Донецьким державним університетом, який було укладено 07.04.2000 р. Він мав на меті розвиток співробітництва за такими напрямками:

- міжнародна   економіка;    економіка   підприємств;   маркетинг та менеджмент; управління трудовими ресурсами.

Відповідно до статті 2-ї даного договору, співробітництво базувалося на взаємовигідному обміні викладачами, аспірантами, студентами, а також науковою, навчальною та освітньою інформацією. У свою чергу стаття 5-та передбачала регулярну організацію і здійснення обміну студентами за програмами літніх шкіл та практики [5, спр.1,с.26-32].

З 2001 року співпрацю за економічним напрямом передбачав Договір про співробітництво між Торгівельно-економічним університетом споживацької кооперації (Білорусь) та ДонНУ. Він передбачав організувати процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також обміну спеціалістами з метою їх стажування [7,спр.5,с.19-21].

У 2002/03 навч.році було проведено низку переговорних зустрічей, за підсумками яких укладено Угоди між Університетом Суецького каналу (Єгипет) та Донецьким національним університетом. Ними передбачалосяспівробітництво між двома університетами у сферах викладання, здійснення наукових досліджень, а також обмін студентами або групами студентів для короткотермінового стажування [6, спр.1,с.308-309].

У визначеному напрямку діяльності ДонНУ плідними були і наступні 2003-2005 роки. У цей час проведено декілька зустрічей і переговори з представниками головного інституту гірничої справи (м.Катовіце, Польща) завершилися підписанням 28 листопада 2003 року Договору про співпрацю, де передбачалося здійснення взаємної підготовки студентів у сферах промисловості і охорони навколишнього середовища [7,спр.7,с.31-38].

У цьому ж 2003 році складено і прийнято до практичної реалізації Договір про науково-педагогічне і ділове співробітництво між ДонНУ та Шверинським університетом економіки (Німеччина). Порафійований сторонами 12.05.2003 р. Договір передбачав співробітництво у таких галузях освіти, як підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, студентський обмін, спільні наукові дослідження і звіти. Сторони договору підтримали також обмін науковими працівниками, аспірантами, студентами у рамках їх відрядження до ВНЗ відповідних країн [6,спр.2,с.267-278].

Протягом 2004 року здійснювалася значна підготовча робота до організації співробітництва між ДонНУ і провідним ВНЗ Росії - Санкт-Петербурзьким державним університетом. Наприкінці 2004 - початку 2005 року переговорний процес було урочисто завершено підписанням 06.02.2005 р. Договору про співробітництво, яким передбачалася реалізація програми обміну студентами, що навчалися за економічними спеціальностям у ДонНУ та СПбДУ. До неї були залучені представники кафедр статистики, обліку і економічного аналізу; комерції та управління персоналом; фінансових, кредитних і міжнародних економічних відносин; економіки та управління, а також економічної теорії та політики Санкт-Петербурзького державного університету [7,спр.8,с.19-27]. Пізніше, 1 вересня 2005 р., між ДонНУ та СПбДУ було укладено наступну угоду, за якою сторони зобов' язувалися розвивати та додатково здійснювати співробітництво за такими напрямками:організація спільних освітніх програм основної вищої професійної освіти, програм бакалаврату та магістратури, підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів; підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру по лінії міждержавних угод[7,спр.8,с.61-66].

Отже, вищенаведені документальні факти свідчать про те, що протягом другої половини 90-х - 2005 років, незважаючи на різноманітні труднощі і негаразди, ректорат ДонНУ та керовані ним факультети й інші відповідні підрозділи університету здійснювали цілеспрямовану і плідну роботу з натхнення і підтримки практичних заходів щодо організації співробітництва колективу ДонНУ з іноземними партнерами. Укладені у ці роки між ДонНУ та зарубіжними навчальними закладами міжнародні договори та угоди регламентували відносини партнерів у сфері надання освітянських послуг. Міжнародні договори передбачали здійснення програм бакалаврату, магістратури, підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів, підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру, що плідно відбивалося на тогочасній і майбутній професійній діяльності ДонНУ.

Іншим важливим напрямком міжнародної діяльності ДонНУ стало надання послуг, пов'язаних із здобуттям іноземними громадянами в Україні вищої та післядипломної освіти. Слід зазначити, що ДонНУ почав приймати іноземців на стаціонарне навчання з 1970 року. Саме тоді прибула перша група студентів з Німецької Демократичної Республіки, а через три роки -представники країн Азії, Африки та Латинської Америки [9,с.104]. У 1973 році почав діяти підготовчий факультет для іноземних громадян. Його перший набір складали 107 студентів з 11 країн світу [9,с.104].

З 1992 року дещо змінилася специфіка прийому на навчання до ВНЗів України іноземних громадян: було припинено їх зарахування до студентських лав за рахунок коштів держбюджету. Це призвело до значного скорочення контингенту іноземних студентів. Проте, незважаючи на ці труднощі, здобуття освіти у закладах освіти України ставало дедалі популярнішим серед молоді, особливо з країн Близького та Середнього Сходу, Азії і Африки [15,с.191]. У

2005/06 навч.році на Донеччині у 12 ВНЗах, які мали ліцензію на підготовку іноземних громадян, здобували освіту 1260 посланців країн світу, з них у

ДонНУ - 220 осіб [16,с.2].

Спробуємо простежити, як змінювалася кількість іноземних студентів, що навчалися у ДонНУ впродовж другої половини 90-х - 2005 р.р. На жаль, за відсутності у архівах багатьох фактичних даних, повну динаміку зміни кількості іноземних студентів, залучених до навчання у ДонНУ, встановити не вдалося, а лише за 1999-2005 р.р.

У 1999 році у ДонНУ навчалися студенти з 13 таких держав, як: Бангладеш -4 особи, Бахрейн -1, Індія -3, Йорданія -15, Китай -4, Ліван -1, Нігерія -2, Пакистан -1, Палестина -4, Перу -1, Сирія -24, Судан -1, Туніс -1 [7]. Загалом, освіту в Донецькому національному університеті у 1999 році здобували 62 іноземні громадяни.

У 2000 р. зменшилася і кількість країн (на 5), і кількість іноземних студентів на 10 осіб, а їх контингент мав наступний вигляд: Бангладеш -3 особи, Йорданія -5, Йордан -1, Китай -5, Ліван -1, Палестина -4, Сирія -20, Туніс -13, що загалом складало 52 іноземних студенти [5,спр.1,с.46-49].

У наступному 2001 році можна спостерігати приблизно такі ж показники за назвами країн, а за кількістю - зменшення на 6 осіб: Бангладеш -3 особи, Іран -4, ЙАР -1, Йорданія -6, Китай -10, Ліван -2, Сирія -10, Перу -1, Палестина -2, Туніс -7. Всього 46 іноземних студентів [5,спр.1,с.52-53].

З 2002 року почалася певна стабілізація показників і за кількістю країн і за кількістю контингенту. ДонНУ вже мав 11 освітянських партнерів, серед яких: Бангладеш -2 особи, Іран -2, Йорданія -6, Китай -18, Конго -1, Палестина -1, Ліван -1, Саудівська Аравія -1, Туреччина -2, Сирія -7, Туніс -8. Кількість іноземних студентів збільшилася на 3 особи порівняно з попереднім роком [6,спр.1,с.54-55].

Рік 2003 для Донецького національного університету став, можна вважати, переломним з точки зору відновлення кількості контингенту студентів. На навчання до ДонНУ прибуло 100 громадян з таких держав:

Бангладеш -3, В'єтнам -1, ЙАР -1, Іран -2, Йорданія -7, Китай -58, Марокко -1, Пакистан -2, Нігерія -1, Перу -1, Судан -1, США -1, Туреччина -2, Сирія -27. Переважну частину іноземних    студентів    становили громадяни з Китаю

[6,спр.2,с.61-64].

У 2004 році кількість студентів зросла до 116 осіб за рахунок 1 студента з Грузії та 7 осіб з Росії, що були зараховані на навчання до ДонНУ [7].

Протягом 2005 навч. року контингент іноземних студентів у ДонНУ зріс у порівнянні з попереднім роком більше ніж на 100 осіб і складав загалом 226 іноземців [7,спр.8,с.101].

Аналіз наведених статистичних показників свідчить про те, що і на цьому важливому напрямку міжнародного співробітництва ДонНУ у досліджуваний період мав певні позитивні надбання і досвід.

Наступним напрямом міжнародного співробітництва ДонНУ із зарубіжними навчальними закладами є партнерство у взаємообміні науково-педагогічними кадрами. Партнерство як необхідний механізм ділових відносин є ключовим моментом ефективної і довгострокової діяльності компаній, підприємств, установ, навчальних закладів тощо. Міжнародне партнерство в зв' язку з цим додає співпраці тон значущості, широкоформатного обміну досвідом. У досліджувані роки таке партнерство у вигляді співробітництва здійснювалося шляхом відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів з метою проведення викладацької або наукової роботи відповідно до укладених міжнародних угод України, а також прямих договорів ДонНУ з вищими навчальними закладами поза межами країни, тобто - з іноземними партнерами.

Тільки протягом 2003 - 2004 навчального року різні країни світу з діловими візитами відвідали 68 вчених ДонНУ. У свою чергу колективи економіко-правового, економічного, фізичного факультетів та факультету іноземних мов неодноразово приймали у себе зарубіжних спеціалістів [17.с.2]. Прикладом класичного здійснення міжвузівських контактів стала спільна наукова діяльність викладачів і вчених ДонНУ і Московського державного університету    ім.    М.В. Ломоносова,    регламентована    Договором проспівробітництво у сфері освіти та наукових досліджень, а також договорами, укладеними між факультетами університетів. Так, у рамках існуючої в ті роки угоди, наукове стажування у Москві пройшов декан історичного факультету ДонНУ П. В. Добров, який закінчив у російській столиці роботу над докторською дисертацією і згодом захистив її [10,с.4].

Не менш важливою складовою міжнародного співробітництва ДонНУ у другій половині 90-х - 2005 р.р. стала участь у діяльності міжнародних освітніх організацій. Зокрема, ДонНУ увійшов до складу Асоціації університетів Європи, Євразійської асоціації університетів, а також Асоціації університетів Причорномор'я (AIMOS). У досліджувані роки ДонНУ брав участь у виконанні трьох європейських програм "TEMPUS" - "Управління університетом", "TACIS"- "Економетрія", "TACIS"- «Дистанційне навчання». У процесі такого співробітництва в університеті було створено Центр дистанційної освіти, відкрито магістерську підготовку з прикладної економіки, вдосконалено управління університетом [20].

Співпраця, як впевнилися вище, здійснювалася як в рамках двосторонніх договорів, так і в рамках міжнародних проектів. Серед партнерів ДонНУ - ВНЗ і організації Англії, Болгарії, Німеччини, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Росії, Сербії, США, Вірменії тощо. Серед них: Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Інститут проблем ринку РАН (м. Москва), Санкт-Петербузький державний університет економіки і фінансів; університети м.Сандерленда і м. Ноттінгема (Велика Британія); університет ім. Аристотеля (м.Салоніки Греція); Академія народного господарства ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія); Всеросійський фінансово-економічний університет (м. Москва, Росія); університет м.Кордови (Іспанія); університет м. Барі (Італія); університет м. Утрехта (Нідерланди); технічний університет (м.Відень, Австрія); університет ім. В.Гете, м.Франкфурт на Майні (Німеччина); академія народного господарства (м. Ніш, Сербія); Молдавська економічна академія; Єреванський державний університет; Державна вища професійна школа (м.Калиш, Польща); Комітет ПАЧЕС із економічних,торгових, технологічних і екологічних питань в країнах Чорноморського регіону; Національна Рада з економічної освіти (Нью-Йорк, США); ПАЧЕС -Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва та ін.

[Див.19,с.1].

Позитивний ефект для колективу ДонНУ від співпраці з зарубіжними партнерами виявляється в ознайомленні з сучасними методиками викладання, підвищенні рівня підготовки фахівців і поступовому наближенні до зарубіжних стандартів якості, придбанні досвіду упровадження кредитно-модульної системи освіти, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, спільному написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування за кордоном і обмін досвідом роботи із зарубіжними колегами. Так, завдяки партнерству в рамках міжнародних проектів на економфаці ДонНУ у 2003 / 04 навч.році, створено нову магістерську програму з прикладної економіки, випускники якої разом з державним дипломом магістра одержують сертифікат університету м. Сандерленд, який підтверджує еквівалентність українського диплома магістра англійському диплому магістра [3, с.17-19].

Наслідком співпраці у 90- х - 2005 р.р. стало створення декількох сумісних наукових шкіл і напрямів досліджень. Серед них:

"Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвитку зовнішніх економічних зв' язків " (спільно з ученими з Болгарії, Англії, Німеччини);

"Проблеми і перспективи розвитку співпраці країн Південно-Східної Європи у рамках Організації Чорноморської Економічної Співдружності -ОЧЕС (з ученими Польщі, Вірменії, Молдови, Грузії, Латвії);

"Проблеми удосконалення вищої освіти" ( з ученими Великобританії);

"Розвиток і розміщення продуктивних сил" (спільно з Московським державним університетом ім. М. В. Ломоносова);

"Допомога в пом' якшенні соціальних наслідків реструктуризації вугільної промисловості в Донецькому регіоні" (спільно з університетом м. Сандерленд);

"Промислова і регіональна реструктуризація в Донецькому регіоні: еволюція або інволюція?" (спільно з університетом м. Ноттінгема) та інші.

Одним з прикладів успішної міжнародної співпраці є проведена у вересні 2006 р. міжнародна конференція на тему: "Краща університетська практика -співпраця з підприємствами, присвячена проблемам удосконалення зв'язків між ВНЗ і підприємствами України" [3,с.19].

Отже, колектив ДонНУ у період другої половини 90-х - 2005 років здійснював цікаву (з точки зору накопиченого досвіду) і значущу (з точки зору наукових та економічних надбань) міжнародну співпрацю з іноземними освітянськими партнерами. ЇЇ основними напрямами були: участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну студентами, аспірантами та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів та конгресів, а також участь у міжнародних освітніх на наукових програмах. Виконуючи умови міжнародних угод, керівництво ДонНУ дбало про забезпечення високої якості навчального процесу та пошук кращих шляхів надання освітянських послуг студентам з інших країн. Найбільш масовим та ефективним напрямом співробітництва стала підготовка іноземних студентів з інших країн на міжнародному та основних факультетах.

Поряд з тим, існувала низка об' єктивних труднощів, які негативно впливали на процес поглиблення співробітництва між ДонНУ та іноземними ВНЗ у досліджуваний період. Серед них можна виділити такі: невідрегульованість загального механізму добору та організації навчального процесу у системі ВНЗ України; низький рівень у порівнянні з міжнародними стандартами матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, а також побутових умов для іноземних студентів; відсутність загального механізму визначення плати за навчання іноземних студентів [13,с.261-262].

Тож одним з пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва ДонНУ у другій половині 90 - х - 2005 р. р. було здійснення співпраці з провідними навчальними центрами різних держав світу. Це стало запорукою успіхів на шляху до активної інтеграції у світовий освітянський простір.

Список використаних джерел і літератури

1. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року, № 2984 - III // Освіта, 20 - 27 лютого 2002 р. - С.5 - 12.

2. Про міжнародну діяльність університету і перспективи її вдосконалення: постанова Вченої ради Донецького національного університету від 27.05.2005 р. - Поточний архів Вченої ради ДонНУ.

3. Про стан наукових досліджень на економічному факультеті та напрямки їх удосконалення: довідка. - Донецьк: ДонНУ, 2007. -С.17-19.

4. Поточний архів Вченої ради ДонНУ: річний звіт за 1997/98 навч. рік.

5. Поточний архів Вченої ради ДонНУ: річний звіт за 2000/01 навч. рік.

6. Поточний архів Вченої ради ДонНУ: річний звіт за 2002/03 навч.рік.

7. Поточний архів служби проректора з міжнародних зв'язків ДонНУ за 1996 - 2005 р.р.

8. Донецький державний університет / Ред. кол.: В.П.Шевченко / (відповід.ред.) та ін. - Донецьк: МП "Отечество", 1998.- 160с.

9. Донецький національний університет / Ред. кол.: В. П. Шевченко та ін. Донецьк: Норд-Прес, 2002.- 340 с.

10. Зельдіна Е. Міжвузівське братство // Наш дім, 2001, №12.- С.4.

11. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 р.р.) - К.: Альтернатива, 2000. - 360 с.

12. Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті р.р. ХХ ст.) - К.: Наукова думка, 2002. - 559 с.

13. Масальський В.І. Вища освіта на рубежі ХХ і ХХ1 століть: нові орієнтири розвитку // Вісник Донецького університету, 1998, №1. - С. 258 - 262.

14. Масальський В.І. Донецький національний університет як дієвий осере­док фундаментальної освіти, науки і культури // Схід, 2007.- №1.- С.75-79.

15. Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації

суспільства. - Харків: Основа, 2000. - 240 с.

16. Плідне міжнародне співробітництво // Університетські вісті.-2005.-№11.-С.1.

17. Учені Донецького національного університету / Ред. кол.: В. П. Шевченко (відповід.ред.) та ін.- Донецьк: Норд-Прес, 2006. - 372 с.

18. Збірка матеріалів конференції "Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти", 2006. - С.276 - 278.

19. Шевченко В.П., Москардини А., Власова Т.В. Международные образовательные программы Донецкого национального университета // Університетські вісті, квітень 2006, №6.-С.1.

20. http://www.zerkalo-nedeli.com.ua/ie/show/640/56232; Моя Батьківщина, 2007, 11-20 квітня. - С.5.

АННОТАЦИЯ

Масальский Василий Иванович, Лаптева Светлана Леонидовна.

Опыт сотрудничества ДонНУ с зарубежными партнерами по образовательной сфере во второй половине 90-х - 2005 годах.

Рассматриваются наиболее важные инновационные и типичные направления международного сотрудничества ДонНУ, одного из ведущих вузов Украины, представляющие теоретическую и практическую ценность для других учебных заведений, осуществляющих подобную деятельность.

АНОТАЦІЯ

Масальський Василь Іванович, Лаптева Світлана Леонідівна. Досвід співробітництва ДонНУ з іноземними освітянськими партнерами у другій половині 90-х - 2005 роках.

Розглядаються найбільш важливі інноваційні та типові напрямки міжнародного співробітництва ДонНУ, одного з провідних ВНЗ України, які є цінними з теоретичної і практичної точок зору у першу чергу для тих вищих навчальних закладів, що здійснюють відповідну діяльність.

SUMMARY

Masalskiy Vasiliy Ivanovich, Lapteva Svetlana Leonidovna. Cooexperience of Donetsk National University with foreign partners upon to educational sphere of the second part of 90 - 2005.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В І Масальський - Вища освіта на рубежі xx і xxi століть нові орієнтири розвитку

В І Масальський - Донецький національний університет як дійовий осередок європейського освітнього простору

В І Масальський - Досвід співробітництва донну з іноземними освітянськими партнерами у другій половині 90 х 2005 роках

В І Масальський - З досвіду інформатизації навчання у донецькому державному університеті

В І Масальський - Модернізація вищої освіти як виклик часу