К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові - страница 1

Страницы:
1 

К.М. Медвідь - студентка ПР-91, проф.С.О. Швачко - науковий керівник Сумський державний університет

 

 

Лексична контамінація в сучасній англійській мові

Ключові слова: лексична контамінація, гібрид, бленд, телескопічна одиниця, семантичний компонент

Мова - це «живий організм», який видозмінюється, розвивається. Кожна «жива» мова підвладна дії «вічного двигуна», яким виступає словотвір. «Двигун словотвору -справжній perpetuum mobile», як вважає відомий український мовознавець Іван Романович Вихованець. Механізм словотвору діє без перепочинку, створюючи потрібні слова. Слова переосмислюються, набувають нових значень, змінюють поверхневу та глибинну структури, поповнюють собою корпус інновацій. У нашому дослідженні розглядається один з неординарних способів словотворення, а саме лексична контамінація, яка є значним джерелом поповнення лексичного фонду сучасної англійської мови.

 

Словотвір як мовне явище є і завжди буде залишатися актуальним. В сучасній лінгвістиці явище контамінації як способу словотвору є малодослідженим та лакунарним у науковій картині світу.

Об'єктом дослідження є лексично контаміновані одиниці сучасної англійської мови. Предметом - їх структурно-семантичні особливості. Метою роботи є осмислення:

-         феномену лексичної контамінації;

-         типології лексично контамінованих одиниць в сучасній англійській мові;

-         метазнаків в досліджуваній парадигмі.

Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовуються такі методи та прийоми:

        індуктивний та дедуктивний методи

        морфемний,   словотвірний,   компонентний,   порівняльний, описовий, трансформаційний аналізи

комплексний   системно-функціональний   підхід   до досліджуваного матеріалуМатеріалом дослідження послужили тексти газетних видань англійською мовою за останнє десятиліття (New York Post, Washington Post, Star Tribune, Boston Herald, Daily Telegraph та інші), а також англо-український словник Ю.А.Зацного та А. В. Янкова «Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 століття» (Вінниця: Нова книга, 2008. - 360 с.). Емпіричний матеріал вилучений методом суцільної вибірки, представлений 1000 прикладів контамінованих одиниць.

Лексична контамінація - це процес і результат поєднання структурних елементів двох або більше мовних одиниць на основі їх структурної інтеграції, функціональної та семантичної близькості.

Прикладами лексичної контамінації в сучасній англійській мові є слова типу:

-        Stagflation, що утворилося шляхом поєднання елементів слів stagnation та inflation, «інфляційний застій»;

-        Eurailpass, утворене злиттям компонентів словосполучення European rail pass, означає «проїзний квиток, дійсний для всіх залізниць Європейського союзу»;

-        Pinterest утворене в результаті злиття слів pin та interest, позначає назву популярного веб-сайту, користувачі якого можуть ділитися між собою цікавими фотографіями та картинками.

Аналіз теоретичного матеріалу показав, що жоден з класів слів в сучасній англійській мові не має стільки термінологічних позначень, як клас лексично контамінованих одиниць. До парадигми метазнаків цього явища відносяться: блендінг, гібридизація, телескопія, контракція, словозлиття, лексичне зрощення. Це свідчить про багатоплановість підходів до вивчення проблеми та неоднозначність визначення цього явища. Так,

        представники формального підходу (H. Heller, J. Macris та ін.) виходять лише з форми контамінованих одиниць (тобто характеру усікання їх вихідних компонентів), залишаючи осторонь їх значення;

        представники формально-семантичного підходу (І.М. Берман, Л.А. Тарасова, L. Soudek, J. Vachek) розглядають не тільки план вираження контамінованої одиниці, але і її план змісту.

Не менш складна ситуація склалась у визначенні місця лексичної контамінації в словотворчій системі англійської мови. Так, телескопічні одиниці учені відносять

до:

1)     абревіатурного способу словотвору

2)     словоскладання

3)     складноскорочених слів

4)     контамінації як самостійного способу вербокреації.

У нашій роботі контамінація розглядається як самостійний словотворчий спосіб.Ступінь адекватності термінологічних метазнаків досліджуваного феномену визначений за допомогою формалізації семантичної структури дефініцій стосовно термінів, що вживаються у науковій літературі, а саме: telescope, contraction, blend, hybrid, contamination.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Лінгвістичне значення термінів на позначення контамінованої лексики

Telescope (телескоп)                     Відсутнє лінгвістичне тлумачення [1, 1022]

Contraction (контракція)     Скорочення, стягнення, контрактура, стягнена форма,

контрактура [1, 159]

Contamination                                Контамінація (лінгв.) [1, 157]

(контамінація)

Blend (бленд)                                 Слово-гібрид, утворене шляхом контрактації двох слів

[1, 80]

Hybrid (гібрид)                              Схрещування, гібрид [1, 14]

 

 

 

 

Використовуючи «Англо-російський словник» (составители: Гороть Е.Н., Гончарук С.В., Малимон Л.К. и др., 2012 р., Луцк: Восточно-европейский университет им. Леси Украинки, 2012. - 1176 с.) були проаналізовані лінгвістичні значення даних номінацій.

Було виявлено, що термін telescope (телескоп) не має лінгвістичного тлумачення у зазначеному джерелі [1022].

Тлумачення термінів contraction (контракція) [159] та contamination (контамінація) [157] не мають деталізації в образах алонімів і є вельми узагальненими.

Терміни blend (бленд) та hybrid (гібрид) мають релевантні лінгвістичні значення та можуть розглядатися як метазнаки досліджуваного феномену. Значення даних термінів містять по 2 алоніми, один із яких є для них спільним - гібрид. (СЛАЙД) Термін hybrid відзначається механізмом самоназивання.

За допомогою формули семантичної дистантності С.Г. Бережана (СЛАЙД із формулою) з'ясовано коефіцієнт семантичної близькості обох термінів.

D = 1 - (2*q/m+n) , де

D - семантична дистантність термінів

2 - кількість досліджуваних номінаційq - спільне семантичне представлення дефініцій

m - загальна сума алонімів дефініції 1-ї номінації

n - загальна сума алонімів дефініції 2-ї номінації

Розрахування згідно даних дослідження для термінів blend та hybrid:

D = 1 - (2x1 /2+2) = 0,5.

Шуканий коефіцієнт становить 0,5. Таким чином, терміни blend та hybrid є досить близькими за значенням, але все ж таки не є повністю тотожними. Рівень їх взаємозаміняємості, згідно розрахованому коефіцієнту, становить 50 %, що об'єктивується розхожістю значень розглянутих термінів.

Таким чином, контамінована лексика у нашому дослідженні осмислюється як ендозона процесів блендингу та гібридизації.

До того ж, що цікаво, сам англійський термін «hybrid» (гібрид) є результатом зрощення двох слів half і bred (дієприкметника минулого часу від дієслова breed -породжувати), яке має морфологічну мотивацію.

За принципом семантичної атракції компонентів лексично контаміновані одиниці представляють:

1)           структури, компоненти яких реалізують рівноцінне семантичне наповнення:

Наприклад, Oxbridge = Oxford + Cambridge (Оксбрідж - Оксфордський i Кембріджський університети);

fantabulous = fantastic + fabulous (вражаючий);

begincement = beginning + commencement (початок, відкриття).

2)           контаміновані слова, що реалізують нерівноцінне семантичне наповнення: один компонент виступає в ролі базового, а інший - в ролі модифікатора (словотворчий потенціал цієї групи є найбільшим):

Наприклад, quasar = quasi + stellar (псевдозірка, квазар);

bionics = biology + electronics (біологічний дослід для створення електричного обладнання)

3)           контаміновані слова, що реалізують рівноцінне семантичне навантаження та включають додаткові, виведені з контексту смисли: Наприклад:

bewrecked = bereft + wrecked (позбавлений автомобіля через аварію); meritocracy = merit + aristocracy (правляча eлima).Групи контамінованих слів

(за принципом семантичної атракції)

1.          Контаміновані слова, компоненти яких реалізують рівноцінне семантичне наповнення

2.          Контаміновані слова, що реалізують нерівноцінне семантичне наповнення: один компонент виступає в ролі базового, а інший - в ролі модифікатора (словотворчий потенціал цієї групи є найбільшим)


% представленості

семантичної

атракції

155 16%

 

 

484 48%3. Контаміновані слова, що реалізують рівноцінне семантичне навантаження та включають додаткові, виведені з контексту смисли


361


36%Всього


1000


100%Із таблиці видно, що майже половину з усього числа досліджених одиниць складають бленди, що реалізують нерівноцінне семантичне наповнення, коли 1 компонент є базовим, а інший модифікує його, що експлікується тенденцією англійської мови до лаконічності та спрощення.

 

 

 

Аналіз структурних особливостей уможливлює наступну таксономію телескопічних слів:

1.    Повні телескопічні утворення, що  складаються з двох і більше фрагментарних елементів.

Наприклад: chunnel = channel + tunnel «тунель через протоку»; dinter = dinner + interview «інтерв'ю під час обіду».

2.    Телескопічніні утворення, що складаються з повної основи першого вихідного слова та фрагмента іншого слова:

artmobile = art + automobile «пересувна автовиставка картин і скульптур»; boatel = boat + hotel «готель на березі річки для човнярів».

3.    Телескопізми, що складаються з усіченого фрагмента першого вихідного

слова та повної основи другого, наприклад:

paraglider = parachute + glider «керований парашут»; gravisphere = gravity + sphere «сфера дії гравітації».

4. Утворення, в яких відбувається накладання компонентів (у вимові, або в написанні, або і в тому, і в іншому випадках). Такі телескопізми зазвичай називають гаплологічними. їх характерною особливістю є наявність загального елементу на межі поєднуваних компонентів:

glasphalt = glass + asphalt «матеріал для дорожнього покриття, що складається з суміші скла і асфальту»;

barococo = baroque + rococo «суміш стилів бароко і рококо».

Таблиця 3

Структурно-семантичні особливості телескопічних слів ( «Інновації у словниковому складі англійської мови»)

Типи телескопічних слів за   Кількість телескопічних слів    %-ве  відношення  до загальноїструктурою


кількості телескопічних слів1. З двох фрагментів


396


40%2. З повної основи першого слова та фрагмента основи іншого слова


361


36%3.    З   усіченого фрагмента


90


9%основи    першого    слова та

повної основи другого4. Накладання компонентів 153 обох вихідних слів

 

Всього                                          1000 100%

 

 

Левову частку (40 %) складають бленди, утворені з 2-х і більше фрагментарних елементів у той час, коли найменшу частку (9 %) складають бленди, утворені з усіченого фрагмента основи 1-го слова та повної основи 2-го.

 

Іменники проявляють високу частотну представленість, що об'єктивується дискурсивними потребами газетних і рекламних текстів (топікових об'єктів). Дієслова при цьому представлені ілюзорно (їх лише 5 %), але їх вагомість є вельми актуальною. Щодо цього, поділяємо думку відомого вченого Івана Романовича Вихованця: «На них [іменники] у словнику припадає майже половина. Порівняно із іменником дієслово має слів удвічі менше» [141].

Таблиця 4

Частиномовна представленість телескопічних одиниць англійської мови

Типи контамінованих одиниць за частинами мови Кількість контамінованих слів

%-ве відношення до загальної кількості контамінованих слів

1.Іменники

833

83%

2. Прикметники 122

12%

3. Дієслова 45

5%

Всього

1000

100%

 

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, сутність лексичної контамінації полягає у словотворчій та прагматичній функціях. Зміна формальної сторони вихідних слів виникає у результаті усвідомленого або неусвідомленого прагнення людей знайти номінації референтів. Екстралінгвальні та лінгвальні фактори є взаємодетермінованими іманентною структурою англійської мови.

Причиною появи численних термінів є відсутність чітких критеріїв дефініцій контамінованих одиниц та лакунарність всебічного дослідження феномену.Аналіз семантичної дистантності дефініцій метазнаків досліджуваного об'єкта доводить, що придатними термінологічними номінаціями, на нашу думку, є blend та hybrid.

Контамінація реалізується в ендозоні словотворення за патернами англійської мови. Англійський словотвір продовжує традиції в нових формах словоскладання. Контамінація в період глобалізації, прискорення темпу сучасного існування, набуває сили. Цей процес є живим і динамічним, він включає осмислення продуктивних і непродуктивних моделей, відображаючи процеси еволюції та інволюції в мові.

Значне збільшення кількості слів-зрощень на сторінках англомовної преси та реклами за останні кілька років дозволяє розглядати феномен їх створення як прояв гнучкості та рухливості мови в зображенні складного образу сучасного світу. Феномен контамінації реалізується у трьох модусах: 1) мови, 2) мовлення та 3) комунікативної поведінки.

Екстралінгвальні фактори детермінують утворення гібридних одиниць для позначення нових предметів, явищ з метою реалізації мовної економії, експресії, новизни. Лексичні бленди використовуються для посилення прагматичної спрямованості, збільшення впливу на адресата.

У ручищі тенденцій розвитку лексичного складу сучасної англійської мови інтерес представляє дослідження перспектив гібридного словотворення, порівняльне вивчення одиниць-блендів у дискурсах різного типу.

Страницы:
1 


Похожие статьи

К М Медвідь, С О Швачко - Лексична контамінація в сучасній англійській мові