А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві - страница 1

Страницы:
1 

Посредством формул (1)-(6) можно установить величины плано­вой прибыли и потери гарантированной прибыли фирм.

І.Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. - Минск: ИП „Экоперспек-тива", 1998. - 463 с.

2.Пичугин С.А. Оценка управления инвестиционными строительными проектами // Будівництво України. - 2001. - №3. - С.12-13.

3.Пичугин С.А., Пичугина Т.С. и др. Системный подход к организации строитель­ства в условиях проектно-строительной фирмы // Промышленное и гражданское строи­тельство. - 1993. - №3. - С.17-19.

4.Пичугина Т. С. Методика определения продолжительности строительства про­мышленных комплексов. - Харьков: Вища школа, 1998. - 116 с.

Получено 26.09.2003

 

УДК 69.003.3 А.В.ДМИТРЕНКО

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ

Розглядаються основні методи обліку витрат у будівельній галузі. Звертається увага на документальне оформлення обліку витрат при позамовному й нормативному методах. Розкриті сутність та переваги нормативного методу обліку витрат.

Підприємство будь-якої галузі, займаючись виробництвом проду­кції (робіт, послуг), хоче знати, які витрати для цього необхідні, за якою ціною можна буде продати продукцію і який при цьому буде прибуток. Собівартість продукції є основою ціни, за якою вона прода­ється. Тому важливим при її визначенні є складання планової кальку­ляції собівартості продукції, від чого, в свою чергу, залежить економі­чне благополуччя підприємства. Корисною інформацією для підпри­ємства є порівняння показників планової і фактичної калькуляції в кі­лькісному і грошовому вираженні. Тому підприємства застосовують різні методи обліку витрат.

Для визначення планової і фактичної собівартості будівельно-монтажних робіт (далі - БМР) в будівництві застосовують такі основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості:

1)    по замовленню (позамовний метод);

2)    нормативний метод.

На сучасному етапі існує ряд питань, які потрібно вирішити, ви­користовуючи вказані вище методи обліку витрат. Це, перш за все, виявлення внутрішніх резервів зниження собівартості продукції буді­вельного виробництва шляхом порівняння планової і фактичної каль­куляції, що визначаються за одним з вказаних методів обліку витрат. Треба також з'ясувати, як більш чітко прогнозувати калькулювання внаступних періодах, який з вказаних методів обліку витрат найбільше контролює витрати, як здійснювати своєчасне попередження понадно­рмових витрат при виконанні БМР і який з методів має більше переваг для обліку витрат у будівельних організаціях.

Розглядом цих та інших питань, що стосуються обліку витрат у будівництві, займалися такі фахівці, як Л.Шевченкова [2], яка дослі­джувала особливості позамовного методу обліку витрат та організа­цію обліку фактичних витрат об' єктів будівництва; Н. М.Малюга, Я.В.Лебедзевич, Л.Л.Горецька і Т.В.Давидюк [1], які також звертають увагу на розгляд цього методу із визначенням певних його недоліків та особливості застосування другого методу. М. В.Пошерстник, М. С. Мейксин [3] велику увагу приділяють саме нормативному методу обліку витрат.

Основною проблемою з приводу методів обліку витрат у будіве­льній галузі є вибір одного з методів, за яким більш чітко і оперативно обліковують витрати, своєчасно контролюються перевитрати при ви­конанні БМР і який має найбільше переваг поряд з іншими методами.

Облік витрат на виконання БМР здійснюється по кожному об' єкту калькулювання, що визначається самою будівельною організа­цією, виходячи з технологічного спрямування виробництва незалежно від обраного методу обліку витрат.

Для загальнобудівельних організацій це, як правило, об' єкт буді­вництва, для спеціалізованих - найчастіше вид робіт.

Найбільш поширеним методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції будівельного виробництва є позамовний метод, при якому об' єктом обліку і калькулювання є замовлення (об' єкт буді­вництва, вид робіт тощо) [1]. Сутність цього методу полягає в наступ­ному. При наявності проектно-кошторисної документації і плану фі­нансування будівництва підрядне підприємство видає наказ про поча­ток робіт і включення об'єкта до плану. Плановий відділ на кожний такий об' єкт виписує замовлення, що присвоюється черговий з почат­ку року номер (код, шифр), що надалі обов' язково вносять у всі доку­менти при оформленні.

З метою правильної організації обліку фактичних витрат і відне­сення їх на відповідні об' єкти будівництва бухгалтерія будівельної організації разом з виробничо-технічним і плановим відділами довіль­но розробляє і затверджує облікову номенклатуру шифрів по об' єктах, що будуються [2].

Номенклатура містить систематизований перелік об' єктів, що калькулюються, і номер-шифр, який закріплюється за кожним об' єктом до закінчення БМР і після їх закінчення іншому об' єкту вжене присвоюється.

При формуванні витрат на первинних документах обов' язково проставляються шифри об' єктам, до яких ці витрати відносяться.

Номенклатура видається всім працівникам будівництва, які пов' язані з обліком: виконробам, майстрам, бригадирам, комірникам, економістам, бухгалтерам, механікам і т. д.

Облік виробництва і калькулювання собівартості здійснюють на­ростаючими сумами з початку робіт по кожному об' єкту окремо по фактичній собівартості й кошторисній вартості. Це дозволяє щомісяч­но зіставляти фактичні витрати по кожному об' єкту з кошторисною вартістю і плановою собівартістю і своєчасно виявляти відхилення. На підставі цього в бухгалтерії проводиться облік витрат, який ведеться на кожне замовлення. Прямі витрати обліковують за кожним об'єктом окремо, а накладні розподіляють між об' єктами.

Фактичні витрати групують по статтях витрат. Прямі витрати щомісячно визначають і розподіляють по окремих об'єктах калькулю­вання за прямими ознаками на основі первинних документів.

Що стосується загальновиробничих витрат, то вони розподіля­ються між усіма замовленнями пропорційно базі розподілу (заробітна плата, обсяг БМР та ін. ) при нормальній потужності.

По закінченні місяця фактичні витрати зіставляються з планови­ми і таким чином виявляється економія або перевитрати. Калькуляцію собівартості БМР складають тільки після завершення робіт і здачі об' єкта замовнику. Регістром виконаних БМР є журнал обліку викона­них робіт (типова форма КБ-16), який ведеться майстром. За даними цього журналу складається звітність, нараховується заробітна плата робітникам, визначається обсяг робіт, виконаний будівельними маши­нами і автотранспортом. Калькуляцію собівартості БМР складають тільки після закінчення робіт і здачі об' єкта замовнику.

Собівартість замовлення визначається сумою всіх витрат вироб­ництва з дня відкриття його і до дня виконання і закриття. Звітну каль­куляцію при позамовному методі обліку складають після того, як ро­боти за замовленням будуть повністю виконані.

Нормативний метод обліку витрат на виробництво і калькулю­вання собівартості продукції застосовують для своєчасного попере­дження нераціонального витрачання матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів [3].

Норми виробничих витрат - важливий спосіб управління вироб­ництвом. Вони відображають технічний і організаційний рівень розви­тку підприємства, впливають на економіку і кінцевий результат діяль­ності.

Застосування нормативного методу обліку передбачає створення в будівельній організації системи прогресивних норм і нормативів і на її основі калькуляцій нормативної собівартості робіт, виявлення і облі­ку витрат, пов'язаних з відхиленням від діючих норм і нормативів. Облік ведуть окремо в частині витрат за нормами і в частині витрат, що являють собою відхилення від норм, шляхом документування від­хилень при їх виникненні або із складанням в майбутньому розрахун­ків на базі інвентаризацій чи інших даних.

Залежно від тривалості дії і часу розрахунку норми розподіляються на поточні і планові.

Планові норми передбачаються квартальними і річними планами і розраховуються на основі поточних і діючих в даний час норм (протя­гом кожного звітного місяця). При співставленні фактично виробни­чих витрат із затвердженими поточними нормативами здійснюється аналіз господарської діяльності підприємства, виявляються внутріш­ньовиробничі резерви, визначаються шляхи їх використання, розроб­ляються нові нормативи витрат на наступний звітний період.

Сутність нормативного методу полягає в тому, що до початку бу­дівництва по об' єкту складається нормативна калькуляція на витрати по матеріалах, заробітній платі, експлуатації та утриманню будівель­них машин і механізмів за типовою номенклатурою статей для кальку­лювання собівартості. Основою для розрахунків служать: об'єктний кошторис, проект здійснення робіт, виробничі нормативи, норми ви­трачання матеріалів, калькуляції по оплаті праці й заробітній платі, розрахунки потреби в машинах і механізмах, планово-розрахункові ціни на матеріали.

Для розрахунків нормативної калькуляції використовують:

-         виробничі нормативи (ДБН IV-16-98 або розроблені самостійно );

-         проекти впровадження БМР;

-         кошториси щодо будівельного об' єкта;

-         нормативи щодо праці і заробітної плати;

-         розрахунки потреби в машинах і будівельних механізмах;

-         розрахункові ціни на будівельні матеріали;

-         інші джерела.

Ті або інші виробничі нормативи застосовують залежно від того, хто є замовником об' єкта.

При нормативному методі обліку витрат на виробництво підпри­ємства користуються плановою, нормативною і звітною калькуляцією. Контроль за застосуванням встановлених норм при виконанні БМР здійснюється за допомогою бухгалтерського обліку.

Відхилення від норм показують, як дотримується технологія виго­товлення продукції, норми витрат сировини, матеріалів, витрат праці і т. д. Вони діляться на додатні, що означають економію у витратах, і від' ємні, що викликають їх збільшення.

Додатні відхилення - це економія, що досягається при більш пов­ному використанні сировини з найменшими відходами, при підвищен­ні продуктивності праці, скороченні часу на обробку деталей і на їх збирання.

Від' ємні відхилення - це додаткове використання сировини, мате­ріалів понад встановлені норми і т. д.

Усі випадки відхилень від норм витрат враховують відповідно до сигнальних документів. До них належать: лімітні картки (форми М-8, М-9, М-28), акти на простій, листки на доплату, наряди на відрядну роботу та ін.

Маючи нормативні калькуляції, документи на відхилення від норм в поточному місяці та їх зміни, бухгалтерія розраховує фактичні ви­трати звітного місяця. Розрахунки фактичної собівартості здійснюють за такою формулою:

Фс = Нс ± Вн ± Зн ,

де Фс - фактична собівартість; Нс - нормативна собівартість; Вн -відхилення від норм (економія або перевитрати ); Зн - зміни норм (у бік їх збільшення або зменшення).

У зведеному обліку витрат на виробництво фактичні витрати по­діляються на витрати за нормами, витрати за відхиленнями від норм і змінами норм. Але такий зведений облік можливий тільки по докумен­тованих відхиленнях (за зведеними відомостями відхилень). На прак­тиці ж фактичні зведені витрати основного виробництва по закінченні місяця зіставляються з кошторисними і нормативними витратами. З цією метою складають порівняльну калькуляцію. За цією калькуляці­єю здійснюється аналіз відхилень за кожною позицією, при цьому осо­блива увага приділяється недокументованим відхиленням. За даними аналізу розробляють пропозиції щодо запобігання перевитратам надалі або виявляють необхідність уточнення деяких нормативів.

Розглянувши методи обліку витрат, що застосовують в будівни­цтві, можна зробити висновки щодо ефективності їх використання. По-перше, на сьогодні найбільш поширеним методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції будівельного виробництва є позамовний метод. Але він мало сприяє оперативному керівництву економічними показниками, планова собівартість є усередненим пока­зником і відхилення фактичної собівартості від планової виявляєтьсятільки по закінченні звітного періоду, що не дає достовірного уявлен­ня про раціональне витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. По-друге, при використанні нормативного методу обліку і калькулювання собівартості БМР здійснюється більш оперативне управління виробництвом і з' являється можливість оперативно вияви­ти невикористані внутрішньогосподарські резерви, а також своєчасно попередити нераціональне витрачання матеріальних, трудових і фі­нансових ресурсів. Отже, саме при використанні нормативного методу обліку і калькулювання собівартості БМР можна отримати достовірну інформацію про її величину.

1.Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. по­сібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Малюга Н.М., Лебе-дзевич Я.В., Горецька Л.Л., Давидюк Т.В.; За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 480 с.

2.Шевченкова Л. Расходы и себестоимость строительно-монтажных работ // Ба­ланс. - 2001. - №7. - С. 41- 49.

3.Пошерстник Н.В., Мейксин М.С. Бухгалтерский учет в строительстве: Долго­срочные инвестиции и источники их финансирования. Учет себестоимости строитель­ных работ. Заработная плата в строительстве. - 3 изд., перераб. и доп. - М. - СПб.: Изд.

дом "Герда", 2001. - 590 с.

Отримано 23.07.2003

 

УДК 303.833.5

Т.С.ГПЧУПНА, д-р екон. наук, Н.І.ГОРДІЄНКО, канд. екон. наук

Харківська державна академія міського господарства

ОЦІНКА СИСТЕМ ОБЛІКУ ВИТРАТ

Здійснено аналіз та оцінку різних напрямків обліку, відмінностей між ними, а та­кож порівняння основних систем обліку витрат. Наведено огляд зарубіжної економічної літератури з теми й різні підходи до обліку витрат.

Процеси інтеграції світової економіки вимагають узгодження всі­єї сукупності елементів вітчизняної і світової господарських систем, у тому числі бухгалтерського обліку. Тому перед вітчизняними вченими виникає завдання з огляду на особливості національного обліку мак­симально наблизити його структуру і зміст до світових стандартів. Це сприятиме створенню єдиного внутрішнього ринку об'єднаної Європи, взаємопроникненню і взаємодоповненню структур економік усіх інте­грованих країн.

Інформація управлінського обліку, як правило, є комерційною та­ємницею підприємства. Вона не підлягає опублікуванню і має конфі­денційний характер. Адміністрація підприємства самостійно встанов­лює зміст, терміни і періодичність надання внутрішньої звітності [1].

Страницы:
1 


Похожие статьи

А В Дмитренко - Економіко-правове регулювання спільної діяльності в україні

А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві

А В Дмитренко - Облік доходів і витрат у будівельних організаціях

А В Дмитренко - Удосконалення методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах