О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства - страница 1

Страницы:
1 

7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Фи­нансовый менеджмент. - 2003. - № 6. - С.42-51.

8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

9.Фінанси підприємств / За заг. ред. Г.Г.Кірейцева. - 2-ге вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002 . - 267 с.

 

10.Фінанси підприємств / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. - 6-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.

11.Харко А. Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю під­приємства // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С.87-91.

12.Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. - М.: Финансы и статисти­ка, 2002. - 400 с.

13.Шуміло Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 7. - С.105-111.

Отримано 25.02.2009

 

УДК 658.15

С.В.МІШИНА, О.Ю.МІШИН, кандидати екон. наук

Харківський національний економічний університет

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Удосконалено методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінан­сових ресурсів підприємства за рахунок розробки факторної моделі чистої віддачі влас­них фінансових ресурсів, що грунтується на використанні елементів методики фірми "Дюпон" та показника чистої віддачі і-го виду фінансових ресурсів.

Кожна гривня, вкладена в активи, має бути співставлена з грив­нею, отриманою на ринку фінансових ресурсів, оскільки вона не без­коштовна, за неї підприємство змушене платити за ринковими цінами. А кошти для залучення фінансових ресурсів можуть бути лише у ви­падку, якщо активи використовуються ефективно, тобто приносять економічну вигоду.

Тому не викликає сумнівів необхідність аналізу ефективності ви­користання фінансових ресурсів, перед здійсненням якого слід обрати найбільш ефективний для цього інструментарій, при необхідності роз­робити авторську методику аналізу для конкретного підприємства чи групи підприємств.

А це можливо лише за умови всебічного аналізу і узагальнення уже існуючих у вітчизняній і зарубіжній практиці методів і моделей ефективності використання фінансових ресурсів підприємств.

Аналіз робіт [1-7] показав, що у вітчизняній літературі поняття аналі­зу ефективності використання фінансових ресурсів підприємств зустріча­ється рідко, чим і обумовлена актуальність даного дослідження.

Метою даного дослідження є удосконалення методичного забез­печення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів під­приємства.

В літературі найчастіше мова йде про аналіз ефективності вико­ристання капіталу, який здійснюється за допомогою коефіцієнтів рен­табельності, оборотності та капіталовіддачі усього капіталу, власного капіталу, основного капіталу, оборотного капіталу, позикового капіта­лу та капіталу, який використовується в інвестиційній діяльності під­приємства. Але розрахунку окремих показників ефективності викорис­тання капіталу за вітчизняними методиками недостатньо, оскільки су­ма капіталу не завжди співпадає з сумою фінансових ресурсів, крім того потрібна більш повна комплексна їх оцінка.

У зарубіжній практиці управління капіталом, як на думку І.А.Бланка [3], найбільше розповсюдження отримали такі розробки зарубіжних економістів щодо систем інтегрального фінансового аналі­зу та особливостей їх практичного застосування, як:

1. Дюпонівська система інтегрального аналізу ефективності ви­користання капіталу підприємства розроблена фірмою "Дюпон" (США) і передбачає розбиття коефіцієнта рентабельності власного капіталу на ряд коефіцієнтів його формування, взаємопов'язаних в єдиній системі, а саме на коефіцієнт рентабельності реалізації продук­ції і коефіцієнт оборотності капіталу, який дорівнює за своїм кількіс­ним значенням коефіцієнту капіталовіддачі.

Для інтерпретації результатів, які отримують при використанні "Моделі фірми Дюпон", використовується матриця оцінки результату інтегрального аналізу коефіцієнта рентабельності капіталу підприємс­тва. За допомогою цієї матриці можна виявити основні резерви підвищення рентабельності капіталу підприємства.

2. Система SWOT-аналізу, сутність якого полягає в дослідженні характеру сильних і слабких сторін підприємства відносно можливос­тей використання його капіталу, а також позитивного і негативного впливу окремих зовнішніх (екзогенних) і внутрішніх (ендогенних) фа­кторів на умови його використання. SWOT-аналіз здійснюється пере­важно в графічному вигляді й являє собою комплексне дослідження впливу окремих факторів на потенціал використання капіталу протя­гом певного інтервалу часу.

Об 'єктно-орієнтована система інтегрального аналізу викорис­тання капіталу підприємства розроблена фірмою "Модернсофт" (США) і базується на використанні комп' ютерної технології і спеціа­льного пакету прикладних програм. Основою цієї концепції є предста­влення моделі формування рівня рентабельності власного капіталу увигляді взаємодіючих фінансових блоків, які моделюють "класи" еле­ментів, що безпосередньо формують цей показник. Користувач сам визначає систему таких блоків у залежності від специфіки господар­ської діяльності. Після побудови моделі користувач сам наповнює всі блоки кількісними характеристиками.

4. Інтегральна система портфельного аналізу. Цей аналіз базу­ється на використанні "портфельної теорії", відповідно до якої рівень прибутковості портфеля фондових інструментів розглядається в сис­темі "прибуток - ризик". Згідно з цією теорією можна за рахунок фо­рмування "ефективного портфеля" знизити рівень портфельного ризи­ку і відповідно підвищити співвідношення рівня прибутковості і ризи­ку.

Усі ці системи інтегрального аналізу ефективності використання капіталу, безумовно, мають безліч позитивних сторін і широко засто­совуються в зарубіжній практиці. Але дві останні методики інтеграль­ного аналізу ефективності використання капіталу вимагають від аналі­тиків великої самостійності в підборі показників аналізу і, крім того, відповідного програмного забезпечення для здійснення аналізу за до­помогою комп' ютерної техніки. Сьогодні ж українські підприємства з причини матеріальної незабезпеченості майже не мають змоги викори­стовувати при здійсненні аналізу спеціальні пакети прикладних про­грам. Дієвою є система SWOT-аналізу, але вона не дозволяє оцінити вплив факторів у кількісному виразі.

Тому, на нашу думку, найбільш прийнятною для практичного за­стосування на сучасному етапі розвитку економіки нашої країни є мо­дель фірми "Дюпон". Але, використовувати слід на українських під­приємствах лише алгоритм цієї методики (послідовність дій), а систе­му кількісних показників ефективності використання фінансових ре­сурсів доцільно обирати самостійно залежно від особливостей функці­онування вітчизняних підприємств.

Для удосконалення методичного забезпечення оцінки ефективно­сті використання фінансових ресурсів нами запропонована методика факторного аналізу чистої віддачі власних фінансових ресурсів, яка ґрунтується на використанні окремих елементів методики фірми "Дю­пон" та показника чистої віддачі і-го виду фінансових ресурсів.

Виникає питання, чому до уваги береться показник чистої віддачі фінансових ресурсів, а не капіталу. Як зазначається в більшості вітчиз­няних літературних джерел, капітал - це та частина фінансових ресур­сів, яка приносить дохід, але при розрахунку, наприклад, показника загальної рентабельності капіталу використовується не сума капіталу, а підсумок балансу, тобто загальна сума фінансових ресурсів. Назвапоказника суперечить його економічному змісту. Тому слід розрізняти такі напрямки аналізу, як ефективність використання капіталу і фінан­сових ресурсів, незважаючи на те, що у вітчизняній літературі вони ототожнюються.

На нашу думку, відносно ефективності використання фінансових ресурсів найбільш доцільним є розрахунок показника їх чистої віддачі:

ЧВ. = Ж. , (і) і Фі

де ЧВі - чиста віддача i-го виду фінансових ресурсів; ЧП - чистий прибуток за звітний період; Фі - сума фінансових ресурсів і-го виду на початок звітного періоду.

За формулою (1) можна визначити також показник чистої віддачі за­гальної суми фінансових ресурсів як відношення чистого прибутку за зві­тний період до загальної суми фінансових ресурсів на початок звітного періоду.

З одного боку, прибуток - це один із видів фінансових ресурсів, а з іншого - це результат діяльності підприємства. Цим пояснюється визначення показника віддачі фінансових ресурсів як відношення чис­того прибутку звітного періоду до суми ресурсів за минулий період, що показує, яку суму чистого прибутку отримало підприємство у звіт­ному періоді на кожну гривню наявних на початок звітного періоду фінансових ресурсів. Тобто в даному випадку прибуток розглядається як результат використання загального обсягу ресурсів або окремого їх

виду.

Для більш детальної оцінки ефективності використання фінансо­вих ресурсів доцільно застосовувати факторну модель чистої віддачі і-го виду фінансових ресурсів (рисунок). Таке "розбиття" чистої відда­чі фінансових ресурсів на окремі показники і встановлення взаємо­зв'язків між ними дозволяють від аналізу фінансового стану підприєм­ства перейти до управління його фінансовою, виробничою та інвести­ційною діяльністю в контексті системи бізнесу, розробленої Е.Хелфе-ртом [8].

Згідно з рисунком, факторна модель чистої віддачі власних фі­нансових ресурсів має вигляд:

Рвв=Ра/Кфа , (2) де Рвв - показник чистої віддачі власних фінансових ресурсів; РА -

показник чистої віддачі активів; КФа - коефіцієнт фінансової автоно­мії.

2


Чиста віддача від основної діяльності

Чистий прибуток

 

Виручка

Показник чистої віддачі активів


Ж


Виручка


виробництво


 

 

 

 

 

Г інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінанси

 

 

 

 

J

Факторна модель чистої віддачі власних фінансових ресурсів: і = 2:3

Якщо представити показник чистої віддачі активів ( Рвв ) у ви­гляді добутку показників чистої віддачі від основної діяльності ( Род ) та оборотності активів (ПОА), а коефіцієнт фінансової автономії (КФа) - як відношення власних фінансових ресурсів (Вф ) до загальної

їх суми (Ф), то формула (2) набуває вигляду:

 

та    _ РхПХФ (3)

Вф

Аналогічно можна побудувати факторну модель віддачі будь-якого іншого виду фінансових ресурсів, але до її складу замість коефі­цієнта фінансової автономії ввійде показник питомої ваги і-го виду фінансових ресурсів у загальній їх сумі.

Запропонована нами методика факторного аналізу дозволяє зро­бити висновок, що низьке значення показника чистої віддачі фінансо­вих ресурсів ( Рвв ) характерне для підприємства при низькому показ­нику віддачі від основної діяльності ( РОД ) і низькій оборотності ак­тивів ( Поа ); середнє значення Рвв - при низькому значенні Род і високому Поа - або при високому значенні Род - і низькому Поа ; високе значення Рвв - при високих значеннях Род і Поа .

Науковою новизною даного дослідження є удосконалення мето­дичного забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства за рахунок розробки факторної моделі чистої віддачі власних фінансових ресурсів, що грунтується на використанні елементів методики фірми "Дюпон" та показника чистої віддачі і-го виду фінансових ресурсів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості швидкого співставлення вироблених та спожитих ресурсів і є основою для визначення шляхів покращення використання фінансових ресурсів та планування ресурсовіддачі на вітчизняних підприємствах.

Перспективою подальших наукових досліджень у даному напря­мку є розробка факторної моделі чистої віддачі залучених фінансових ресурсів та методичних рекомендацій щодо її практичного застосуван­ня на українських підприємствах.

1.Балабанов О.И., Балабанов И.Т. Финансы. - СПб.: Питер, 2000. - 190 с.

2.Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника-Центр, 1999. - 528 с.

3.Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К.: Ника-Центр: Эльга,

2000. - 652 с.

4.Ван Хорн Джеймс К. Основы управления финансами: Пер. с англ.- М.: ф и С,

2000. - 800 с.

5.Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання - Прес, 2000. - 208 с. б.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. -

152 с.

7.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: КОО Тов. "Знання",2000. - 378 с.

8.Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. Л.П.Белых. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 664 с.

Отримано 28.01.2009

 

УДК 658.14.17 В.Т.ДОЛЯ, канд. екон. наук

Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Обгрунтовано поняття обороту оборотних активів, доведено неправомірність ви­значення кількості обертів окремих «видів» оборотних активів, запропоновано логариф­мічно-балансовий метод факторного аналізу зміни швидкості обертання оборотних ак­тивів.

Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємс­тва має велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо впливає на ліквід­ність активів та платоспроможність підприємства. Крім того, збіль­шення швидкості кругообігу оборотних коштів, за інших рівних умов, відбиває зростання виробничо-технічного потенціалу підприємства.

Оборот - це сума фактично отриманих у звітному періоді на роз­рахунковий рахунок підприємства грошових коштів від споживачів за реалізовану їм продукцію, виконані та надані послуги.

Це визначення обороту випливає із класичної схеми кругообігу оборотних активів Адама Сміта:

г----------- ► т----------- ► в                 ^ т'                   ^ г'

Якщо адаптувати цю схему до функціонування підприємства у сучасних ринкових умовах господарювання, то її можна представити як певну послідовність перетворення оборотного капіталу підприємст­ва з однієї форми свого існування в іншу, а саме:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1

Грошові

 

Запаси

*■

Незавершене

*•

Готова

*•

Дебіторська

*•

Грошові

кошти

 

 

 

виробництво

 

продукція

 

заборгованість

 

кошти

Наведена схема кругообігу оборотних активів не була жодного разу спростована у роботах визнаних науковців. Проте, у багатьох ви­даннях сучасних авторів вона ігнорується. Так, при визначенні показ­ників оборотності у виданнях [1-5] до розрахунку приймається доход

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Ю Мішин, С В Мішина - Методичне забезпечення оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства