М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління» - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Україні Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Інститут економіки і міжнародних відносин Кафедра маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

 

галузь знань - 0306 - Менеджмент і адміністрування для спеціальності 8.03060104 - Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності економічний факультет

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник:

ст. викладач, к. е. н.

Кудінова М. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

діяльність акціонерних товариств

 

 

 

10

Ринок цінних паперів України

6

1, с. 200-225 68, с. 156-180

Скласти схемо-конспект

11

Корпоративна соціальна відповідальність і корпоративна культура

6

1, с. 226-243 36, с. 135-160

Оцінити одним з методів корпоративну культуру організації (за вибором студента)

12

Інформація в системі корпоративного управління

4

56, с. 60-90 47, с. 138-160

Скласти схемо-конспект

13

Ефективність корпоративного управління

6

5, с. 250-300

Скласти схемо-конспект

Методичне забезпечення

1. Пуртов В. Ф. Корпоративне управління. Підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 364 с.

 

Рекомендована література

2.      Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верх. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

3.      Господарський кодекс України - Х.: ТОВ "Одиссей", 2004. - 232 с.

4.      Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційній вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 461.

5.      Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. - № 1569-12-ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1991. - № 49. -

Ст. 28.

6.      Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008
[Електронний                  ресурс]                 -                Режим доступу:
http:// gska2 .rada. gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1 ?id=&pf3511=30908.

7.      Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. - № 697-XII - ВР // Відомості Верх. Ради. - 1991. - № 20. - Ст. 249.

8.      Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. - № 1201-12-ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1991. -№ 52. - Ст. 93.

9.      Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 15.03.2006. - № 3541-ІУ-ВР// Відомості Верх. Ради

України. - 2006. - № 42. - Ст. 466.

10.  Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. - № 2164-XII - ВР // Відомості Верх. Ради України. -1992. - № 24. - Ст. 349.

11.  Про приватизаційні папери: Закон України від 07.07.1992 р. - № 2544 -XII - ВР // Відомості Верх. Ради України. - 1992. - № 38. -

Ст. 562.

12. Про   державну   програму   приватизації:   Закон   України від

18.05.2000. - № 1723-ІІІ - ВР // Відомості Верх. Ради України. -

2000. - № 33-34. - Ст. 272.

13.  Про державну програму приватизації майна державних підприємств: Постанова Верх. Ради України від 7 липня 1992 р. -№ 2545-XII // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 38. -

Ст. 567.

14.  Про національну депозитарну систему та електронний обіг цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. - № 710/97 - ВР // Відомості Верх. Ради. - 1998. - № 15. - Ст. 67.

15.  Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди"
(щодо унеможливлення використання третейських судів у
рейдерських схемах): Проект Закону України [Електронний
ресурс].                     -                    Режим                     доступу:
http://
antiraid.com.ua/projects/projects11
.html.

16.  Про внесення змін до Закону Україні "Про господарські товариства (щодо зниження кворуму проведення повторних загальних зборів господарського товариства): Проект Закону Україні [Електронній ресурс]. - Режим доступу: http://antiraid.com.ua/projects/projects6.html.

17.  Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.1993 р. [Електронний ресурс] - № 210/93. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.e gi?user=п4&find= 1 &type=3.

18.  Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003. [Електронний ресурс] - № 571. - Режим доступу: http://avalon.ssmsc.gov.ua/UserFiles/File/Corporate/2.doc.

19.  Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. - № 1591 // Збірник документів для короткотермінового учбового семінару по підготовці фахівців з питань торгівлі цінними паперами. - Харків. - 2007. - С. 279.

20.  Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах та забезпечення захисту прав інвесторів: Проект "Зелена Книга" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //avalon. smsc. gov.ua/ShowPage. aspxx?pageID=515.

21.  Загальні принципи акціонерного законодавства для країн з перехідною економікою // Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. - 1996 р. -Режим доступу: http://www.oecd.org .

22.  Принципи корпоративного управління ОЕСР // Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. -1996 р. - Режим доступу: http://www.oecd.org.

23.  Політика з корпоративного управління та прозорості на новостворюваних ринках // Глобальна асоціація фінансових установ Інститут міжнародних фінансів [Електронний ресурс]. -2002 р. - Режим доступу: http://www.iif.com.

24.  Основоположні      принципи      корпоративного управління євроакціонерів 2000 // Європейська група акціонерів [Електронний ресурс].        -       2000       р.        -       Режим доступу: http://www.euroshareholders.org/; http://www.wfic.org/esh/Guidelines.pdf.

25.  Принципи та рекомендації щодо корпоративного управління // Європейська асоціація торгівців цінними паперами [Електронний ресурс]. - 2000 р. - Режим доступу: http://www.easd.com.

26.  Раціональні ділові норми і корпоративна практика. Деякі принципи  //  Європейський   банк  реконструкції  та розвитку

[Електронний ресурс]. - 1997 р. - Режим доступу: http://www.ebrd.com/.

27.  Принципи корпоративного управління, що стосуються ради директорів // Асоціація співдружності з питань корпоративного управління [Електронний ресурс]. - 2000 р. - Режим доступу: http://www.combinet.net;

http://www.combinet.net/Governance/FinalVer/finlvndx.htm.

28.  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; пер. с англ. С. Жильцова; под ред. Ю.Н. Каптуревского - Спб: Изд-во «Питер», 1999. - 414 с. - (Теория и практика менеджмента).

29.  Большой энциклопедический словарь. - М.: Астрель АСТ, 2006. -1247 с. (Серия: Современняе энциклопедии).

30.  Венгер Л.А. Еволюція формальних систем корпоративного правління: світовий досвід та управлінська практика / Л.А. Венгер // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 26-33.

31.  Горлач Н.Ю. Корпоративне управління акціонерними товариствами в післяприватизаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / Н. Ю. Горлач. - Львів, 2003. - 21 с.

32.  Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

33.  Григоренко Е. Защитить законопроект «Об акционерных обществах» / Е. Григоренко // Ценные бумаги Украины. - 2005. -№ 48 (388). - С. 10-11.

34.  Грідчіна М.В. Корпоратівні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. / М.В. Грідчіна - 2-ге вид. - К.:

МАУП, 2002. - 232 с.

35.  Грядущий Б.А. Корпоративное управление в транзитивной экономике / Б.А. Грядущий, С.Я. Петренко, В.А. Чернова. -Донецк: Донуги, 2006. - 183 с.

36.  Даль В.И. Толковый словар русского языка: Соврем. написание. -М.: АСТ, 2003. - 984 с.

37.  Дедов Л.А. Об инструментах координации корпоративных отношений / Л. А. Дедов, А. С. Тонких // Вестник СПбГУ. - 2006. -

№ 4. - С. 46-54.

38.  Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / А. Ю. Денисов, С. А. Жданов. - М.: Издательство «Дело і Сервис», 2002. - 416 с.

39.  Денисова Д. Займитесь менеджментом с другим / Д. Денисова //

Эксперт. - 2006. - № 47. - С. 45-50.

40.  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua.

41.  Дружинин Н. Л. Влияние институциональной среды на организацию корпоративного управления (на примере Японии) / Н.Л. Дружинин // Вестник СПбГУ. - 2006. - № 2. - С. 121-132.

42.  Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента / Д. Питер Ф.; пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 432 с.

43.  Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. — К.:

Знання, 2006. - 406 с.

44.  Задорожна Р. П. Рейтинги та індекси корпоративного управління: сутність, значення та основи методології / Р. П. Задорожна // Економіка, фінанси, право. - 2007. - № 1. - С. 3-7.

45.  Институт корпоративного права и управления / CORE - Рейтинг [ Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www.iclg.ru/rurating11.

46.  Ирадж Хаши. Правовая основа корпоративного управления в постсоциалистических странах / И. Хаши // Проблемы теории и практики управления. - № 3. - 2004. - С. 48-62.

47.  Ицхак Адизес. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решения управленческих проблем / И. Адизес -СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006.

- 290 с.

48.  Ковалев В.В. Дивиденды и прибыль: логика взаимодействия / В.В. Ковалев // Вестник СПбГУ. - 2006. - № 1. - С. 110-124.

49.  Козаченко А.В. Корпоративное управление: Учеб. для высш. учеб. заведений / А. В. Козаченко, А. Э. Воронкова - К.: Либра, 2004. -367 с. - Библиогр.: С. 325-328 (95 назв.).

50.  Корпоративна культура організацій XXI століття: Зб. наук. ін. / Донбас. держ. машинобуд. акад.; [Ред-кол.: Г.Л. Хаєт (голова) та ін.]. - Краматорськ: ДДМА, 2004. - 99с.

51.  Корпоративная социальная отвественность: (Обзор докладов Второй Международной конференции «Корпоративное управление и устойчивое развитие бизнеса: стратегические роли советов директоров) [Электронный ресурс] / Алекс Сеттлз // Электронный журнал Корпоративные финансы. - 2007. - № 4. - С. 94-96. - Режим доступа к журн.: http://www.ecsocman.edu.ru/ cfjournal/msg/319148.html.

52.  Корпоративное управление / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 222 с. (Серия «Классика Harvard Business Review»)

53.  Корпоративный менеджмент: Справочник для профессионалов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге и др.; под общ. ред. И.И. Мазура. - М.: Высшая школа, 2003. - 1077 с.

54.  Круш П.В. Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці / П. В. Круш, О. П. Кавтиш, А. В. Гречко, Ю. С. Чихачьова. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 264 с.

55.  Кудинова М.М. Особенности корпоративного управления в условиях переходной экономики Украины / М.М. Кудинова, В.Ф. Пуртов // Науковий журнал "Вчені записки" Харківського інституту управління. - 2006. - № 18. - С. 45-50.

56.  Кудинова М.М. К вопросу об усовершенствовании национальной модели корпоративного управления / М. М. Кудинова // Бизнес-

Информ. - 2008. - № 8. - С. 112-116.

57.  Малик І. Розвиток корпоративного управління в контексті зміни інституціонального середовища / І. Малик // Економіст. - 2005. -

№7. - С. 86-88.

58.  Масютин С.А. Корпоративное управление: опыт и проблемы / Масютин С. А. - М.: Финстатинформ, 2003. - 280 с.

59.  Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник / М.І. Небава - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 295 с.

60.  Нечаєв В.О. Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 "Організація управління, планування і регулювання економікою" / В.О. Нечаєв - Дніпропетровськ, 2003. - 17 с.

61.  Основы корпоративного управления: Проект АМР США «Международные стандарты бизнеса - Корпоративное управление». - К.:, 2003. - 75 с.

62.  Приватизация и корпоративное управление: новые горизонты [ Электронный ресурс] / Чечетов М. - Режим доступа: http://www.zn.ua/2000/2060/32922.

63.  Рейдерство [Электронный ресурс] / Простаков Г. // Эксперт Украина. - 2007. - № 8 (59). - Режим доступа к журн.: http://expert.ua/articles/7/0/1608/.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Кудінова - Конспект лекцій навчальної дісципліні корпоративне управління

М М Кудінова - Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дісципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Підсумковий контроль (екзамен) з навчальної дисципліни «корпоративне управління»

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни менеджмент невиробничої сфери

М М Кудінова - Семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни регіонально-адміністративний менеджмент