О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 658

 

Момот О.І., Мирошниченко О.В.

 

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

Постановка проблеми. Головна задача української освітньої політики полягає в забез­печенні високої якості освіти. Одним з основних завдань Болонського процесу є розвиток співпраці у сфері єдиного Європейського простору вищої освіти з метою забезпечення не­обхідної якості вищої освіти через системи забезпечення якості, а також розробки зіставних критеріїв якості, загальної методології. Отже, найближчим часом однією із стратегічних ці­лей вищої школи стає формування і впровадження ефективних систем управління якості (СУЯ), при цьому з боку органів державного нагляду в області освіти потрібне вироблення узгоджених стандартів, процедур, методик на підставі яких здійснюватиметься оцінка ефек­тивності цих систем .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання комплексної оцінки діяльності освіт­ньої установи, а саме ефективності функціонування СУЯ розглядаються в численних публі­каціях [1; 2; 3]. Серед цих публікацій в роботі Левшина В.В, Шимохина В.В. описано мето­дики оцінки ефективності СУЯ [1]. Приклади критеріїв і показників, що характеризують ви­пускаючу кафедру в частці результативності виконання цілей і роботи кафедри розглянуті в дослідженні [2]. Заслуговує уваги монографія авторів О.І. Волкова, Л.М.Віткіна, Г.І. Хіміче-вої, А.С.Зенкінв - теорія і практика системи якості вищих навчальних закладів [3].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В даний час відсутній ме­тод кількісної та якісної оцінки ефективності функціонування СУЯ в освітніх організаціях, і кожен університет вирішує цю проблему по-своєму. Таким чином, встає питання про ство­рення моделі оцінки результативності діяльності освітньої установи.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є розглянути модель оцінки результати­вності системи управління якості освітньої установи по критерію економічної ефективності і по критерію відповідності вимогам ISO 9001:2008 та IWA 2.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до вимог стандартів ISO 9000 та IWA 2 однією з умов успішної роботи будь-якої організації, зокрема університетів, є про­ведення моніторингу, вимірювання процесів і результатів діяльності.

У стандарті ISO 9000:2005 результативність визначається як «ступінь реалізації за­планованої діяльності і досягнення запланованих результатів». Однак результат може бути цікавий і корисний у тому випадку, коли він може бути зіставним з витратами на його отри­мання. Інакше кажучи, при проведенні аналізу діяльності підприємства необхідно досліджу­вати не тільки результативність, але і ефективність.

Відповідно до міжнародного стандарту ISO 9000:2005 під ефективністю (efficiency) розуміється зв'язок між досягнутим результатом і використаними ресурсами.

У словнику Бізнесу результативність визначається як міра ефективності, яка характе­ризує досягнення результату або ступінь наближення до неї.

Отже, результативність визначаться значеннями показників, які відображають досяг­нутий кінцевий результат, тобто результати діяльності організації і є повноцінні показники ефективності СУЯ.

Якість освіти це результат двох складових :

-  якість результату освітнього процесу;

-  якість системи, що забезпечує освітній процес.

Перша складова оцінюється освітніми організаціями при проведенні самообстеження, перевірками служб по нагляду у сфері освіти і науки.Друга складова оцінюється в процесі комплексної оцінки діяльності освітніх органі­зацій.

Як показує світова практика, обидві складові, можливо, забезпечити і оцінити при функціонуванні в освітніх установах СУЯ на основі вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008 та IWA 2.

Модель оцінки результативності СУЯ ОУ представлена у вигляді математичної моде­лі, де результативність СУЯ ВНЗ позначена, як функція трьох складових [1]:

Р = f СУЯ , ЯАП , ЯРОП )> (1)

де Р - математична модель оцінки результативності СУЯ освітньої установи; ЯСУЯ -якість системи управління ОУ, що забезпечує результати діяльності і оцінюване за допомо­гою рівня зрілості системи; Ядп - якість виконання акредитаційних показників; Яроп - якість результату освітнього процесу.

Кількісно оцінити відповідність досягнутих показників запланованим можливо за до­помогою коефіцієнта результативності:

К    = Я СУЯ + Я АП + Я РОП (2)

де КР - коефіцієнт результативності (середньостатистична кількісна оцінка відповід­ності досягнутих показників запланованим); Б - максимальне значення оцінки в балах, Б=10; ЯСУЯ= 0-10, ЯАП = 0-10, Яроп = 0-10, таким чином, значення КР можуть мати межі від ну­ля до одиниці, тобто 0< КР <1:

-  нуль - всі досягнуті показники не відповідають запланованим;

-  одиниця - всі досягнуті показники відповідають запланованим.

У Берлінському Комюніке (2003 р.) міністри освіти країн Європи дійшли до угоди про те, що системи забезпечення якості повинні включати внутрішню і зовнішню оцінки універ­ситетів. В оцінці результативності СУЯ освітньої установи (Р) беруть участь внутрішні і зов­нішні показники. Встановлено, що внутрішні показники СУЯ вищої школи характеризують її можливості і оцінюються по критеріях складових ЯСУЯ та ЯАП. Зовнішні показники СУЯ ви­щої школи характеризують її результати і оцінюються по критеріях складової Яроп.

Використовуючи відоме співвідношення «50:50» між можливостями і результатами по моделі Європейського фонду в області менеджменту якості (EFQM), встановимо коефіці­єнт вагомості рівним 0,5, тоді формула 2 прийме наступний вигляд:

РОП

Б

де КР - коефіцієнт результативності; (ЯСУЯ + ЯАП) - якість системи, що забезпечує результати освітнього процесу; Яроп - якість результату освітнього процесу; Б - максималь­не значення оцінки в балах, Б=10; 0,5 - коефіцієнт вагомості.

Визначено 5 критеріїв якості СУЯ вищої школи з рівним ваговим коефіцієнтом 0,2:

ЯСУЯ = (КЛРК + КПгС + КМП + КРгП + КМПР )0,2 , (4)

де КЛРК - коефіцієнт - лідируюча роль керівництва, бали; КПіС - коефіцієнт - політика і стратегія вищої школи, бали; КМП - коефіцієнт - менеджмент персоналу, бали; КРіП - коефі­цієнт - ресурси і партнери, бали; КМПР - коефіцієнт - менеджмент процесів, бали. Для вищої школи виділені акредитаційні показники:

-  спектр основних освітніх програм, що реалізовуються;

-  зміст і рівень підготовки (відповідність навчальних планів і програм навчальних ди­сциплін вимогам державних освітніх стандартів по рівню і змісту);

-  якість підготовки (рівень вимог, що пред'являються до абітурієнтів; відповідність якості підготовки тих, що навчаються і випускників вимогам державних освітніх стандартів; ефективність внутрішньовузівської системи забезпечення якості освіти; рівень організації науково-дослідної роботи студентів; затребуваність випускників);підготовка і відбір абітурієнтів;

-  виховна діяльність (умови, створені в освітній установі для позанавчальної роботи з тими, що навчаються);

-  можливість продовження освіти за освітніми програмами після закінчення ВНЗ і до­даткової професійної освіти;

-  якісний склад наукових і науково-педагогічних кадрів;

-  кваліфікація педагогічних працівників ;

-  наукова, науково-технічна діяльність і її результативність;

-  методична діяльність;

-  матеріально технічна база;

-  інформаційне забезпечення;

-  фінансовий стан ВНЗ.

Якість виконання акредитаційних показників визначається по формулі:

X КА1і=1


(5)
X к


Ai= 0,1Клрк + 0,1Кпс + 0,1Кмп + 0,1рш + 0,1Кмпр + 0,5


і=1


(6)n

 

Визначимо зовнішні показники СУЯ вищої школи, які характеризують її результати, при цьому встановимо коефіцієнт вагомості:

- Кзун - коефіцієнт знань, умінь, навиків, який визначається відсотком «5» і «4» від загальної кількості оцінок в рік (результати контролю двох сесій), бали:К=


10


(7)де Q% - відсоток оцінок «5» і «4» від загальної кількості оцінок в рік (результати конт­ролю двох сесій); 0,5 - коефіцієнт вагомості.

- Кщ> - коефіцієнт працевлаштування випускників, бали:

(8)

про/о

К=

10

де ПР% - відсоток працевлаштування випускників за рік; 0,1 - коефіцієнт вагомості. - Кзс - коефіцієнт задоволеності студентів, бали:ЗС 10 (9)де ЗС% - відсоток задоволеності студентів; 0,1 - коефіцієнт вагомості. - Кзр - коефіцієнт задоволеності роботодавців якістю випускників, бали:

ЗР

ті.


де ЗР% - відсоток задоволеності роботодавця випускниками; 0,1 - коефіцієнт вагомос-- Кзп - коефіцієнт задоволеності персоналу, бали:к = зп% Кзп 10


(11)де ЗП% - відсоток задоволеності персоналу; 0,1 - коефіцієнт вагомості. - Квс - коефіцієнт вплив на суспільство, бали:КВС =


10


(12)де ВС/ - відсоток впливу на суспільство; 0,1 - коефіцієнт вагомості. Таким чином, формула зовнішніх показників коефіцієнта результативності прийме наступний вигляд:

Пзов = 0,5Яр0п = 0,5(0,5КзУн + 0,1Кпр + 0,1^ + 0,1Кзр + 0,1^ + 0,1Квс ) =

 

= 0,25КЗУН + 0,05КПР + 0,05КЗС + 0,05КЗР + 0,05КЗП + 0,05КВС . (13)

Розрахувавши розглянуті вище коефіцієнти і підставивши їх значення у формулу (3), набудемо значення коефіцієнта результативності:Кр = (0,1Клрк + 0,1Кшс + 0,1Кмп + 0,1рш + 0,1Кмпр + 0,5


і=1


n


++ 0,25КЗУН + 0,05КПР + 0,05КЗС + 0,05КЗР + 0,05КЗП + 0,05КВС )/Б. (14)

Значення результативності можна порівняти з шкалою, яка має змістову інтерпрета­цію оцінки результативності (табл.1.) [1,3].

 

Таблиця 1

КР, бали Оцінка

1 2

1-0,85

відмінно -еталон

0,84-0,7

добре - зосере­дженість на постійному поліпшені

0,69-0,55

задовільно -

стабільний

формальний

системний

підхід


Шкала оцінки результативності___________

__________________ Характеристика оцінки

 

Діяльність ведеться максимально ефективно, досягнуті макси-
мальні результати по всіх напрямах діяльності. Активно засто-
совується процес поліпшень. Результати національного (світо-
вого) рівня
_____________________________________________

Діяльність ведеться результативно і ефективно, постійно удо­сконалюється якість менеджменту по більшості напрямів, про­те необхідно підтримувати динаміку поліпшень і почати пере­творення проблемних областей, що залишилися, використо­вуючи інноваційні методи управління (бенчмаркінг, реінжині-

ринг бізнес-процесів і інші стратегії)_______________________

Діяльність ведеться постійно і систематично. СУЯ забезпечує
виконання нормативних вимог до якості, але окремі елементи
системи управління вимагають доопрацювання. Необхідно ак-
центувати увагу на системний підхід, в основу якого покладе-
но процеси. Покращувати якість на кожному етапі шляхом оп-
тимізації і моделювання бізнес-процесів використовуючи
CALS технології     Продовження табл.1

1        І                2              І 3

0,54-0,3

межа - форма­льний підхід

Діяльність ведеться частково залежно від ситуації, в наслідку чого в наявності є мінімальна кількість даних. Усі проблеми розглядаються і окремі вирішуються, тобто в основу систем­ного підходу покладено усунення проблем. СУЯ функціонує із зривом і не дозволяє забезпечувати виконання поставлених завдань. Необхідне проведення внутрішніх аудитів, які орієн­товані на виправлення помилок.

0,29-0

неприйнятно -формальний підхід відсутній

Діяльність ведеться не постійно, від випадку до випадку, в на­слідку чого відсутність будь-яких результатів. Немає очевид­ного системного підходу. СУЯ не вирішує поставлених задач по забезпеченню якості, потрібен повний перегляд її функціо­нування і розробки системи заново

 

ВИВОДИ

Для оцінки ефективності системи управління якості ВНЗ необхідно мати числові уза­гальнені оцінки результативності. Тобто необхідно розробити міру результативності, яка має відповідати вимогам:

- бути одним числом для однієї оцінюваної одиниці (ВНЗ, факультет, кафедра, під­розділ тощо);

-  повинна мати змістову інтерпретацію;

-  мати абсолютне значення, за межами якого результативність не є задовільною.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Левшина В.В, Шимохина В.В. Оценка результативности системы качества образовательной орга­низации [Електронний ресурс]: Проблемы современной экономики №3(23) - режим доступу до журна­лу: http: www.m-economy.ru/

2. Момот А.И., зав.кафедрой «Управление качеством» ДонНТУ, д.э.н., профессор Навка И.П., прорек­тор по международным связям ДонНТУ, к.и.н., профессор Клягин С.Г., декан французского факультета Дон­НТУ, к.т.н., профессор. «Пути повышения результативности деятельности университетов на основе требо­ваний международных стандартов ISO 9000:2008»//Международная конференция «Инновационное обеспече­ние качества образования в условиях европейской интеграции» 08 - 10 октября 2009 г.г. Санкт-Петербург.

З.О.І. Волков, Л.М.Віткін, Г.І. Хімічева, А.С.Зенкін. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика. - Київ, видавництво «Наукова думка», 2006-301с.

4.       ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования. Утвержден CEN 2008г.-42с.

5.         IWA 2:2007 «Систем управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 в сфері осві-
ти». Чинний від 03вересяня 2007р.-Київ, Держспоживстандарт України, 2008-62с.

6.ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь определений.

Утвержден CEN 2008г.-29с.

7.       Бизнес-словарь [электронный ресурс] //http://www.businessvoc.ru/

8.         Момот А.И., Мирошниченко Е.В. «Структура и критерии модели системы менеджмента качества
ВУЗА»//Сучасні технології в машинобудуванні: Зб. наук.праць. - Вип.4/ редкол.:В.О.Федоров. - Харьків:НТУ

«ХПІ», 2010-312с.Момот О.І., Мирошниченко О.В. Модель оцінки результативності діяльності ви­щої школи // Науковий вісник ДГМА. - 2011 - № .

Відповідно до вимог стандартів ISO 9000 і IWA 2 однією з умов успішної роботи будь-якої організації є вимірюваннярезультатів діяльності. У роботі представлена математична модель для оцінки результативності діяльності вищої школи і проведений аналіз залежності можливості-результати. Модель позначена як функція складових: якість системи управління освітньої установи; якість виконання акредитаційних показників; якість результату освітнього процесу. Розрахувавши всі розглянуті коефіцієнти внутрішніх і зовнішніх показників оцінки освітньої організації і підставивши їх значення у формулу14, набудемо значення коефіцієнта результа­тивності, яке можна порівняти із запропонованою шкалою оцінки результативності.

 

Момот А.И., Мирошниченко Е.В. Модель оценки результативности деятельности высшей школы // Научный вестник ДГМА. - 2011 - № .

В соответствии с требованиями стандартов ISO 9000 и IWA 2 одним из условий успешной работы лю­бой организации является измерение результатов деятельности. В работе представлена математическая модель для оценки результативности деятельности высшей школы и проведен анализ зависимости возможности-результаты. Модель обозначена как функция составляющих: качество системы управления образовательной организации; качество выполнения аккредитационных показателей; качество результата образовательного про­цесса. Рассчитав все рассмотренные коэффициенты внутренних и внешних показателей оценки образователь­ной организации и подставив их значение в формулу14, получим значение коэффициента результативности , которое можно сравнить с предложенной шкалой оценки результативности.

 

А.І. MOMOT, E.V. MIROSHNICHENKO. Model of estimation of effectiveness of activity of high school // Scientific herald of the DSEA. - 2011 - № .

In accordance with the requirements of standards of ISO 9000 and IWA 2 one of terms of successful work of any organization is measuring of results of activity. A mathematical model is in-process represented for the estimation of effectiveness of activity of high school and the analysis of dependence is conducted possibilities-results. A model is marked as function of constituents: quality of the control system of educational organization; quality of implementation of accreditations indexes; quality of result of educational process. Expecting all considered coefficients of internal and external indexes of estimation of educational organization and putting their value in formula 14, we will get the value of coefficient of effectiveness, which can be compared to the offered scale of estimation of effectiveness.

 

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О І Момот, О В Мирошниченко - Модель оцінки результативності діяльності вищої школи