Н С Косар, Я І Олійник, Л І Сопільник - Дослідження кон'юнктури ринків електроенергії західного регіону україни - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 338.4:621.31

Н.С. Косар, Я.І. Олійник*, Л.І. Сопільник

Національний університет "Львівська політехніка", *ВАТ "Західенерго" "Галременерго"

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

© Косар Н.С., Олійник Я.І., Сопільник Л.І., 2008

Виявлені тенденції і закономірності розвитку роздрібних ринків електроенергії Західного регіону України, їхні коливання, сезонність і циклічність, а також причини цих змін. Детально проаналізовані такі складові кон'юнктури ринків електроенергії, як виробництво та споживання. Подано рекомендації щодо структурної перебудови генеру­ючих потужностей Західного регіону щодо забезпечення їх маневреності. Розглянута доцільність запровадження спеціального механізму управління електроспоживанням, що дасть змогу зменшити потребу у спорудженні маневрових потужностей в енерго­системі і забезпечить вирівнювання графіка навантаження.

Tendencies and conformities with a law of electricity retail markets development of the Western Ukrainian region, its fluctuations, seasonality, recurrence and reasons of these changes are performed in this article. Generation and consumption as the main components of electricity markets' conunkture are analysed. Recommendations for structural reorganization of regional generating powers in the side of their maneuverability are given. Expediency of introducing of electricity consumption management' mechanism, that will allow decreasing a requirement in building of mobile powers in a grid and will provide smoothing of the loading graph, is discovered.

Постановка проблеми. На нинішньому етапі розвитку електроенергетики першочерговою за значенням, складністю і масштабністю є проблема надійного та якісного забезпечення електричною енергією споживачів. Досягнення стабільного функціонування Об'єднаної енергосистеми (ОЕНС) України за недостатності маневрових потужностей теж є однією з найважливіших проблем, які гостро постали в контексті приєднання ОЕНС України до європейської енергосистеми UCTE та вступу України до СОТ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Напрями вирішення проблем розвитку електроенергетики досліджували у своїх працях А. Амоша, О. Дупак, Є. Крикавський, Л. Мороз та інші. Зокрема у [3] автори розглядають проблеми адаптації енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування. Окрім того, було прийнято ряд законодавчих актів, таких як Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України №1789 від 16.11.2002р. та Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України №145-р від 15.03.2006р. Але регіональні аспекти енергозабезпечення, які враховують необхідність узгодження попиту та пропозиції електроенергії, висвітлені недостатньо.

Формулювання цілей статті. Для розроблення пропозицій щодо покращання стану електроенергетики Західного регіону необхідно проаналізувати кон' юнктуру ринків електроенергії даного регіону, що дасть змогу виявити та оцінити тенденції і закономірності розвитку цих ринків, їх коливання, сезонність і циклічність, а також причини цих змін.

Виклад основного матеріалу. Згідно з визначенням, поданим у [2], кон'юнктура ринку - це сформована на ринку економічна ситуація, що характеризується певним співвідношенням між попитом і пропозицією, рівнем цін, динамікою товарних запасів та інших економічних показників.

При аналізі кон'юнктури досліджуваного ринку можна використати такі методи, як кількісні порівняння, аналіз рядів динаміки та візуально-графічний метод.

Регіональний (роздрібний) ринок електричної енергії (РРЕ) - це ринок, який об'єднує постачальників електричної енергії чи невеликих виробників, які не є суб'єктами Оптового ринку електричної енергії - ОРЕ (окремі блок-станції, ТЕЦ інших міністерств чи відомств) та споживачів у межах області чи деяких територій (наприклад, міст Києва і Севастополя) [3]. В Україні існують 27 РРЕ, де постачальниками електричної енергії є «природні монополісти» - регіональні енергопостачальні компанії та незалежні постачальники електроенергії, виробничо-господарська діяльність яких забезпечується різницею між ціною реалізації електроенергії за кінцевим тарифом і вартістю її виробництва (купівлі) на ОРЕ чи територіальному дрібнооптовому ринку (який формується у разі, якщо енергопостачальник продає електроенергію, куплену на ОРЕ споживачам-перепродавцям, які використовують її для себе і частково продають кінцевим споживачам чи коли він купує електричну енергію у невеликих незалежних виробників), передачі та постачання по місцевих електромережах.

Проаналізуємо кон' юнктуру ринку електроенергії Західного регіону України за даними Західної електроенергетичної системи (яка охоплює Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Рівненську області), тобто кон'юнктуру п'яти РРЕ.

Перелік електростанцій, які виробляють електроенергію в Західному регіоні, подано у табл.1 (у послідовності зниження їх встановленої потужності).

Таблиця 1

Електростанції Західної енергосистеми та їх встановлена потужність (станом на 01.01.2008р.) [1]

№ з/п

Назва електростанції

Встановлена потужність, МВт

Місцезнаходження

1.

Рівненська АЕС

2835,000

Рівненська обл.

2.

Бурштинська ТЕС

2300,000

Івано-Франківська обл.

3.

Добротвірська ТЕС

600,000

Львівська обл.

4.

Калушська ТЕЦ

200,000

Івано-Франківська обл.

5.

Львівська ТЕЦ

41,300

Львівська обл.

6.

Роздільська ТЕЦ

36,000

Львівська обл.

7.

Надвірнянська ТЕЦ

30,500

Івано-Франківська обл.

8.

Теребля-Рікська ГЕС

27,000

Закарпатська обл.

9.

Рівненська ТЕЦ

24,000

Рівненська обл.

10.

Жидачівська ТЕЦ

18,000

Львівська обл.

11.

Дрогобицька ТЕЦ

17,000

Львівська обл.

12.

Новояворівська ТЕЦ

10,000

Львівська обл.

13.

ГТС «Локачі»

8,800

Волинська обл.

14.

Оноківська ГЕС

2,650

Закарпатська обл.

15.

Ужгородська ГЕС

1,900

Закарпатська обл.

16.

Снятинська ГЕС

0,960

Івано-Франківська обл.

17.

Східницька ВЕС

0,752

Львівська обл.

Загальна потужність

6153,862

 

Аналіз виробництва електроенергії електростанціями Західного регіону України (рис.1) свідчить, що найбільше електричної енергії виробляється у Рівненській області (більше половини електроенергії, оскільки там розташована потужна АЕС), найменше - у Волинській (де виробляється менше 1 % електроенергії в Західній енергосистемі; виробництво тут розпочалось лише у 2003 році на газотурбінній електростанції «Локачі»).

Протягом досліджуваного періоду (2002-2006 рр.) частка Рівненської області у загальному виробництві електричної енергії залишилась незмінною, Львівської та Закарпатської - знизилась, а Івано-Франківської та Волинської - зросла, що пояснюється незначним спадом виробництва електроенергії у Львівській області, спадом (у зв' язку з низькою водністю річок) у Закарпатській області і зростанням виробництва у Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях у зв' язку із введенням нових потужностей.

Загалом, на кінець досліджуваного періоду виробництво електричної енергії в Західному регіоні зросло на 33 % порівняно з 2002 р., найбільше зростання (на 13 % порівняно з попереднім роком) спостерігалось у 2003 році внаслідок введення потужностей у Волинській та Івано-Франківській областях.

17

000

000

 

16

500

000

 

16

000

000

 

15

500

000

 

15

000

000

 

14

500

000

 

14

000

000

 

13

500

000

 

13

000

000

 

12

500

000

 

12

000

000

 

11

500

000

 

11

000

000

 

10

500

000

 

10

000

000

 

9

500

000

 

9

000

000

 

8

500

000

 

8

000

000

 

7

500

000

 

7

000

000

 

6

500

000

 

6

000

000

 

5

500

000

 

5

000

000

 

4

500

000

 

4

000

000

 

3

500

000

 

3

000

000

 

2

500

000

 

2

000

000

 

1

500

000

 

1

000

000

 

 

500

000

 

 

450

000

 

 

400

000

 

 

350

000

 

 

300

000

 

 

250

000

 

 

200

000

 

 

150

000

 

 

100

000

 

 

50

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__^-»-

 

 

 

 

 

 

 

 

_^—-^'

 

 

 

 

—*"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____——

 

 

 

t____— '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__у

 

 

 

у_____

 

 

 

——

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж-

 

 

 

 

 

 

'--ж--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська область

Закарпатська область       Івано-Франківська область

Львівська область ■ -Рівненська область

Рис. 1. Динаміка виробництва електроенергії в Західному регіоні у 2002-2006рр. [1 ]

0

Перш ніж проаналізувати споживання електроенергії, проаналізуємо структуру споживачів у Західному регіоні. Для цього проаналізуємо частки різних груп споживачів у загальному споживанні електроенергії у літній та зимовий періоди (табл. 2).

Таблиця 2

Частки різних груп споживачів областей Західного регіону України (дані за режимні дні 2006 року) [4]

Група споживачів

Волинська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Рівненська область

 

21.06.2006р.

20.12.2006р.

21.06.2006р.

20.12.2006р.

21.06.2006р.

20.12.2006р.

21.06.2006р.

20.12.2006р.

21.06.2006р.

20.12.2006р.

Промисловість

37,83

32,36

15,58

11,84

64,11

49,96

35,87

33,37

62,50

52,00

Сільгоспспоживачі

0,08

0,06

0,12

0,24

1,12

1,12

0,65

1,19

1,94

1,86

Транспорт

4,37

3,93

11,02

9,34

0,98

1,28

10,73

11,40

9,15

8,47

Будівництво

0,86

1,35

0,60

0,35

0,11

0,17

0,75

0,72

0,18

0,06

Комунальне господарство

7,03

7,19

2,85

2,58

2,16

3,76

9,60

9,99

4,51

5,00

Населення, освітлення та ін.

49,83

55,11

69,83

75,65

31,52

43,71

42,40

43,33

21,72

32,61

Виходячи з даних табл. 2, можна зробити висновок, що у Закарпатській, Волинській та Львів­ській областях найбільша частка електроенергії споживається населенням: структура споживачів електроенергії Закарпатської області характеризується найбільшою часткою населення (70-76 %), оскільки тут порівняно низький рівень розвитку промисловості; у Волинській області населення споживає близько 50% електроенергії, що надходить у мережу, у Львівській - 42-43 %. У Рівненській та Івано-Франківській областях найвищою є частка промисловості; ця група споживає більше 50 % електроенергії, відпущеної споживачам. У структурі споживачів електричної енергії для всіх регіонів характерним є те, що взимку частка промисловості знижується і водночас зростає частка населення (у зв'язку із електрообігріванням квартир), а влітку - навпаки.

4 400 000 А

4 200 000 А

4 000 000

3 800 000 3 600 000

3 400 000

4 3 200 000 £   3 000 000

5 2 800 000 А

2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000

1 800 000 1 600 000

1 400 000 1 200 000 1 000 000

Волинська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Рівненська область

Рис. 2. Динаміка споживання електроенергії в Західному регіоні у 2002-2006рр. [1]

5 000 000

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н С Косар, Я І Олійник, Л І Сопільник - Дослідження кон'юнктури ринків електроенергії західного регіону україни