Н Р Кубрак - Дослідження кон'юнктури ринків молочних продуктів україни та львівської області - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 658.8 Н.Р. Кубрак

Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Кубрак Н.Р., 2009

Виявлено тенденції розвитку ринків молочних продуктів України загалом та Львівської області зокрема. Встановлено, що протягом останніх років зменшується виробництво та споживання молочних продуктів на душу населення. Визначено, що на території Львівської області ці показники вищі за середні по Україні. Обгрунтовано доцільність використання молокопереробними підприємствами стратегії цінового лідерства та використання з цією метою логістичної концепції.

Dynamics of milky products markets' development in Lviv region and Ukraine is determined. Reduction of milky goods production and consumption is fixed in this article. In the Lviv region these indicators are higher then the medium indicators in Ukraine. Reasonable to use the strategy of price leadership and using logistic conception by milk-processing factories is done.

Постановка проблеми

Сьогодні у світі відбувається перехід від індустріальної до інформаційної економіки. Прийняття обгрунтованих управлінських рішень неможливе без збирання та аналізу інформації про ринок та його суб'єктів з урахуванням специфіки різних груп товарів. Саме така інформація дозволить визначити маркетингові можливості та загрози підприємства. Дефіцит продуктів харчування на світовому та національному ринках, зміни у структурі попиту на продукти харчування та вступ України до СОТ збільшують увагу до проблем дослідження ринків продуктів харчування, до яких належать і молочні продукти. Частина з них є життєво необхідними для людини, оскільки є дієтичними та лікувально-профілактичними засобами. Вищезазначене свідчить про актуальність теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Теоретичні аспекти дослідження кон' юнктури товарних ринків достатньо повно висвітлені у науковій літературі [2-4]. Як показує їх аналіз, кон'юнктура - це економічна ситуація, яка склалася на ринку і характеризується певним співвідношенням попиту та пропозиції, їх динамікою, динамікою цін на товари та рівня товарних запасів. Тому під час її дослідження доцільно проаналізувати динаміку виробництва та споживання певних товарів, зміну цін на них. Як відзначено у [2, с. 136], виділяють загальногосподарську кон'юнктуру та окремих регіонів. Проте у науковій літературі недостатньо уваги приділяється аналізу кон'юнктури окремих ринків, зокрема молокопродуктів.

Формулювання цілей статті

Для розроблення пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності молочної продукції необхідно здійснити аналіз кон' юнктури ринків молокопродуктів України та Львівського регіону, що дасть змогу виявити та оцінити тенденції і закономірності розвитку цих ринків, їх коливання, сезонність, а також причини цих змін.

Виклад основного матеріалу

Молоко та молочні продукти належать до товарів широкого вжитку, зокрема товарів повсякденного попиту. Тому ринки цих товарів достатньо стабільно функціонують, про що свідчать дані табл. 1.

Таблиця 1

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту молока та молочних продуктів у торговій мережі підприємств (2000 р. - 100 %), %

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1. Молоко та продукти молочні

Ланцюгові темпи зміни, %

107,9

122,5 113,53

139,7 114,04

168,8 120,83

194,3 115,11

229,7 118,22

257,7 112,19

2. Сир сичужний, плавлений, кисломолочний Ланцюгові темпи зміни, %

116,7

140,9 120,74

191,9 136,20

265,8 138,51

324,0 121,90

413,4 127,59

504,3 121,99

3. Масло вершкове Ланцюгові темпи зміни, %

110,1

108,8 98,82

104,3 95,86

128,0 122,72

141,6 110,63

164,0 115,82

167,9 102,38

[Складено на основі 5, с. 289].

Як показує аналіз табл. 1, найбільше зросли обсяги реалізації сирів сичужних, плавлених та кисломолочних, а найменше - масла.

Проте зростання товарообігу може бути викликане як збільшенням обсягів реалізації продукції у натуральному вираженні, так і зростанням цін на неї. Стосовно молочних продуктів характернішим є другий фактор. Необхідно відзначити, що у структурі роздрібного товарообороту підприємств частка продовольчих товарів має тенденцію до зменшення (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка деяких груп споживчих товарів у структурі роздрібного товарообороту підприємств, %

Роки

2000

2004

2005

2006

2007

Загалом продовольчі товари у торговій мережі. Базисні темпи змін до 2000 р., %

51,9

43,9 84,59

37,1 71,48

34,2 65,90

31,6 60,89

М'ясо та м'ясопродукти Базисні темпи змін до 2000 р., %

6,2

5,6 90,32

5,5 88,71

5,2 83,87

4,7 75,81

Риба та рибопродукти

Базисні темпи змін до 2000 р., %

1,5

1,7 113,33

1,6 106,67

1,5 100

1,5 100

Консерви овочеві та фруктово-ягідні Базисні темпи змін до 2000 р., %

0,6

0,9 150,00

0,8 133,33

0,7 116,67

0,6 100

Жири

Базисні темпи змін до 2000 р., %

1,9

1,6 84,21

1,3 68,42

1,0 52,63

0,9 47,37

Молоко та молочні продукти Базисні темпи змін до 2000 р., %

2,2

2,1 95,46

1,9 86,36

1,8 81,82

1,7 77,27

Сир сичужний, плавлений та кисломолочний Базисні темпи змін до 2000 р., %

0,7

0,9 128,57

0,9 128,57

0,9 128,57

0,9 128,57

Хлібобулочні вироби

Базисні темпи змін до 2000 р., %

6,6

2,5 37,88

1,8 27,27

1,4 21,21

1,1 16,67

[Складено на основі 5, с. 290].

Як свідчать результати аналізу табл. 2, у структурі роздрібного товарообороту у 2007 р. частка продовольчих товарів зменшилася на 39,11 % порівняно з 2000 р. Найбільше зменшення спостерігається в таких групах продовольчих товарів, як жири (на 52,63 %), хлібобулочні вироби (на 83,33 %), м'ясо та м'ясопродукти (на 24,19 %) та молоко і молочні продукти (на 22,73 %). Позитивним явищем можна вважати зростання частки такої групи, як сири сичужні, плавлені та кисломолочні у структурі роздрібного товарообороту підприємств у 2007 р. порівняно з 2000 р. на 28,57 %.

Як показують результати аналізу вторинної маркетингової інформації, внаслідок об'єктивних та суб' єктивних чинників існує тенденція до зменшення виробництва молока у порівняльних цінах

2005 р. (табл. 3). Зокрема у 2007 р. порівняно з 1990 р. виробництво молока в Україні скоротилося на 48 %. Така ситуація значною мірою пов' язана зі зменшенням виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах внаслідок незначної його прибутковості (табл. 4).

Таблиця 3

Показники виробництва молока та молочної продукції

Роки

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Виробництво моло­ка у порівняльних цінах 2005 р., млн. грн.

25023

18029

13325

14172

14901

14396

14617

14552

14089

13011

Темпи приросту, % -27,95    -26,09    6,36      5,14      -3,39      1,54      -0,45      -3,18 -7,65

Частка господарств населення у вироб­ництві молока, % Темпи приросту, %

24,0

45,3 88,75

71,0 56,73

73,0 2,82

75,5 3,43

80,4 6,49

81,5 1,37

81,2 -0,37

81,5 0,37

82,2 0,86

Виробництво моло­ка на одну особу, кг Темпи приросту, %

472,3

335,3 -29,01

257,4 -23,23

276,3 7,34

293,4 6,19

285,7 -2,62

288,9 1,12

291,1 7,62

284,0 -2,44

263,6 -7,18

Споживання молока і молочних продук­тів (у перерахунку на молоко) по одну особу за рік, кг

373

244

199

205

225

226

226

226

235

225

Темпи приросту, % -34,58    -18,44     3,02      9,76      0,44        0 0        3,98 -4,26

[Складено на основі 5, с. 147, 149, 155, 434].

Наприклад, у 2007 р. рівень рентабельності виробництва молока у цих господарствах був у 2,33 раза нижчим, ніж у 1990 р., а у деяких роках вона була взагалі від'ємною. Це призвело до того, що частка господарств населення у виробництві молока у 2007 р. порівняно з 1990 р. зросла у 3,42 раза. Вищенаведені факти негативно позначаються і на перспективах розвитку молокопереробних підприємств внаслідок скорочення їх сировинної бази.

Таблиця 4

Динаміка рівня рентабельності виробництва молока та молочних продуктів у сільськогосподарських підприємствах, %

Роки 1990

1995

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Рентабельність, % 32,2

-23,2

-0,8

-13,8

9,9

-0,4

12,2

-3,7

13,8

Спад рентабельності виробництва молока та молочних продуктів у сільськогосподарських підприємствах обумовлений тим, що у 1994 р. регіонам було надане право самостійно встановлювати ціни на молочні продукти. Встановлення надзвичайно низьких закупівельних цін на молоко, які часто були нижчими від собівартості, підприємствами-монополістами призвело до скорочення поголів' я тварин [1].

Незважаючи на зменшення чисельності населення України, скорочення виробництва молока в Україні загалом призвело до зменшення виробництва молока на одну особу. Зокрема, у 2007 р. цей показник становив 263,6 кг/особу, тоді як у 1990 р. - 472,3 кг/особу, тобто зменшився у 0,56 раза (див. табл. 3.). Хоча у 2004-2005 рр. спостерігалось зростання виробництва молока на одну особу, у 2006-2007 рр. було зафіксовано зниження цього показника.

Негативні тенденції виробництва молока та молочних продуктів позначилися і на рівні попиту на них. Зокрема незважаючи на незначне зростання (на 3,98 %) у 2006 р. порівняно з 2005 р.,у 2007 p. споживання молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко) на одну особу за рік зменшилося порівняно з попереднім на 4,26 % і становило стосовно 1990 р. лише 60,32 %. Аналогічно як і виробництво, споживання молока і молочних продуктів істотно знизилося протягом 1990-2000 р. Тобто Україна істотно віддалилася від норми споживання молока на душу населення -380 кг/рік (табл. 5). У 2008 р. ці показники надалі зменшувалися.

Таблиця 5

Індекси виробництва і споживання молока на душу населення (база - 1990 р.)

Показники

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Індекс виробництва, %

100

70,97

54,5

58,50

62,12

60,49

61,17

61,64

60,13

55,81

Індекс споживання, %

100

65,42

53,35

54,96

60,32

60,59

60,59

60,59

63,00

60,32

У % до норми

98,16

64,21

52,37

53,95

59,21

59,47

59,47

59,47

61,84

59,21

[Складено на основі 5, с. 149, 434].

Проте, як свідчать результати аналізу, з 2005 р. по 2007 р. відбулося збільшення пропозиції різних видів молокопродуктів на одну особу по більшості основних товарів (табл. 6), що значною мірою обумовлено розширенням асортименту молочної продукції. Проте у 2006 р. порівняно з 2005 р. спостерігалося зменшення виробництва вершків, молока обробленого, спредів та сумішів жирових, масла та жирних сирів.

Таблиця 6

Виробництво та темпи його зміни для деяких видів харчових продуктів на одну особу

Найменування продукції

2003

2004

2005

2006

2007

Молоко оброблене рідке, кг Ланцюгові темпи зміни, %

13,5

15,1 111,85

18,3 121,19

17,5 95,63

18,6 106,29

Вершки, кг Темп зміни, %

0,2

0,5 250

0,5 100

0,3 60

0,3 100

Масло вершкове, кг Ланцюгові темпи зміни, %

2,9

2,4 82,76

2,5 104,17

2,2 88

2,2 100

Спреди та суміші жирові, кг Ланцюгові темпи зміни, %

 

1,1

1,7 154,55

1,5 88,24

1,8 120

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, кг Ланцюгові темпи зміни, %

1,2

1,5 125

1,8 120

2,0 111,11

2,0 100

Сири жирні, кг Ланцюгові темпи зміни, %

3,6

4,7 130,56

5,8 123,40

4,6 79,31

5,3 115,22

Продукти кисломолочні, кг Ланцюгові темпи зміни, %

8,9

9,9 111,24

10,6 107,07

11,2 105,66

11,5 102,68

[Складено на основі 5, с. 131].

Як показує аналіз цієї таблиці, зменшення пропозиції масла обумовлене появою нового більш дешевого товару-замінника - спреду, що свідчить про те, що вагоме значення на ринку молока та молочних продуктів посідає ціновий фактор.

Внаслідок скорочення поголів'я корів у 2008 р. у всіх категоріях господарств на 5,7 %, обсяги виробництва молока скоротилися на 4,1 %. Зростання витрат та дефіцит сировини обумовили зростання цін на молочну сировину протягом 2008 р на 24,3 %, а на молочні продукти - у середньому на 27,5 %. Зокрема на молоко ціни збільшилися на 26,1 %, сир - 28,4 %, масло - 19,6 %. Це негативно вплинуло на попит на молочну продукцію, який у 2008 р. знизився на 15-20 % порівняно з 2007 р. Дефіцит сировини, зростання її вартості, падіння попиту, збільшення величини кредитних ставок з 13-15 % до 25-28 %, зростання цін на енергоресурси майже у 1,5 раза призвели до зменшення рівня рентабельності виробництва основних видів молочної продукції до 10-12 %. Заданими Української аграрної конфедерації сьогодні 13 % підприємств, які займаються виробництвом молочної продукції, призупинили свою діяльність.

Розробляючи напрями підвищення конкурентоспроможності продукції, слід відзначити, що це поняття відносне, строго прив' язане до певного періоду часу та ринку.

У Львівській області, як і загалом по Україні, з 2002 р. існує тенденція до зменшення виробництва молока (табл. 7) як у сільськогосподарських підприємствах, так і у господарствах населення.

Таблиця 7

Динаміка виробництва молока у Львівській області, тис. т

Роки

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1. Загалом по Львівській області, тис. т Ланцюгові темпи зміни, %

1032,0

1061,5 102,86

1000,2 94,23

958,9 95,87

930,4 97,03

892,3 95,91

813,4 91,16

2. Виробництво сільськогосподарськими підприємствами, тис.т Ланцюгові темпи зміни, %

66,0

46,0 69,10

33,1 71,96

31,8 96,07

31,2 98,11

28,8 92,31

24,3 84,38

3. Частка сільськогосподарських підприємств, % Ланцюгові темпи зміни, %

6,4

4,33 67,66

3,31 76,44

3,32 100,3

3,35 100,9

3,23 96,42

2,99 92,57

4. Виробництво господарствами населення

Ланцюгові темпи зміни, %

966,0

1015,5 105,12

967,1 95,23

927,1 95,86

899,2 96,99

863,5 96,03

789,1 91,38

5. Частка господарств населення, % Ланцюгові темпи зміни, %

93,6

95,67 102,21

96,69 101,07

96,68 99,99

96,65 99,97

96,77 100,12

97,01 100,25

Істотне зменшення виробництва молока у 2002 р. у сільськогосподарських підприємствах пов' язане з значною збитковістю.

У 2007 р. рентабельність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами зросла до рівня 7,2 %, проте вона була нижчою, ніж загалом по Україні на 47,83 %. Проте це не покращило ситуацію, оскільки об' єми виробництва молока зменшилися і у сільськогосподарських підприємствах, і у господарствах населення.

Зменшення виробництва молока може бути обумовлене двома факторами: зменшенням поголів' я корів та середнього надою молока від однієї корови (табл. 8).

Таблиця 8

Динаміка зміни поголів'я корів та середнього надою молока від однієї корови у Львівській області

Роки

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Поголів'я корів, тис. голів

336,9

321,2

288,5

261,0

235,4

215,1

192,1

Середній надій молока від однієї корови в сільськогосподарських підприємствах, кг

1913

2140

2013

2467

2705

2608

2297

Темпи приросту поголів' я

 

-4,66

-10,18

-95,3

-9,81

-8,62

-10,69

Темпи приросту середнього надою

 

11,87

-5,94

22,55

9,65

-3,70

-11,82

Як свідчать результати аналізу даних цієї таблиці, з 2000 р. поголів'я корів зменшилося на 42,98 %, а середній надій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах зріс на 20,07 %.

Проаналізуємо динаміку виробництва та споживання молока та молочних продуктів (у перерахунку на молоко) у розрахунку на одну особу за рік у Львівській області (табл. 9).

Як показують результати аналізу (табл. 7), виробництво молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко) на одну особу за рік у Львівській області істотно знизилося у 1991-2000 р. і досягло у 2000 р. лише 33,58 % рівня 1990. Проте з 2003 р. цей показник зріс і сьогодні становить 56,98 % рівня 1990 р. Стосовно споживання молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко) на одну особу за рік по Львівській області, то тут не спостерігалося такого істотногозниження. Рівень споживання істотно впав у 1995 р. до 75 % від рівня 1990 р. і надалі в середньому тримався на рівні 70% від споживання молока і молокопродуктів у 1990 р.

Таблиця 9

Динаміка виробництва та споживання молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко) у Львівській області на одну особу на рік, кг

Показники

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

Виробництво

737,1

687,8

247,5

351,4

438,3

421,1

420,0

Базисні темпи зміни до 1990 р., %

100

93,31

33,58

47,67

59,45

57,13

56,98

Відношення до виробництва на одну особу, загалом по Україні

156,07

205,13

96,15

123,00

151,71

144,66

147,89

Споживання

378,9

284,6

274,0

261,9

278,8

266,8

265,3

Базисні темпи зміни до 1990 р., %

100

75,11

72,32

69,12

73,58

70,41

70,02

Відношення до загального споживання на одну особу в Україні

101,58

116,64

137,69

115,89

123,36

118,05

112,89

Характерною особливістю Львівської області є те, що виробництво і споживання молока та молочних продуктів (у перерахунку на молоко) на одну особу в основному істотно перевищує середні значення цих показників по Україні, зокрема за виробництвом майже на 50 %, за споживанням - на 10-20 %. За цим показником протягом 2004-2006 р.р. Львівська область займала 6-те місце в Україні. Це пов'язане з тим, що у цьому регіоні достатньо розвинуте молочне скотарство і розташовані молокопереробні підприємства, такі як "Жидачівський сирзавод", Львівській міський молочний завод, ЗАТ "Галичина" (м. Радехів), Бродівський і Самбірський заводи сухого знежиреного молока, "Маслосоюз" (м. Стрий), ТзОВ "Львівський молочний комбінат", "Рава-Руський молокозавод". Дані підприємства реалізують свою продукцію не лише у межах Львівської області, але і у інших регіонах України. Як показали спостереження аналогічно на території Львівської області попитом користуються молоко та молочна продукція виробників з інших областей, зокрема Волинської - торгова марка "КОМО" (ВАТ "Ковель молоко"), Тернопільської "Агро" - Тернопільський молокозавод та "Альма-Віта" (ПП "Альма-Віта") Хмельницької, Івано-франківської, Вінницької тощо. Стосовно йогуртів, то попитом користується також продукція, поставлена з Росії, Польщі, Словакії, а твердих сирів - Данії та Швейцарії.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н Р Кубрак - Дослідження кон'юнктури ринків молочних продуктів україни та львівської області