Н О Василъчук - Дослідження молодіжного сегменту регіональногоринку праці - страница 1

Страницы:
1 

УДК 331.5

Василъчук Н.О. Луганськ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО

РИНКУ ПРАЦІ

Поведено аналіз молодіжного сегменту ринку праці Лугансъког області в зіставленні з Донецъкою областю та Україною. Запропоновані основні напрями молодіжної політики на державному, регюналъному рівні й рівні підприємств.

Ключові слова: молодіжний сегмент, ринок праці, рівет зайнятості, рівет безробіття, рівет економічно активного населення.

Постановка проблеми. В сучасних умовах Україна переживає важкі часи пов'язані зі зниженням конкурентоспроможності вітчизняної продукції; падінням обсягів виробництва; старінням матеріально-технічної бази виробництва; низьким рівнем заробітних плат, які не забезпечують нормального відтворення робочої сили. Дані причини з'явилися підставою для загострення проблеми зайнятості населення, особливо молоді, оскільки молодь є найбільш вразливішим суб'єктом на ринку праці. Пошуки першого місця роботи, невідповідність кваліфікації, відсутність досвіду роботи призводять до зниження рівня економічної активності молоді. Ці та інші проблеми зумовлюють зростання безробіття в молодіжного сегменті, спричиняють збільшення зайнятості в «тіньовій» сфері економіки, а також призводять до зростання міграціь молодого населення до економічно розвинених регіонів. А оскільки саме молодь, володіє великими інтелектуальним потенціалом та здібностями до праці й творчості у всіх сферах діяльності, тому забезпечення ефективної зайнятості та управління молодіжним сегментом ринку праці набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень Теоретико-методологічні аспекти формування національного ринку праці та його молодіжного сегменту, формування критеріїв та принципів функціонування даного сегменту ринку праці та проблема працевлаштування молодого населення висвітлені в працях Д.П. Богині, Е.М. Лібанової, Б.М. Данілішина, М.І. Долишнього, Т.А. Зайця, В.В.Онікієнко та інших.

Виділення невирішених проблем. Незважаючи на значний вклад вчених в розвиток питання формування молодіжного сегменту, потребує активізації дослідження з проблем розвитку молодіжного сегменту регіонального ринку праці в сучасних умовах.

Таким чином метою статті є дослідження молодіжного сегменту регіонального ринку праці.

Результати дослідження. Під молодіжним ринком праці слід розуміти комплекс соціально-трудових відносин, заснованих на узгодженні інтересів суб' єктів даного ринку, а саме молоді, держави, підприємств. До молоді, відповідно з законодавством, відносять контингент віком від 15 до 34 років.

Розглядаючи молодіжний сегмент регіонального ринку праці слід відмітити, що він характеризується стабільним зростанням пропозиції робочої сили. Це відбувається за рахунок щорічного поповнення випускниками учбових закладів різних рівнів. Збалансувати попит та пропозицію на даному сегменті дуже важко, це пояснюється наступним: по-перше, конкуренція, тобто інші вікові групи, за рахунок своєї професійності та досвіду, менш ризикують втратити роботу та мають більше переваг при працевлаштуванні; по-друге, відсутність попиту на дану професію вимушує молодь перекваліфіковуватися та працювати не за спеціальністю; по-третє, постійна зміна основних пріоритетів, тобто незадоволеність робочими умовами з-за невиправданих очікувань.

Результати аналізу економічної активності населення за віковими групами (рис. 1-2) довели, що найвищий рівень економічної активності спостерігається у віковій категорії від 30-34 років - 86,8% у 2007 році та 87,8% у віці 35-39 років у 2009 році, це пояснюється тим, що дана категорія населення вже має досвід роботи, пройшла процес становлення та активно залучена в економічну діяльність.

На протязі 2007-2009 років рівень економічної активності у віковій категорії від 15 до 24 років збільшився на 1,2% в Луганській області, в Донецькій - на 3,9%, а в Україні він залишився на тому ж рівні та склав - 41,9%.

У віковій категорії від 25 до 29 років в Луганській області значення цього показника знизилося на 4%, в Донецькій - на 0,9%, в Україні - на 1,9%. Значне падіння рівня економічної активності спостерігається у віці від 30-34 років в Луганській області - на 7,6% в 2009 році, в Донецькій області та Україні спостерігається незначне скорочення у цій категорії.

Щодо рівня економічної активності молоді за місцем проживання, то її рівень в сільській місцевості значно вищий ніж в місті.

На селі спостерігається скорочення молодого населення з кожним роком, так, за три роки воно скоротилося на 2,9%. В загальній кількості сільських зайнятих 25,1% складають молоді у віці від 15 до 34 років., кількість найнятих молодих фахівців скоротилася на 22,4%, оскільки відбувається значний відтік молоді, особливо кваліфікованих фахівців, що негативно впливає на якісний склад працівників на селі. Також, молоді фахівці неохоче йдуть працювати на сільськогосподарські підприємства. Криза в сільськомугосподарстві, зупинила створення для працівників села необхідних соціальних, житлових та виробничих гарантій. Середньомісячна заробітна плата працівників села в 2009 році в Луганській області складала 1230 грн, тоді як в Донецькій - 1420 грн, в Харківській - 1310 грн.

Аналізуючи рівень зайнятості населення за віковими групами (рис 3-4), слід зазначити, що найбільший рівень зайнятості спостерігається у віці від 35 до 39 років - 81,1% в Луганській області, однак значення цього показника нижче 2007 року на 1,8%.

100

90­80­70­60­50­40­30­20­10

0-

все населення     15-24 років       25-29 років       30-34 років       35-39 років       40-49 років       50-59 років       60-70 років

□ Україна □ Луганська область □ Донецька область

Рис. 1. Рівень економічної активності населення за віковими групами за регіонами України у 2007 році

Також в області спостерігається падіння рівня зайнятості за всіма віковими групами, виняток складає населення у віці від 50-59 років та 60-70 років - їх рівень збільшився відповідно на 2,6% та 30%. Це пов' язано з тим, що значна частина цього населення мешкає в сільській місцевості та займається присадибним господарством. Найбільше падіння рівня зайнятості спостерігається у віковій категорії від 30­34 років - на 11,5%. Скорочення пов'язано з тим, що значна кількість населення працездатного віку Луганської області працює в Росії, так як Луганськ є прикордонною територією.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

все       15-24 рокі в   25-29 рокі в   30-34 рокі в  35-39 рокі в   40-49 років   50-59 рокі в   60-70 років населення

I_□ Україна □ Луганська область □ Донецька область_|

Рис. 2. Рівень економічної активності населення за віковими групами за регіонами України у 2009 році


90-

 

80-

 

70-

 

60-

/

50-

/

40-

/

30-

/

20-

 

10-

/

0-

 

Н

1со8 5

nftm

ги

все 15-24 років 25-29 років 30-34 років 35-39 років 40-49 років 50-59 років 60-70 років населення

□ Україна □ Луганська область □ Донецька область

Рис. 3. Рівень зайнятості населення за віковими групами за регіонами України в 2007 році

90-

/

80-

/_

70-

/

60-

/_

50-

/

40-

/

30-

 

20-

/

10-

/

0-

_

птш

см     І ^4

все 15-24 років 25-29 років 30-34 років 35-39 років 40-49 років 50-59 років 60-70 років населення

□ Україна □Луганська область □ Донецька область

Рис. 4. Рівень зайнятості населення за віковими групами за регіонами України в 2009 році За всіма регіонами спостерігається зростання рівня безробіття (рис 5-6) відповідно в Україні - на 37,5%, в Луганській області - на 16,7%, Донецькій області - 67,9%. Значне зростання рівня безробіття пов'язано з економічною та фінансовою кризою 2008 року, яка призвела до скорочення обсягів виробництва, припинення кредитування малого та середнього бізнесу, а це обумовило значне вивільнення працівників з підприємств.

10 9 8 7 6 5 4 3 2

1 0

 

 

f=

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

1

 

/

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Р Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"J CD

 

 

 

»

зі

 

 

 

со in

 

 

 

LO

 

 

 

 

 

со со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

_

 

 

_

_

_

 

_

_

 

/

_

_

_

 

_

_

 

 

все 15-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-70 років населення

□ Україна □ Луганська область □ Донецька область

Рис. 5. Рівень безробіття населення за віковими групами за регіонами України в 2007 році

18 16 14 12 10

8 6 4 2

0

все населення      15-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років

J_□ Україна □ Луганська область □ Донецька область _|

Рис. 6. Рівень безробіття населення за віковими групами за регіонами України в 2009 році

За даними Державної служби зайнятості Луганської області на 1 січня 2010 року на її обліку перебувало 3603 молоди особи, що складає 42,2% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних. Аналіз безробіття за його причинами показує, що частка випускників серед осіб, що стають на облік складає не більше 3%.

Слід відмітити, що молодь при виборі своєї професії орієнтується на її престиж, не враховуючи свої здібності та реальні потреби ринку у тих чи інших спеціалістах. Тому, питання врегулювання зайнятості молоді повинно вирішуватися як на державному, регіональному, так і на рівні кожного підприємства.

Найбільший рівень безробіття спостерігається у віковій категорії від 15 до 29 років в Луганській області - 12,3%, Донецькій - 16,1, в Україні - 14,1. Значне перевищення наймолодшої вікової групи над дорослим спостерігається в більшості країн та пояснюється відсутністю досвіду роботи у молодих людей в цьому віці.

Також слід відмітити, що молодим жінкам важче знайти роботи, ніж чоловікам, це пояснюється тим, що роботодавці не бажають брати на роботу:

заміжніх жінок, які не мають дітей, оскільки вони найближчим часом можуть піти у довготривалу відпустку по догляду за дитиною;

жінок, які мають дітей до 6 років;

одиноких матерів, оскільки вони самостійно виконують зобов' язання з догляду за дітьми, що негативно може сказатися на професійній самореалізації жінки.

Висновки Таким чином, основними напрямами молодіжної політики на рівні держави повинні стати:

розробка та впровадження програм соціального розвитку та захисту молоді, щодо гарантованого забезпечення молодих спеціалістів першим робочим містом;

здійснення моніторингу ринку праці та прогнозування потреб у працівниках за професійними ознаками;

створення умов для розвитку молодіжного підприємництва. На регіональному рівні повинно:

проводити маркетингові дослідження ринку праці, щодо визначення пропозиції та попиту на робочу силу з метою складання програм зайнятості;

проводити профорієнтаційну роботу серед випускників навчальних закладів; організовувати курси з перенавчання безробітної молоді;

виплачувати дотації роботодавцям, які беруть на роботу молодих спеціалістів без досвіду роботи.

На рівні підприємств необхідно:

надавати молодим спеціалістам перше робоче місце;

систематично здійснювати прогнозування в сфері кадрів;

впроваджувати наставництво для молодих спеціалістів.

Література

1. Головне управління статистки у Луганській області: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. lugastat.lg.ua.

2. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Державний комітет статистики України / За ред. О.Г.Осауленка, Київ, 2010. - 567с.

Проведен анализ молодежного сегмента рынка труда Луганской области в сопоставлении с Донецкой областью и Украиной. Предложены основные направления молодежной политики на государственном, региональном уровне и уровне предприятий.

Ключевые слова: молодежный сегмент, рынок труда, уровень занятости, уровень безработицы, уровень экономически активного населения.

Vasil'chuk N.A. Research of youth segment of regional labour-market.

The analysis of youth segment of labour-market the Lugansk area is led in comparison with the Donetsk area and Ukraine. Basic directions of youth policy are offered at state, regional level and level of enterprises.

Keywords: youth segment, labour-market, level of employment, unemployment rate, level economic active population.

Васильчук Н.А. - ведущий экономист ЛФ ИЭПИ НАН Украины

Рецензент Осєнін Ю.І. д.т.н., проф., проректор з наукової роботи СНУ ім. В. Даля

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н О Василъчук - Дослідження молодіжного сегменту регіональногоринку праці