А В Дмитренко - Облік доходів і витрат у будівельних організаціях - страница 1

Страницы:
1 

ри воды в сетях.

1.Борисенко З.М. Амортизаційна політика. - К.: Наукова думка, 1993. - 135 с.

2.Гордиенко В., Ключккин Ю., Наров Э. Стимулирующая роль амортизационной политики // Плановое хозяйство. - 1998. - №7. - С.54-55.

3.Джунь Б.М. Эффективность использования основных фондов коммунального хозяйства. - К.: Будівельник, 1969. - 168 с.

4.Economist. - 1996. - №1. - Р.82.

5.Макконнел К. Экономикс. Принципы, проблемы. - М.: Инфра-М, 2003. - 972 с.

6.Рибалкін В.Основи економічної теорії. - К.: Академія, 2002. - 352 с.

Получено 19.05.2003

 

УДК 69.003.3 А.В.ДМИТРЕНКО

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ У БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Розглядається порядок обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" та Мето­дичних рекомендацій із формування собівартості будівельно-монтажних робіт із питань обліку доходів і витрат у будівельних організаціях. Зазначено особливості обліку витрат за будівельними контрактами. Наведено числові приклади, що розкривають сутність методів визнання доходів і витрат за будівельними контрактами.

Будівельна галузь - одна з найважливіших у народному госпо­дарстві. Процес будівництва здійснюється протягом значного періоду й потребує тривалого фінансування. Це зумовлює особливості обліку витрат і доходів на підприємствах будівельної галузі. Для врахування даної специфіки розроблені документи, що регламентують облік опе­рацій за будівельними контрактами. Такими документами є:

1.    Методичні рекомендації з формування собівартості будівель­но-монтажних робіт (далі - Методичні рекомендації) [1];

2.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" (далі - П(С)БО 18) [2].

Методичні рекомендації встановлюють єдині методологічні заса­ди формування собівартості будівельно-монтажних робіт і можуть за­стосовуватися для планування, бухгалтерського обліку та калькулю­вання собівартості.

Основним документом, що визначає облік господарських опера­цій на підприємствах будівельної галузі, є П(С)БО 18. Це Положення визначає порядок формування підрядниками інформації про доходи та витрати, пов'язані з використанням будівельних контрактів, і розкрит­тя цієї інформації у фінансовій звітності.

П(С)БО 18 встановлює єдиний підхід до обліку доходів та витрат,що виникають при виконанні короткострокових і довгострокових до­говорів.

На сьогодні у головних бухгалтерів постає ряд питань щодо облі­ку в будівництві. Бухгалтерський облік у будівництві знову-таки не обґрунтований, з міжнародними стандартами не співпадає, практично­го знання обліку в будівництві і його проблем не відображає, організа­цію будівельної галузі не враховує, із стандартами національного бух­галтерського обліку не пов' язаний.

На розгляд саме цих питань спрямовані публікації таких авторів, як Н.Горицької щодо відмінності П(С)БО 18 від кореспондуючого Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 11"Будівельні конт­ракти"; Л.Шевченкової щодо особливостей обліку доходів і витрат за будівельними контрактами; Т.Онищенко щодо обліку витрат на вико­нання будівельних контрактів з урахуванням особливостей їх визнання і складу та інших авторів.

Основними проблемами з обліку доходів і витрат у будівельних організаціях є незрозумілий для бухгалтерів порядок обліку доходів і витрат на рахунках бухгалтерського обліку, а також розподіл загаль-новиробничих витрат; питання визнання доходів і витрат за будівель­ним контрактом з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу; відсутність числових прикладів, що розкривають сутність методів визнання доходів і витрат щодо виконання будівельних конт­рактів.

У даній статті розглядаються особливості обліку доходів і витрат за будівельними контрактами, за допомогою числових прикладів пояс­нюється сутність методів, якими визначається ступінь завершеності робіт, показано, як здійснюються записи в бухгалтерському обліку за допомогою рахунків бухгалтерського обліку при використанні цих методів.

Витрати за будівельним контрактом - це собівартість робіт за бу­дівельним контрактом. Доход за будівельним контрактом включає пе­редбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, пре­тензій та заохочувальних виплат за будівельним контрактом.

Із метою організації планування, бухгалтерського обліку, кальку­лювання та аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт здійсню­ється класифікація витрат будівельної організації за такими ознаками:

-   види діяльності будівельної організації;

-   місце виникнення витрат;

-   подібність складу витрат;

-   способи включення витрат у собівартість будівельно-монтаж­них робіт;доцільність витрачання;

-   відношення до вартості будівельного контракту.

Основними з класифікацій для бухгалтерського обліку є класифі­кація за подібністю складу витрат і за способами включення у собівар­тість будівельно-монтажних робіт. За першою ознакою витрати поді­ляються на елементи витрат і статті витрат, за другою - на прямі й за-гальновиробничі (непрямі) витрати.

Групування витрат за елементами необхідне для визначення зага­льних обсягів використаних матеріальних, трудових та інших вироб­ничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат у цілому по будівельній організації. Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою планування виробничої собівар­тості будівельно-монтажних робіт, організації бухгалтерського й ана­літичного обліку витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.

Згідно з Методичними рекомендаціями до прямих витрат нале­жать витрати, що безпосередньо пов' язані з використанням будівель­но-монтажних робіт і включаються у виробничу собівартість відповід­них об' єктів витрат за прямою ознакою. До загальновиробничих ви­трат належать непрямі витрати, пов' язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об' єкта витрат пропорційно базі розподілу, вибраної будівельною організацією самостійно.

Відповідно до П(С)БО 18 та Положення (стандарту) бухгалтерсь­кого обліку 16 "Витрати" (далі - П(С)БО 16) [3] до складу витрат, без­посередньо пов' язаних з виконанням будівельного контракту, відно­сяться прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати.

До складу загальновиробничих витрат включаються витрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва. Розподіл їх між об'єктами будівництва здійснюється пропорційно прямим витратам, прямим витратам на оплату праці, обсягам доходу, відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо.

На відміну від загального порядку бачимо відмінність у форму­ванні витрат за будівельним контрактом. Вона полягає в тому, що за-гальновиробничі витрати не поділяються на постійні й змінні. І відпо­відно постійні загальновиробничі витрати не підлягають розподілу на постійні розподілені й постійні нерозподілені.

Це означає, що вся сума загальновиробничих витрат розподіля­ється між будівельними контрактами, що виконуються підрядною ор­ганізацією.

Цю особливість підтверджує і п.15 П(С)БО 18, згідно з яким до складу витрат за будівельними контрактами не включаються, а відно­сяться до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були здій­снені, наступні витрати:

-   адміністративні витрати;

-   витрати на збут;

-   інші операційні витрати;

-   витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, що не використовуються при виконанні будівельного контракту. Це пояснює те, що загальновиробничі витрати за будівельними контрактами не розподіляються на постійні й змінні і відповідно не розподіляються на постійні розподілені й постійні нерозподілені.

Крім вищезазначених особливостей обліку витрат за будівельним контрактом, П(С)БО 18 встановлено особливий порядок обліку витрат, понесених підрядником при укладанні будівельного контракту. Якщо існує ймовірність підписання контракту (до дати балансу) і можна до­стовірно визначити суму витрат, понесених підрядником при укладан­ні будівельного контракту, то сума витрат включається до витрат за будівельним контрактом.

Якщо ж будівельний контракт не підписаний до дати балансу, то витрати, понесені при його укладанні, визначаються витратами звітно­го періоду без включення до витрат за цим будівельним контрактом у наступних звітних періодах.

Згідно з П(С)БО 18 доходи і витрати протягом виконання будіве­льного контракту визнаються доходами й витратами з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансо­вий результат цього контракту може бути достовірно оцінений.

Ступінь завершеності робіт відповідно до П(С)БО 18 може визна­чатися за одним із наведених нижче методів:

1)   вимірювання й оцінка виконаної роботи;

2)   співвідношення обсягу завершеної частини роботи і їх загального обсягу за будівельним контрактом в натуральному вимірі;

3)   співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівель­ного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.

На практиці доходи й витрати за будівельним контрактом відо­бражаються з використанням лише одного методу визначення ступеня завершеності робіт - оцінка й вимірювання виконаної роботи. Викори­стання цього методу практично пов' язане з існуючими вимогами Держкомстату України і Державного комітету будівництва, архітекту­ри та житлової політики України щодо типових форм первинних до­кументів з обліку в будівництві.

На підставі інформації про вартість виконаних обсягів підрядних робіт складається "Акт приймання виконаних робіт" (ф.КБ-2в) або "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати" (ф.КБ-3), що є підставою для оплати замовником. У бухгалтерському обліку здійснюється запис:

Дебет 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", Кредит 703 "Доход від реалізації робіт та послуг".

Одночасно згідно з п. 18 П(С)БО 18, сума переданих для оплати проміжних рахунків (без ПДВ) відображається такою кореспонденцією рахунків:

Дебет 238 "Незавершені будівельні контракти", Кредит 239 "Проміжні рахунки".

Після завершення будівельного контракту сальдо на цих субраху­нках списується Другий метод полягає у визначенні, по-перше, ступе­ня завершеності робіт шляхом ділення обсягу завершеної частини ро­боти на дату балансу в натуральному вимірі на загальний обсяг робіт за будівельним контрактом у натуральному виразі та множенням на сто. По-друге, визначається сума доходу за вказаний період.

Суть третього методу полягає у визначенні спочатку відсотка ви­конання робіт на дату балансу, а потім - суми доходу на цей період у грошовому вимірі.

Приклад. Визначення доходів на підставі співвідношення витрат, понесених на певну дату до загальних очікуваних витрат за контрак­том.

У вересні зворотною кореспонденцією рахунків.

2002 р. організація-підрядник уклала договір строком на три роки про спорудження офісного приміщення для компанії-замовника з фік­сованою ціною 145000 грн. (без ПДВ). Очікувана сума витрат підряд­ника на виконання договору - 95000 грн.

За період з вересня по грудень 2002 р. підрядник здійснив витра­ти, пов' язані з виконанням будівельного контракту, в сумі 15000 грн.

Згідно з обліковою політикою підрядника дохід від виконання будівельних контрактів визнається з урахуванням ступеня завершенос­ті робіт з використанням методу визначення співвідношення витрат, понесених на певну дату, і загальних очікуваних витрат за контрактом.

Сума доходу, що має бути визнана підрядником у 2002 р., визна­чається таким чином:

1. Визначаємо процент виконання за формулою

S = ^ х 100% , (1) Bo

де S - ступінь завершеності робіт; Вр - фактичні витрати з початку виконання будівельного контракту до дати балансу; Во - очікувана сума загальних витрат на виконання контракту.

(15000/95000) х100% = 15,8% . 2.Визначаємо суму доходу першого року за формулою

Д = S х Ц , (2) де Д - накопичений доход від виконання контракту; Ц - ціна контрак­ту.

174000 х15,8% = 27492 грн. Результатом порівняння суми витрат і доходів є визначення кін­цевого фінансового результату. Згідно з П(С)БО 18 кінцевий фінансо­вий результат за будівельним контрактом оцінюється залежно від виду контракту. При використанні контракту з фіксованою ціною кінцевий фінансовий результат може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов:

-    можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту;

-    імовірного отримання підрядником економічних вигод від ви­конання будівельного контракту;

-    можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу;

-    можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов'язаних із виконанням будівельного контракту для порівняння фак­тичних витрат за цим будівельним контрактом із попередньою оцін­кою таких витрат.

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом за ці­ною "витрати плюс" може бути достовірно оцінений за наявності та­ких умов:

-    імовірного отримання підрядником економічних вигод від ви­конання будівельного контракту;

-    можливості достовірного визначення витрат, пов' язаних із ви­конанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх від­шкодування замовником.

Враховуючи особливості стосовно обліку доходів і витрат за бу­дівельними контрактами, можна побачити, що на сьогодні будівництво в Україні переживає не тільки економічний підйом, але й кардинальнуперебудову традиційної галузевої бухгалтерії. Аналіз П(С)БО 18 до­зволяє зробити висновки щодо ефективності його використання. По-перше, діючий План рахунків бухгалтерського обліку необхідно допо­внити не врахованими в ньому субрахунками 238 "Незавершені буді­вельні контракти" та 239 "Проміжні рахунки"; по-друге, в П(С)БО 18 слід помістити числові приклади, що розкривають сутність методів визнання доходів і витрат щодо виконання будівельних контрактів; по-третє, особливості обліку витрат за будівельними контрактами мають бути враховані при складанні фінансової звітності підрядної організа­ції.

1.Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних ро­біт, затверджені наказом Держбуду України від 7.05.2002 р. №81, схвалено рішенням Науково-технічної ради Держбуду України від 26.04.2002 р. №22, розроблено Українсь­ким науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" // Все про бухгалтер­ський облік. - 2002. - №76 (743). - С.2-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затвер­джене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. №№205, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.05.2001р. за №№433/5624 // Все про бухгалтерський об­лік. - 2001. - №51 (597). - С.16-19.

3.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 "Расходы", утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31.12.99 г. №°318, зарегистрировано в Министерст­ве юстиции Украины 19.01.2000 г. №°27/4248 (с изменениями, внесенными в Минюсте 10.12.2002 г. за №962/7250 // Бухгалтер. - 2002. - №47-48. - С.64-68.

Отримано 20.05.2002

УДК 338.012.24.021.8 Т.К.ШАРИПОВА

Харьковский институт управления

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С КОНДОМИНИУМАМИ

Предлагаются пути выхода из кризиса, в котором оказалось жилищно-коммунальное хозяйство страны. Одним из таких путей является создание кондоминиу-мов(объединений совладельцев многоквартирного дома), которые являются одним из основных направлений реформирования жилищной сферы. Рассматриваются проблемы, которые возникают при создании и функционировании кондоминиумов, предлагаются пути их решения, реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Среди многочисленных социально-экономических проблем, стоящих перед нашим государством, одной из наиболее актуальных сегодня является проблема сохранения существующего жилищного фонда, особенно коммунальной и ведомственной собственности. Го­сударство официально признает, что практически весь этот жилищный фонд находится в состоянии, требующем выполнении огромного объ­ема ремонтных работ. Не вызывает сомнения, что ускорение решения

Страницы:
1 


Похожие статьи

А В Дмитренко - Економіко-правове регулювання спільної діяльності в україні

А В Дмитренко - Методи обліку витрат у будівництві

А В Дмитренко - Облік доходів і витрат у будівельних організаціях

А В Дмитренко - Удосконалення методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах