Д А Рижаков - Оптимізація використання ресурсів будівельної організації - страница 1

Страницы:
1 

методи підрахунку показників конкурентоздатності будівельної орга­нізації, можна використати методи експертних оцінок.

1.Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки принятий плановых решений. -М.: Экономика, 1976. - 78 с.

2.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. - К.: МАУП, 2000. - 253 с.

3.Крушевський А.В., Степурін І.Н. Системне дослідження фінансово-економічних об'єктів. - К.: ДП „Самміт-Книга", 2000. - 72 с.

4.Фатхутдинов Р.А. Организация производства. - М.: ИНФРА, 2002. - 670 с.

Отримано 10.03.2009

 

УДК 333.146.3 Д.А.РИЖАКОВ

Київський національний університет будівництва і архітектури

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Використано економіко-математичні моделі оптимального розподілу ресурсів по роботам будівельної організації за умов обмеження на ресурси і обсяг робіт. Розглянуто двоїсту задачу для використання ресурсів.

В умовах ринкових відносин велике значення має отримання мак­симального прибутку від використання будівельною організацією сво­їх ресурсів. Використання сучасних економіко-математичних моделей для визначення оптимального плану робіт будівельної організації з метою отримання максимального прибутку є актуальною темою.

Мета даної роботи - на основі інформації про наявні ресурси та технології способів їх використання створити модель оптимального розподілу ресурсів по роботам і визначити оптимальні оцінки для ре­сурсів, створити метод розробки оптимальних рішень для стратегії розподілу ресурсів за видами робіт у будівельній організації.

У методичних рекомендаціях Науково-дослідного економічного інституту [1] описана система створення планів розвитку економіки країни та її видів, зокрема, наводиться множина задач по кращому ви­користанню ресурсів кожної галузі, у тому числі і будівельному ком­плексі. Зазначається, що для кращого використання ресурсів на під­приємствах потрібно використовувати системний підхід.

У роботі [2] зазначається, що в будівництві присутні основні рин­кові відносини, тобто виконуються економічні закони ринку. А це означає, що плани будівельної організації повинні базуватися на мак-симізації прибутку будівельних фірм. При цьому потрібно враховувати умови місцевих засад і навколишнього середовища.

У книзі [3] визначені основні поняття будівельного виробництва і розвитку будівельної галузі для робіт, ресурсів, прибутку, умов праці тощо. Ці поняття використані в статті при розробці оптимального пла­ну використання ресурсів будівельної організації.

Основні поняття та положення теорії систем і системного аналізу, наведені в [4], використано для створення методики оптимізації ресур­сів будівельної організації. Наведене поняття системи як упорядкова­ної сукупності взаємопов'язаних взаємодіючих елементів, які законо­мірно створюють єдине ціле, що має властивості, відмінні від власти­востей окремих її елементів. Системний підхід дає можливість дослі­джувати складні системи, тому що за цим підходом з певною метою системи розкладаються на декілька елементів (підсистем), кожна з яких досліджується окремо, але з урахуванням взаємозв' язків між сис­темами.

Господарча діяльність будівельної організації в ринкових умовах повинна бути направлена на підвищення ефективності використання її ресурсів. Основним показником ефективності роботи будівельного підприємства є прибуток, який отримує фірма, виконуючи свої функ­ції: виробництво будівельної продукції за умови виконання вимог з боку навколишнього середовища (місцевої влади, державних органів, конкурентів, замовників тощо).

Ефективність роботи будівельної фірми може оцінюватись уза­гальнюючим показником - прибутку. Абсолютна величина прибутку -це повна сума часткових прибутків від реалізації господарчої діяльно­сті будівельної організації. Прибуток поділяється на: кошторисний, плановий, фактичний, балансовий, валовий, чистий.

Кошторисний прибуток - це загальна сума прибутку за коштори­сом.

Плановий прибуток - це загальна сума прибутку, яку потрібно отримати за планом від усіх підрозділів організації.

Фактичний прибуток - це фінансовий показник прибутку будіве­льної організації за певний період.

Балансовий прибуток - це величина прибутку, яка розрахована за бухгалтерськими звітами певного періоду функціонування організації.

Валовий прибуток - це сума балансового і розрахованого прибут­ку, який визначається у випадку реалізації продукції та послуг за ціна­ми, нижчими за ринкові, безкоштовно отриманих ресурсів, прямого обміну продукцією, роботами, послугами.

Чистий прибуток - це частина прибутку, що залишається після сплати податків на нього.

Відносні показники ефективності будівельної фірми розрахову­ються як відношення абсолютних показників прибутку до загальної вартості у відсотках.

Кошторисна рентабельність - це відношення планових нагрома­джень, закладених у кошторисі до корисної вартості об' єкта.

Планова рентабельність - це відношення величини планового прибутку до договірної ціни об' єкта.

Фактична рентабельність - це відношення величини фактичного прибутку до фактичної вартості об' єкта.

Рентабельність продажу продукції і послуг визначається як від­ношення прибутку за звітний період до обсягу продаж за цей період.

Будівельна організація для досягнення економічного ефекту ви­конує будівельні роботи, створює будівельну продукцію і для цього використовує свої ресурси.

До будівельної продукції відносяться побудовані та реконструйо­вані підприємства, заводи, дороги, будинки тощо. Кінцевим продуктом є основні засоби або послуги. Показник будівельної продукції відпові­дає товарному показнику, але і має свої особливості. Обсяг товарної продукції будівельної організації визначається за договірною ціною. До реалізованої будівельної продукції відносяться всі роботи, що при­йняті і оплачені замовником. Будівельні послуги - це консультації у галузі будівництва, проектування, навчання та підготовка кадрів, тор-гівельна та посередницька допомога, збут продукції, аудит тощо. Буді­вельні роботи генпідрядника не є послугами.

До виробничих ресурсів будівельних організацій відносяться:

      трудові ресурси та кадри;

      інвестиційні, виробничі, фінансові, природні підприємницькі здіб­ності людей.

Кожний вид ресурсів, які використовуються в будівництві і пере­творюються у будівельну продукцію, відноситься до будівельного ре­сурсу.

До трудових ресурсів та кадрів відносяться робітники, які на бу­дівельному підприємстві виконують функції відповідно до поставле­них завдань.

Використання трудових ресурсів обчислюється або витраченим часом, або вартістю праці.

Інвестиційні ресурси визначаються за їх видами: для тих інвести­цій, які виражені у вартісній формі їх врахування може мати нормати­вний коефіцієнт (затрат), якщо ці інвестиції визначаються в іншій формі, то потрібно їх використовувати з урахуванням визначеної фор­ми.

Виробничі ресурси включають технологічні і виробничі засоби, матеріальні складові будівельної продукції тощо.

Фінансові ресурси включають капітальні і поточні витрати за їх видами.

Природні ресурси включають земельні ланки, будівельні матеріа­ли, будівельні майданчики, водозабір, каналізацію тощо.

Підприємницькі здібності відносяться до інтелектуальної складо­вої інвестицій, яка використовується будівельною організацією для здійснення інновацій.

Для використання ресурсів і їх урахування застосовуються різні форми їх агрегації і технологічності. Велике значення в цій справі ма­ють бухгалтерські звіти.

Для визначення кількісних показників ефективності виконання будівельних робіт в будівельній організації потрібно застосувати кіль­кісні та моделюючі засоби.

На рисунку наведено розроблений алгоритм розв'язання постав­леної задачі по оптимізації використання ресурсів будівельної органі­зації.

У блоці 1 виконується якісна постановка задачі: цілі і умови фун­кціонування будівельної організації. Визначається економічний крите­рій оцінки роботи будівельної фірми, а також умови використання ре­сурсів. Ця інформація передається у блок 2, де створюється формалі­зація задачі (окреслюються параметри і границі використання ресур­сів, оцінюється необхідне урахування факторів зовнішнього середо­вища).

Результати передаються в блок 3, де створюється економіко-математична модель поставленої задачі: формальний запис цільової функції і умов використання ресурсів. Результати передаються у блок 4 і 5.

У блоці 5 аналізується створена модель: якщо в моделі невірно враховані цілі та умови, то результати передаються у блок 2; якщо вір­но враховані, то в блок 6. У блоці 4 створюється інформаційна база для розв'язання задачі і результат передається у блок 6.

У блоці 6 перевіряється інформація на повноту і якість. Якщо ін­формація якісна і достатньо повна, то вона передається в блок 7; якщо це не так, то вона передається в блок 1.

У блоці 7 обирається метод розв'язання задачі і результат переда­ється в блок 8, де проводяться розрахунки і результат передається в блок 9.

У блоці 9 визначається чи придатні розрахунки: якщо вони не­придатні, то результат передається у блок 7; якщо результат розрахун-

 

У блоці 3 при створенні економіко-математичної моделі оптимі­зації використання ресурсів будівельної організації введені такі позна­чення: і - номер виконуваної роботи; n - кількість виконуваних робіт; j - номер використовуваного ресурсу; m - кількість видів ресурсів буді­вельної організації; bj - кількість ресурсів j-го виду, які є у будівель­ній організації; ai - максимальний обсяг і-го виду робіт, який бажано виконати будівельною організацією; bj - норма використання j-го ресурсу на виконання одиниці і-ї роботи; P - прибуток від одиниці і-ї роботи; xi - обсяг робіт і-го виду, який потрібно виконати будівель­ною організацією.

Економіко-математична модель оптимізації використання ресур­сів будівельної організації така: знайти такі обсяги робіт xi, за яких максимізується максимальний прибуток

n

P = £ргхг ® max (1) і виконуються умови на ресурси:

£bjX, £ bj   (/=1,2,...,m) (2)

0 £ xt £ at. (3)

Це задача лінійного програмування, що розв'язується симплекс-методом.

Задача визначення оцінок для ресурсів і продукції формулюється як двоїста задача лінійного програмування

m n

T = £ bjU, - Yyfli ® min (4)

за умов:

m

£bjUj -V >P   =1,2,...,n) (5)

j=1

Uj > 0; V > 0. (6) Для xi > 0 інтенсивних робіт має значення

m

V = £ bjUj - P =1,2,...,n). (7)

j=1

В оптимальних планах цільова функція прямої задачі (1)-(3) і дво­

їста (4)-(6) за своїми значеннями співпадають.

Для загальної умови оптимальності необхідно і достатньо вико­нання рівностей

X £ bjUj - V,  = 0 0=1,2,...,n), (8) V j=1 J тобто якщо x > 0 , то справедливо (7).


В будівельній організації потрібно розділити чотири види ресур­сів на чотири види будівельної продукції. Дані про виробничі парамет­ри наведено в таблиці.

Пряма задача така:

Z = 5x1 + 3x2 + 2x3 + 6x4 ® max

3x1 + x2 + 2x4 £ 700

2x + 2x2 + x3 £ 400

2x2 + 5x3 + 4x4 £ 500

4x + 3x2 + x3 + x6 £ 1400.

Розв'язання цієї задачі: x1=150; x2 = x3 =0; x4=125; максима­льне значення Z = 1500 .

Перший і третій ресурси використано неповністю, а другий і чет­вертий ще залишились.

Двоїста задача:

T = 700U1 + 400U2 + 500U3 + 1400U4 ® min

3U1 + 2U2 + 4U4 > 3

U1 + 2U2 + 2U3 + 3U4 > 1

3U2 + 5U3 + U4 > 2

2U1 + 4U3 + 6U4 > 6.

Оптимальні значення: U1 = 5 / 3 ; U2 = U4 = 0; U3 = 2 / 3 .

Запропонована економіко-математична модель оптимального ви­користання ресурсів будівельної організації дає можливість визначити оптимальні обсяги робіт для використання своїх ресурсів з максималь­ним прибутком.

1.Бесєдін В.Ф. Прогнозування і розробка програм. Методичні рекомендації. - К.: НДЕІ, 2000. - 446 с.

2.Залунин В.Ф. Стратегия и тактика строительной фирмы в условиях рынка. -Днепропетровск: Придніпровський науковий вісник, 1998. - 240 с.

3.Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. - К.: Скарби,

2001. - 450 с.

4.Крушевський А.В., Крушевська Д.П., Скляренко О.А., Скляренко В.Є. Теорія систем і системний аналіз. - К.: ЦІППО, 2006. - 160 с.

Отримано 10.03.2009

 

УДК 338.33

А.В.ДРУЖИНИН, канд. экон. наук, О.А.ДАВЫДЕНКО, канд. техн. наук

Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Предлагается модель и методика прогнозирования рыночной цены объектов неза­вершенного строительства в условиях экономического кризиса, позволяющая в даль­нейшем на основе матрицы цен с учетом земельной дифференциальной ренты выпол­нить многовариантные расчеты и оценить риски от простоя стройплощадок и „замора­живания" инвестиций.

Экономический кризис в строительстве характеризуется следую­щими особенностями: прибыль от самой постройки мала и источник главной выгоды предпринимателя состоит в повышении земельной ренты, в искусном выборе и использовании застраиваемой площади. Дома остаются недостроенными до наступления более благоприятных времен, в худшем случае продаются с молотка за полцены.

Ипотечное кредитование жилищного строительства в 2003­2007 гг. способствовало росту спекулятивных построек за счет появ­ления на рынке квартир элит-премиум класса с жилой площадью 100­300 м2 в центральной части г.Харькова. В сентябре 2008 г. рыночная цена 1 м2 общей жилой площади по классам жилья в г.Харькове со­ставляла: элит-премиум - 3000-3200 долл., бизнес - 1200-1850 долл., эконом - 1000-1500 долл., офисы - 1450-1550 долл. В то же время с

Страницы:
1 


Похожие статьи

Д А Рижаков - Оптимізація використання ресурсів будівельної організації