О Колупаєва - Особливості архітектоніки та композиції англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ-початку ХХ ст - страница 2

Страницы:
1  2 

Тематичні цикли, сонетні диптихи і триптихи, є характерними для україномовної поезії, зокрема для творчості І. Франка, У. Кравченко, Лесі Українки та ін. Одним з найважливіших сонетних міні-циклів в ідейно-тематичному плані є триптих І. Франка (цикл „Тюремні сонети"). Триптих складається з таких сонетів: „У сні мені явились дві богині" ABAB CDDC EFE FGG Я5; „І говорила перша: «Я любов»"aBaB aBaB CDD CEE Я5; „І говорила друга: «Я ненависть»" ABAB ABAB CCD EED Я5. Варто відзначити, що всі сонети міні-циклу відрізняються один від одного схемою римування, проте спільними є їхня тематична спрямованість та композиційна організація. Сонети глибоко філософічні, оскільки в них поет намагається з' ясувати природу добра та зла. У першому сонеті стверджується тема — зустріч уві сні ліричного героя з двома богинями, що уособлюють любов і ненависть: „Лице одної блиски променисті" „Лице другої чорний крив серпанок», „І соняшник дала мені розцвілий" „А другамовчки терн втиснула в руку" [11, 49]. Образи двох богинь у сонеті розкриваються завдяки посиленню антитези.

У другому сонеті „І говорила перша: «Я любов...»" звучить заклик берегти дар любові, який посилюється архітектонічною організацією. Зв'язок між зовнішньою та внутрішньою формами сонета проявляється через схему римування в терцетах: CDD CEE. Дистихи з парним римуванням у кінці кожного терцета відповідають прагненню поетів до епіграматичної завершеності вірша. Крім того, фінальний дистих у композиційному аспекті є найголовнішим, оскільки містить сонетний „замок":

Любов людей , мов хліб той до засіка, Е

Громадь і степенуй в любов до ч о л о в і к а! [11, 50] Е

Останній вірш третього сонета „Хто з злом не боресь, той людей не любить!" є висновком не тільки до міні-циклу, а й до всього циклу „Тюремних сонетів". Через любов до людей поет закликає до боротьби зі злом, одним з епізодів якого є його ув'язнення.

Отже, прикметною рисою англомовних та україномовних сонетів кінця XIX початку XX ст. є поєднання сонетів у тематичні цикли, що дає можливість автору виразити багато різних аспектів свого досвіду, проаналізувати детально свої почуття. Єдність сонетів у циклі досягається завдяки композиційній організації, тематичній спрямованості та архітектоніці.

Таким чином, здійснений аналіз англомовних й україномовних сонетів кінця XIX — початку XX ст. дозволяє стверджувати наявність диференційних ознак, що проявляються в різних способах римування. Коефіцієнт архітектонічних моделей україномовних сонетів у співвідношенні кількості моделей (65) та кількості текстів (90) складає 72,2%. Високий показник архітектонічного розмаїття свідчить про прагнення поетів розширити жанрово-тематичні якості сонетної форми. Строфічний репертуар англомовних сонетів означеного періоду порівняно з україномовними є значно біднішим. Співвідношення кількості архітектонічних моделей (38) до загальної кількості розглянутих англомовних сонетів (110) дорівнює 34,5%. Цей факт доводить розширення версифікаційних можливостей сонета й орієнтацію англомовних поетів на традиційні канонічні форми.

Серед типологічних ознак англомовних та україномовних сонетів кінця XIX початку XX ст. варто зазначити тенденцію до переважання італійського типу сонета в обох національних літературах. Це пов'язано з орієнтацією поетів на кращі зразки європейського та світового сонетописання та з намаганням поетів дотримуватися канону.

ЛІТЕРАТУРА

1.Английский сонет XVI XIX векав : Сборник / Сост. А. Л. Зорин. — М. : Радуга, 1990. — 698 с.

2.Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. — [2-е изд.]. — М. : Искусство, 1979. —

445 с.

3.Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890 х — 1925 го годов в комментариях / Гаспаров М. Л. — Москва : Высшая школа, 1993. — 272 с.

4.Гроссман Л. П. Поэтика русского сонета / Леонид Гроссман // Борьба за стиль. Опыты по критике и поэтике. — М. : Никитинские субботники, 1927. — С. 122-147.

5.Качуровський І. Строфіка : Підручник / Ігор Качуровський. — К. : Либідь, 1994. — 272 с.

6.Квятковский А. П. Поэтический словарь / А. Квятковский. — М. : Сов. Энцикл., 1966. — 376 с.

7.Костенко Н. В. Українське віршування XX століття : навчальний посібник. 2-ге вид., випр. та доп. / Н. В. Костенко. К. : Видавничо поліграфічний центр „Київський університет", 2006. — 287 с.

8.Пашковска-Хоппе К. Основные модели синтаксической композиции сонетов Шекспира [Електронний ресурс] / К. Пашковска-Хоппе // Шекспировские чтения, 1976 / . М. : Наука, 1977. Режим доступу : http://www.kulichki.com/moshkow/SHAKESPEARE/sh ch76.txt

9.Рильський М. Сонети / М. Рильський. — К. : Молодь, 1974. — 200 с.

10.Франко І. Сонети / Іван Франко. — Львів, 1955. — 114 с.

11.Український сонет : Антологія / Упорядкування текстів та вступна стаття А. М. Добрянського. Київ : „Радянський письменник", 1976. — 232 с.

12.Шенгели Г. А. Техника стиха / Г. А. Шенгели. М. : Гослитиздат, 1960. — 312 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Колупаєва - Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця XIX — початку XX ст

О Колупаєва - Особливості архітектоніки та композиції англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ-початку ХХ ст

О Колупаєва - Строфічні модифікації сонетної форми (на матеріалі англомовних й україномовних сонетів кінця XIX — початку XX ст )