Я Б Федорова - Особливості планування аудиту та оцінка системи внутр контролю суб'єктів страхового бізнесу - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 657.6:368

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СУБ'ЄКТІВ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ

Я.Б. Федорова

Херсонський державний університет,

вул. 40-річчя Жовтня, 27, м. Херсон, 73000, Україна.

Стаття присвячена плануванню аудиту страхових компаній, яке є важливою складовою організації ефективного аудиту та має специфічні особливості, що потребують детального дослідження та розкриття в науковій сфері.

Національний стандарт аудиту „Планування" встановлює загальні вимоги методики та організації аудиторських перевірок. В зв'язку з особливостями діяльності страхових компаній, економічними відносинами, що виникають в процесі операцій страхування, вимогами законодавчо-нормативних актів України щодо проведення обов'язкового аудиту страхових організацій, та використанням міжнародного досвіду доцільно розробляти внутрішньогалузеву методику страхового аудиту, організаційною складовою якої є планування.

Запропонована методика якісної оцінки загального стану внутрішнього контролю страхових компаній Ґрунтується на аналізі співвідношення отриманих в результаті тестування оцінок та спрямована на формування професійної думки аудитора про надійність окремих елементів і системи внутрішнього контролю в цілому.

Отримання Україною статусу держави з ринковою економікою, формування національних ринкових відносин, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб'єктів ринку, стратегія інтеграції України до Європейського Союзу та Світової організації торгівлі визначають тенденції розвитку страхової галузі України. Зростання попиту на страхові послуги, розвиток інфраструктури страхування, підвищення інвестиційного потенціалу страхового ринку за рахунок збільшення страхових резервів та розширення напрямків їх вкладення зумовлюють потребу в удосконаленні методики та організації аудиту страхових компаній, оскільки їх дані служать інформаційною базою при прийнятті рішень для багатьох суб'єктів господарювання.

З розвитком досвіду надання аудиторських послуг в Україні, започаткуванням історії аудиту нашої держави зростає як значення зовнішнього аудиту для страхових компаній, так і відповідальність аудиторських фірм за його проведення. Планування аудиту страхових організацій є важливою складовою організації ефективного аудиту та має специфічні особливості, які потребують детального дослідження та розкриття в науковій сфері.

Міжнародна практика аудиту відмічає три найважливіші причини, через які аудитор повинен ретельно спланувати напрямки та визначити завдання зовнішнього аудиту:

1)      планування дає можливість аудитору отримати достатні компетентні докази для різних обставин;

2)      допомагає обґрунтувати витрати на проведення аудиту;

3)      запобігає виникненню непорузуміння з клієнтом - страховою організацією [1].

Отримання достатніх компетентних доказів при проведенні зовнішнього аудиту є суттєвим мотивом планування аудиторських перевірок для сучасних аудиторських фірм, які намагаються мінімізувати свою правову відповідальність та підтримувати добру репутацію в сучасному діловому світі.

Обґрунтування витрат аудиту допомагає аудиторській фірмі бути конкурентоспроможною, зберегти або розширити коло своїх клієнтів. Всеце передбачає, що фірма має добру репутацію щодо високоякісного виконання аудиту.

Запобігання виникненню непорозуміння з клієнтом, тобто зі страховою організацією, є важливим для збереження добрих відносин з клієнтом, що полегшує виконання висококваліфікованого аудиту щодо обгрунтованих цін. Наприклад, аудитор інформує страхову компанію, що аудиторську перевірку буде завершено 30 червня, але це неможливо зробити аж до серпня, оскільки були неадекватно розподілені обов'язки персоналу. Страхова організація буде невдоволена аудиторською фірмою та може навіть розірвати угоду шляхом порушення справи в суді.

В Україні методологічні основи планування аудиторської перевірки визначаються Національним нормативом №9 „Планування аудиту" [2], згідно з яким процес планування полягає в розробленні загальної стратегії аудиторської перевірки і конкретних підходів до її проведення. Аудитор заздалегідь окреслює коло питань, які потребують особливої уваги; організовує свою роботу в часі, розподіливши період виконання аудиторської перевірки на певні проміжки часу, необхідні для вивчення визначених об'єктів аудиту; здійснює координацію роботи інших аудиторів та фахівців, що беруть участь у перевірці [3].

Пропонуємо розглянути табл. 1, в якій на основі поєднання вимог національного стандарту та міжнародної практики аудиту представлені головні складові планування аудиту. Кожен із восьми етапів планування призначений допомогти аудитору розробити ефективний загальний аудиторський план та програму аудиту.

Перший етап планування - вирішення питання про прийняття клієнта та планування аудиту - включає чотири задачі, які повинні бути вирішені на початку процесу аудиту.

По-перше, аудитор вирішує, приймати нового клієнта чи продовжувати обслуговувати старих клієнтів. Як правило, такі рішення приймає досвідчений аудитор, який має повноваження для прийняття важливих управлінських рішень. В сучасних жорстких ринкових умовах аудиторські фірми намагаються вирішити це питання якомога раніше для того, щоб уникнути будь-яких суттєвих витрат, які не можуть бути відшкодовані.

З розвитком ринкових відносин в Україні професія аудитора дедалі більше стає конкурентоспроможною, а тому аудиторські фірми повинні бути обережними та далекоглядними при вирішенні питання прийнятності клієнтів. Правові та професійні обов'язки аудиторської фірми змушують її постійно пам'ятати, що гонорари від клієнтів, яким бракує чесності, правдивості або які постійно сперечаються щодо того, як належить проводити аудит, можуть спричинити набагато більше проблем, ніж вони варті. Зараз деякі фірми, що працюють на світовому ринку аудиторських послуг, зараз відмовляються від будь-яких клієнтів, які працюють в високоризикових галузях, таких, як сфера заощаджень та кредитування, охорона здоров'я, страхування від нещасних випадків.

По-друге, аудитор визначає, чому клієнт хоче або потребує проведення аудиту. Ця інформація буде впливати на усі наступні етапи процесу планування.

По-третє, аудитор знаходить порозуміння з клієнтом щодо термінів найму з метою проведення аудиторської перевірки клієнта.

Після цього обираються фахівці, які будуть здійснювати аудит.

Другий етап планування аудиту страхових організацій - це знання бізнесу клієнта та галузі його діяльності. Таке знання є основою для висловлювання професійної думки аудитора та допомогає йому оцінити ризики та проблемні аспекти галузі діяльності, ефективно планувати та проводити аудит; оцінити аудиторські докази та обгрунтувати докази. Високий рівень знання галузі та бізнесу клієнта, наприклад специфіки
страхової діяльності, є дуже важливим для впровадження якісного аудиту та консультаційних послуг.

На міжнародному ринку надання аудиторських послуг посилюється тенденція організації аудиторських фірм, які спеціалізуються з галузевих напрямків, видів господарської діяльності. Наприклад, всесвітньо відома транснаціональна аудиторська корпорація PricewaterhouseCoopers організувала свою роботу з використанням команд фахівців, кожна з яких фокусується на одному з двадцяти галузевих напрямків [1]. Фірма PricewaterhouseCoopers згрупувала ці галузеві сектори в такі три кластери:

-          споживчі та промислові продукти та послуги;

-          фінансові послуги;

-          інформаційно-комунікаційні технології та розважальна сфера. Аудит страхових компаній входить до складу кластера фінансових

послуг.   Організація   діяльності   відповідно   до   галузевих напрямківдіяльності допомагає такій потужній аудиторській фірмі, як PricewaterhouseCoopers, краще знати та розуміти бізнес своїх клієнтів та надавати їм додаткові послуги.

Оскільки ефективність внутрішнього контролю є важливим фактором при оцінці аудитором ризику контролю, розглянемо більш детально шостий етап планування - вивчення рівня внутрішнього контролю та оцінювання ризику контролю. Система внутрішнього контролю страхової організації включає методики та процедури, які використовуються з метою виявлення, виправлення та запобігання суттєвих помилок та відхилень облікової інформації, які можуть вплинути на показники фінансової звітності.

На рис. 1 подані такі основні складові системи внутрішнього контролю страхової організації, як система бухгалтерського обліку, методи контролю та контрольне середовище, які необхідно проаналізувати для визначення рівня її ефективності.

 

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮСистема бухгалтерського обліку

Методи контролю


Контрольне середовищеІ


ЕОблікова

політика

Система

документообігу

Бухгалтерська

служба

Технічні і

програмні засоби

автоматизації


Порядок і строки проведення інвентаризації Наявність внутрішніх документів, що регулюють права та відповідальність працівників страхової компанії

Наявність внутрішніх правил

Чи дотримуються в страховій організації встановлених правил Обмеження доступу сторонніх осіб до інформації Санкціонованість та обгрунтованість дій в системі обліку страхової компанії, їх відповідність законодавству

Орган зац йна структура

Розподіл

в дпов дальност та повноважень

Кадрова політика Порядок підготовки звітності для зовнішніх користувачів Порядок ведення управлінського обліку та

внутрішня звітність

Відповідність господарської діяльності вимогам законодавства Стиль та принципи управління

 

Рисунок 1 - Система внутрішнього контролю та її елементи
Основні ознаки, що вказують на ефективність системи внутрішнього контролю страхової організації, подані в табл. 2. Вони служать якісними орієнтирами для аудитора в процесі оцінювання стану внутрішнього контролю.

Оцінка надійності та ефективності системи внутрішнього контролю потребує формування професійної думки аудитора. Аудитори самостійно розробляють методики, порядок вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю. Можно застосувати підхід якісної оцінки, що Грунтується на використанні системи якісних оцінок: низька, середня, висока. Представляємо методику тестування надійності системи внутрішнього контролю страхової організації та її елементів. В табл. 3 приведено анкету для тестування надійності системи внутрішнього контролю.


1

2

3

4

9

Наявність робочого Плану Не розроблений

низька

 

рахунків

Складений     формально, не відповідає особливостям страхової організації

низька

 

 

Розроблений та затверджений документально

висока

10

Наявність  положення про

Відсутнє

низька

 

термін        та порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань

Розкриває строки та порядок проведення інвентаризації, але не всіх активів та зобов'язань

середня

 

 

Містить    в    повному обсязі інформацію    про    строки та порядок проведення інвентаризації

висока

11

Наявність графіків документообігу

Відсутній

низька

 

 

Розроблений та затверджений документально

висока

12

Наявність посадових інструкцій для персоналу, що    здійснюють страхові операції, ведуть облік

Не розроблені

низька

 

 

Розроблені     та затверджені документально

висока

13

Обгрунтованість внесення змін в облікову політику

Зміни вносяться з порушенням вимог та не обгрунтовані

низька

 

 

Зміни частково обгрунтовані

середня

 

 

Зміни обгрунтовані

висока

14

Ступінь повноти розкриття способів ведення бухгалтерського обліку, що суттєво вливають на оцінку

Не розкриті

низька

 

 

Розкриті не всі способи

середня

 

показників бухгалтерської звітності

Розкриті повно

висока

15

Реакція         на зміни законодавчої     бази, що

Зміни не відстежуються

низька

 

регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку

Зміни       відстежуються та оперативно приймаються відповідні заходи

висока

16

Контроль з боку головного

Не встановлено

низька

 

бухгалтера    за обробкою даних,       пов'язаних з нетиповими операціями

Встановлено

висока

17

Дотримання

бухгалтерською службою графіка підготовки звітності

Не    дотримується, звітність готується із затримкою

низька

 

 

Дотримується, звітність здається у встановлені строки

висока


1

2

3

4

18

Відповідність показників бухгалтерської звітності та зведених реєстрів обліку

Не відповідають

низька

 

 

Відповідають

висока

19

Організація договірної роботи

Консультаційні послуги юридичних фірм

низька

 

 

Наявність юридичного відділу

середня

20

Встановлення заходів

Не встановлені

низька

 

захисту від несанкціоно­ваного        доступу або знищення документів,

Встановлені,   але   не повністю відповідають вимогам

середня

 

даних обліку і активів

Встановлені

висока

21

Використання технічних та

Не використовуються

низька

 

програмних засобів автоматизації обліку

Використовуються, але частково відповідають задачам обліку

середня

 

 

Використовуються та відповідають задачам обліку

висока

 

Контрольне середовище

1

Відповідність

організаційної структури розміру       і характеру

Не відповідає

низька

 

 

Відповідає не в повній мірі

середня

 

діяльності

Відповідає

висока

2

Відношення керівництва страхової     компанії до системи внутрішнього контролю

Не вважає необхідним наявність такої системи

низька

 

 

Розуміє необхідність внутрішнього контролю

середня

 

 

Приділяє значну увагу питанням, пов'язаним       із внутрішнім контролем

висока

3

Розуміння керівництвом страхової компанії значення бухгалтерської

Недостатнє

низька

 

 

Середній рівень розуміння

середня

 

звітності

Приділяють       значну увагу питанням,        пов'язаним зі звітністю

висока

4

Звернення до аудиторів за консультацією    з питань бухгалтерського обліку

Випадки звернення відсутні

низька

 

 

Випадки звернення мали місце

середня

 

 

Здійснюється консультаційний супровід   основних   рішень, що приймаються

висока

5

Встановлення кадрової політики

Не встановлена

низька

 

 

Частково встановлена

середня

 

 

Встановлена         і детально продумана

висока


1

2                                                  3 4

6

Наявність посадових інструкцій       для всього персоналу страхової організації

Не розроблені низька

 

 

Розроблені частково середня

 

 

Розроблені   для всіх посад і затверджені документально

висока

 

Методи контролю

1

Здійснення заходів, спрямованих   на обмеження несанкціонованого доступу до активів

Заходи не приймаються низька

 

 

Заходи     приймаються, але вони неефективні

середня

 

 

Заходи      приймаються та ефективні

висока

2

Здійснення заходів, спрямо­ваних на обмеження доступу невповноважених     осіб до системи   документообігу та ведення бухгалтерського обліку

Заходи не приймаються низька

 

 

Заходи     приймаються, але вони неефективні

середня

 

 

Заходи      приймаються та ефективні

висока

3

Здійснення     планових та раптових інвентаризацій майна та зобов'язань

Не здійснюються низька

 

 

Здійснюються

висока

4

Зовнішні звіряння розрахунків

Не проводяться низька

 

 

Проводяться раз на рік висока

5

Наявність суцільної (безперервної) нумерації документів

Хаотична нумерація низька

 

 

Хронологічна послідовність документів

висока

6

Наявність розпорядчих підписів уповноважених осіб на документах

Немає низька

 

 

Є

середня

Запропонована форма тесту дозволяє оцінити елементи внутрішнього контролю та пояснити висновок аудитора щодо аспектів, які вивчаються. Тест дає можливість оцінити кожну складову системи внутрішнього контролю, після чого аналізується загальний рівень надійності системи та її елементів. Оскільки окремі елементи системи можуть отримати різні оцінки надійності та ефективності, то для оцінки системи в цілому необхідно порівняти частку отриманих з кожної групи оцінок (низька, середня, висока) в загальному числі оцінок. Для узагальнення отриманих оцінок та їх подальшого аналізу пропонуємо використовувати матрицю оцінки загального стану системи внутрішнього контролю (табл. 4).

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Я Б Федорова - Особливості планування аудиту та оцінка системи внутр контролю суб'єктів страхового бізнесу