В В Адобовский - Дренажные воды как фактор гидрологического режима береговой зоны моря - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТРЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНСЬКИЙ   НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ МОРЯ ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО   РЕГІОНУ   ЧОРНОГО МОРЯ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ   БЕЗПЕКИ ОДЕСЬКОЇ   МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКА ФІЛІЯ   ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ    ПІВДЕННИХ МОРІВ

НАН УКРАЇНИ

ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН ТА МОН УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ІНВАЦ»

Міжнародна науково-практична конференція

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЧОРНОГО МОРЯ

ОДЕСА 31 травня -1   червня   2007 р.

Збірник наукових статей Одеса -2007

ББК 26.221.8я46 Е40

УДК 504.42(045)

Друкується   відповідно   з   рішенням       Редакційно-видавничої   Ради   при Одеському інноваційно-інформапійному   центрі "ІНВАЦ» Протокол №    5     від    17.05.2007 р.

"Екологічні проблеми Чорного моря", міжнародна науково-практична конференція (З І травня - 1 червня, 2007 .Одеса.)

Збірник наукових статей до Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря" (ЗІ травня - 1 червня, 2007, Одеса): З-б наук.ст./ відп. ред. В.М. Небрат - Одеса:[нновашйно-інформаційний центр «ІНВАЦ», 2007 р.-416 с.

У збірнику   надаються матеріали Міжнародної науково-практичної конференції '"Екологічні проблеми Чорного моря", яка пройшла 31   травня  -   1   червня  2007р. у Одеському інноваційно-інформаційному   центрі "ІНВАЦ»

Даний збірник г шостим в серн наукових публікацій матеріалів конференції «Екологічні проблеми Чорного моря» У виданні надані матеріали щодо стану екосистеми Чорного моря, моніторинг забруднення і стандарти якості навколишнього середовища, захист біологічної різноманітності, розробка загальної методологи улрашнння прибережною зоною моря, швидке реагування при надзвичайних ситуаціях, рибальство, освіта і громадська поінформованість в природоохоронній області і ті У статтях представлені результати наукових досліджень щодо наведеної тематики. Подані дані та їх інтерпретація належать авторам статей і ні в якому разі не можуть бути приписані членам Організаційного комітету, які склали даний збірник

Збірник призначений для широкого кола спеціалістів у галузі біології і екології моря, океанографії, техногенної безпеки і охорони природи

Відповідальний  редактор: к.е.н.     В.М. Небрат

15 02010400 ББК 26.2 21.8я46

Е

2007

УДК 504.42(045)

ISBN   978-966-8805-1 9-9

£>   Одеський інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ , 2007

ИнБЮМ АН УССР

Одесский филиал

ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ  КАК ФАКТОР ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ МОРЯ

Адобовский   В.В.,    Никаноров В.Н.

Одесский    филиал   Института    биологии    южных морей   НАН Украины,

Одесса

Поступление дренажных вод в береговую зону Одессы было упорядочено при строительстве системы противооползневых сооружений (ПОС). В течение последних 40-50 лет сброс дренажных вод происходил в основном из 12 штолен, расположенных на побережье от Одесского порта до мыса Большой Фонтан. По данным Одесского противооползневого управления   за   период    1965-1990   гг.   суммарный  дебит   всех   штолен в

3 3 1

среднем составлял   1400 м ч"'. Диапазон колебаний от 4м -ч     (СРЗ-2) до 3

300 м -ч"' (Лермонтовская). В последующие годы нами периодически выполнялись измерения дебитов дренажных вод (табл. 1).

3

Таблица 1. Дебит дренажных штолен (м -ч"')

Штольня

1965-1990 гг.

Ноябрь 1997 г.

Июль 2000 г.

Апрель 2007 г.

СРЗ-2

4.2

7.6

 

1.2

Лермонтовская

300

398

290

335

№ 1

55

116

68

58

№ 2

26

27

24

20

№ 3

199

328

335

360

№ 4

218

272

226

425

№ 5 73

150

172

216

№ 6 132

227

214

272*

№ 7

247

558

540

533

№ 8

17

29

33

17

№ 9

14

-

28

27

Колллектор

16 ст. БФ

-

45

7.9

7.2

№ 10

103

443

347

140

Примечание: * дебит штольни № 6, измерен в августе 2006 г.

В настоящее время функционирует 12 дренажных штолен: СРЗ-2, Лермонтовская, №№ 1-Ю. Вода из штольни СРЗ-2 поступает в море на участке, не ограниченном гидротехническими сооружениями, штолен Лермонтовская и №№ 1-6 на акватории бассейнов ПОС. Выпуски штолен №№7-10   осуществлялись   по   лоткам,   конструктивно   выполненным на

раверсах, за линию волноломов, что должно было уменьшить влияние дренажных вод на акватории бассейнов берегозащиты (рис. 1).

Рис. 1. Схема выпусков дренажных вод системы ПОС Одессы.

В апреле 2007 г. были выполнены работы по измерению дебитов, температуры и минерализации воды дренажных штолен и коллектора на 16 станции Большого Фонтана, сброс воды из которого производится на пляж

3

«Золотой берег». Суммарный дебит составил 58,5 тыс. м -сут."' (табл. 2).

4

Таблица 2. Характеристики сброса дренажных вод, апрель 2007 г.

Штольня

Очередь ПОС

Дебит 3

м -сут.

Tw °С

Минерализ.

г-дм"

Место сброса

СРЗ-2

I

29

10.8

1.2

В море

Лермонтовская

I

8040

15.1

0.8

В бассейн

№ 1

I

1392

14.2

0.8

В бассейн

№ 2

I

480

14.1

1.1

В бассейн

№ 3

I

8640

14.5

1.1

В бассейн

№ 4

I

10200

14.4

1.5

В бассейн

№ 5

I

5184

14.9

1.0

В бассейн

№ 6

II

6528

14.8

1.6

В бассейн

№ 7

II

12792

13.8

1.7

66 % в бассейн 34 % в море

№ 8

II

408

12.8

1.5

В море

№ 9

II

648

13.2

0.8

В море

Коллектор 16 ст. БФ

II

173

10.8

0.5

На пляж

№ 10

II

3360

13.2

1.1

В бассейн

Большая   часть  дренажных   вод   поступает   на   акватории бассейнов

ПОС. Исключением являются штольни №№ 8, 9 и частично штольни №7,

3

вода из которых поступает в море за линию волноломов: 5,4 тыс. м -сут.

или 9,2 %   всего дренажного стока. Из-за разрушения лотка на траверсе вся

вода из штольни №  10 поступает в бассейн.

Большое значение при распространении и трансформации дренажных

вод на  акваториях являются  объем  сбрасываемых  вод.  объем   бассейна и

расположение    точки    сброса.    Дренажные    воды     имеют    в основном

3

температуру 13-15 °С и минерализацию 0,8-2,0 г-дм в течение всего года. Они по-разному оказывают влияние на гидрологические характеристики прибрежных вод в различные сезоны. Наименее проявляется результат их воздействия весной, когда происходит снижение солености воды в береговой зоне вследствие паводка на реках, впадающих в северо-западную часть моря и промежуточных значений между зимними и летними температурами воды.

Наиболее заметно влияние в летние месяцы, когда температура морской воды достигает максимальных значений. В штилевую погоду и при волнении менее 0,2 м дренажные воды растекаются тонким слоем по акваториям бассейнов и выносятся за линию волноломов. Как правило, изменения значений солености (S%c) и температуры воды (Tw) прослеживаются только в слое 0-0,5 м, в отдельных случаях до 1,0 м. Самое значительное влияние дренажных вод отмечалось в  бассейне-гавани, куда

5поступает   сток   из   штольни   №   6.   Объем   бассейна   68   тыс.   м , дебит 3

дренажных вод 200-240 м -ч"'. Ширина входных ворот 100 м.

Подробная  съемка Tw и  S%o    (15  станций)  была выполнена в августе

1998 г. на всей акватории бассейна при южном ветре силой 2-5 м-с"', дебите

3

дренажных вод 227 м -час"' с минерализацией 2,0 г-дм . Результаты съемки показали, что Tw поверхностного слоя в бассейне в среднем была ниже на 1°С, чем фоновая. Существенное влияние дренажных вод прослеживалось только в поверхностном слое. Средняя соленость на поверхности бассейна была на 2 %о ниже фоновой, на глубине 0,5 м на 1 %о, на глубине 1,0 м на 0,5 %о, а на глубине 2,0 м уже не отличалась от фоновой, которая на поверхности была 15.9 %о, а у дна на глубине 2 м 16.9 %о. Наименьшие значения солености (12,2 %о и 11,8 %о) в период съемки отмечались на поверхности соответственно в юго-западной и северной частях бассейна, где водообмен особенно затруднен.

Регулярные  измерения  Tw и  S %о на различном удалении  от выпуска

выполнялись в 2006-2007 гг. в бассейне площадью 65 тыс.  м" объемом 98

тыс. м , отделенном от моря траверсами и подводным волноломом, глубина

верхней  грани  которого  при среднем уровне была 0.75   м.   В этот бассейн

производится сброс дренажных вод из штольни Лермонтовская, дебит 8-10

33 тыс. м -сут."',  минерализация  0.8-1.1   г-дм ,  Tw в течение  всего  года около

15 °С. При штилевой погоде или ветре до 2 м-с"   отличия, достигающие 1 °С

и 1 %о наблюдались на расстоянии не более 100 м от выпуска. При волнении

с высотами волн 0,5 м и более, даже на расстоянии 50 м от выпуска отличия

не превышали точности измерений.

3

В  гавани  яхт-клуба:   площадь  48 тыс.   м ,  объем около   100  тыс.   м и

ширина   входа   70   м,   влияние  дренажных   вод   из   штольни   №   2 (дебит 3

480 м -сут."') прослеживалось только на расстоянии 30 м от выпуска и только на поверхности.

Проведено сравнение среднемесячных значений Tw поверхностного слоя в бассейне-гавани по данным Морской геофизической лаборатории (МГФЛ) Одесского государственного экологического университета и в бассейне, отделенном от моря подводным волноломом, по данным биостанции Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (ОНУ) за период с января 2006 г. по март 2007 г.

В бассейн-гавань поступают воды из дренажной штольни № 2. Средние значения Tw за период наблюдений практически одинаковы: 10.6 °С (МГФЛ) и 10.8 °С (ОНУ). Заметно, что в бассейне-гавани температура воды в холодный период года ниже, а в теплый выше или одинакова с бассейном, ограниченным подводным волноломом. Однако это не может быть результатом влияния дренажных вод, иначе результат был бы противоположным.   В   холодный   период   под   их   влиянием температураморской воды должна повышаться, а в теплый понижаться. Основную роль в отличиях значений Tw играет водообмен этих бассейнов с морем (рис. 2).

25

і

Рис. 2. Ход Tw в бассейнах яхт-клуба и биостанции ОНУ.

В августе-сентябре 1998 г. проводились синхронные измерения Tw. в двух бассейнах-гаванях, имеющих близкие морфометрические характеристики акваторий (яхт-клуб и 8 ст. БФ) с разными объемами поступающих на их акватории дренажных вод, соответственно 500 и 6500 м *сут: . Среднее значение Tw поверхностного слоя за период наблюдений в бассейне с большим объемом сброса дренажных вод было на 1,6 °С ниже.

Влияние дренажных вод на гидрологические характеристики бассейнов

ПОС заметно  в бассейнах с подводными волноломами при сбросе на их

3

акватории не менее 5 тыс. м сут.'. Отличия Tw и S от фоновых значений до I °С и 1 %« отмечаются на расстоянии не более 100 м от выпуска, в слое 0-0,5 м при штилевой погоде, ветре до 2 мс ' и высоте волны до 0,2 м. При усилении ветра и волнения отличия резко уменьшаются.

В настоящее время происходит быстрая деградация гидротехнических сооружений системы ПОС. Практически все траверсы в той или иной мере подверглись разрушению. Они становятся проницаемыми для водообмена между бассейнами. В связи с осадкой массивов волноломов и общей тенденцией роста уровня в районе Одессы, увеличивается слой воды над волноломами, что улучшает водообмен и способствует выносу дренажных вод в море.

7

Страницы:
1 


Похожие статьи

В В Адобовский - Дренажные воды как фактор гидрологического режима береговой зоны моря

В В Адобовский - Природный механизм восстановления гидрологических условий лиманов с ограниченным водообменом

В В Адобовский - Современные процессы высыхания и осолонения лиманов с ограниченным водообменом

В В Адобовский - Природный механизм восстановления гидрологических условий лиманов с ограниченным водообменом

В В Адобовский - Современные процессы высыхания и осолонения лиманов с ограниченным водообменом