І С Усенко - Порядок виконання гідравлічного розрахунку водопровідної мережі - страница 1

Страницы:
1  2 

Внедрение малосточных схем и повышение эффективности рабо­ты катионитовых фильтров в процессе их эксплуатации требует вре­мени для выполнения необходимых расчетов. Для этого разработан программный комплекс, который включает в себя расчет катионитово-го фильтра в зависимости от скорости фильтрования и расчет процес­са регенерации по схеме, приведенной на рис.3. Разработанный про­граммный комплекс позволяет создать автоматизированное рабочее место оператора-технолога, повысить уровень его работы и автомати­зировать процесс водоподготовки.

І.Громогласов А.А. и др. Водоподготовка: Процессы и аппараты. - М.: Энерго-атомиздат, 1990. - 272 с.

2.Чуб И.Н. Повышение эффективности работы №-катионитовых установок на ос­нове разработанного АРМа // Науковий вісник будівництва. Вип.46. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. - 2008. - С.208-212.

З.Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. - М.:

МЭИ, 2003. - 309 с.

Получено 03.09.2008

 

УДК 628.14

І.С.УСЕНКО, канд. техн. наук

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ

Викладено послідовність вводу вхідних даних. У подальшому розрахунок викону­ється в режимі діалогу, при цьому є можливість вводити зміни.

Гідравлічні трубопровідні системи постійно ускладнюються. Практика ставить завдання підвищення точності та швидкості розра­хунків гідравлічних мереж. Тому залишається актуальним питання вдосконалення існуючих методів розрахунку трубопровідних систем [1, 2].

У виконаних раніше дослідженнях не досить глибоко відпрацьо­вано аспекти удосконалення гідравлічних розрахунків. Гідравлічні мережі достатньо складні структури. Їх гідравлічні властивості зміню­ються у часі за невизначеними закономірностями. Корегування внут­рішньої та зовнішньої ув'язок ділянок мережі покращує методику гід­равлічних розрахунків [3, 4].

Внутрішню гідравлічну ув' язку пропонується удосконалити за рахунок мінімізації ітеративного процесу. Це досягається виключен­ням з обчислень повторювань операцій. Коригування послідовних на­ближень забезпечує точність розрахунків [5].

Метою даної роботи є удосконалення гідравлічних розрахунків, забезпечення їх більшої точності та скорочення часу обчислень.


Для виконання розрахунку необхідно уважно та без помилок за­повнити такі файли: zagalni.txt, zvazki.txt, jivlenna.txt, dilanki.txt (табл.1-4).


Після введення вхідних даних програмою здійснюється їх аналіз з метою виявлення тих помилок, які не можуть бути виявлені після за­вершення введення. Після виправлення помилок можна відновити ро­боту програми. Якщо помилок при аналізі вхідних даних не виявлено, то програма переходить до послідовного виконання завдань гідравліч­ного розрахунку мережі [6].

Порядок рішення задач гідравлічного розрахунку мережі наведе­но нижче.

1. Виконується внутрішнє ув'язування мережі, знаходиться дик­туюча точка та визначаються: витрати, швидкості та втрати напору на всіх ділянках мережі; вільні напори та п'єзометричні позначки для всіх вузлів мережі; необхідні напори водоживильників. При розрахунку у всіх вузлах мережі забезпечуються вільні напори не менше норматив­них (у диктуючій точці - рівний нормативному). На екрані з'являється повідомлення про виконання завдання і короткі результати розрахун-

2. Якщо ні для одного з водоживильників не заданий стан 2, то виконується внутрішнє і зовнішнє ув'язування мережі, у якій прийма­ють участь усі водоживильники, що мають стан 1. При виконанні роз­рахунку ігнорується раніше уведена інформація з приводу вільних на­порів, але виконується вказівка (якщо вона введена) про коректування водовідборів на господарсько-питні потреби у вузлах з недостатніми вільними напорами. Якщо для одного з водоживильників заданий стан 2, то при виконанні розрахунку знаходяться необхідні параметри цього водоживильника за умови забезпечення заданого (нормативного або зниженого) вільного напору в диктуючій точці мережі. У файл rezultat.txt виводиться та ж інформація, що і при виконанні завдання 1.

3. Після коду завдання повинний бути зазначений номер водожи-вильника і може бути зазначений рівень води у башті над поверхнею землі (параметр a0), що не може дорівнювати нулю. Після виконання розрахунку в пам' яті машини усі вузлові водовідбори виявляться пе­реліченими відповідно до знайденого господарсько-питного водоспо­живання. Всі фіксовані витрати, за винятком витрат включених водо-живильників, при розрахунку не змінюються.

4. Слідом за кодом завдання з клавіатури уводяться два числа, значення яких описується нижче. Якщо перше число відмінне від нуля, то воно розцінюється як мінімально допустимий вільний напір для вузлів, у яких нормативний вільний напір перевищує введене значен­ня. Ця вказівка не відноситься до вузлів, де нормативний вільний напір менше введеного мінімального. Якщо перше число дорівнює нулю, то це значить, що раніше введена інформація про зниження вільних напо­рів скасовується. Друге число є кодом вказівки про коректування не-фіксованих водовідборів при недостатніх вільних напорах. Якщо воно дорівнює одиниці, коректування виконується, якщо нулю - ні.

5. За допомогою даної команди можна дати вказівку про заміну фіксованих витрат у вузлах. Після коду команди записується номер вузла, фіксована витрата, номер наступного вузла та ін.

6. Після коду завдання указується величина сумарного водоспо­живання на господарсько-питні потреби, які можуть бути рівними ну­лю.

7. За допомогою даної команди можна дати вказівку про заміну діаметра і матеріалу труб на ділянках. Після коду завдання повинний бути зазначений номер ділянки, розрахунковий діаметр трубопроводу, код матеріалу, номер наступної ділянки та ін.

За допомогою даної команди можна змінювати позначки землі (води) та вільні напори у вузлах мережі або вузлах розміщення водо­живильників. Після коду завдання повинен бути записаний номер вуз­ла, позначка землі (води), вільний напір, номер наступного вузла тощо.

9. За допомогою цієї команди водоживильник переводиться в за-
даний стан, при цьому:

  якщо введений стан дорівнює нулю і водоживильник не базіс-ний, то водоживильник виключається і його витрата дорівнює нулю;

  якщо введений стан дорівнює нулю і водоживильник базісний, то його витрата буде дорівнювати нулю при виконанні "ув'язування 2", "завдання 3" або "побудови характеристики системи";

  якщо вводиться стан 3, то водоживильник не бере участі у зов­нішньому ув' язуванні, але витрата його зберігається. Після коду ко­манди записується номер водоживильника і стан водоживильника.

10.
Для водоживильників типу водонапірних башт і резервуарів цим завданням може задаватися (або змінюватися) висота води в спо­руді над рівнем землі, що визначається параметром a0. Якщо водожи-вильником є насосна станція виводиться: номер водоживильника; кі­лькість працюючих насосів; стан водоживильника; номера працюючих насосів і параметри водоживильника (подача і напір). Якщо водоживи-льник є водонапірною баштою або резервуаром, то виводиться: номер водоживильника; стан водоживильника; величина параметра a0.

11.Друк повних результатів розрахунку може виконуватися після виконання завдань "ув'язування 1", "ув'язування 2" і "завдання 3". За завданням у файл rezultat.txt виводяться повні результати розрахунку в табличній формі.

12.Після коду завдання вводяться: мінімальне і максимальне гос­подарсько-питне водоспоживання, інтервал зміни водоспоживання і номер водоживильника. Необхідно враховувати, що останній розраху­нок завжди буде виконаний для заданого максимального водоспожи­вання і всі нефіксовані водовідбори виявляться переліченими відпові­дно до цього водоспоживання. Результати розрахунку виводяться у файл rezultat.txt у табличній формі (табл.5).

Продовження табл.5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

475

314,8

3

-15,31

0,07

0,20

26,0

27,51

148,41

11,00

11,00

0,0

8

475

314,8

3

-50,87

0,63

0,65

26,0

28,14

149,04

38,00

38,00

0,0

9

60

399,0

3

-200,00

0,29

1,60

0,0

28,53

149,33

0,00

0,00

0,0

10

35

399,0

3

-200,00

0,17

1,60

0,0

149,50

149,50

0,00

0,00

-200,0

11

850

279,2

3

32,40

1,90

0,72

26,0

26,34

146,44

29,00

29,00

0,0

12

850

279,2

3

50,80

2,00

0,83

26,0

26,21

146,41

21,00

21,00

55,0

13

850

279,2

3

50,81

2,00

0,83

26,0

26,64

147,04

29,00

29,00

0,0

14

500

443,4

3

177,26

1,19

1,15

26,0

31,21

150,81

34,00

34,00

0,0

15

1000

443,4

3

143,26

1,62

0,93

26,0

29,38

149,18

37,00

37,00

100,0

16

675

354,6

3

67,10

0,83

0,68

26,0

28,45

148,35

35,00

35,00

0,0

17

460

354,6

3

3,09

0,01

0,03

26,0

28,35

148,35

39,00

39,00

0,0

18

800

314,8

3

0,66

0,01

0,01

26,0

27,75

148,35

32,00

32,00

0,0

19

275

184,0

3

28,98

1,75

1,09

26,0

26,40

146,60

29,00

29,00

0,0

20

275

184,0

3

29,02

1,75

1,09

26,0

26,00

146,60

29,00

29,00

0,0

21

1000

443,4

3

173,89

2,29

1,13

26,0

29,60

149,70

48,00

48,00

0,0

22

675

354,6

3

73,87

0,98

0,75

26,0

28,22

148,72

34,00

34,00

0,0

23

475

229,0

3

-21,81

0,64

0,53

 

 

 

 

 

24

465

229,0

3

3,40

0,02

0,08

 

 

 

 

 

25

375

314,8

3

-60,32

0,67

0,78

 

 

 

 

 

26

1050

184,0

3

0,02

0,00

0,00

 

 

 

 

 

27

750

314,8

3

26,23

0,31

0,34

 

 

 

 

 

28

375

314,8

3

22,93

0,12

0,29

 

 

 

 

 

29

485

314,8

3

36,57

0,36

0,47

 

 

 

 

 

30

500

354,6

3

60,85

0,52

0,62

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І С Усенко - Порядок виконання гідравлічного розрахунку водопровідної мережі

І С Усенко - Розрахунок водопровідних мереж за допомогою програми «hidro»