О В Басюк - Діагностика потенціалу нової економіки регіонів україни - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 339.727

О. В. Басюк, викл. кафедри регіональної економіки і екології, ДВНЗ «Одеський державний економічний університет»

ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто методику, що дозволила зробити діагностику потенціалу нової економіки регіонів україни. на основі розрахунку групових індикаторів потенціалу знань, технологій та інформації проведено розрахунок групових індексів з подальшим визначенням інтегрального індексу потенціалу нової економіки ре­гіонів та проведенням кластерізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: регіони, потенціал нової економіки регіонів, потен­ціал знань, потенціал технологій, потенціал інформації, кластери.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается методика, которая поз­волила сделать диагностику потенциала новой экономики регионов украины. на основе расчета групповых индикаторов потенциала зна­ний, технологий и информации, проводится расчет групповых ин­дексов с последующим определением интегрального индекса по­тенциала новой экономики регионов и проведением кластеризации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регионы, потенциал новой экономики регио­нов, потенциал знаний, потенциал технологий, потенциал инфор­мации, кластеры.

ANNOTATION. A method which allowed to do diagnostics of potential of new economy of regions of Ukraine is examined in the article. On the basis of calculation of group indicators of potential of knowledges, technologies and information, the calculation of group indexes is conducted with subsequent determination of integral index of potential of new economy of regions and leadthrough of clusterization.

KEY WORDS: regions, potential of new economy of regions, potential of knowledges, potential of technologies, potential of information, clusters.

Для формування та нарощення потенціалу нової економіки ре­гіону (ПНЕР) велике значення має розробка методики діагности­ки. Діагностика ПНЕР дозволить визначити його стан, оцінити ефективність використання та забезпечить можливість виявити слабкі сторони та загрози і розробити заходи щодо усунення ви­явлених проблем.

Сьогодні у світі існують методики, що дозволяють визначити різні аспекти пнер. іноземні методики розроблені головним чи­ном для оцінки складових ПНЕР розвинених держав, і тому вони не беруть до уваги ряд особливостей, властивих країнам з еконо-

© О. В. Басюк, 2011 593мікою, що розвивається, і особливо — національних соціально-економічних систем, що знаходяться в процесі трансформації.

Серед вітчизняних та російських науковців, що розробляли методики, які дозволили визначити рівень розвитку складових економічного потенціалу, відзначимо: О. Тищенко, Є. Лапін, Ф. Зінов'єв, О. Клімахина, І. Прокопович-Павлюк, Т. Уманець, К. Петров, Л. Петкова, М. Петухов тощо [1—9].

Проаналізувавши різні наукові дослідження цього питання, можна стверджувати про певну обмеженість та нерозробленість підходів що до оцінки ПНЕР. Можна погодитися, що частково досліджувалися різні аспекти ПНЕР. Однак, по визначених скла­дових, таких як потенціал знань, потенціал технологій та потен­ціал інформації, окремі дослідження не проводилися.

Діагностика ПНЕР буде проводитися у кілька етапів. При прове­денні діагностики пропонується розрахувати групові індекси складо­вих ПНЕР (потенціал знань, потенціал технологій, потенціал інфор­мації) та звести їх в інтегральний індекс ПНЕР. Через цей індекс визначити рейтинг регіону та на його основі провести кластеризацію.

Діагностику потенціалу знань регіону необхідно здійснювати на основі індикаторів, що найбільшою мірою характеризують рі­вень освіченості населення, наявність у нього навичок створюва­ти, поширювати та використовувати знання, тому що саме від добре освіченої та кваліфікованої робочої сили залежить ефектив­не створення, розподіл й використання знань, які дозволяють підвищити продуктивність економічних чинників і забезпечити економічне зростання регіону (табл. 1).

Для діагностики потенціалу технологій слід вибирати індика­тори, що свідчать про рівень інноваційного розвитку регіону, ре­гіональної інноваційної системи, рівень кооперації науки та біз­несу, розвитку науково-технічного прогресу в регіоні, тобто умови, які необхідні для виробництва нових знань, та основаних на них технологій. Індикатори, що характеризують потенціал технологій регіону, наведено в табл. 2.

Діагностику потенціалу інформації необхідно здійснювати з урахуванням того, що інформаційна інфраструктура — це основа нової економіки і необхідний інструмент для досягнення стійкого економічного зростання та розвитку. тому для оцінки потенціалу потрібно обрати індикатори, що найбільшою мірою характери­зують рівень розвитку інформаційної та комунікаційної інфра­структури, яка сприяє ефективному розповсюдженню й перероб­ці інформації. Індикатори, що характеризують потенціал техно­логій регіону, зведено в табл. 3.

Таблиця 1

ІНДИКАТОРИ ПОТЕНЦІАЛУ ЗНАНЬ РЕГІОНУ*

Групи індикаторів

Індикатори

Інтелектуальний капітал

Х1

Кількість студентів ВНЗ у розрахунку на 10000 мешканців

 

Х2

Частка фахівців, що виконують наукові та науково-технічні роботи

 

Х3

Частка кандидатів та докторів наук

Створення та вико­ристання нових знань

Х4

Частка обсягу наукових та науково-технічних робіт у ВРП

 

Х5

Частка організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи

Інфраструктура знань

Х6

Кількість  вищих  навчальних  закладів на 10000 мешканців

 

Х7

Рівень кластеризації

 

Х8

Фондоозброєність наукових установ

 

Х9

Технічна оснащеність наукових установ

 

Х10

Співвідношення витрат на НДДКР до ВРП

Інвестиції в знання

Х11

Частка фінансування НДДКР за рахунок дер­жавного сектору

 

Х12

Частка фінансування НДДКР за рахунок при­ватного сектору

Розроблено автором

 

 

Таблиця 2

ІНДИКАТОРИ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНОЛОГІЙ РЕГІОНУ*

Групи індикаторів

Індикатори

Інфраструктура

Y1

Частка інноваційно активних підприємств у промисловості

 

Y2

Частка інноваційної продукції у ВРП

Створення та переда­ча інновацій

Y3

Частка реалізованої інноваційної продукції за межі України

 

Y4

Кількість заявок на отримання патентів на 1000 мешканців

 

Y5

Кількість виданих патентів на 1000 мешканців

Закінчення табл. 2

Групи індикаторів

Індикатори

Інвестиції у інновації

Y6

Співвідношення загального обсягу інновацій­них витрат до ВРП

Економіко-екологічне та право­ве середовище

Y7

Рівень корупції

 

Y8

Ступінь адміністративних бар'єрів

 

Y9

Ступінь   захищеності   прав інтелектуальної власності

 

Y10

Обсяг виданих кредитів до ВРП

 

Y11

Рівень забруднення навколишнього середови­ща промисловими підприємствами

 

Y12

Рівень забезпеченості очисними спорудами

 

Y13

Рівень використання зворотних вод

Розроблено автором

Таблиця 3

ІНДИКАТОРИ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЇ РЕГІОНУ*

Групи індикаторів

Індикатори

Інфраструктура та доступність ІКТ

Z1

Кількість телефонів (стаціонарних і мобільних) на 1000 мешканців

 

Z2

Кількість користувачів Інтернет на 1000 мешканців

 

Z3

Частка підприємств, що мають обчислювальну тех­ніку

 

Z4

Частка підприємств, що мають Інтернет

Інвестиції в ІКТ

Z5

Частка інвестицій в основний капітал сектору ІКТ

Економіко-правове середо­вище

Z6

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку на 1000 мешканців

 

Z7

Рівень свободи мас-медіа

 

Z8

Стан законодавства в сфері ІКТ

Розроблено автором

На другому етапі діагностики пнер обчислимо показники за складовими та проведемо їх стандартизацію. Стандартизація ін­дикаторів характеризує близькість регіонів, що оцінюються до «еталону». В якості еталонного значення пропонується прийняти середню величину індикаторів для регіону нової економіки, мак­симально наближене для країн ЄС-27. Еталонне значення кожно­го індикатора визначається експертним шляхом на основі світо­вих статистичних даних міжнародних організацій.

Третій етап діагностики передбачає визначення групових ін­дексів потенціалу знань, технології, інформації. На наступному етапі визначимо інтегральний індекс пнер. Розмір інтегрального індексу пнер визначається як середньозважена сума групових ін­дексів його складових:

1 nHEPj =

(1)

де I

nHEPj

— інтегральний індекс пнер для j-го регіону; Ij — інтегральні індекси складових пнер (потенціалу знань,

технології та інформації) для j-го регіону.

Ранжирування регіонів зробимо шляхом присвоєння рейтин­гів. Ранжирування дозволяє порівнювати регіони між собою, присвоюючи їм місця або рейтинги. Рух по ряду від «кращого» до «гіршого» регіону відбувається залежно від індикатора, що зменшується або зростає.

Для наочності отриманих результатів розробленої методики діа­гностики ПНЕР представимо графічне зображення тріади потенціа­лів, що утворюють ПНЕР з виділенням кластерів регіонів (рис. 1).

Іп. знань

Іп. інф Іп. техн

О Дуже високий      О Високий О Середній

Низький О Дуже низький

Рис. 1. Тріада потенціалів, що утворюють ПНЕР

*Розроблено автором

На останньому етапі діагностики після групування регіонів за рівнем ПНЕР, проводиться інтерпретація результатів для окре­мих регіонів та надаються рекомендації щодо розвитку ПНЕР для кожного їх кластеру (табл. 4).

t=1ця

и

бл Таб "pa

НІ

ІО ГІ

Е Р

МАП УР

Г

А

З Р

Е

Н П

КУ

Т И

pa

З

ОЗ

Р КИ

Р

П

ПНА

Р

и с

ук

т и в

зо

р

км

В!

р

ап

у

р

е

а

и р

е т

о

а

жеук -д

жики улив

делшв

в

ьв о

ютій, куор

111 * міовавиіве

к[1]но , [2]р

яіннціїй

ааромзої

тазіисирорно аідстівтдрій мкал[3]осупідняаці

имсжноткуп, ннма ртгоожвитт,вияор

іьоомпнф Пцррєсін

^1     I     I    СО [4] I

дунсеівіййзоя

идткіноспер[5]н[6]айо[7]воія виит доодннароц

шзвитуво- кокатертьтанма

укорнуконьдиксеютн[8]риор окьвинаукеніндуємаантонф

снзваівіумвактін

иео[9]н[10] щиоа[11]

виіверо рьищнирофата

и - и ---

тнтидю

ача[12]вавупіюлу заноїлмувитствсти

оійимзвмс, нц[13]тироиєи, ідацсрик х[14]в , ипре

обнонуятіде[15] еоініоияп[16]бе н[17]г[18]р б окепаа гоорстті от     , іт

цьвиирки, йстос

цяозврктуаукузекосвно

лрокуналуійкив

Ріїстт їса Ецаухоїої Нирсуинно Нтфеснчйн

ннінвноїбілоголоова

аінюоко вв[19]ійцнен уоц[20]ах н

щткоацраехкуія оатмптмкня

роадрмівпкоимнн аодоп[21]окриан

Ндфсств

' о ид

н

р

ніії

ес[22]г[23]

онцівсоло

всуих ,цскоівнхно ,Знесов ,тухірте

Нздіиу ,

Вбізладсвнмуня ійноІКй сктаВкоан

ц[24]ангІвтаст . он

тьспіннбміктуктуустнуктїнхейтн іки

лсостстте ндц[25]НЕкщунон исістрід Ноиико Нвич к[26]інфл[27]рПпвивиек

-мем -ек уовіз- ниля

мнелрунбод

йівнелтрт г[28]т[29]

озріінтрсуститреност

, гутиіндн . т

»иингзвитулідіїйіго

ктизоутслцц[30]ьР нийтрнудор в ньЕ

внерньви -одпероввеН

орнезввоопнрівП ідввео[31]овооінря сл[32]іїріркок[33]ийня

осц[34]йу, уньдокин п- изиклуненідсоув и- о[35]окі уівев[36]исщу

о     к Д w     е о г[37]иверйтт р егч теият

рею[38]тьпомекиняин

«юруютпот соийовго

тід    оК , спуш

ежліР.ьнІКНЗ, с, тьль Н ютПНтутурйВнем по

з -ів

рі

и

н

іо

г[39] е Р


Нарощування ПНЕР, пошук додаткових інструмен­тів та ресурсів для залучення інвестицій у розвиток регіону. Посилення орієнтації регіонів на високо-технологічну  економіку,  підтримку екологічної стійкості та безпеки, стимулювання інноваційної активності, сприяння кооперації науки й бізнесу та процесу кластеризації в регіонах, розвиток людсь­кого капіталу

Нарощування ПНЕР, пошук і мобілізація внутріш­ніх резервів регіону та розробка заходів для залу­чення зовнішніх інвестицій. Необхідно стимулюва­ти інноваційну активність, розвивати інноваційне та інформаційне середовище регіону, сприяти вза­ємодії між учасниками ринків знань, технологій та інформації, кооперації науки та бізнесу, стимулю­вати процес кластерізації в регіонах, розвивати людський капітал.

Формування ПНЕР. Необхідно створити середо­вище, яке сприяє створенню інноваційної та інфор­маційної інфраструктури, розвитку людського ка­піталу, взаємодії науки й бізнесу та залученню ін­вестицій

Належать «регіони з помірним рівнем ПНЕР», які характеризуються середнім рівнем сприй­нятливості до інновацій, розвинуту інфрастру­ктуру ІКТ та мережу науково-дослідних уста­нов й ВНЗ, середній рівень розвитку інте­лектуального потенціалу, середній рівень коо­перації науки та бізнесу. Але мають достатній рівень готовності та умови для нарощування

ПНЕР

Належать «регіони, що наздоганяють своїх по­передників», але мають рівень індикаторів ПНЕР та його складових значно нижчий ніж середній по країнах ЄС та світу. Ці регіони мають низькі показники за складовими інтег­рального індексу ПНЕР, але мають можливість покращити свої показники та здобути готов­ність до нарощування ПНЕР

Належать «регіони, що відстають за рівнем ПНЕР» та займають останні позиції в рейтингу за інтегральним індексом ПНЕР. Готовність цих регіонів до переходу на новий рівень роз­витку — до нової економіки — дуже низька

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Басюк - Діагностика потенціалу нової економіки регіонів україни